Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Még jobb kezekben - bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése - Bölcsődei szolgáltatások bővítése és a szakemberállomány szakmai fejlesztésének támogatása / EFOP-1.9.9-17
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
05/31/2018
Érvényes:
05/31/2018
Tárgymutató:
bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése / EFOP-1.9.9-17
Pályázhat:
bölcsődék, mini bölcsődék és családi bölcsődék alábbi fenntartói:
a) Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31);
b) Helyi önkormányzat (GFO 321);
c) Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327);
d) Országos nemzetiségi önkormányzat (GFO 351);
e) Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása (GFO 353);
f) Helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 371);
g) Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása (GFO 373);
h) Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55);
i) Egyéb egyesület (GFO 529);
j) Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563);
k) Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (GFO 565);
l) Egyéb alapítvány (GFO 569)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Még jobb kezekben – bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése programok” című (EFOP-1.9.9-17 kódszámú) felhívás dokumentációja az alábbiak szerint.
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=73265


FELHÍVÁS
A bölcsődei szolgáltatások bővítésére és a szakemberállomány szakmai fejlesztésének támogatására

A Felhívás címe:
Még jobb kezekben - bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése
A Felhívás kódszáma: EFOP-1.9.9-17
Magyarország Kormányának felhívása bölcsődei, mini bölcsődei fenntartók részére, bölcsődei szolgáltatások bővítése, a szakemberállomány szakmai fejlesztése, a bölcsődei zenei nevelés kultúrájának fejlesztése, valamint a kompetenciafejlesztő képzéseken való részvétel támogatása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását. A cél elérését a Kormány a bölcsődei, mini bölcsődei fenntartók együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 6 000 000 forint és 60 000 000 forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a zenei nevelés kultúrájának fejlesztéséhez a bölcsődei ellátásban dolgozók számára;
- a mozgásfejlesztő tevékenységek szélesebb körű elterjesztését a kompetenciafejlesztő képzéseken való részvétel támogatásával;
- elősegítik a bölcsődei ellátásban dolgozó középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők kompetenciáinak növelését;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Helyzetelemzés
A KSH 2015. évi adatai alapján a bölcsődében foglalkoztatottak száma 10 969 fő, melyből 7279 fő szakmai munkakörben foglalkoztatott kisgyermeknevelő. A 7279 fő kisgyermeknevelő közül 905 fő rendelkezik felsőfokú végzettséggel és 6374 fő középfokú végzettséggel (a kisgyermeknevelők 87%-a rendelkezik középfokú végzettséggel).
2015-ben Magyarországon 749 bölcsőde működött 39.519 férőhellyel és 1188 családi napközi, 8508 férőhellyel. 2017. január 1-vel a gyermekek napközbeni ellátásának rendszere átalakult a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak alapján. A 3 éven aluli gyermekek ellátását gyűjtő fogalomként bölcsődei ellátásnak nevezzük. A bölcsődei ellátás formái közé tartozik a bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde és a munkahelyi bölcsőde.
A csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak 2009-ben indult először, a képzési terület a pedagógusképzéshez tartozik. A képzés célja olyan szakemberek felkészítése, akik ismerik a 0-5 éves korig tartó életkorban a nevelési, fejlesztési módszereket és a gondozási tevékenységeket egyaránt. Jelenleg 11 felsőfokú képző intézmény - 12 képző helyen (Budapest, Vác, Hajdúböszörmény, Baja, Eger, Szarvas, Kaposvár, Nyíregyháza, Sopron, Pécs, Kecskemét) indít csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakot (nappali és levelező tagozaton).
2016-ban az első helyen csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakra jelentkezők száma több mint háromszorosára emelkedett. A jelentkezők száma kiemelten a levelező munkarendű képzésekre történő jelentkezésben nőtt meg (2016-ban 1551 fő). Ennek oka, hogy a már bölcsődékben dolgozó középfokú végzettséggel és szakképesítéssel rendelkező kisgyermeknevelők is meg szeretnék szerezni a felsőfokú végzettséget a szakmájukban, mivel így be tudnak kapcsolódni a pedagógus életpályába, amelynek feltétele a felsőfokú végzettség megléte.
A megnövelt kapacitások ellenére is elmondható azonban, hogy közel kétszeres túljelentkezés volt 2016-ban a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakra. A magas jelentkezési arány még 4-5 évig prognosztizálható.
A felvételt nyert jelentkezők döntő része (97%) állami ösztöndíjas képzésben tudta tanulmányait megkezdeni.
Mindazonáltal elmondható, hogy jelentős számú jelentkező nem éri el a jogszabályban előírt, 280 pontos minimum felvételi ponthatárt (2016-ban 280 pontot el nem érők száma 1059 fő volt), emiatt szükségesnek tartjuk olyan támogatás biztosítását, amely elősegíti a pályán levő középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők képzési igényeinek kielégítését. A képzést folytató felsőoktatási intézmények előkészítő tanfolyamok szervezésével segíthetik a bölcsődei területen dolgozó kollégák érettségi és ezáltal pedig a sikeres felvételi vizsgára történő felkészülését.
Ma már lehetőség van mind az előzetes tanulmányok, mind a munkatapasztalat beszámítására a felsőoktatásban. A hallgató által kezdeményezett kreditelismertetési eljárás keretében a már megszerzett szakirányú OKJ szakképesítés vagy a felsőoktatási szakképzésben szerzett szakképesítés alapján kérhető a már megszerzett ismeretek beszámítása. Az előzetesen, munkavégzés során szerzett tapasztalat honorálásának módja lehet valamely kompetencia kredittel történő elismerése vagy követelmény teljesítése alóli felmentés. A csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzés 6 féléves képzés.
Ez a sikeres felvétel után, a már megszerzett ismeretek és munkatapasztalat beszámítása után csökkenhet, akár 4 félévre is.
A csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési oklevél megszerzésének nyelvi kimeneti követelménye egy B2 szintű, komplex nyelvvizsga (vagy azzal egyenértékű dokumentum) megléte, amelynek teljesítése a felvételre került hallgatók egy részénél nehézségbe ütközik. 2013-2015 között sikeres záróvizsgát tett, de nyelvvizsga hiánya miatt oklevelet nem szerzett hallgatók száma 301 fő, vagyis a hallgatók egyharmada nyelvvizsga hiánya miatt nem tudott oklevelet szerezni.
A bölcsődei ellátás által biztosított alapszolgáltatásokon túl kiemelt jelentőségű olyan innovatív, szolgáltatási repertoár kialakítása, amely jelen felhívásban a zenei nevelés és a mozgásfejlesztő tevékenységek révén valósulhat meg.
A jelenlegi bölcsődei hálózatban a zenei nevelés kultúrája, a bölcsődei ellátásban dolgozók zenei képzettsége és ének-módszertani ismeretanyaga fejlesztésre, innovációra szorul, ezért szükséges a modern és a minőségi képzés, majd a folyamatos szakmai támogatás és felügyeletet. A képzésekbe a bölcsődébe járó gyermekek családjait is be lehet vonni. A zenei nevelés feladata a bölcsődében, hogy a gyermeket a magyar mondókákkal, énekes játékokkal megismertesse, a dalolással kedvet keltsen és mintát adjon az önkéntes utánzásra, éneklésre. A bölcsődei zenei nevelésnek kiemelkedő színvonalúnak kell lennie, mivel a tevékenységnek a nap folyamán többször is meg kell jelennie és mindig játékos mozgással kell összekapcsolni. A fejlesztések segítik az anyanyelv, a zenei anyanyelv elsajátítását, a személyiség fejlődését, hozzájárul a kisgyermek lelki egészségéhez, a bölcsődei csoportban a derűs, barátságos légkör megteremtéséhez, valamint a hagyományok megismeréséhez és továbbéléséhez.

A Felhívás célja
A bölcsődei szolgáltatások bővítése a szakemberállomány szakmai fejlesztésével:
- ezen belül kiemelkedően a zenei nevelés kultúrájának fejlesztésével, melynek lényege, hogy a kisgyermekek zenei érdeklődését felkeltse, érzékennyé tegye a környezet hangjai iránt, és az énekes játékkal, az együtt éneklés örömével érzelmeit gazdagítsa. Cél a bölcsődei ellátásban dolgozók zenei ismereteinek, ölbéli játék-, mondóka- és dalanyagának bővítése, zenei képességeinek fejlesztése, valamint a kisgyermekkori zenei nevelés módszertanának megismertetése, elméleti és gyakorlati ismeretek elmélyítése, izlésformálás.
- valamint a széleskörű kompetenciafejlesztő képzéseken való részvétellel, melyek a mozgásfejlesztő tevékenységek szélesebb körű elterjesztését teszik lehetővé a bölcsődei szolgáltatásokban.
A felhívás célja továbbá, hogy a jelenleg középfokú végzettséggel rendelkező bölcsődei kisgyermeknevelők felsőfokú végzettséghez jutását elősegítse, a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak elérhetőbbé tételével, mind a szakmai tudás, mind pedig a végzettség eléréséhez szükséges nyelvvizsga megszerzésének támogatásával. A kisgyermeknevelés területére megfogalmazott nemzetközi ajánlások és hazai prioritások sorában visszatérő elem a szakterület minőségi fejlesztése, melynek meghatározó tényezője a szakemberek képzettsége és a szakterülettel kapcsolatos tudás fejlesztése. A projekt kitüntetett figyelmet fordít ezért a kora gyermekkori nevelésben és gondozásban dolgozók képzettségi szintjének növelésére, a professzionalizálódás támogatására. Ezen a területen a perspektívát a kompetenciák erősítése és a magas szintű képzettség megszerzése jelentheti, amely a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak keretében biztosítható.
A minőségi bölcsődei neveléshez-gondozáshoz szükséges magas szintű elméleti és gyakorlati szaktudás szélesebb körű megszerzése érdekében támogatottak azok a tevékenységek, melyek a bölcsődei pályán lévő kisgyermeknevelők számára a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakra történő bekerülést segítik elő (pl. a javító, vagy újabb érettségire történő felkészítő programok, a "zártbeiskolázás” és ezzel párhuzamosan a nyelvvizsga megszerzésére felkészítő idegen nyelvi képzések).
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

Célcsoport
- Bölcsődei ellátásban foglalkoztatott személyek
- Bölcsődei ellátásban részt vevő gyermekek és családtagjaik

Stratégiai kapcsolódás:
A 2014-2020-as időszak köznevelési stratégiájának egyik kiemelt fejlesztési területe a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás, gondozás. Az Európai Unió alapelve, hogy a demokráciához, a társadalmi kohézióhoz és a fenntartható gazdasági növekedéshez jelentős mértékben hozzájáruló oktatás és képzés a jövőre irányuló, kiemelt fontosságú befektetés. Az oktatási és képzési rendszerekben létező -többek között alacsony teljesítményt és a végzettség nélküli iskolaelhagyást eredményező -egyenlőtlenségek jelentős, a befektetéseknél lényegesen nagyobb, rejtett társadalmi költségekhez vezethetnek.
Kutatások azt is bizonyítják, hogy az iskola előtti, kisgyermekkori nevelés, valamint a célzott korai intervenciós programok az egész életen át tartó tanulás és a jövőorientált, egészségtudatos, aktív életvitelre nevelés teljes folyamatában -különösen a leghátrányosabb helyzetű csoportok és ezáltal a társadalom egésze számára -hosszú távon a legnagyobb megtérülést biztosíthatják.

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. Tartósan rászorulók -szegény családban élő gyermekek -romák (2011-2020):
A Stratégia szerint prioritás a hátrányos helyzetű családokban élő gyermekek hátrányainak a lehető legkorábbi életkorban elkezdődő leküzdése, a gyermekek fejlődésének nyomon követése, a korai képességgondozás.
A testi és lelki fejlődésben mutatkozó eltérések időben való felismerésére, a korai képességgondozásra, a koragyerekkori (3 éven aluli) gondozásra, nevelésre kiemelt figyelmet kell fordítani. Számos hazai és külföldi vizsgálat bizonyítja, hogy az iskolai pályafutás későbbi (középiskolai) szakaszaiban tapasztalható elmaradás elsősorban a kora gyermekkori feltételekkel, körülményekkel magyarázható. A korai életkorban tett befektetések megtérüléséhez képest a későbbi, illetve kiegyenlítő célú beavatkozások jóval kevésbé hatékonyak. A programoknak nem csupán a gyermekeket kell megcélozniuk, a szülők bevonása és aktív részvétele nélkül nem biztosíthatóak az elvárt (megfelelő) eredmények.
A hátrányos helyzetű kisgyermekekkel és családjukkal foglalkozó szakemberek (orvos, védőnő, bölcsődei kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, szociálpedagógus stb.) képzésébe és továbbképzésébe be kell iktatni olyan modulokat, amelyek a hátrányos helyzetűekkel való foglalkozást segítik, a szülők bevonásának hatékony technikáit tanítják. A korai képességgondozás intézményeiben, valamint a bölcsődékben és óvodákban zajló munka színvonalának kulcsfontosságú feltétele, hogy az intézményekben a kisgyermekkori fejlesztésre, nevelésre szakosodott szakemberek működjenek.

A Duna Régió Stratégia (DRS): jelen felhívás keretében megvalósuló fejlesztések támogatják és szolgálják a DRS-ben a makro-régió egyes területei közötti nagyfokú regionális fejlettségbeli különbségek felszámolására, lényeges mérséklésére meghatározott célok megvalósulását. A Duna Régió Stratégia 9. prioritásának (Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés) beavatkozási területei kapcsán célul tűzi ki az elmaradott régiók, térségek versenyképes tudáshoz való hozzáférését. A Felhívás, ezen cél megvalósulását a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjára alkalmas családi bölcsődei hálózat fejlesztésén keresztül támogatja.
A konstrukció az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) Együttműködő társadalom 1. prioritási tengelyén belül, a 9. tematikus célkitűzéshez (A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem) kapcsolódik. A konstrukció az EFOP 1.9 A minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások fejlesztése, illetve a korai intervenció megerősítése intézkedésének megvalósulását szolgálja. A bölcsődei ellátásban dolgozók képzésével, érzékenyítésével a konstrukció hozzájárul a gyermekjóléti ellátórendszer hatékonyságának és a nyújtott szolgáltatások minőségének javításához, mely az EFOP 1.9 intézkedés egyik fő célja.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 500 000 000 Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 25-250 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016. (II.9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16:00 óráig, pénteken 8:30-14:00 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

Projekt szakmai megvalósítása
I. Bölcsődei ellátásban dolgozók (kisgyermeknevelő, szaktanácsadó, vezető, bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy) képzése, érzékenyítése, amely segítségével az intézmények, szolgáltatások alkalmassá válnak a Kodályi zenei nevelési elvek és módszer befogadására, valamint további fejlesztő módszerek alkalmazására:
- Szükségletfelmérés
- Bölcsődei zenei neveléssel kapcsolatos képzés megvalósítása: a szakemberek hangképzése, éneklési készségének, zenei hallásának, ritmusérzékének, zenei kreativitásának fejlesztése, alapfokú kottaolvasási képesség és hangszerjáték (pl. furulya, metallofon) fejlesztése, zenei ízlésformálás
- Kompetenciafejlesztő képzéseken való részvétel támogatása, melyek a mozgásfejlesztő tevékenységek alkalmazását teszik lehetővé

II. A projekt során megszerzett készségek alkalmazását szolgáló programok megvalósítása
- Zenei foglalkozások megvalósítása a bölcsődében
- Délutáni vagy hétvégi programok megvalósítása a gyermekek és szüleik együttes részvételével

III. Bölcsődei ellátásban dolgozó, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők felkészítése a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakon a végzettség megszerzéséhez:
- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 83.§ (5) bekezdés szerinti képzési forma biztosítása
- Nyelvi képzés biztosítása a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga sikeres letételhez.

IV. Bölcsődei ellátásban dolgozó, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők felkészítése a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakra való jelentkezéshez:
- Felkészítés a sikeres felvételhez szükséges követelmények teljesítésére (az új érettségi letételére)

Az I. és II. tevékenységcsoport megvalósítása kötelező, melyek mellé kötelező legalább 1 tevékenységcsoportot választani a III. és IV. tevékenységcsoport közül. A tevékenységcsoportok megvalósításakor minden altevékenység megvalósítása kötelező.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a bölcsődék, mini bölcsődék és családi bölcsődék alábbi fenntartói:
a) Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31);
b) Helyi önkormányzat (GFO 321);
c) Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327);
d) Országos nemzetiségi önkormányzat (GFO 351);
e) Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása (GFO 353);
f) Helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 371);
g) Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása (GFO 373);
h) Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55);
i) Egyéb egyesület (GFO 529);
j) Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563);
k) Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (GFO 565);
l) Egyéb alapítvány (GFO 569).
Egy szervezet egy támogatási kérelmet nyújthat be.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Egy konzorcium legfeljebb 10 tagból állhat.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 1-től 2018. május 31-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszok kerültek meghatározásra:
2017. június 1.-2017. július 13.
2017. július 19.-2017. augusztus 30.
2017. szeptember 5.-2018. február 26.
2018. március 1.-2018. május 31.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is!
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - szükséges eljuttatni az Irányító Hatósághoz a jogszabályban meghatározott határidőn belül.
A nyilatkozat papír alapú példánya az alábbi módon nyújtható be az Irányító Hatóság részére:
az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest, Pf. 504.

Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!
4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok
4.4.1. Kiválasztási eljárásrend
A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.
A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint van lehetőség tisztázó kérdés alkalmazására.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli egyeztetésre.

Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában (A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja) találhatóak.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás esetében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 6 000 000 forint és maximum 60 000 000 forint.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-199-17-mg-jobb-kezekben-blcsdei-szakemberek-szakmai-fejlesztse-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumetumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum