Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében / VEKOP-2.3.3-15
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
05/11/2018
Tárgymutató:
kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás / VEKOP-2.3.3-15
Pályázhat:
magyarországi székhellyel, vagy telephellyel rendelkező:
- költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek,
- 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmények,
- állami többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” című (VEKOP-2.3.3-15 kódszámú) felhívás.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulása az alábbi pontot érinti:
A Felhívás 1.2 Rendelkezésre álló forrás pontjában a felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,01 milliárd Ft-ra módosult.


FELHÍVÁS
A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése,
valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás
A Felhívás kódszáma: VEKOP-2.3.3-15
Magyarország Kormányának Felhívása a kormányzati kutatóintézmények, felsőoktatási intézmények, akadémiai kutatóintézmények, állami többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok számára a kutatási infrastruktúra megerősítése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció erősítését. A cél elérését a Kormány a kormányzati kutatóintézmények, felsőoktatási intézmények, akadémiai kutatóintézmények, állami többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok, intézetek támogatásával tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a benyújtásától számított 30 nap alatt dönt.
- A Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 50 millió Ft - maximum 500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatási összeg legfeljebb 75%-ának megfelelő, maximum 375 millió Ft összegű előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezet(ek) vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a hazai kutatás-fejlesztő szféra számára nemzetközileg is versenyképes kutatási, fejlesztési és innovációs szolgáltatások nyújtására alkalmas, a különböző nemzetközi kutatási együttműködésekben való hatékony részvételt lehetővé tevő, korszerű kutatási infrastruktúra létrehozásához vagy korszerűsítéséhez.
A Kormány kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiája kiemelt fontosságúnak tartja a hazai kutatási infrastruktúra (KI) jelentős fejlesztését, így jelen Felhívás célja a hazai kutatóhelyek kutatási infrastruktúrájának fejlesztése, amely elősegíti az ESFRI Roadmap-ban3 szereplő nemzetközi kutatási infrastruktúrákban való magyar részvételt, illetve hozzájárul a Horizont 2020 program keretében támogatott programokhoz.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
Jelen Felhívás indításának indokoltsága a hazai kutatási infrastruktúra nemzetközi versenyképességének erősítése, a nemzetközileg versenyképes tudás-centrumok létrejöttének támogatása, segítve ezzel a sikeres nemzetközi kutatási együttműködések kialakítását, elmélyítését.
A konstrukció keretében kizárólag olyan kutatási eszköz, illetve infrastruktúra-beszerzés, építés vagy korszerűsítés támogatható (különös tekintettel az S3 (Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia) infrastruktúra dokumentumában megjelenő kutatási infrastruktúrákra), amely nemzetközi kutatási infrastruktúrákban - így például az ESFRI Roadmap-ban szereplő kutatási infrastruktúrákban - való magyar részvételt, illetve azokhoz való csatlakozást tesz lehetővé, valamint hozzájárul a Horizont 2020 program keretében támogatott programokhoz, elősegítve a nemzetközi és a hazai hálózatosodást és kutatási együttműködéseket, a hazai tudásközpontok nemzetközi versenyképességének megszerzése, illetve megőrzése érdekében. Ennek révén erősíthető a különböző nemzetközi kutatói hálózatokban való sikeres magyar részvétel és pozíció, különös tekintettel a H2020 különböző kezdeményezéseiben és programjaiban való hazai részvétel növelésére.
A konstrukció kiemelten támogatja a 1640/2014. (XI. 14.) Korm. határozatban említett Kutatási Infrastruktúra c. dokumentumban megjelenő területeket
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4-40 db.
Amennyiben a VEKOP -2.3.3 konstrukcióra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az Irányító Hatóság a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a Felhívást lezárhatja.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
Önállóan támogatható tevékenységek
a) A tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint
Önállóan nem támogatható tevékenységek
b) A kutatási eszközhöz feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint.
c) Projekt előkészítési tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint..
d) Projektmenedzsment tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint.
e) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításával kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint.
f) Szolgáltatás igénybevétele tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a magyarországi székhellyel, vagy telephellyel rendelkező:
- költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek,
- 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmények,
- állami többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok,
Támogatást igénylő - konzorciumi tag - kizárólag az lehet, aki rendelkezik a közép-magyarországi régió területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan és konzorciumi formában is lehetőség van.
A kutatás-fejlesztési konzorciumi tagok száma - a konzorciumvezetőt is beleértve - legfeljebb 3 lehet.
Konzorcium esetén a konzorciumi tagoknak a konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötniük. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi együttműködési megállapodásban konzorciumvezetőnek kijelölt tag képviseli. Nem lehet konzorciumi tag a kizárólag projektmenedzsment feladatokat és/vagy a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatokat ellátni kívánó szervezet. A konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet.
A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi együttműködési megállapodásban konzorciumvezetőnek kijelölt tag képviseli.
A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, immateriális javakat nem vásárolhatnak.
A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem módosítható, míg a megvalósítási időszakban csak különösen indokolt esetben az Irányító Hatóság előzetes hozzájárulásával van lehetőség módosításra.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
a) Jelen Felhívás keretében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a Felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség.
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. május 11-től 2018. május 11-ig lehetséges.
Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2016. június 6.
- 2016. október 10.
- 2017. március 27.
- 2017. december 11.
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.
c) Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással10 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás11/futárposta-szolgáltatás12 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1525 Budapest, Postafiók 95.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1. A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. A Felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak.
5.2. A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás szempontjából nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 500 millió Ft.
b) Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 50 millió Ft.
c) A kutató-tudásközvetítő szervezet támogatandó tevékenysége nem minősülhet gazdasági tevékenységnek, ezért az általa elszámolható minden költség támogatási mértéke legfeljebb 100%.
https://www.palyazat.gov.hu/node/57457
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum