Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Richter Témapályázat 2021
Kiíró:
Richter Gedeon Nyrt.
Határidő:
03/16/2021, 05/05/2021
Érvényes:
05/05/2021
Tárgymutató:
Richter Témapályázat 2021
Pályázhat:
Olyan magyar K+F tevékenységet végző természetes személyek, jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező profit és nonprofit társaságok, szervezetek, intézmények jelentkezését várjuk, akik a pályázat elnyerése esetén vállalják a nyertes kutatási témajavaslat Magyarországon történő megvalósítását, együttműködésben a Társasággal
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Richter Témapályázat 2021

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Richter Gedeon Nyrt. (a továbbiakban: Társaság vagy kiíró) kétfordulós pályázati felhívást tesz közzé, már megkezdett és korai eredményeket is felmutatni képes tudományos kutatási tevékenységek támogatására. A pályázat első körben nyílt jellegű, míg a második fordulóban meghívásos és pénzdíjazott.

1. A pályázat célja
A Richter Gedeon Nyrt. Közép-Európa gyógyszerkutatásában kimagasló originális kutatási tevékenysége részeként, a Társaságnál folyó kutatási tevékenységekhez kapcsolható, gyógyszeripari tárgyú és nemzetközi színvonalú innovációk felkarolására és kutatási eredményeik gyakorlati megvalósításának elősegítésére írja ki a pályázatot.

2. A pályázattal kapcsolatos elvárások
A pályázatban a Társaság a saját kutatási irányvonalához kapcsolódó, már megkezdett és kezdeti eredményeket felmutatni képes új, innovatív kutatási javaslatok kidolgozását várja, elsősorban, de nem kizárólagosan a kognitív zavarok, az autizmus és egyéb pszichiátriai betegségek, valamint nőgyógyászati betegségek folyamatainak vizsgálatával és lehetséges terápiájával foglalkozó területekről.
A pályázati javaslattal szembeni döntő elvárás az innovatív tartalom.
Az innováció irányulhat:
- a gyógyszerkutatási folyamat bármely elemére (korai/felfedező kutatás, preklinikai, vagy klinikai kutatás), illetve a biológiai, a kémiai vagy egyéb, a gyógyszerkutatásban alkalmazott tudományterületre;
- a pályázat témája lehet továbbá új utakat nyitó metodikai/biomarker megközelítés kidolgozása - elsősorban a transzlációs kutatások területén. Például: nehezen vizsgálható szubcelluláris targetekhez esszé kidolgozása, az adott indikációk mentén új megközelítéseket nyújtó állatmodell, vagy más, összetett kísérletes rendszer kidolgozása stb.
A pályázatra benyújtott kutatási témának saját, önálló témának kell lennie, amellyel a pályázó korábban még nem nyert támogatást olyan pályázaton, ami a jelen pályázatban elérhető eredménye hasznosítását esetlegesen korlátozná. A 3. sz. mellékletnek megfelelően a témának újszerűnek is kell lennie, azaz a pályázón kívüli más személy korábban ezzel, vagy ehhez nagyon hasonló kutatási témával még nem indult, és nem nyert kutatási pályázaton.
A kiíró olyan pályázatok benyújtását várja, amelyekben a vázolt kutatási javaslat megvalósításához szükséges technikai, személyi és infrastrukturális feltételek már a pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó rendelkezésére állnak. Ennek értelmében eszköz vásárlása nem számolható el a pályázati támogatással szemben. A javasolt projekt megvalósításához szükséges infrastruktúrát és eszközöket a pályázónak kell biztosítania, a jelen pályázaton kívüli forrásból.
Elvárás, hogy a pályázat megvalósítására létrejövő, a pályázó által vezetett kutatási csoport létszáma ne haladja meg a 4 főt.
A pályázat szempontjából a kutatás társfinanszírozása megengedett, azzal a feltétellel, hogy ez nem korlátozhatja semmilyen formában a Társaságnak a projekt esetleges eredménye, a létrejövő szellemi tulajdon feletti jogszerzését és a nyertes pályázóval megkötésre kerülő kutatási szerződés szerinti hasznosítási és egyéb jogosultságait (ld. bővebben a 6.2.b) pontban).

3. A lehetséges pályázók köre
Olyan magyar K+F tevékenységet végző természetes személyek, jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező profit és nonprofit társaságok, szervezetek, intézmények jelentkezését várjuk, akik a pályázat elnyerése esetén vállalják a nyertes kutatási témajavaslat Magyarországon történő megvalósítását, együttműködésben a Társasággal.
A pályázat benyújtására (ld. 4.1. és 4.2. pontok) abban az esetben van lehetőség, amennyiben a pályázók a pályázattal egyidejűleg csatolják a kutatásban részt vevő valamennyi természetes személy személyes adatai kezelésének alapjául szolgáló hozzájáruló nyilatkozat 1-1 aláírt példányát (ld. 1. sz. melléklet).
Amennyiben a pályázó valamely intézmény, szervezet, illetve társaság munkavállalója vagy azzal egy tekintet alá eső (közszolgálati, közalkalmazotti) jogviszonyban álló személy, úgy köteles a foglalkoztatója - a rá irányadó jogszabályok (illetve SzMSz, vagy belső szabályzat) szerint érvényes módon aláírt - írásbeli jóváhagyó nyilatkozatát (ld. 3. sz. melléklet) csatolni. A nyilatkozatban a munkáltató társaság/szervezet/intézmény (a továbbiakban: munkáltató) kifejezi azon szándékát is, hogy a pályázat nyertesként történő kihirdetése esetén - amennyiben a szerződéskötésre irányuló tárgyalások eredményre vezetnek - a kutatásra és a hasznosításra vonatkozóan szerződést köt a kiíróval.
Amennyiben a pályázó egyidejűleg több munkáltatóval áll munkaviszonyban vagy azzal azonos megítélés alá eső jogviszonyban, úgy a pályázó köteles
- ezt a tényt, valamint az őt foglalkoztató valamennyi munkáltatót - a szükséges azonosító adatok (név, cím/székhely, képviselő neve, telefon és e-mail elérhetősége) megadásával - a pályázatában megjelölni, továbbá
- a pályázatában meghatározni, hogy az általa benyújtott kutatási javaslat nyertesként történő kihirdetése esetén a Társaságnak a pályázó mely foglalkoztatóját szükséges a szerződéskötés érdekében, a tárgyalások megkezdése céljából megkeresnie.
Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik más témájú pályázatukkal már indultak a Lendület vagy az OTKA pályázati kiíráson, de támogatásban nem részesültek, annak ellenére, hogy ezeken a pályázatokon a pályázatukkal magas pontszámot értek el. A fentiek igazolására a jelen pályázatukhoz mellékelniük kell a korábbi bírálati visszaigazolásukat.

4. A pályázati folyamat ütemezése, a pályázatok értékelése
A támogatásra kerülő projektek két, egymásra épülő fordulóban kerülnek kiválasztásra, a következő tervezett ütemezés szerint:
előpályázat benyújtása 2021. március 16.
második fordulóra meghívottak értesítése 2021. március 30-április 06.
Második forduló - pályázat határidő
megbízási szerződés kötése a pályázat részletes kidolgozására 2021. április 23-ig
részletes pályázati anyag benyújtása 2021. május 05.
értesítés bírálatról 2021. június 22-25.
szóbeli meghallgatások 2021. július 12 -16.
eredményhirdetés, értesítés döntésről 2021. július 26.
kutatási szerződés kötési időszak 2021. augusztus 23-október 29.
4.1 Első forduló - Előpályázat
A Társaság az első fordulóba kizárólag olyan pályaműveket vár, amelyek témái kezdeti - azonban már elvégzett kutatásokkal is alátámasztott - eredményekkel rendelkeznek, és megfelelnek a 2. pontban meghatározottaknak.
Az előpályázatokat postai úton kell benyújtani, melyhez természetes személy pályázó esetében csatolni szükséges a jelen pályázati felhívás 1. és 2. számú mellékletének 1-1 aláírt példányát; míg jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező profit és nonprofit társaság/szervezet/intézmény pályázó esetében a 2. számú mellékletnek a pályázó hivatalos képviseletére jogosult személy által aláírt példányát.
A pályázati felhívás további mellékleteinek csatolására (3-7. számú mellékletek) az előpályázati szakaszban nincs szükség, azok kizárólag a második fordulóba továbbjutó projektek kötelező mellékletét képezik.
A pályázatra benyújtott pályamű terjedelme maximum négy A4-es oldal lehet (beleértve az adatlapot és a kutatás szakmai részét is), amelyben bemutatásra kerül a projekt tudományos háttere (munka menete, alkalmazott módszerek, hivatkozás forrásmunkákra), a személyi és tárgyi feltételek, valamint a megvalósulás helyszínei.
Az első fordulóban, az előpályázatra érkezett témajavaslatok közül a Társaság szakmai zsűrije választja ki a második fordulóba továbbjutó projekteket.
Az első forduló elbírálásakor a Társaság szakmai zsűrijének fő szempontja az innovatív tartalom, valamint az, hogy a projekt milyen mértékben illeszthető a Társaság folyamatban lévő kutatásaihoz.
Amennyiben az előpályázatra érkező témajavaslat nem kerül kiválasztásra, abban az esetben a Társaság az elbírálást követően haladéktalanul megsemmisíti a pályaművet és az ahhoz kapcsolódóan a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat egyaránt.
4.2 Második forduló - Pályázat
A pályázónak az első fordulóba benyújtott és ott továbbjutott, eredményes pályaműve alapján kell elkészítenie a kutatási témajavaslata második fordulóban benyújtásra kerülő részletes megvalósítási tervét, az alábbi szempontok figyelembevételével:
- A részletes megvalósítási terv - mellékletek nélkül - maximum 15 oldal (A4) terjedelmű lehet.
- A részletes megvalósítási tervben kerüljön bemutatásra a javasolt kutatási tevékenység, az elvégzendő feladatok, részfeladatok és azok várható eredményei.
- A részletes megvalósítási tervhez a pályázó köteles csatolni az adatlapot, valamint a pályázati felhívás 3-7. számú mellékleteit.
- A pályázat tartalmazza a javasolt kutatási tevékenységek szakmai részleteit. Például: térjen ki a hatásmechanizmusból következő potenciális mellékhatásokra és az elérendő szelektivitásra.
- A pályamű ismertesse a kutatási munka időtervét, a döntési pontokat és az egyes kutatási fázisok költségeit (személyi, dologi kiadásokra lebontva, éves szakaszolással)
- Amennyiben a költségvetési kutatóhely szolgál a megvalósítás helyszínéül, abban az esetben szükséges feltüntetni az "overhead"* mértékét.
- A részletes megvalósítási terv tartalmazzon szakmai összehasonlítást a hasonló területen folyó kutatási tevékenységekkel, továbbá elvárás, hogy a pályázó pozícionálja a kutatását a jelenleg is folyamatban lévő nemzetközi kutatási aktivitásokhoz és trendekhez képest.
- A pályázat mutassa be a kutatási témajavaslat megvalósításában résztvevő szervezeteket és szakembereket (megjelölve a pályázó kutató(k), valamint a közreműködő szakemberek munkavégzésre irányuló jogviszonyának típusát†, továbbá több szervezet bevonása esetén annak megjelölését, hogy mely szervezet, ill. munkacsoport milyen részfeladatot lát el). A pályázónak a részletes megvalósítási terv mellékletében fel kell tüntetnie a pályázót foglalkoztató, szerződéskötésre megjelölt munkáltató /ld. 3. pont (2) bek./ gazdasági és jogi kérdésekben kapcsolattartásra illetékes képviselőjének nevét és elérhetőségeit.
- A részletes témajavaslat kidolgozása költségeinek megtérítése céljából a Társaság 150 000 Ft + áfa - magánszemélyek esetében bruttó 150 000 Ft - díjazású megbízási szerződést köt a második fordulóba bejutott minden pályázóval. A díj magában foglalja a témajavaslat részletes kidolgozásának és további kiválasztás esetén a pályázat szóbeli bemutatásának (személyes vagy online formában történő meghallgatás - lásd. 4.3. pont) ellenértékét, valamint az azzal kapcsolatban felmerülő költségeket is.

9. A pályázatok benyújtásának helye, módja, határideje
Mind az előpályázatot, mind a részletesen kidolgozott pályázatot és annak jelen pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékleteit egy eredeti példányban kell postai úton, ajánlott küldeményként továbbítani a Társaság Innovációs és Pályázati Irodájának Titkársága számára:
Richter Gedeon Nyrt.
Innovációs és Pályázati Iroda
1475 Budapest 10. Pf. 27.
A pályázó a pályázat eredeti példányának minden lapját köteles szignálni! A pályázatot folyamatos oldalszámozással kell ellátni, beleértve az adatlapot és mellékleteket is.
A benyújtandó csomagon kérjük feltüntetni:
Richter Témapályázat 2021.

Beérkezési határidők:
Első forduló - Előpályázat: 2021. március 16.
Második forduló - Pályázat: 2021. május 05.
A határidő utolsó napján elsőbbségi, ajánlott küldeményként postára adott pályázatok határidőben beadottnak minősülnek.
A második forduló szóbeli részére továbbjutó összes pályamű esetében a Társaság szakmai zsűrije előtti bemutatásra egy napon, előreláthatólag a 2021. július 12-i héten kerül sor.
A pályázati felhívásról és a pályamunka kidolgozásáról a Társaság Innovációs és Pályázati Irodája ad további tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken:
email: innovacio@richter.hu
tel.: +36 1 432-6464
https://www.richter.hu/hu-HU/kutatas-fejlesztes/Pages/K+F-p%C3%A1ly%C3%A1zataink.aspx

Richter Témapályázat_2021_adatlap és mellékletek_előpályázat_2021.02.15.docxRichter_Témapályázat_2021_szórólap.pdfRichter_Témapályázat_2021_Felhívás_2021.02.15.pdfIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum