Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Gyerekesély programok infrastrukturális háttere - A gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozása és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítása / EFOP-2.1.2-16
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
11/30/2018
Tárgymutató:
gyerekesély programok infrastrukturális háttere / EFOP-2.1.2-16
Pályázhat:
- 321 - helyi önkormányzat,
- 327 - helyi önkormányzatok társulása,
- 371 - helyi nemzetiségi önkormányzat,
- 517 - egyéb szövetség (kivéve sportszövetség),
- 525 - vallási tevékenységet végző szervezet,
- 529 - egyéb egyesület,
- 551 - bevett egyház,
- 552 - elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy,
- 555 - elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy,
- 559 - egyházi szervezet technikai kód,
- 569 - egyéb alapítvány,
- 572 - nonprofit korlátolt felelősségű társaság,
- 573 - nonprofit részvénytársaság
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Elérhető a honlapon a Széchenyi 2020 keretében megjelent EFOP-2.1.2-16 Gyerekesély programok infrastrukturális hátterek kitöltő programja.

FELHÍVÁS
a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására
és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására

A felhívás címe: Gyerekesély programok infrastrukturális háttere
A felhívás kódszáma:
EFOP-2.1.2-16
Magyarország Kormányának felhívása család- és gyermekjóléti központot fenntartó helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulásai, helyi nemzetiségi önkormányzatok, egyházi, civil és nonprofit szervezetek számára, a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló projektekhez kapcsolódó infrastrukturális háttér önállóan vagy konzorciumban történő megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a gyermekszegénység visszaszorítását, megelőzését és a szegény családban élő gyermekek, továbbá a tartós rászorultságban élők számának csökkentését. Ehhez a leszakadó területeken a helyi igények figyelembe vételével kidolgozott, a legkorábbi életkortól induló, a szülők bevonásával történő beavatkozásokra, valamint a szakemberek hosszú távú jelenlétére, mindezek infrastrukturális háttereként pedig megfelelő közösségi tér kialakítására, gyerek- és családbarát berendezésekre, sport-, szabadidő- és fejlesztő eszközökre van szükség. A cél elérését a Kormány helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulásai, helyi nemzetiségi önkormányzatok, egyházi, nonprofit szervezetek és ezek konzorciumban történő együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
A felhívás keretei között az integrált térségi gyerekprogramokhoz szükséges infrastruktúra, új Biztos Kezdet Gyerekházak indításához szükséges infrastruktúra, valamint a "Jó ki hely", - helyi szükségletekre épülő kistelepülési komplex gyerekprogramok megvalósításához szükséges infrastruktúra létrehozása valósul meg.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt legfeljebb 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a gyermekszegénység visszaszorításához, megelőzéséhez és a szegény családban élő gyermekek, továbbá a tartós rászorultságban élők számának csökkentéséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Előzmények, helyzetleírás
A szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem kiemelt feladata az Európai Uniónak, ezért a 2020-as célkitűzések egyik konkrét vállalása, hogy az unión belül legalább 20 millió fővel csökkenjen a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek száma.
Életkor szerint vizsgálva valamennyi szegénységi dimenzió tekintetében a legveszélyeztetettebb csoportba a 18 év alatti gyermekek tartoznak. Magyarországon 10 rászoruló ember közül 4 gyermekkorú vagy fiatal. A gyerekek 14,4%-a nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban él. Az átlagosnál jóval magasabb szegénységi kockázat jellemzi a három- és többgyermekes (32,4%), valamint az egyszülős háztartásokat (29,5%). Ennek egyik oka, hogy a szegényebb háztartásokban több a gyermek, a másik, hogy a kisgyermekes háztartások többségében az anya nem dolgozik, így ezek a családok kevesebb jövedelemmel rendelkeznek (KSH, 2014. nov.).
A gyerekek szegénységének összetett okai vannak (a család alacsony jövedelme, a szülők munkanélkülisége, alacsony iskolai végzettsége, lakhatási és területi hátrányok, a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézségei, stb.) amelyek a hagyományos eszközökkel nem kezelhetőek hatékonyan a szegénységből való kitörés érdekében. 2014-ben minden harmadik - a gyerekjóléti szolgálatok által gondozott - gyermek alapproblémája családi konfliktusokból, életvezetési gondokból, minden ötödiké megélhetési nehézségekből fakadt.
A szolgáltatásokhoz való hozzáférést jól mutatja, hogy például a gyermekjóléti szolgáltatások országos lefedettsége 2014-ben közel 99%-os volt, ugyanakkor a gyermekjóléti szolgáltatások gondozási tevékenységéhez csak a települések ötödén lehetett helyben hozzáférni. A további 2351 településen az ún. nyitva álló helyiségekben csak heti 1-2 alkalommal volt elérhető gyermekjóléti szakember, vagy az érintett családnak kellett egy másik, az ellátást biztosító településre utaznia. (KSH, 2016. febr.)
A magyarországi szegénység vidéken, az aprófalvakban koncentrálódik, jellemző a települési lejtő: minél kisebb egy település, a társadalmi előnyök annál inkább csökkennek, a hátrányok pedig nőnek. A szolgáltatásokat pótló programok biztosítása aránytalanul súlyos terhet ró a kistelepülésre, pedig minőségi prevenció híján számítani lehet a szegénység és reménytelenség újratermelődésére. Nagy hátrányokkal küzdenek azok a gyerekek, akik olyan településen élnek, ahol nagyfokú a szegénység, amit a kiemelkedően magas rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma/aránya jól reprezentál: 377 olyan település van az ország kevésbé fejlett régióiban, ahol a lakosságszám 1000-4000 fő közötti, és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők aránya 50% feletti (KSH, 2010-2013). Megoldatlan a 3 év alatti, intézménybe (bölcsődébe) nem járó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek étkeztetése is.
Különösen súlyosak a problémák az 1000 lakos alatti kistelepüléseken, ahol a problémák koncentráltan vannak jelen: a szegény családban élő gyermekek aránya magas, ugyanakkor a hagyományos, preventív célú szolgáltatások nem működnek, a településeken nincsen megszervezve a gyermekek napközbeni ellátása, gyakran nincs óvoda, iskola sem. 203 olyan település van az országban, ahol a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők aránya 50% feletti (KSH, 2010-2013). Közülük 174 településen indokolt a program megvalósítása.
A roma népesség több mint 50%-a községekben, nagyközségekben él, a fentiekben jelzett hátrányok esetükben koncentráltan jelentkeznek. A községben, nagyközségekben élő romák több mint 45%-a (több mint 74 ezer gyermek/fiatal) 20 évnél fiatalabb. A felhívásban tervezett szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra biztosítása különösen fontos lehet a roma nemzetiséghez tartozó gyermekek/fiatalok és családjaik körében, akiknél a szegénység és annak újratermelődését jelentő kockázatok halmozottan jelennek meg.
A 2007-2013 időszakban a TÁMOP-5.2.3 konstrukciók keretében számos olyan szolgáltatás került kiépítésre, amelyek a szolgáltatáshiányt átmenetileg pótolták, és közösségi tér is bevonásra került átalakítás, felújítás vagy bérlet útján. Ezek sorában a telepeken vagy szegregált kistelepülésen 41 közösségi szolgáltatóház, illetve számos olyan IT pont is kialakításra került, amelyek az EFOP-1.4.2-16 Integrált térségi gyermekprogramok támogatása a hátrányos helyzetű térségekben c. felhívás keretében további programok hátteréül bevonhatók.
Szintén a 2007-2013 időszakban különböző TÁMOP konstrukciók keretében 115 Biztos Kezdet Gyerekház jött létre, 65 Gyerekház a TÁMOP-5.2.3-A konstrukciók keretében került kialakításra. 2015-ben az uniós projekt befejezését követően 112 gyerekház működik az országban, a központi költségvetés támogatásával. A gyerekházak 2013. január 1-jétől beillesztésre kerültek a 1997. évi XXXI. törvénybe a gyermekjóléti alapellátások közé. Az iskolai karriert kedvezően befolyásolják a legkorábbi életkorban a gyermekeknek és szüleinek nyújtott szolgáltatások, amelyek a szakmai és infrastrukturális szempontból egyaránt jó minőséget biztosítanak. A Biztos Kezdet Gyerekházak hálózatának bővítése nagyon fontos a társadalmi felzárkózás erősítése érdekében, ehhez a szolgáltatás területi célzását tovább kell finomítani.
A 2007-2013 között létrehozott Gyerekházak infrastruktúrájának fejlesztése jelen felhívás keretében nem lehetséges.

A felhívás célja
Cél a minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javítása, a szegénységből kivezető esélyek megteremtése az EFOP-1.4.2-16 Integrált térségi gyermekprogramok támogatása a hátrányos helyzetű térségekben c. (továbbiakban röviden EFOP-1.4.2-16) felhívás alapján támogatott kedvezményezett járásokban; valamint az EFOP-1.4.3-16 Biztos Kezdet Gyerekházak és "Jó kis hely" - kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása c. (továbbiakban röviden: EFOP-1.4.3-16) felhívás alapján támogatott településeken a nevezett felhívásokban támogatást nyert projektek megvalósításához szükséges infrastrukturális háttér létrehozásával:
- Integrált térségi gyerekprogramokhoz szükséges infrastruktúra a kedvezményezett járásokban: Az EFOP-1.4.2-16 felhívás kedvezményezettjeinél a foglalkozásoknak helyszínt adó épületek korszerűsítésével, felújításával, szükség esetén a korábban létrehozott közösségi terek felújításával, a korosztályi igényeket figyelembe vevő eszközök beszerzésével, a járáson belüli hozzáférést, mobilitást erősítő járművek biztosításával, egyéb helyi szükségletekre épülő beruházások megvalósításával.
- Új Biztos Kezdet Gyerekházak indításához szükséges infrastruktúra az 1000-4000 fős lélekszámú településeken: Az EFOP 1.4.3-16 felhívás Biztos Kezdet Gyerekházat megvalósító kedvezményezettjeinél az indításához szükséges infrastrukturális feltételek kialakítása elsősorban meglévő közösségi terek átalakítása és berendezése révén. Ennek eredményeként a kisgyerekes családok várhatóan 50 újabb településen férnek majd hozzá a minőségi koragyerekkori képességgondozást biztosító szolgáltatásokhoz a gyerekek sikeres óvodai, iskolai, valamint társadalmi integrációja érdekében.
- "Jó kis hely" - helyi szükségletekre épülő kistelepülési komplex gyerekprogramok megvalósításához szükséges infrastruktúra (röviden: "Jó kis hely" létrehozásához szükséges infrastruktúra) az 1000 fő lélekszám alatti településeken: Az EFOP 1.4.3-16 kiírás "Jó kis hely" - helyi szükségletekre épülő kistelepülési komplex gyermekprogramokat megvalósító kedvezményezettjeinél az infrastrukturális igények biztosítása elsősorban meglévő közösségi terek átalakításával és berendezésével. A fejlesztésnek helyet adó kb. 803 településeken a roma gyermekek és fiatalok számára a "Jó kis hely" felzárkózást segítő és egyben integrációs eszköz lehet. A "Jó kis hely" a helyi közösség életében is fontos funkciót tölt majd be, mivel a közösségi élethez szakmai és infrastrukturális hátteret biztosít. A kistelepülés vonzereje, lakosságmegtartó ereje is nő.
A helyi projektek végrehajtásához az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása c. (továbbiakban röviden: EFOP-1.4.1-15) kiemelt projekt nyújt szakmai támogatást együttműködési megállapodás alapján, a programok és a hozzájuk szükséges infrastruktúra szakmai előkészítésének támogatása, az EFOP-1.4.2-16 és EFOP-1.4.3-16 felhívásokban pedig adekvát képzések, folyamattámogatás, innovatív megoldások terjesztése vonatkozásában.

Stratégiai kapcsolódások
A felhívás illeszkedik a "Legyen jobb a gyerekeknek!" Nemzeti Stratégiához azáltal, hogy a gyermekek helyzetének javítását szolgáló EFOP felhívások a Stratégia alapelveivel összhangban annak céljaihoz hozzájárulva, az egyes fejlesztési irányokon belüli eszközök együttes alkalmazásával segítik a leghátrányosabb helyzetű területeken élő gyerekeket és családjaikat.
Illeszkedik továbbá a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II. (MNTFS II) "Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozathoz.
Az MNTFS II 7.1. Gyermek jól-lét beavatkozási területénél megfogalmazottak szerint "a gyerekszegénység csökkentése érdekében tovább kell fejleszteni a leghátrányosabb helyzetű térségekben a gyermekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére - 2007-2013 - között elindított integrált programokat, illetve azokat további hátrányos helyzetű területekre szükséges kiterjeszteni."
Szintén itt szerepel, hogy "a 0-3 éves korú gyermekek testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődésének segítése, sikeres óvodai beilleszkedése, családjuk támogatása, valamint a problémák korai felismerése érdekében újabb Biztos Kezdet Gyerekházakat kell létrehozni a hátrányos helyzetű településeken, településrészeken."
Az MNTFS II 2015-2017 évekre szóló intézkedési tervéről szóló 1672/2015. (IX. 22.) Korm. határozat szerint a gyermekes családok ismétlődő szegénységi körének megtörése, esélyeik tartós és hosszú távú növelése érdekében folytatni és bővíteni kell a korábbi hátrányos helyzetű térségek (kedvezményezett járások) integrált gyermekprogramjait, valamint szakmai, módszertani támogatását. Szintén itt szerepel, hogy a koragyerekkori esélyteremtés kapcsán gondoskodni kell a kulcsfontosságú Biztos Kezdet Gyerekházak hálózatának biztonságos és átlátható működtetéséről, és az eredményességi tapasztalatok ismeretében, valamint további működtetési feltételek rendelkezésre állása esetén továbbfejlesztéséről, valamint folyamatos módszertani támogatásáról a gyermekes családok ismétlődő szegénységi körének megtörése, esélyeik tartós és hosszú távú növelése érdekében. Továbbá komplex, szakmai, módszertani háttérrel támogatott gyermek- és ifjúsági szolgáltatásokat, programokat kell biztosítani az olyan szolgáltatáshiányos kistelepüléseken, ahol magas a hátrányos helyzetű gyermekek száma.
Az EU 2020 Stratégia 2020-ig elérendő céljai közül a felhívás hozzájárul ahhoz a célkitűzéshez, miszerint az országos szegénységi küszöbök alatt élő európaiak arányát 25%-kal csökkenteni kell, több mint 20 millió embert emelve ki a szegénységből, valamint hogy a korai iskolaelhagyók arányát 10% alá kell csökkenteni.
A felhívás ugyancsak hozzájárul a 2013/112/EU "Beruházások a gyermekek érdekében: a hátrányos helyzetből való kitörés" c. Bizottsági Ajánláshoz, amely megfogalmazza, hogy a hátrányos helyzet nemzedékről nemzedékre történő öröklődésének megakadályozása érdekében a Tagállamok alakítsanak ki és hajtsanak végre a gyermekszegénység és a társadalmi kirekesztés problémájának kezelését célzó olyan szakpolitikákat, amelyek több dimenziós stratégiák révén kívánják előmozdítani a gyermekjólétet. Az Ajánlás 2.2. pontja értelmében a fiatalkorban kialakuló egyenlőtlenségek csökkentése érdekében beruházásokat kell eszközölni a koragyermekkori nevelés és gondozás területén.
A felhívás kapcsolódik továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia VII.2.3. A prevenciót támogató és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzését szolgáló intézkedések 2.3.1. A minőségi, koragyermekkori nevelés kiterjesztése és hozzáférhetővé tétele, valamint a VII. 2.4. Az iskolarendszerből való végzettség nélküli iskolaelhagyás ellenében beavatkozó intézkedések 2.4.4. Tanórán kívüli tevékenységek, egész napos iskola, szülőkkel való együttműködés erősítése pontokhoz.
A felhívás az EFOP "A marginalizálódott közösségek -például romák -társadalmi-gazdasági integrációja" prioritásának 1.4. "Gyermekeket sújtó nélkülözés felszámolását célzó programok és szolgáltatások fejlesztése intézkedéséhez illeszkedik, melynek infrastrukturális hátterét jelen felhívás biztosítja.
A felhívás illeszkedik továbbá a 2.1 A rászoruló gyermekek életesélyeinek növelése intézkedéshez, amely biztosítja a gyermekeket sújtó nélkülözés elleni programok infrastrukturális hátterét, többek között a bevont épületek korszerűsítését, támogatja a gyermek és a fiatalok foglalkoztatására alkalmas terek, tanulási, valamint játszóhelyek és egészségfejlesztő testmozgást támogató egységek kialakítását.

Célcsoport
A projekt elsődleges (közvetlen) célcsoportját a megvalósítási területet jelentő településen élő gyermekek és fiatalok, valamint családjuk alkotják.
a) Integrált térségi gyerekprogramokhoz szükséges infrastruktúra kialakítása esetén: A célterületen élő gyermekek és fiatalok, közülük is különösen a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyerekek valamint családjuk.
b) Új Biztos Kezdet Gyerekházak indításához szükséges infrastruktúra kialakítása esetén: Elsősorban a 3 év alatti intézménybe nem járó gyerekek és szüleik.
c) "Jó kis hely" létrehozásához szükséges infrastruktúra kialakítása esetén: 3 év alattiak, óvodások óvodán kívüli időben, tanköteles korúak, általános iskolás és középiskolás korúak, valamint a 25 év alatti ifjúsági korosztály, ahol lehetséges, a szülők bevonása mellett.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,5 milliárd Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 161 db
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: Támogató) hirdeti meg az 1037/2016. (II. 9.) Kormány határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06- 1-896-0000, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30 órától 16 óráig, pénteken 8:30 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan. Megvalósításuk választható annak megfelelően, hogy az EFOP-1.4.2-16, illetve EFOP-1.4.3-16 felhívások keretében megvalósított társprojekthez milyen infrastrukturális háttérre van szüksége a támogatást igénylőnek.

PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
Integrált térségi gyermekprogramokhoz szükséges infrastruktúra kialakítása, járási szintű projektek esetén:
A szinergikusan kapcsolódó EFOP-1.4.2-16 felhívás tevékenységeihez szükséges infrastruktúra fejlesztése:
1. Épületek korszerűsítése, felújítása bővítése.
2. Az optimális funkcióellátás biztosítása, akadálymentesítés, berendezés- és eszközfejlesztés.
3. Az épületekhez tartozó, a funkcióellátásnak megfelelő szabadidő- és játszóudvarok, kertek kialakítása, az ehhez szükséges eszközbeszerzés.
4. A projekt megvalósításához szükséges informatikai eszközök (hardver és szoftver).
5. A foglalkozásokhoz szükséges korcsoport-specifikus eszközök beszerzése.
6. Egy darab, maximum 15 személyes gépjármű vásárlása - különösen indokolt esetben a program területén élő gyerekek, fiatalok, szülők, helyben hiányzó szolgáltatásokhoz és szakemberekhez való hozzáférésének, a projekt által szervezett programokra való eljutásának elősegítése, valamint a megvalósító szakemberek utaztatása érdekében.
7. A szünidei és családi táborozás feltételeinek biztosítsa céljából indokolt esetben a támogatást igénylőnek a felhívás célterületén a támogatási kérelem benyújtásakor már a tulajdonában lévő tábor, gyermeküdülő felújítása.
8. A projekt célterületén, a támogatást igénylő vagy konzorciumi partnere tulajdonában illetve használatában (pl.: hosszú távú bérleti szerződés keretében) levő épületben működő, a közétkeztetésben részt vevő intézményben a gyermekétkeztetés infrastrukturális feltételeinek javítása ott, ahol ez indokolt.

Új Biztos Kezdet Gyerekházak indításához szükséges infrastruktúra kialakítása, 1000-4000 fős lélekszámú települések esetén:
A szinergikusan kapcsolódó EFOP-1.4.3-16 felhívás tevékenységeihez szükséges infrastruktúra fejlesztése:
1. Épületek korszerűsítése, bővítése, funkcióbővítéshez/váltáshoz szükséges átalakítása.
2. Ingatlanvásárlás különösen indokolt esetben (meglévő épületek bázisán).
3. Új épület létesítése különösen indokolt esetben.
4. Az optimális funkcióellátás biztosítása érdekében akadálymentesítés.
5. A helyiségek berendezése a korcsoport igényeihez illeszkedően.
6. Az épületekhez tartozó, a funkcióellátásnak megfelelő szabadidő- és játszóudvar, babakocsi-tároló, valamint konyhakert kialakítása, az ehhez szükséges eszközbeszerzés.
7. A projekt megvalósításához szükséges informatikai eszközök (hardver és szoftver).
8. A foglalkozásokhoz szükséges korcsoport-specifikus eszközök beszerzése, fejlesztő játékok beszerzése, egyéb szükséges eszközök, kültéri játékok és eszközök beszerzése.
9. Mosási, tisztálkodási, főzési lehetőség biztosítása.

"Jó kis hely" létrehozásához szükséges infrastruktúra kialakítása, 1000 fő alatti lélekszámú települések esetén:
A szinergikusan kapcsolódó EFOP-1.4.3-16 felhívás tevékenységeihez szükséges infrastruktúra fejlesztése:
1. Épületek, külső-belső terek felújítása, korszerűsítése, funkcióbővítéshez/váltáshoz szükséges átalakítása (meglévő épületek bázisán).
2. Különösen indokolt esetben ingatlanvásárlás.
3. Különösen indokolt esetben új épület létesítése.
4. A közösségi terek igényes berendezése figyelemmel a korcsoportos igényekre.
5. Játszó-és sportudvar kialakítása a célcsoport használatára (a fejlesztéssel érintett ingatlanhoz tartozó belső udvar).
6. A szolgáltatásokhoz szükséges eszközök, felszerelések biztosítása, a funkciónak megfelelő korcsoport-specifikus szempontok figyelembe vételével (pl. fejlesztő játékok, informatikai és sporteszközök, könyvek, hangszerek, társasjátékok).
7. Mosási, tisztálkodási, főzési lehetőség biztosítása.
8. Étkeztetés lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek megteremtése
A műszaki és szakmai elvárásokat jelen Felhívás 3.4.1.1 pontja tartalmazza részletesen.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre

I. TÁMOGATÁS IGÉNYLŐK KÖRE
Jelen Felhívásra támogatási igényt nyújthat be olyan (GFO kód szerint)
- 321 - helyi önkormányzat,
- 327 - helyi önkormányzatok társulása,
- 371 - helyi nemzetiségi önkormányzat,
- 517 - egyéb szövetség (kivéve sportszövetség),
- 525 - vallási tevékenységet végző szervezet,
- 529 - egyéb egyesület,
- 551 - bevett egyház,
- 552 - elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy,
- 555 - elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy,
- 559 -egyházi szervezet technikai kód,
- 569 - egyéb alapítvány,
- 572 - nonprofit korlátolt felelősségű társaság,
- 573 - nonprofit részvénytársaság,
amely az EFOP-1.4.2-16 vagy az EFOP-1.4.3-16 kiírás keretében nyertes támogatási kérelemmel rendelkezik.
A VP-6-7.4.11-16 “Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére" c. felhívás 3. célterülete (alapvető szolgáltatásokhoz, a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés, valamint a vidéki életminőség javítása érdekében többfunkciós közösségi terek, szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése) alapján nyertes projektek esetén nem lehet benyújtani kérelmet jelen Felhívás keretében "Jó kis hely" létrehozásához szükséges infrastruktúra kialakítására, ha a fejlesztés ugyanarra a településre irányul. A szolgáltatáshoz szükséges közösségi infrastruktúrát ez esetben a VP-6-7.4.11-16 támogatásából kell biztosítani.
Amennyiben nem önkormányzat igényel támogatást Biztos Kezdet Gyerekház létesítésére, a támogatási kérelemhez a nem önkormányzati pályázónak csatolnia kell a fejlesztés helyszínéül szolgáló település egyetértő nyilatkozatát a Biztos Kezdet Gyerekház kialakítására vonatkozóan.

II. KONZORCIUMRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség, amennyiben (és csak és kizárólag abban az esetben, ha) a támogatást igénylő az integrált térségi gyermekprogramokhoz szükséges infrastruktúra kialakítására, járási szintű projekt megvalósítása érdekében nyújt be támogatási kérelmet:
Jelen Felhívás keretében kizárólag az integrált térségi gyerekprogramot megvalósító támogatást igénylők, járási szintű projektek esetében lehetséges a konzorciumban történő megvalósítás. Konzorciumi partner lehet:
- 321 - helyi önkormányzat,
- 327 - helyi önkormányzatok társulása,
- 371 - helyi nemzetiségi önkormányzat,
- 529 - egyéb egyesület,
- 551 - bevett egyház,
- 552 - elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy,
- 555 - elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy,
- 559 - egyházi szervezet technikai kód,
- 569 - egyéb alapítvány,
- 572 - nonprofit korlátolt felelősségű társaság,
- 573 - nonprofit részvénytársaság,
amely az EFOP-1.4.2-16 felhívás keretében nyertes támogatási kérelemmel rendelkező támogatást igénylő konzorciumi partnere. Az EFOP-1.4.2.-16 felhívással összhangban legfeljebb két partner bevonása lehetséges.
Helyi önkormányzat, helyi önkormányzatok társulása csak abban az esetben lehet konzorciumi partner, amennyiben nem ő a család- és gyermekjóléti központ fenntartója.
A konzorcium esetében a finanszírozás tagi szinten történik.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF 2. fejezetét képező "Kizáró okok listája" c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. december 1-jétől 2018. november 30-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2017. február 1.
- 2017. május 1.
- 2017. november 1.
- 2018. november 30.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest, Pf. 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás esetében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
Integrált térségi gyermekprogramokhoz szükséges infrastruktúra kialakítása, járási szintű projektek esetén a járások komplex mutatók szerinti sorrendje alapján:
- 40. rangsorszám feletti járások esetén legfeljebb 70 millió Ft
- 1-40. rangsorszámú járások esetén legfeljebb 100 millió Ft.
Új Biztos Kezdet Gyerekházak indításához szükséges infrastruktúra kialakítása, 1000-4000 fős lélekszámú települések esetén legalább 10 millió Ft, legfeljebb 15 millió Ft:
"Jó kis hely" létrehozásához szükséges infrastruktúra kialakítása, 1000 fő alatti lélekszámú települések esetén legalább 15 millió Ft, legfeljebb 20 millió Ft.
A támogatás mértéke az elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-212-16-gyerekesly-programok-infrastrukturlis-httere
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum