Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Zöld város kialakítása - városi területek környezettudatos megújítása / TOP-2.1.2-16
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
07/14/2017, 07/31/2017, 08/15/2017, 07/25/2018, 08/24/2018
Érvényes:
08/24/2018
Tárgymutató:
zöld város kialakítása - helyi önkormányzatok / TOP-2.1.2-16
Pályázhat:
városi jogállású település helyi önkormányzata (GFO 321) - kivéve: megyei jogú város
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A felhívás mellékleteként megjelent Nógrád megye területspecifikus mellékletének 4.3 pontja újabb benyújtási szakasszal bővült, 2018. július 25. és 2018. augusztus 24. közötti benyújtási határidővel.

FELHÍVÁS
a városi területek környezettudatos megújítására

A Felhívás címe: Zöld város kialakítása
A Felhívás kódszáma: TOP-2.1.2-16
Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére városrehabilitációs tevékenységeik környezettudatos módon történő megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a városi környezetjavító intézkedéseket, valamint a gazdaságfejlesztési beavatkozásokat. A cél elérését a Kormány a helyi önkormányzatok, helyi nonprofit szervezetek és egyházak1 együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatási összeg 100%-ának megfelelő mértékű támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják2, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a települések általános környezeti állapotának javításához, valamint a TOP gazdaságfejlesztési céljaihoz;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.
olyan infrastruktúra-fejlesztéseket támogat, amelyek javítják a települések általános környezeti állapotát, segítik a település fenntartható fejlődési pályára állítását, a beruházások során olyan technológiák, módszerek kerülnek alkalmazásra, amelyek környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést, a település hatályos Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megfelelően, továbbá hozzájárulnak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) gazdaságfejlesztési céljaihoz, ezzel pedig a települések lakosságának megtartásához. A gazdasági szereplőket célzó, a vonzó üzleti környezetet biztosító, a városok térségi gazdasági központi szerepét erősítő, a helyi gazdaságot ösztönző beruházások vonatkozásában cél a kijelölt akcióterületen található zöldfelületek és a hozzájuk kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő, sokszor használaton kívüli, de akár jövedelemtermelésre alkalmas infrastruktúraelemek megújítása.
A fejlesztések eredményeként cél az önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú együttműködése, a köz- és a magánszektor szereplői által tervezett fejlesztések összehangolása, amely a városi környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás bővülését is eredményezheti.
A fejlesztések megvalósítása során elsődleges tekintettel kell lenni a városi közterületek környezettuda-tos, család- és klímabarát megújítására, azaz arra, hogy a beavatkozások területe alkalmas legyen a családok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti fenntarthatóság követelményeit szolgálják, a városi zöld környezet megteremtéséhez, ezek gazdaságos fenntartásához járuljanak hozzá.
Tárgyi felhívás a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon3, 13 453 millió Ft.
A felhívás teljes keretösszegének becsült támogatástartalma 12 780 millió Ft, amely mértéke minden esetben a támogatott projektek támogatási intenzitása alapján kerül odaítélésre.
A területi egység számára rendelkezésre álló forrás meghatározása és a támogatási kérelmek várható darabszáma a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
1.3. A támogatás háttere
A TOP 2.1 intézkedésének célja a vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés a vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása településfejlesztési beavatkozásokkal. A beavatkozások legfőbb elvárt eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása.
Jelen felhívást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága hirdeti meg az 1005/2016. (I.18.) Kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek
Nem releváns.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
- városi jogállású település helyi önkormányzata (GFO 321) - kivéve: megyei jogú város
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A konzorciumi formában megvalósítandó projekt esetén Konzorciumvezető kizárólag a támogatást igénylő helyi önkormányzat lehet.
Önállóan nem, csak konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:
- helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32);
- helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37);
- önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (GFO 11, 57);
- egyesület (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529);
- egyházi jogi személy (GFO 55);
- alapítvány (GFO 563, 565, 569);
- közalapítvány (GFO 561);
- többségi önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság (GFO 11, 57);
- egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 59);
- egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 69);
- országos közút területén megvalósuló útépítési, útfelújítási munkálatok esetében a jogszabályban meghatározott építtető (MK NZrt, NIF Zrt.).
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2.5 pontjában meghatározott tevékenységek megvalósítására:
- megyei önkormányzat (GFO 321)
- önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
- nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599), amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
- vállalkozás (GFO 11, 14), amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
Egy támogatást igénylő a felhívás keretében csak egy támogatási kérelem vonatkozásában részesülhet támogatásban.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége a felhívás területi egységre vonatkozó terület-specifikus mellékletében kerül szabályozásra.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó terület-specifikus mellékletében kerül szabályozásra.
b) A támogatás intenzitás mértéke nem állami támogatásnak minősülő támogatás esetén az elszámolható költség 100%-a.
c) Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.
A működési eredmény mértékét:
a. megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b. visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
d) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás
a) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője - a támogatást nyújtó döntésétől függően - jogosult ésszerű nyereséget szerezni.
A működési eredmény mértékét
a. megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b. visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
VAGY
b) Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási támogatás esetén a támogatás összege a fent meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.
Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési veszteséget. A támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az ésszerű nyereségre is.
Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó működési támogatás esetén a támogatás összege a fent meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.
e) A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás
Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.
Működési támogatás esetén a támogatás nem haladhatja meg a keletkező működési veszteséget. A működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell megállapítani.
Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a támogatás összege a fenti pontokban meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.
f) Közszolgáltatásért járó ellentételezés
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a, figyelemmel az állami támogatási szabályokra. különös tekintettel arra, hogy:
Az ellentételezés összege évente és feladatonként nem haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget. Amennyiben az ellentételezés összege a megbízás időszaka alatt változik, úgy az éves összeget a megbízási időtartamra tervezett ellentételezés éves összegeinek átlagaként kell kiszámítani.
A támogatás éves átlagos összege túllépése esetén a közszolgáltatásért járó ellentételezést előzetes jóváhagyás céljából be kell jelenteni az Európai Bizottság részére.
https://www.palyazat.gov.hu/top-212-16-zld-vros-kialaktsa-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum