Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések / VEKOP-2.2.1-16
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/30/2018
Tárgymutató:
versenyképességi és kiválósági együttműködések / VEKOP-2.2.1-16
Pályázhat:
a) mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok (GFO 11, 226), amelyek:
I. legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkeznek, vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása(i), vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkezik, és
II. éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása(i), vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozásának éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, és
III. kettős könyvvitelt vezetnek, és
IV. Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek (utóbbi esetben a magyarországi fióktelep jogosult támogatási kérelem benyújtására),
b) állami többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok (GFO 57),
c) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény szerint költségvetési kutatóhelyek és ezek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben kutatóhelynek minősülnek (GFO 11, 32, 34, 35),
d) 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmények (GFO 55)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések” című (VEKOP-2.2.1-16 kódszámú) felhívás.
A felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja pontjának a) alpontja az alábbiak szerint módosult:
„a) A támogatási kérelmek benyújtására 2017. február 1-től 2018. július 2-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. március 28.
2017. május 31.
2017. augusztus 31.
2017. november 30.
2018. február 30.
2018. július 2.”


FELHÍVÁS
A vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények közötti fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzésére.

A Felhívás címe: Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
A Felhívás kódszáma: VEKOP-2.2.1-16
Magyarország Kormányának felhívása a vállalkozások és kutatási szervezetek számára, a kiemelkedő, több szakterület szereplőinek együttműködésében létrejövő, kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények gazdasági hasznosításának megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kutatási, fejlesztési és innovációs (K+F+I) együttműködések elősegítését, a kiválóság felkarolását, a KKV szektor, a hazai és nemzetközi nagyvállalkozások, a K+F+I központok és a felsőoktatási intézmények közötti együttműködések ösztönzését. A cél elérését a Kormány vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 300 millió Ft - 800 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100%-ának megfelelő, maximum 730 millió Ft összegű támogatási előleget biztosít;
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a K+F+I tevékenység intenzitásának növelése cél eléréséhez.
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.
- a projektben új tudományos és/vagy műszaki eredmények, szellemi alkotások születhetnek; a projekt révén új K+F+I munkahelyek jöhetnek létre.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A felhívás indokoltságát a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program "Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi együttműködések támogatása” intézkedése jelenti.
Jelen felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte céljából. A Felhívás a nagy jelentőségű és összetett feladatok megoldását, több szakterületet érintő kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények elérését támogatja a szakterület legkiválóbb szereplőinek együttműködésében. A támogatás révén a kutatási eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva létező, fontos társadalmi jelentőségű problémák megoldásához járulnak hozzá. A Felhívás a térségek tudásalapú gazdasági fejlődését elősegítve hozzájárul az ország gazdasági versenyképességének növekedéséhez, valamint a hazai K+F+I humánkapacitás és kompetencia fejlődéséhez.
A jelen pályázati felhívásban leírt feltételeknek megfelelő és legjobbnak ítélt projektek vissza nem térítendő támogatására az alábbi területeken van lehetőség:
Hulladékgazdálkodás, körkörös gazdaság alprogram
Cél a hulladék hasznosítása révén újabb termék elállítása, élelmiszeripari és állattenyésztési hulladékok ártalmatlanítása, illetve energetikai célra hasznosítása. Emellett fontos cél az ún. körforgásos gazdaság irányában történő fejlődés, azaz a nulla hulladékkal járó termelésre való törekvés, a hulladék minél hasznosabb felhasználására, a hulladék (anyagában történő) hasznosításának fejlesztésére.
Orvosi műszergyártás alprogram
Az orvosi berendezés és eszközgyártás területére a flexibilitás, innovativitás, erős exportképesség, nagy beszállítói igény a jellemző. Cél olyan fejlesztési projektek támogatása, amelyek a terület szakmailag jól körülhatárolt és összefüggő K+F feladatainak megoldására, valamint az eredmények gyakorlati alkalmazásának kidolgozására irányulnak.
Design alprogram
Cél a divat és textiltervezés, fémművesség, formatervezés és a kerámiatervezés területén a folyamatosan változó igényeknek megfelelő egyedi és/vagy sorozatgyártásra alkalmas termékek, összetettebb rendszerek, szisztémák, új koncepciók kidolgozása.
A felhívás szerinti keretösszegből azok a projektek kaphatnak támogatást, amelyek közvetett, vagy közvetlen módon illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (továbbiakban Nemzeti S3)2 céljaihoz és szakosodási irányaihoz.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek az alábbi szakmai követelményeknek:
1) a projektjavaslat valós, nagy jelentőségű társadalmi, gazdasági probléma megoldására irányul;
2) kutatóhelyek (egyetemi/akadémiai/ágazati) és vállalatok hatékony együttműködésével valósul meg;
3) a szakterület elismert hazai képviselői, műhelyei vesznek részt benne;
4) eredményei fenntartható módon (üzletileg) hasznosulnak.
A felhívás keretében olyan projektek részesülhetnek támogatásban, amelyek esetében az igényelt támogatás összege arányban áll a projekt kapcsán valószínűsíthető eredmények kutatás-fejlesztési és innovációs jelentőségével.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,64 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3-8 db.
1.3. A támogatás háttere
Az Európai Bizottság 2015. február 12-i határozatában elfogadta a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programot, mely célkitűzései között szerepel stratégiai K+I hálózatok számának növelése a K+F tevékenységet folytató vállalatok, valamint a közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő szervezetek) között.
A tartós fejlődést eredményező, innováción alapuló struktúraváltás kialakulásának elengedhetetlen feltétele a stratégiai együttműködések kialakulása és minőségi javulása, amelynek bázisát a közfinanszírozású/nonprofit kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő szervezetek) és a vállalati szféra közötti együttműködés és tudástranszfer fokozódása képezi. Az intelligens szakosodási irányokhoz igazodó, nagyméretű K+I együttműködések közvetlen támogatása lehetőséget teremt új stratégiai együttműködések létrehozására, elmélyítésére.
Jelen felhívást a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (IH) hirdeti meg az 1011/2016. (I. 20.) számú Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
a) Alapkutatás
Alapkutatás: kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban a jelenségek vagy megfigyelhető tények hátterével kapcsolatos új ismeretek megszerzésének érdekében folytatnak, anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok közvetlen üzleti alkalmazását vagy felhasználását.
b) Ipari kutatás
Alkalmazott (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez.
Magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a prototípusok laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez szükséges.
c) Kísérleti fejlesztés
Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.
A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a valós környezetben történő tesztelése és jóváhagyása, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.
A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, még ha ezen változtatások fejlesztésnek is minősülnek.
d) Az a-c) pontban megjelölt tevékenységek közül legalább egy tevékenység választása kötelező!

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.
Jelen Felhívásra konzorciumi partnerként támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok (GFO 11, 226), amelyek:
I. legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkeznek, vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása(i), vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkezik, és
II. éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása(i), vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozásának éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, és
III. kettős könyvvitelt vezetnek, és
IV. Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek (utóbbi esetben a magyarországi fióktelep jogosult támogatási kérelem benyújtására),
b) állami többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok (GFO 57),
c) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény szerint költségvetési kutatóhelyek és ezek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben kutatóhelynek minősülnek (GFO 11, 32, 34, 35),
d) 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmények (GFO 55).
A konzorciumi tagok száma - a konzorciumvezetőt is beleértve - legfeljebb 5 lehet.
Konzorciumi tag kizárólag az lehet, aki rendelkezik a Közép-magyarországi régió területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel.
A konzorciumi tagoknak a konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötniük. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Nem lehet konzorciumi tag a kizárólag projektmenedzsment feladatokat és/vagy a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatokat ellátni kívánó szervezet. A konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet.
A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi együttműködési megállapodásban konzorciumvezetőnek kijelölt tag képviseli. Konzorciumvezető kis-, közép- vagy nagyvállalkozás lehet. A konzorciumvezetőnek a projekt költségvetésében az elszámolható költségeik minimum 40%-val kell részesednie. A konzorcium további tagjainak az elszámolható költségekre számított egyenkénti részaránya nem haladhatja meg az 50%-ot.
Konzorciumi tagnak kizárólag önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, vagy Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező vállalkozás magyarországi fióktelepi tekinthetők (pl. ha egy egyetem több tanszéke vesz részt a projektben, az egyetem akkor is csak egy konzorciumi tagnak számít).
A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, immateriális javakat nem vásárolhatnak.
A konzorciumi tagok között szerepelnie kell legalább egy vállalkozásnak és legalább egy költségvetési szervnek vagy költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézményének, amennyiben a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény szerinti kutatóhelynek minősül, vagy a 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó egyházi vagy magán felsőoktatási intézménynek.
A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem módosítható, míg a megvalósítási időszakban csak különösen indokolt esetben az Irányító Hatóság előzetes hozzájárulásával van lehetőség módosításra.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.
Kérelmek benyújtására 2017. február 1-től 2018. december 30-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. március 28.
2017. május 31.
2017. augusztus 31.
2017. november 30.
2018. február 30.
2018. július 2.

b) A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
c) Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is!
d) A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1525 Budapest, Postafiók 95.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 1 milliárd Ft lehet.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 300 millió Ft, maximum 800 millió Ft, a Design alprogram esetén maximum 500 millió Ft. b) Az egyes konzorciumi tagoknak legalább 30 millió forint támogatást kell igényelnie.
c) A támogatás maximális mértéke:
Amennyiben a nonprofit gazdasági társaság kutatóhely, egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmény kutatóhely vagy költségvetési kutatóhely támogatandó tevékenysége nem minősül gazdasági tevékenységnek, úgy az általa elszámolható minden költség támogatási intenzitása 100%.
Egyéb esetekben a támogatási intenzitás a támogatási kategóriáktól függ, az alábbiak szerint:
- Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás esetén:
(a) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg:
(i) alapkutatás esetén az elszámolható költségek 90%-át,
(ii) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,
(iii) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,
(b) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén a támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető:
(i) 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető mikro- és kisvállalkozás esetén,
(ii) 15 százalékponttal növelhető, ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában olyan vállalkozások között, amelyek közül legalább egy kkv, vagy a projekt legalább két tagállamban, vagy egy tagállamban és az EGT-megállapodás egy szerződő felénél zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli az elszámolható költségek több mint 70%-át, vagy
a projekt hatékony együttműködést foglal magában egy vállalkozás és egy vagy több kutató-tudásközvetítő szervezet között,amennyiben ez utóbbi az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit.
(iii) 15 százalékponttal növelhető, ha a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak vagy ingyenes nyílt forráskódú szoftverek útján
A támogatási intenzitás minden konzorciumi tagra külön kerül megállapításra.
Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni az (a) pontban felsorolt kutatás-fejlesztési kategóriák közé.
- Csekély összegű támogatás
A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 90%-át.
- Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás
A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
- Regionális beruházási támogatás
A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az alábbi településeken az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 25. § (1) bekezdésében meghatározottak értelmében:
az összes elszámolható költség 35%-a, de legfeljebb mikro- és kisvállalkozások esetén 55%, középvállalkozások esetén 45% az alábbiak szerint:
a) Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken 35%,
b) Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár és Solymár településeken 20%.
Regionális beruházási támogatás csak felsorolt települések vonatkozásában számolható el.
A támogatási intenzitás - a nagyberuházások kivételével - mikro- és kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.
https://www.palyazat.gov.hu/vekop-221-16-versenykpessgi-s-kivlsgi-egyttmkdsek
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumetumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum