Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások / VP4-4.4.1-16
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
07/31/2018
Tárgymutató:
élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások / VP4-4.4.1-16
Pályázhat:
Azok az aktív mezőgazdasági termelők, akik/amelyek rendelkeznek a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. tv. (MVH eljárási törvény) 28. §-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B. § c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfelek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások” című (VP4-4.4.1-16 kódszámú) felhívás. A módosítás a felhívás 5.1 A támogatás formája fejezetét érinti, kiegészült az alábbi bekezdéssel:
„5)Kifizetési kérelmet az nyújthat be a beruházás fizikai megvalósulását követően, aki támogatói okirattal rendelkezik vagy támogatási kérelmet vagy kötelezettség-átvételi kérelmet nyújtott be, de jogerős támogatási döntéssel még nem rendelkezik (pl: nem elbírált támogatási kérelemmel és kötelezettség-átvételi kérelemmel rendelkezők, kifogás alatti döntések). Utóbbi két esetben is a valóságnak megfelelően kell a kifizetési kérelmet benyújtani.”


FELHÍVÁS
Az agrár-környezetvédelmi, illetve az éghajlatváltozással kapcsolatos célok teljesítéséhez kapcsolódó
nem termelő beruházási projektek megvalósítására

A Felhívás címe: Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
A Felhívás kódszáma: VP4-4.4.1-16.
Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők részére, a mezőgazdasági táj, ökoszisztéma szolgáltatásainak megfelelő szintjének visszaállítása, valamint fejlesztése, megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a biológiai sokféleség helyreállításának, megőrzésének és javításának előmozdítását. A cél elérését a Kormány aktív mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt támogatás alapján hektáronként vagy folyóméterenként 400 eurónak megfelelő forint összeg vissza nem térítendő, terület alapú támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják1, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a mezőgazdasági táj ökoszisztéma szolgáltatásainak megfelelő szintjének visszaállítása, valamint fejlesztése céljának eléréséhez.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A mezőgazdasági termelés színtere széleskörű ökoszisztéma szolgáltatásaival hozzájárul a közjavak előállításához, megőrzéséhez, azonban gazdálkodás e funkciója jelentősen visszaszorult az elmúlt évtizedekben. Napjainkban általánossá vált a mezőgazdasági élőhelyeken a biodiverzitás csökkenése, az élőhely-hálózat elemeinek és ezen keresztül a zöld infrastruktúra hálózatnak az eróziója, a táji elemek degradációja.
A támogatás célja, hogy a mezőgazdasági táj fent említett ökoszisztéma szolgáltatásainak megfelelő szintjét visszaállítsa, illetve fejlessze - továbbá az agrár-környezetvédelmi és éghajlatváltozással kapcsolatos kifizetések céljaival összefüggően a fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetét megőrizze, javítsa, valamint a Natura 2000 területek és a magas természeti értékkel rendelkező gazdálkodási rendszerek közjóléti funkcióit erősítse.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,51 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 400 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága (Irányító Hatóság) hirdeti meg a 1248/2016. (V. 18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
A felhívás értelmében, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az alábbi négy célterület valamelyikéhez tartozó műveletek megvalósítására:
A) célterület - Tartós zöldugar létesítése szántóterületeken
B) célterület - Gyeptelepítés
C) célterület - Sövény telepítése mezőgazdasági táblák szegélyein
D) célterület - Méhlegelő növénykultúra létesítése szántóterületeken

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Azok az aktív mezőgazdasági termelők, akik/amelyek rendelkeznek a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. tv. (MVH eljárási törvény) 28. §-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B. § c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfelek.
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja értelmében költségvetési támogatás annak nyújtható, aki átlátható szervezetnek minősül. Figyelemmel az Áht. 55. § -ban foglaltakra a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nyt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint az Áht. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50. §-a alapján a támogatást igénylő átláthatósági nyilatkozatot tesz.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF-ban található 2. Kizáró okok listája c. részben.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
1) Támogatást igénylő a felhívásban meghatározott feltételek alapján, a felhívásban megadott időszakban: 2016. július 11. napjától 2018. július 31. napjáig külön felületen támogatási kérelmet nyújthat be.
2) Az 1) pont szerinti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
3) Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az MVH http://www.mvh.gov.hu elektronikus felületén, ügyfélkapun keresztül.
4) A benyújtott támogatási kérelemben módosításokat a tárgyévben meghirdetett benyújtási határidőig lehet megtenni. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt tett utolsó változtatás szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének az utolsó változtatás benyújtásának napja minősül.
5) A támogatási kérelmek benyújtására az 1) pontban meghatározott időszakban van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
a. 2016. augusztus 09.,
b. 2017. július 31., 2018. július 31.
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
1) Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás területalapú, vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
2) A támogatási összegek a választott célterületek szerint kerülnek megállapításra.
3) A támogatás a kifizetési igénylés keresztellenőrzése, illetve a helyszíni ellenőrzési eredmények kiértékelése után - a keresztellenőrzést követő 30 nap - egy összegben kerül folyósításra.
4) A kifizetési igénylést egyszer, a beruházás fizikai megvalósulását követő első egységes kérelem keretén belül lehet benyújtani.
5) A kifizetési igénylés benyújtására és elbírálására az Európai Parlament 1306/2013/EU rendelete, a Bizottság 640/2014/EU rendelete, a Bizottság 809/2014/EU rendelete, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a mindenkori egységes kérelemre vonatkozó hazai rendelet vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.
6) A támogatói okiratban jóváhagyott célterületek szerinti kötelezettségvállalásoknál nagyobb területre/sövényhosszra nem igényelhető támogatás.
7) A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési igénylés benyújtás évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra.
8) A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.
5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.
5.3 A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
A) Célterületen: 400 eurónak megfelelő forint összeg/ha;
B) Célterületen: 400 eurónak megfelelő forint összeg/ha;
C) Célterületen: 400 eurónak megfelelő forint összeg/100 folyóméter;
D) Célterületen: 400 eurónak megfelelő forint összeg/ha.
https://www.palyazat.gov.hu/vp4-441-16-lhelyfejlesztsi-cl-nem-termel-beruhzsok
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumetumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum