Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Kereskedelemfejlesztési pályázat
Kiíró:
Nemzeti Külgazdasági Hivatal
Határidő:
02/15/2013
Érvényes:
02/15/2013
Tárgymutató:
kereskedelemfejlesztés
Pályázhat:
Magyarországon termelő- vagy szolgáltató tevékenységet folytató és belföldi székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) államaiban székhellyel és Magyarországon telephellyel rendelkező bejegyzett mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minősülő gazdasági társaságok, (a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-ban meghatározottak szerint), egyéni vállalkozók, szövetkezetek, klaszterek, szakmai alapon szerveződő egyesületek, egyesülések, szövetségek, HITA által előminősített kiállítás-szervezők, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és annak területi szervezetei
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Kereskedelemfejlesztési pályázat benyújtási határidő hosszabbítás és dokumentáció módosítás.
Tájékoztatjuk Önt, hogy a pályázók kérésének eleget téve a Kereskedelemfejlesztési pályázat benyújtási határidejét 2013. február 15-ig meghosszabbítottuk.A gyorsabb elbírálás érdekében javasoljuk, hogy pályázatát a határidő lejárta előtt nyújtsa be.
Ezzel egy időben pályázat dokumentációjában 2012.12.18-án a következő módosításokra került sor:
- Adminisztratív hiba miatt töröltük a Pályázati Felhívás és Útmutató 8.4.2. pont utolsó bekezdését, ebben a kérdésben a 8.4.4. pont utolsó bekezdése a mérvadó.
- Az 1. számú mellékletében található kiemelt kiállítások listáját három új rendezvénnyel bővítettük. Az új kiállításokat a listában piros színnel jelöltük.
- A 3. és 4. számú mellékletekben lévő kiemelt kiállítások listáját javítottuk.
Kérjük, hogy minden esetben győződjenek meg arról, hogy a legújabb elérhető dokumentáció alapján nyújtják be a pályázatukat.2012. ÉVI
KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 11/2012. (VI. 5.) NGM rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján a Nemzeti Külgazdasági Hivatal nyílt pályázatot ír ki 2012. április 14. és 2013. június 30-a közötti időszakban megkezdett, alábbiakban meghatározott projektek megvalósítására.

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS HÁTTERE
A Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban: NGM) döntése alapján a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (továbbiakban HITA) által meghirdetett, kezelt és finanszírozott pályázati rendszer magyar termékek és szolgáltatások versenyképességének javítását, elsősorban a kis és közepes méretű vállalkozások külpiaci értékesítését kívánja elősegíteni.
A pályázat alapvető célkitűzése - a Külgazdasági Stratégia törekvéseivel összhangban - a kkv-k magyar exportban jelenleg alacsony részarányának növelése.
A külpiaci tapasztalatokkal rendelkező vállalkozások számára az export további bővítéséhez, exportképességük javításához, az új piacokon való megjelenéshez, valamint a külpiacokon még kezdő, de versenyképes, potenciális exporttermékekkel rendelkező vállalkozásoknak a külpiacra lépéshez egyaránt szükségük van támogatásra.
A pályázat kiemelten támogatja azokat a magyar kis- és középvállalkozásokat, amelyek magas magyar hozzáadott értéket jelentő termékeket és szolgáltatásokat állítanak elő, és elsődleges piacuknak az elfogadott Külgazdasági Stratégiában kiemelt régiókat tekintik.

2. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 400 millió forint. Jelen pályázati kiírás forrása a költségvetés által biztosított, nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat.

3. A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE
A pályázatok keretében támogatás jogcímenként, illetve "E" jogcím esetében jogcím-elemenként 200 000 Ft értékhatár alatt nem igényelhető.
Az adható támogatás maximális összege és mértéke jogcímenként és jogcím-elemenként változó. Az elnyerhető támogatás mértéke a 8. fejezetben jogcímenként meghatározott elszámolható költségek áfa nélküli összege és az elszámolható költséghez tartozó támogatás intenzitása alapján kerül meghatározásra.

4. A TÁMOGATÁS FORMÁJA
Jelen pályázati kiírás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. A támogatás folyósítása utólagosan történik, támogatási előleg igénybevételére nincs lehetőség.
A jelen Pályázati Felhívás és Útmutatóban szereplő támogatások az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, az Európai Unió Hivatalos Lapja L 379. lapszámában megjelent 1998/2006/EK (2006.december 15.) Bizottsági rendelet rendelkezései szerint "de minimis" támogatásoknak minősülnek.
A csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó legfontosabb szabályok:
a) Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén bármely egymást követő három pénzügyi év időszakában bármely kedvezményezett részére odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő kedvezményezett esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget. A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az előző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
b) Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.
c) A csekély összegű támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható más állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános csoportmentességi rendelet - HL L 214/3., 2008.8.9.) vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott támogatási intenzitást. Csekély összegű támogatás esetén támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára, az alábbi kivételekkel:
i. 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásnak nyújtott támogatás;
ii. az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 1. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
iii. az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 1. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak nyújtott támogatás, az alábbi esetekben
- amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
- illetve amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
iv. harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás, értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás;
v. az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;
vi. a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
vii. a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások számára nyújtott támogatás;
viii. a nehéz helyzetben levő vállalkozásoknak nyújtott támogatás.
d) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatói döntéstől számított 10 évig, de legalább 2023. december 31-ig megőrizni, a csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt szolgáltatni.

5. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE
A Pályázati Felhívás és Útmutató és a mellékletek a HITA honlapjáról (http://www.hita.hu) tölthetők le. Kérjük, valamennyi dokumentumot figyelmesen olvasson el és az abban foglaltak figyelembe vételével nyújtsa be pályázatát!
5.1. A pályázat benyújtásának formai követelményei
- A pályázat benyújtásának előfeltétele az interneten elérhető Pályázati regisztrációs lap (egyéni jogcímek estén: palyazat2012egyeni.questionpro.com komplex jogcím esetén: palyazat2012komplex.questionpro.com) magyar nyelven való kitöltése, valamint ennek nyomtatott formában történő beadása, cégszerűen aláírva (gazdasági társaságok esetében a cégkivonatban lévő szabályozással megegyező módon, az aláírási címpéldányban előírtaknak megfelelően), egy eredeti példányban. A Pályázati regisztrációs lapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva kell benyújtani. Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
- A pályázat egyéb dokumentumait hiánytalanul, a Pályázati Felhívásban és Útmutatóban előírtaknak megfelelően kell benyújtani. A teljes pályázati anyagot a mellékletekkel együtt elektronikus formában egy írásvédett CD/DVD-re kiírva mellékelni kell a papír alapú pályázati anyag mellé. A CD/DVD-re kérjük olvashatóan ráírni a pályázó nevét és a jogcím betűjelét. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
- A nyomtatott és elektronikusan benyújtott Pályázati regisztrációs lapban található eltérés esetén a nyomtatott tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú dokumentumok megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni.
- A pályázatot (egy nyomtatott példány, valamint annak szkennelt, egy CD/DVD-re írt elektronikus példánya) zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként a MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (továbbiakban: Közreműködő Szervezet) címére kell beküldeni:

MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1539 Budapest
Pf. 684
A borítékra kérjük ráírni: "Kereskedelemfejlesztési pályázat".
- A pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség!
- Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a pályázatot a postai bélyegző szerint postára adták.
- Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg az adathordozó CD/DVD épségéről!

A pályázatok elbírálása a jogosultsági és teljességi megfelelés sorrendjében történik, a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerüléséig.
A pályázatok benyújtása 2013. február 15-ig lehetséges.
5.2. Minden jogcímhez kötelezően benyújtandó dokumentumok
A következő dokumentumokat minden pályázat esetében be kell nyújtani:
- Cégszerűen aláírt Pályázati regisztrációs lap,
- Cégszerűen aláírt Költségkalkulációs adatlap, valamint a költségeket alátámasztó mellékletek (árajánlat, megrendelő, számla stb.). A benyújtott CD/DVD-re kérjük a Költségkalkulációs adatlapot Excel formátumban is felmásolni.
- Cégszerűen aláírt Pályázati nyilatkozatok,
- Aláírási címpéldány,
- Jogi státuszt igazoló dokumentum egyszerű másolata,
- Klaszterek esetében SZMSZ és tagjegyzék (amennyiben az SZMSZ tartalmazza a tagjegyzéket, elegendő ennek benyújtása).

A felsorolt dokumentumokon kívül jogcímenként és jogcím-elemenként egyéb, itt fel nem sorolt dokumentumok benyújtására is szükség van, ezeket a 8. fejezetben a jogcímek részletezésénél tüntetjük fel.
Amennyiben árajánlat, megrendelő, számla idegen nyelven készült, kérjük azok magyar nyelvű egyszerű fordítását is csatolni.
Jogcímenként, az "E" (komplex) jogcím esetében jogcím-elemenként 5.000 Ft eljárási díj befizetése szükséges. Ez kizárólag banki átutalással történhet a HITA 10032000-00303107-00000000 számlaszámának javára. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a "KerFejl. pályázat" szöveget, valamint a támogatási jogcím betűjelét, kiállításoknál a rendezvény megnevezését.
A befizetett eljárási díj kizárólag forráshiány miatt elutasított pályázat esetén, az elutasító döntést követő 30 napon belül kerül visszafizetésre. Az eljárási díj beérkezését követően a HITA számlát állít ki.
A benyújtott pályázatot és annak kiegészítéseit, a létrejött Támogatási Szerződést a HITA, illetve a Közreműködő Szervezet üzleti titokként kezeli és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően jár el.
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kapható:
Nemzeti Külgazdasági Hivatal
Telefon: 06 1 872 6666
E-mail: palyazat@hita.hu

6. PÁLYÁZÓK KÖRE
6.1. Jogi forma, méret
Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak a Magyarországon termelő- vagy szolgáltató tevékenységet folytató és belföldi székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) államaiban székhellyel és Magyarországon telephellyel rendelkező bejegyzett mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minősülő gazdasági társaságok, (a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-ban meghatározottak szerint), egyéni vállalkozók, szövetkezetek, klaszterek, szakmai alapon szerveződő egyesületek, egyesülések, szövetségek, HITA által előminősített kiállítás-szervezők, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és annak területi szervezetei.
6.2. Pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:
a) aki, vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az EU előcsatlakozási eszközeiből vagy az EU strukturális alapokból és egyéb pénzügyi alapjaiból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét;
b) aki, vagy amely az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a támogatás iránti pályázata benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak;
c) amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül a közigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett;
d) aki, vagy amely a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
e) amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok - Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában és a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I.26.) NGM rendeletben meghatározott - általános és különös feltételeinek, és ezen feltételek fennállását nem, vagy nem a külön jogszabályban meghatározott módon igazolják.
f) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, függetlenül a támogatás egyéb feltételeinek meglététől, a lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással rendelkezőknek - a köztartozás megfizetéséig -, a szerződés megkötését követően kialakuló ilyen köztartozás vagy meginduló felszámolási és végelszámolási eljárás esetén a támogatás nem folyósítható. Csődeljárás esetén a csődegyezség megszületéséig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.
g) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Közpénztv.) 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok a pályázó személyével, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben nem állhatnak fenn. Amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetetlenség a pályázat benyújtását követően merül fel, vagy a pályázó a törvény bármely rendelkezését megsérti, a pályázat a pályázati eljárásból kizárásra kerül és támogatásban nem részesülhet. A pályázat benyújtásával a pályázó nyilatkozik, hogy eleget tett a Közpénztv. rendelkezéseinek az érintettségével kapcsolatban, illetve az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében,
h) nem tett eleget az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. törvényben foglaltaknak, valamint a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelettel bevezetett feltételeknek, tehát a szerződéskötés időpontjáig nem hajtotta végre az e törvény szerinti béremelést valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállaló esetében.

6.3. A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek
a) Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely nem rendelkezik legalább a jelenlegi üzleti évet közvetlenül megelőző olyan lezárt üzleti évvel, melyet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium honlapján közzétett beszámolóval támaszt alá. Ez alól mentesülnek a szakmai alapon szerveződő egyesületek, egyesülések, szövetségek, illetve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és annak területi szervezetei. Klasztert képviselő szervezet pályázata esetén a tagvállalatok aggregált gazdálkodási adatait vesszük figyelembe.
b) Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akinek, vagy amelynek a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje negatív.

6.4. Egyéb kizáró okok
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely nem rendelkezik saját, működő, idegen nyelvű honlappal, amely részletes tájékoztatást nyújt a pályázó tevékenységéről, termékeiről, elérhetőségi adatairól.

7. EGYÉB PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
7.1. A projekt megkezdése
Támogatás kizárólag a támogatott tevékenység/program megvalósulása előtt igényelhető. A támogatandó tevékenység kezdő időpontja kiállítási részvétel esetén a rendezvény kezdő dátuma, kiállításhoz kapcsolódó egyéb költség és minden egyéb jogcím esetében a kötelezettségvállalás (megrendelés, szerződéskötés, illetve az első kifizetés) időpontja.
Pályázat megjelenése előtti időszakra vonatkozóan, csak a HITA által előzetesen befogadott és visszaigazolt szándéknyilatkozat alapján nyújtható be utólag pályázat már megkezdett vagy lezajlott programhoz.
7.2. A pályázati kiírás felfüggesztése
Amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, a HITA a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti, és a felfüggesztés tényét legalább 3 nappal előtte közzéteszi a minisztérium és a HITA hivatalos honlapján.

8. TÁMOGATÁSI JOGCÍMEK
8.1. Külföldi kiállításon való részvétel - "A1" JOGCÍM
8.1.1. Pályázók köre
Külföldi kiállításon való részvételre pályázó lehet: mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minősülő gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, szövetkezetek, klaszterek, szakmai alapon szerveződő egyesületek, egyesülések, szövetségek, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és annak területi szervezetei, a HITA által szervezett kiállításon részt vevő fentiekben meghatározott vállalkozások.
8.1.2. Támogatható költségek és a támogatás összege
Kiállítási részvételre egy naptári évben maximum 3 db kiállítás támogatható.
A támogatható költségek a következők:
a) Terület bérlés esetén:
- beépítetlen terület bérleti díja (amennyiben a cég saját maga építi fel a standját),
- beépített terület (minden olyan kiállítási terület, ami az alapterületen kívül mást, pl. oldalfalakat tartalmaz) bérleti díja esetében:
- amennyiben a vásárigazgatóság árajánlata a beépítetlen terület egységárát feltünteti, akkor ezt tekintjük elszámolható területdíjnak.
- amennyiben nincsen mód beépítetlen terület bérlésére, a teljes költség 70%-át tekintjük elszámolható területdíjnak.
- kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége;
- területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek (például AUMA, kötelező biztosítás, kötelező áram-, vízfogyasztás stb.);

Az 1. számú mellékletben szereplő kiemelt kiállítások költségeinek maximum 100%-a, egyéb, a listában nem szereplő kiállítások esetében a költségek maximum 80%-a támogatható.
Terület bérlés esetén az adható támogatás maximális összege 1 500 000 Ft.
b) termék-nagydíj nevezési költségének maximum 50%-a, de legfeljebb 250 000 Ft;
c) külföldi kiállításhoz kapcsolódó idegen nyelvű prospektus és/vagy elektronikus információ-hordozó (CD, DVD, pendrive) legyártatása költségeinek maximum 50%-a, de legfeljebb 250 000 Ft;
- kiadványok és elektronikus információ-hordozók a kiállítás helyszínének hivatalos nyelvén és/vagy angol nyelven készülhetnek, többnyelvű anyagok esetében ezek mellett plusz nyelvek is elfogadhatók,
- nyomtatott kiadványoknál az előkészítés (szövegírás, fordítás, lektorálás, tördelés, grafikai tervezés és kivitelezés, fotózás, nyomdai előkészítés) és kivitelezés (sokszorosítás, nyomdai munkák) költségei vehetők figyelembe,
- elektronikus adathordozók esetében az előkészítés (mesterlemez elkészítése: tördelés, fordítás, lektorálás, grafikai tervezés, programozás, adatrögzítés), az adathordozó, valamint a kivitelezés (sokszorosítás, tesztelés, komplettírozás: tokozás, fóliázás, feliratozás és a technikai munkálatok) költségei számolhatók el.
d) terméket, szolgáltatást bemutató idegen nyelvű promóciós film, videó költségeinek 50%-a, de legfeljebb 500 000 Ft;
e) külföldi kiállításhoz kapcsolódó konferencia regisztrációs díjának maximum 50%-a, de legfeljebb 250 000 Ft, egy fő részére,
f) utazási költség támogatása: Európán1 kívüli országokba
- jelen pályázat keretén belül támogatott, vagy
- HITA saját szervezésében

1 Földrajzi Európára vonatkozik
megvalósuló kiállításon való részvétel esetében cégenként/szervezetenként egy fő részére turista osztályú repülőjegy árának maximum 50%-a, de legfeljebb 250 000 Ft. A repülőjegynek a kiállítás nyitó és záró napja előtti és utáni két-két napon belüli időtartamra és a legrövidebb útvonalra kell szólnia a leggazdaságosabb mód kiválasztásával, ettől való eltérés nem elfogadható.
g) szállítmányozási költség támogatása Európán kívüli országokba
- jelen pályázat keretén belül támogatott, vagy
- HITA sajátszervezésében megvalósuló

kiállításon bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási költségeinek maximum 50%-a, de legfeljebb 1 000 000 Ft támogatható. (Szállítmányozó közbeiktatásával, úti okmányokkal alátámasztott oda- és visszaszállítás).
HITA saját szervezésében megvalósuló kiállításokon résztvevő cégek CSAK az A1/f és A1/g költségelemekre pályázhatnak! Az A1/f és A1/g benyújtott pályázatok esetében a minimum támogatási igény a két költségelemre összesen 100 000 Ft-ra módosul.
8.1.3. Benyújtandó dokumentumok
A pályázathoz az 5.2. pontban meghatározott kötelező dokumentumokon kívül csatolni kell:
- részletes árajánlatot, amely lehet a vásárigazgatóság által kibocsátott, vagy internetről letöltött jelentkezési lap, számla, vagy vásárigazgatósági igazolás, melyben szerepelnek a kalkuláció alapját képező költségek. Kérjük olyan dokumentum benyújtását, melyből egyértelműen kiderül, hogy a bérelt kiállítási terület beépítetlen-e vagy sem!
- Marketing anyagok esetén a kivitelező nyomda, fotós, grafikus, továbbá a nyomtatvány, CD-ROM, DVD vagy pendrive tartalmát előállító cég részletes árajánlatát. Az árajánlatban kérjük feltüntetni a marketing anyag nyelvét és darabszámát is!
- Promóciós videó esetén részletes árajánlatot,
- utazási költségek esetén az árkalkulációt a repülőjegy árára és útvonalára vonatkozóan,
- szállítmányozási és biztosítási költségek esetén a szállítmányozó részletes árajánlatát.

Az idegen nyelvű prospektus és/vagy elektronikus információ-hordozó költségei keretében a pályázat benyújtása előtti 90 napon belül megrendelt marketingeszköz költségei számolhatók el.
A kiállításnál a számlák dátuma megelőzheti a kiállítás kezdő időpontját.
Amennyiben a pályázó kiállítás-szervező céget bíz meg a standbérlet, illetve komplett kivitelezés intézésével, a vásárigazgatóság és a közbeiktatott kiállítás szervező vonatkozó árajánlatát, számláit, kérjük csatolni.
8.1.4. Elszámoláskor benyújtandó dokumentumok:
A megítélt támogatás folyósításához, a 9.7. pontban részletezett kötelező mellékleteken kívül csatolni szükséges:
- a kiállítás-értékelő lapot,
- marketing anyagok esetén támpéldányt, mintapéldányt,
- promóciós videó esetén az elkészült anyag CD/DVD-re másolt példányát,
- utazási költség esetén a repülőjegyet és a beszállókártyákat, vagy azok másolatát,
- szállítmányozási és biztosítási költségek esetén a részletes konszignációt és a szállítmányozási szerződés másolatát. Az elszámolás csak akkor fogadható el, ha a bemutatott termék visszaszállításra került.

Amennyiben a szakmai ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az elkészült marketing eszköz nem a pályázatban előterjesztett színvonalon, tartalommal és formában valósult meg, a folyósítandó támogatás összege csökkenthető, vagy nem kerül kifizetésre.
8.1.5. Egyéb tudnivalók
- Amennyiben a pályázó kiállítás-szervező céget bíz meg a standbérlet, illetve komplett kivitelezés intézésével, a támogatási szerződésben foglaltak szerint kell eljárni, azaz a vásárigazgatóság és a közbeiktatott kiállítás szervező vonatkozó számláit, bizonylatait, valamint a pályázó és kiállítás szervező közötti pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumokat egyaránt csatolni kell az elszámoláskor.
- Amennyiben a marketingeszköz a támogatói döntésről szóló értesítés közzététele után került megrendelésre, úgy a marketingeszközökön fel kell tüntetni:
o a megjelenés évét,
o "Published with the support of HITA" szöveget,
o a HITA logóját (letölthető a http://www.hita.hu web-oldalról).
- marketingeszköz saját készítésű nem lehet,
- azokon a kiállításokon való önálló részvétel, amelyekre a HITA a cégek számára kedvezményes magyar megjelenést szervez vagy a Magyar Turizmus Zrt. közösségi standot működtet, a kereskedelemfejlesztési pályázat csak kivételesen indokolt esetben támogatható.

8.2. Külföldi kiállításon információs stand működtetése - "A2" jogcím
8.2.1. Pályázók köre
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és annak területi szervezetei, szövetségek, egyesületek, egyesülések, klaszterek, valamint a HITA által előminősített kiállítás-szervező cégek pályázhatnak külföldi kiállításon információs stand működtetésére.
8.2.2. Támogatható költségek és a támogatás összege
Külföldi kiállításon információs stand működtetése estén maximum 30 m2 bérelt terület támogatható. A támogatható költségek és a támogatási összegre vonatkozó feltételek megegyeznek a 8.1.2./a) pontban felsoroltakkal, de nem valamennyi résztvevő, vagy képviselt cégre egyenként, csupán a pályázatot benyújtó, információs standot üzemeltető szervezetre vonatkozóan.
8.2.3. Benyújtandó dokumentumok
A benyújtandó dokumentumok és egyéb feltételek megegyeznek a 8.1.3. pontban felsoroltakkal. Ezen kívül csatolandó az információs standon résztvevő cégek listája, valamint a megjelenő cégekkel való együttműködési megállapodás, vagy jelentkezési lap másolata.
8.2.4. Elszámoláskor benyújtandó dokumentumok:
Az elszámoláskor benyújtandó dokumentumok és egyéb feltételek megegyeznek a 8.1.4. pontban felsoroltakkal, ezen kívül csatolandó a kiállításon megjelenő cégek képviselői által aláírt jelenléti ív. A kiállítás értékelő lapon kérjük feltüntetni az információs standon megjelenő összes cég eredményeit, tapasztalatait.
8.2.5. Egyéb tudnivalók
Lásd 8.1.5. pont.
8.3. Külföldi kiállításon való részvétel támogatása összefogó szervezet segítségével - "A3" jogcím
Amennyiben egy kamara, szövetség, egyesület, egyesülés, klaszter, a HITA által előminősített kiállítás-szervező cég, valamint a Kárpát Régió Üzleti Hálózat irodavezetői minimum 5 cég megjelenését összefogja, úgy a kiállítás 8.1.2./a) pontjában felsorolt költségei magasabb (100%-os) támogatási intenzitásban részesülhetnek. A pályázatot a kiállításon résztvevő cégek/szervezetek egyénenként nyújtják be, nem az összefogó szervezet.
8.3.1. Pályázók köre
Külföldi kiállításon való részvételre pályázó lehet: mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minősülő gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, szövetkezetek, klaszterek, szakmai alapon szerveződő egyesületek, egyesülések, szövetségek, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és annak területi szervezetei.
8.3.2. Támogatható költségek és a támogatás összege
A támogatható költségek és a támogatás összege megegyezik a 8.1.2 pontban felsoroltakkal. A támogatási intenzitás a 8.1.2./a) pontjában felsorolt költségek esetében maximum 100% lehet, függetlenül attól, hogy a kiállítás szerepel-e a Pályázati Felhívás és Útmutató 1. számú mellékletben felsoroltak között.
A támogatható költségek az összefogó szervezet és a vásárigazgatóság vonatkozó árajánlata, számlája alapján kerülnek megállapításra.
8.3.3. Benyújtandó dokumentumok
A benyújtandó dokumentumok és egyéb feltételek megegyeznek a 8.1.3. pontban felsoroltakkal. Ezen kívül csatolandó a kiállításon megjelenő cég összefogó szervezettel való együttműködési megállapodásának másolata, valamint a résztvevő cégek listája (minimum 5 cég).
8.3.4. Elszámoláskor benyújtandó dokumentumok:
Az elszámoláskor benyújtandó dokumentumok és egyéb feltételek megegyeznek a 8.1.4. pontban felsoroltakkal. Ezen kívül csatolandó a kiállításon megjelenő cégek jelenléti íve és a cégenként kitöltött kiállítás-értékelő lap.
Amennyiben nem lesz minimum öt cég/szervezet, melyeknek a kiállításon való részvételét a Bíráló Bizottság támogatásban részesíti, vagy ötnél kevesebb cég/szervezet elszámolása elfogadható, úgy valamennyi pályázó a 8.1. pontban szereplő "A1" jogcím feltételeinek megfelelően részesül támogatásban.
8.3.5. Egyéb tudnivalók
Lásd 8.1.5. pontban felsoroltak.
8.4. Cégprezentáció, önálló áru- vagy divatbemutató, illetve ezekhez kapcsolódó sajtótájékoztató, sajtófogadás, üzletember találkozó szervezése külpiacon - "B" JOGCÍM
8.4.1. Pályázók köre
A jogcímre a kiírás 6. pontjának mindenben megfelelő pályázók nyújthatnak be pályázati anyagot.
8.4.2. Támogatható költségek
- terembérlet,
- dekorációs kellékek,
- technikai költségek (hangosítás, világítás, kivetítő, számítógépbérlés, internet-csatlakozás stb.),
- tolmács,
- DM-akció,
- sajtótájékoztató,
- szállítmányozás (szállítmányozó közbeiktatásával, úti okmányokkal alátámasztott oda- és visszaszállítás),
- a cégprezentáció vagy bemutatóhoz kapcsolódó idegen nyelvű prospektus és/vagy elektronikus információ-hordozó (CD, DVD, pendrive) legyártatása:
o Kiadványok és elektronikus információ-hordozók a kiállítás helyszínének hivatalos nyelvén és/vagy angol nyelven készülhetnek, többnyelvű anyagok esetében ezek mellett plusz nyelvek is elfogadhatók,
o nyomtatott kiadványoknál az előkészítés (szövegírás, fordítás, lektorálás, tördelés, grafikai tervezés és kivitelezés, fotózás, nyomdai előkészítés) és kivitelezés (sokszorosítás, nyomdai munkák) költségei vehetők figyelembe,
o elektronikus adathordozók esetében az előkészítés (mesterlemez elkészítése: tördelés, fordítás, lektorálás, grafikai tervezés, programozás, adatrögzítés), valamint a kivitelezés (sokszorosítás, tesztelés, komplettírozás: tokozás, fóliázás, feliratozás és a technikai munkálatok) költségei számolhatók el.
- terméket, szolgáltatást bemutató idegen nyelvű promóciós videó költségeinek 50%-a, de legfeljebb 500 000 Ft.

Az idegen nyelvű prospektus és/vagy elektronikus információ-hordozó költségei keretében a rendezvény napja előtti 90 napon belül kifizetett költségek számolhatók el.
8.4.3. A támogatás összege
A jogcímre egy naptári éven belül 1 alkalommal adható támogatás, a költségek maximum 50%-a téríthető, maximum 2 500 000 Ft értékhatárig.
Ezen belül a cégprezentációhoz vagy bemutatóhoz kapcsolódó
- idegennyelvű prospektus és/vagy
elektronikus információ-hordozó (CD, DVD, pendrive) legyártatására adható támogatás összege maximum 250 000 Ft lehet,
- a promóciós film, videó készíttetés költségeire adható támogatás összege maximum 500 000 Ft lehet.
8.4.4. Benyújtandó dokumentumok
A pályázathoz az 5.2. pontban meghatározott kötelező mellékleteken kívül csatolni kell:
- terembérlet, technikai költségek (hangosítás, világítás, kivetítő, számítógépbérlés, internet-csatlakozás stb.), tolmács, DM-akció, sajtótájékoztató, szállítmányozás költségeire vonatkozó részletes árajánlatot,
- marketing anyagok esetén a kivitelező nyomda, fotós, grafikus, továbbá a nyomtatvány, CD-ROM, DVD vagy pendrive tartalmát előállító cég részletes árajánlatát,
- Promóciós film, videó esetén részletes árajánlatot.

Az idegen nyelvű prospektus és/vagy elektronikus információ-hordozó költségei keretében a pályázat benyújtása előtti 90 napon belül megrendelt marketingeszköz költségei számolhatók el.
8.4.5. Elszámoláskor benyújtandó dokumentumok
A megítélt támogatás folyósításához, a 9.7. pontban részletezett kötelező mellékleteken kívül csatolni szükséges:
- a rendezvényen készült fotókat,
- résztvevők listáját,
- szakmai beszámolót,
- szállítmányozás esetén: konszignációt, szállítmányozási szerződés másolatát,
- marketing anyagok esetén támpéldány, mintapéldány,
- promóciós videó esetén az elkészült anyag CD/DVD-re másolt példányát.
Amennyiben a szakmai ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az elkészült marketing eszköz nem a pályázatban előterjesztett színvonalon és formában valósult meg, a folyósítandó támogatás összege csökkenthető, vagy nem kerül kifizetésre.
8.5. Külpiacon létesítendő iroda, bemutatóterem éves bérleti díja - "C" jogcím
8.5.1. Pályázók köre
A jogcímre a kiírás 6. pontjának mindenben megfelelő pályázók nyújthatnak be pályázati anyagot.
8.5.2. Támogatható költségek
Hazai előállítású termékek export értékesítését elősegítő, külföldön tervezett vállalati iroda, kiállító- illetve bemutatóterem működésének első évére vonatkozó nettó bérleti díja. A támogatás felhasználásával működtetendő helyiség (iroda, bemutatóterem) csak marketing célokra szolgálhat, melyben közvetlen értékesítés nem történhet. Vegyesvállalat esetében csak harmadik országban létesítendő piaci szervezet bérleti költségéhez igényelhető támogatás.
8.5.3. A támogatás összege
A jogcímre egy naptári éven belül 1 alkalommal adható támogatás. A költségek maximum 50%-a téríthető, maximum 2 000 000 Ft értékhatárig.
8.5.4. Benyújtandó dokumentumok
A pályázathoz az 5.2. pontban meghatározott kötelező mellékleteken kívül csatolni kell:
- részletes árajánlatot, melyben a bérleti és az esetleges rezsi költségeket el kell különíteni,
- az adott relációban működő magyar külképviselet illetékesének - ahol van külgazdasági szakdiplomata, ott annak - véleményét, javaslatát a pályázatban vázolt külpiaci célok megvalósíthatóságára, az árajánlatra, azaz a bérleti díjra, valamint a helyszínre vonatkozóan.

8.5.5. Elszámoláskor benyújtandó dokumentumok
A megítélt támogatás folyósításához, a 9.7. pontban részletezett kötelező mellékleteken kívül kérjük csatolni a szakmai beszámolót.
8.6. Megfelelőség-tanúsítási eljárás - "D" jogcím
8.6.1. Pályázók köre
A jogcímre a kiírás 6. pontjának mindenben megfelelő pályázók nyújthatnak be pályázati anyagot.
8.6.2. Támogatható költségek
Az importáló ország által a piacra jutás speciális feltételeként, csak az adott országban vagy régióban kötelezően előírt, leginkább csak a helyszínen elvégeztethető megfelelőség-tanúsítási eljárás költségének támogatása. Ezen jogcím keretén belül nem támogathatók a kötelezően előírt nemzetközi vagy európai megfelelőségi tanúsítványok és minőségirányítási rendszerek, pl. CE minősítés, ISO minősítés stb.
8.6.3. A támogatás összege
A jogcímre egy naptári évben 1 alkalommal adható támogatás. A költségek maximum 50%-a téríthető, maximum 2 000 000 Ft értékhatárig.
8.6.4. Benyújtandó dokumentumok
A pályázathoz az 5.2. pontban meghatározott kötelező mellékleteken kívül csatolni kell:
- a megfelelőség-tanúsítási eljárást végző szervezet árajánlata,
- adott relációban működő magyar külképviselet illetékesének - ahol van külgazdasági szakdiplomata, ott annak - véleményét az eljárás szükségességéről.

Amennyiben az árajánlatok idegen nyelven készülnek, kérjük azok magyar nyelvű fordítását is csatolni.
8.6.5. Elszámoláskor benyújtandó dokumentumok:
A megítélt támogatás folyósításához, a 9.7. pontban részletezett kötelező mellékleteken kívül csatolni szükséges a minősítési engedély másolatát és magyar nyelvű fordítását.
8.7. Konkrét árucsoportra és/vagy adott célországra, vagy régióra vonatkozó, komplex marketingterv megvalósítása - "E" (komplex) jogcím
8.7.1. Pályázók köre
A jogcímre a kiírás 6. pontjának mindenben megfelelő pályázók nyújthatnak be pályázati anyagot.
8.7.2. Támogatható költségek és a támogatás összege
Az 8.1., 8.4., 8.5. és 8.6. pontokban szereplő "A1", "B", "C" és "D" jogcímeknek megfelelő "EA", "EB", "EC" és "ED" jogcím-elemek támogathatók. Ezen felül "Sajtó-, TV-, rádióhirdetés, közterületi reklám elhelyezése külpiacon - EE jogcím-elem"-re lehet pályázni, melynek keretében szakmailag releváns, nemzetközi jelentőséggel bíró folyóiratban, újságban, TV-ben és rádióban való megjelentetés költsége támogatható.
8.7.3. Benyújtandó dokumentumok
A pályázathoz az 5.1.2. pontban meghatározott kötelezően benyújtandó dokumentumokon kívül csatolni kell a jogcím-elemenként a 8.1., 8.4., 8.5. és 8.6. pontokban felsorolt dokumentumokat, valamint az üzleti és marketingtervet maximum 4 oldal terjedelemben ismertető anyagot. Igény esetén a terv elkészítéséhez a pályázónak lehetősége van a HITA ágazati menedzserével történő konzultációra.
"EE" Sajtó-, TV-, rádióhirdetés, közterületi reklám elhelyezésére vonatkozó jogcím-elem pályázása esetében csatolni kell a folyóirat, újság, TV, rádió fontosabb jellemzőit (nyomtatott médiumnál: példányszám, célközönség, megjelenés gyakorisága, terjesztés köre, módja; TV-rádió esetében: a tévécsatorna ill. rádióállomás neve, sugárzás körzete, adott műsor jellege, auditált nézettség, hallgatottság stb.) tartalmazó árajánlatot.
8.7.4. Elszámoláskor benyújtandó dokumentumok
A megítélt támogatás folyósításához a 9.1.8. pontban részletezett kötelező mellékleteken kívül csatolni szükséges a komplett marketingprojektet értékelő beszámolót, illetve jogcím-elemenként az 8.1., 8.4., 8.5., 8.6. megfelelő pontjában felsorolt jogcímekhez tartozó dokumentumokat.
"EE" Sajtó-, TV-, rádióhirdetés, közterületi reklám elhelyezésére vonatkozó jogcím-elem pályázása esetében a pénzügyi elszámoláshoz a kötelező mellékleteken kívül csatolni kell:
- sajtóhirdetés esetében egy darab támpéldányt,
- a TV- és rádióhirdetés esetében a leadott műsor kép- ill. hangfelvételét,
- közterületi reklám esetén a kihelyezést igazoló számlát.

Amennyiben a szakmai ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az elkészült marketing eszköz nem a pályázatban előterjesztett színvonalon és formában valósult meg, a folyósítandó támogatás összege csökkenthető, vagy nem kerül kifizetésre.
8.7.5. Egyéb tudnivalók
A komplex jogcímen belül minden jogcím-elem kezdő időpontjának a pályázati felhívás időszakába kell esnie (csak 2013. július 1-je előtt megkezdődő jogcím-elemek támogathatók).
A támogatás a komplex marketingterv megvalósulása után, az utolsó jogcím teljesítését követően, a pályázó komplett elszámolásának elfogadásával, egy összegben kerül kifizetésre,
- Amennyiben a komplex marketingterv keretén belül megpályázott jogcím-elemek közül négynél kevesebb valósul meg (a szakmai és pénzügyi megvalósítás együttesen értendő), mind a beadható pályázatok számára, mind a maximálisan adható támogatás mértékére és intenzitására vonatkozóan az egyéni jogcímeknél ("A1", "B", "C" és "D") leírtak a mérvadók.
- A pályázó képviselőjét a bírálati szakaszban a Bíráló Bizottság a pályázat tartalmának bemutatására személyes meghallgatásra behívhatja.

9. A TÁMOGATÁSOK ELBÍRÁLÁSA
9.1. Befogadás
A pályázatot a Pályázati Felhívás és Útmutatóban közölteknek megfelelően, hiánytalanul kell benyújtani.
A pályázati anyag beérkezését követően a Közreműködő Szervezet megvizsgálja, hogy a pályázat megfelel-e:
a) az alapkritérium és jogosultság,
b) formai és teljességi feltételeinek.
9.1.1. Alapkritérium és jogosultság vizsgálata
A pályázat beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:
- a Pályázati regisztrációs lap elektronikus (on-line) formában, interneten keresztül benyújtásra került-e,
- a papír alapú és a CD/DVD-n benyújtott pályázat tartalmazza-e:
o a kitöltött Pályázati regisztrációs lapot,
o a jogcímhez vagy jogcím-elemhez tartozó Költségkalkulációs adatlapot,
o a Nyilatkozatokat,
- a pályázatot a benyújtási határidőn belül adták-e postára,
- az igényelt támogatás összege eléri-e a minimálisan igényelhető támogatást,
- a pályázó rendelkezik-e legalább egy lezárt, beszámolóval alátámasztott üzleti évvel,
- a pályázó rendelkezik-e saját, működő, idegen nyelvű tartalommal megjelenő honlappal,
- a pályázó megfelel-e a 6. pontban ("Pályázók köre") felsorolt feltételeknek,
- az "E" komplex jogcím esetén csatolva van-e az üzleti és marketing terv.

Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül (ebben a szakaszban hiánypótlásra nincs lehetőség).
9.1.2. Formai és teljességi vizsgálat
Amennyiben a fentiekben felsorolt alapkritériumoknak és jogosultsági feltételeknek az adott pályázat vonatkozásában maradéktalanul teljesülnek, a Közreműködő Szervezet megvizsgálja, hogy a pályázat megfelel-e a Pályázati Felhívás és Útmutatóban meghatározott formai és teljességi feltételeknek. A formai és teljességi vizsgálat keretében derül ki, hogy a pályázó benyújtotta-e a Pályázati Felhívás és Útmutató 5. pontjában és a 8. pontban felsorolt, az egyes jogcímekhez tartozó dokumentumokat, illetve a benyújtott dokumentumok és mellékletek megfelelnek-e az előírt feltételeknek.
9.1.3. A formai és teljességi hiánypótlás rendje
Amennyiben teljességi feltételek teljesülését alátámasztó, előírt dokumentumok nem kerültek benyújtásra, illetve hiányosan vagy hibásan kerültek benyújtásra, a Közreműködő Szervezet a pályázót írásban, az összes hiány, illetve hiba megjelölésével, egy alkalommal, maximum 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlást egy példányban papíron és CD/DVD-n is kérjük benyújtani.
Ha a hiánypótlást a megadott határidőn belül a pályázó nem teljesíti, vagy nem teljes körűen teljesíti, a Közreműködő Szervezet elutasítja a pályázatot.
Amennyiben a hiánypótlás során a benyújtott pályázat tartalma ellentmondó, illetve egyes részletei tekintetében tisztázásra szorul, a Közreműködő Szervezet tisztázó kérdést intézhet a Pályázóhoz.
Ha megállapítható, hogy a jogosultság és teljesség szempontjai a hiánypótlást és a tisztázó kérdést követően sem teljesülnek, a Közreműködő Szervezet a pályázó egyidejű tájékoztatása mellett az indokok megjelölésével a pályázat beérkezésétől, hiánypótlás esetén a hiánypótlás benyújtásának határidejétől számított 30 napon belül elutasítja a pályázatot.
9.1.4. Befogadási határidők, értesítés
Amennyiben a pályázat hiánytalanul megfelel a Pályázati Felhívás 9.1 és 9.2 pontjában meghatározott, a befogadáshoz szükséges alapkritériumoknak, a formai, jogosultsági és teljességi feltételeknek, akkor a benyújtástól számított 30 napon belül, ha a hiánypótlás keretében meghatározott hiányosságok, hibák az ott meghatározott módon és határidőben pótlásra, illetve javításra kerültek, a pályázat hiánytalan benyújtásától számított 15 napon belül befogadásra kerül. A befogadásról a Közreműködő Szervezet írásbeli értesítést küld a Pályázónak.
9.2. Pályázatok elbírálása
A pályázatok elbírálása a beérkezéstől - illetve, ha hiánypótlást igényel, akkor a hiánypótlás beérkezésétől - számított 90 napon belül megtörténik.
A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai:
- szervezet által előállított termék vagy szolgáltatás versenyképessége, exportképessége, értékesítési lehetőségei a pályázatban megjelölt célpiac(ok)on,
- a tervezett kereskedelemfejlesztési projekt megalapozottsága, konkrét célja,
- a projekt költségigénye arányban áll-e a várható üzleti eredménnyel,
9.3. Döntés, közzététel
A pályázatokban igényelt támogatás odaítélése a Bíráló Bizottság állásfoglalása alapján - a rendelkezésre álló források függvényében - a Nemzetgazdasági Miniszter döntése alapján történik. A Bíráló Bizottság szakmai szempontok szerint az igényelt és igényelhető támogatásnál kisebb összegre is tehet javaslatot.
A pályázatokra vonatkozó támogató döntést annak meghozatalát követő 5 munkanapon belül kerül közzétételre a HITA és az NGM honlapján a kedvezményezett neve, a támogatás tárgya és összege feltüntetésével.
9.4. Szerződéskötés
A támogatás felhasználásának feltételeiről, az elszámolás rendjéről és a támogatott által vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén alkalmazható szankciókról a HITA Támogatási szerződésben állapodik meg a támogatásban részesülővel.
A Támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítésének szakmai ellenőrzését a HITA, pénzügyi ellenőrzését a Közreműködő Szervezet végzi.
9.5. Az elszámolás rendje
A támogatás folyósítása utólagosan, az elszámoláshoz előírt dokumentumok hiánytalan benyújtását, és azok ellenőrzését követően történik.
A támogatás alapja a belföldi és külföldi költségszámlák áfa vagy értéktöbbletadó nélküli összege.
Az elszámoláshoz kötelezően benyújtandó dokumentumok:
- cégszerűen aláírt rendelkező levél, melyben fel kell tüntetni a szerződésszámot és a cég bankszámlaszámát;
- aláírásra jogosult személy által cégszerűen aláírt számlaösszesítő;
szervezet nevére kiállított) részletes számlák, megrendelők, szerződések eredetivel megegyező cég által hitelesített másolata;
- pénzügyi okmányok (számlák kifizetését igazoló banki és pénztár bizonylatok pályázó által hitelesített, idegen nyelvű dokumentum esetén magyar nyelvű fordítással is ellátott másolatai);
- nyilatkozatot arról, hogy
o nem áll fenn a költségvetés alrendszereiből juttatott valamely támogatás alapján szerződéses kötelezettségük, illetve ezeket maradéktalanul teljesítették,
o a pályázat benyújtását megelőző három évben csekély összegű támogatás jogcímén igénybevett támogatások mértéke nem haladta meg a jogszabályban előírt összeget
o eleget tett az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. törvényben foglaltaknak, valamint a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelettel bevezetett feltételeknek, tehát a szerződéskötés időpontjáig végrehajtotta az e törvény szerinti béremelést valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállaló esetében.

A Nyilatkozatot az aláírásra jogosult személynek cégszerűen kell aláírnia.
Az elszámolást a szerződésben megadott határidőn belül a Nemzeti Külgazdasági Hivatal részére (1055 Budapest, Honvéd u. 20.) egy példányban kell beküldeni.
A szakmai és pénzügyi dokumentumok hiánypótlására egy-egy alkalommal van lehetőség, a felszólításban megjelölt határidőig. A megvalósítás szakmai ellenőrzését a HITA, a pénzügyi elszámolást a Közreműködő Szervezet végzi. A Közreműködő Szervezet által ellenőrzött számlák alapján járó támogatási összeget a HITA közvetlenül utalja a pályázónak.

10. FOGALOMTÁR
a) Aláírási címpéldány: A pályázó hivatalos képviselőjének aláírásmintája a következő dokumentumokkal igazolható:
- a pályázó hivatalos képviselő aláírási címpéldányának - eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolata, vagy
- a banki aláírás bejelentő karton bank által hitelesített másolata, vagy
- ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta eredeti példánya.
b) Cégszerű aláírás: A cég hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a cég nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása, amely a cég előírt, előnyomott, illetve nyomtatott neve alá történő aláírás(ok)kal történik.
c) Jogi státuszt igazoló dokumentum. Jogi státusz igazolására az alábbiak fogadhatók el:
- cégkivonat, a társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól bíróság által kiállított kivonat egyszerű másolata;
- egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói igazolvány, illetve az arról szóló hatósági igazolás egyszerű másolata.
Működési engedély igazolásként nem fogadható el.
d) Melléklet: a pályázatban rögzített, egyes tényt (tényeket) alátámasztó, így a pályázat elbírálását megalapozó dokumentum.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati Felhívás és Útmutató
1. számú melléklet: Kiemelt kiállítások
2. számú melléklet: Nyilatkozatok
3. számú melléklet: Egyéni jogcím költségkalkulációs adatlapok
4. számú melléklet: Komplex jogcím költségkalkulációs adatlapok
5. számú melléklet: Egyéni pályázati regisztrációs lap minta
6. számú melléklet: Komplex pályázati regisztrációs lap minta
Egyéni pályázati regisztrációs lap
Komplex pályázati regisztrációs lap
HITA logóIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum