Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése / TOP-6.6.2-16
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
10/15/2018
Érvényes:
10/15/2018
Tárgymutató:
szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése / TOP-6.6.2-16
Pályázhat:
- a megyei jogú város önkormányzata (GFO 321).
- megyei jogú város önkormányzatának többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság (GFO 11;GFO 572;573;575;576)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című (TOP-6.6.2-16 kódszámú) felhívás.
Módosult Pécs Megyei Jogú Város területspecifikus mellékletében a beadási határidő záró dátuma 2017. szeptember 30-ról 2018. október 15-re.


FELHÍVÁS
Szociális alapszolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyei jogú városokban

A Felhívás címe: Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
A Felhívás kódszáma: TOP-6.6.2-16
Magyarország Kormányának felhívása az önkormányzatok, egyházak, civil és nonprofit szervezetek, továbbá az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások részére, a nappali szociális ellátások (idősek, fogyatékos, hajléktalan, szenvedélybeteg és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátása) és a gyermekjóléti-és családsegítő szolgálat infrastrukturális, minőségi fejlesztése, új szolgáltatások vagy új férőhelyek infrastrukturális fejlesztésének megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a jó minőségű közszolgáltatásokhoz (szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, rehabilitációs és egészségügyi, továbbá a társadalmi felzárkózást támogató kulturális szolgáltatáshoz) való hozzáférés javítását, különös tekintettel a közszolgáltatások emberi kapacitására és a kapacitáshiányos hátrányos helyzetű térségekre. A cél elérését a Kormány az önkormányzatok, egyházak, civil és nonprofit szervezetek, továbbá az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a nappali szociális ellátások (elsősorban a magasabb szükségletű célcsoport tagok számára), a támogató szolgálat, a közösségi ellátások, az utcai szociális munka, házi segítségnyújtás, valamint a család- és gyermekjóléti szolgálat/központ elérhetővé tételéhez.
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Az intézkedés célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával és "Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra” c. dokumentummal összhangban elsősorban a szegénység és mélyszegénység elleni küzdelem kihívásaival összefüggésben a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése, annak javítása.
A társadalmi összetartozás erősítése érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) egyik kiemelt célja a helyi szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások biztosítása, kiemelten az egészségügyi és a szociális alapszolgáltatás területén, megteremtve a szolgáltatásnyújtás megfelelő infrastrukturális feltételeit.
A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről a foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek, és az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak. A helyi szintű humán közszolgáltatások megújítása hozzájárul a lakosság foglalkoztathatóságának javításához, az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, illetve a társadalmi összetartozás erősítéséhez. Az intézkedés eredményeképpen kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek.
Az intézkedés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szociális törvény) nevesített személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokat, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyermekvédelmi törvény) nevesített személyes gondoskodás keretébe tartozó család- és gyermekjóléti szolgálat/központ fejlesztését érinti. Az intézkedés célja a Szociális törvényben és Gyermekvédelmi törvényben nevesített szolgáltatások jobb elérhetősége, új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével.
A nappali szociális ellátások (elsősorban magasabb szükségletű célcsoport ellátása), a család- és gyermekjóléti szolgálat/központ fejlesztése esetén a minőségi fejlesztés mellett cél a férőhelyek bővítése is - új intézmények létesítésével, illetve a már működő szolgáltatások férőhelyeinek bővítésével.
A támogatandó szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások:
A Szociális törvény 57 § (1) c) - j) pontjaiban definiált szolgáltatások és a Gyermekvédelmi törvény 15. § (2) a)-c) pontjában nevesített szolgáltatások közül, az alábbiak:
- étkeztetés
- közösségi ellátások,
- házi segítségnyújtás,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- támogató szolgáltatás,
- utcai szociális munka,
- nappali ellátás,
- család- és gyermekjóléti szolgálat/központ
Tárgyi felhívás a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon, 3,39 milliárd Ft.
A Felhívás teljes keretösszegének becsült támogatástartalma 3,39 milliárd Ft, amely mértéke minden esetben a támogatott projektek támogatási intenzitása alapján kerül odaítélésre.
A területi egység számára rendelkezésre álló forrás meghatározása és a támogatási kérelmek várható darabszáma a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.
Jelen felhívás forrását Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (IH) hirdeti meg a 1005/2016. (I. 18.) kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
A Felhívás keretében a szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátás fejlesztése támogatható:
- étkeztetés,
- közösségi ellátások,
- házi segítségnyújtás,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- támogató szolgáltatás,
- utcai szociális munka,
- nappali ellátás,
- család- és gyermekjóléti szolgálat/központ
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
A) A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható:
a) férőhely bővítése,
b) bővítés, átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket főzőkonyha fejlesztéseket is),
c) új szolgáltatás létrehozása,
d) új építés, ingatlankiváltás, funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás,
e) az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati rendszerek kiépítése,
f) az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása.
B) Eszközbeszerzés, ezen belül támogatható:
a) eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (beleértve az IKT-hez kapcsolódó eszközöket is),
b) külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése,
c) járműbeszerzés.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:
- a megyei jogú város önkormányzata (GFO 321).
- megyei jogú város önkormányzatának többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság (GFO 11; GFO 572; 573; 575; 576)
A támogatási kérelmet a megyei jogú város önkormányzata (konzorciumi partner nélkül), a szolgáltatás(ok) fenntartójaként vagy a szolgáltatásoknak helyt adó épületek tulajdonosaként nyújthatja be.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
A konzorciumi formában megvalósítandó projekt esetén Konzorciumvezető kizárólag a támogatást igénylő megyei jogú város önkormányzata vagy a megyei jogú város önkormányzatának többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság lehet. Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek intézmények fenntartóiként/fenntartói jogok gyakorlását ellátó szervezetként vagy az épületek tulajdonosaiként amennyiben az alábbi támogatást igénylők körébe tartoznak:
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 311; 312);
- Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321; 327);
- Helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok és társulásai (GFO 351; GFO 353; GFO 371; GFO 373);
- Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 1113);
- Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55);
- Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);
- Közalapítvány (GFO 561);
- Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572;573;575;576, GFO 599).
A támogatási kérelem konzorciumi tagja az intézmény fenntartója akkor lehet, amennyiben a lehetséges támogatást igénylők körébe tartozik. Ha az intézmény fenntartója különbözik az intézménynek helyet adó épület tulajdonosától, abban az esetben az épület tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata szükséges.
Amennyiben bérelt épületben történik a fejlesztés és a bérelt épület tulajdonosa nem tartozik a támogatást igénylők körébe, a támogatási kérelemben konzorciumi tagként kizárólag a fenntartó jogosult részt venni. A fenntartónak ebben az esetben is a támogatást igénylők körébe kell tartoznia.
Csak eszközbeszerzés tartalmazó támogatási kérelem esetében konzorcium tagként csak az intézmény fenntartója jogosult részt venni.
A támogatási kérelem konzorciumi tagja az intézménynek helyt adó épület tulajdonosa akkor lehet, amennyiben a fenntartó a fenti támogatást igénylők körébe tartozik. Ha az intézménynek helyet adó ingatlan tulajdonosa különbözik az intézménynek fenntartójától, abban az esetben az intézmény fenntartójának hozzájáruló nyilatkozata szükséges.
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata esetében a támogatást igénylők köre a területspecifikus mellékletben található.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 28-tól
2017. június 30
2017.július 31
2018. október 15-ig lehetséges.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége a felhívás területi egységre vonatkozó terület-specifikus mellékletében kerül szabályozásra.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
Csekély összegű támogatás esetén:
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100%-a.
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:
A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.
A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
https://www.palyazat.gov.hu/top-662-16-szocilis-alapszolgltatsok-infrastruktrjnak-bvtse-fejlesztse
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum