Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Idegen nyelvi készségek fejlesztése / VEKOP-8.5.1-17
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
11/30/2018
Tárgymutató:
idegen nyelvi készségek fejlesztése / VEKOP-8.5.1-17
Pályázhat:
Központi költségvetési szerv (GFO 312)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „„Idegen nyelvi készségek fejlesztése” című (VEKOP-8.5.1-17 kódszámú) felhívás az alábbi pontokban módosult:
a felhívás 3.4.1.1 bg) pontjában a képzés formájára vonatkozó előírások pontosításra kerültek:
„Képzés formája tekintetében az Fktv.1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti támogatott általános nyelvi képzés, támogatott egyéb nyelvi képzés és támogatott kombinált nyelvi képzés kontaktórás képzés esetén csoportos képzésként támogatható a Felhívás keretében.
Képzés formája csoportos képzés lehet. A képzéseket az alábbiakra figyelemmel kell megszervezni:
A nyelvi képzés vegyes képzési módszerrel történő megvalósítása is támogatható, amelynek keretében a résztvevő legfeljebb a képzési idő harminc százalékában egyedül, önállóan, a tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési legalább hetven százalékában pedig hagyományos tanórákon (ún. kontaktórákon) vesz részt.
Az Fktv 2. § 20a. pontja alapján a Felhívás keretében támogatható kontaktóra alatt a képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő tanóra értendő.
Képzési napként kell figyelembe venni azokat a napokat, amikor a tanuló kontaktórán vesz részt.
Kizárólag személyes jelenléttel járó kontaktóra idejére lehetséges költséget elszámolni.”
a felhívás 3.4.1.1 d) pontjában a távoktatási felhasználás lehetősége otthoni tanulás illetve gyakorlás céljából történő felhasználás lehetőségére változott.
a felhívás 3.4.2 pontja kiegészült egy új mérföldkővel:
Legalább 330 fő célcsoporttag képzésen való részvétele
Legalább 330 fő célcsoporttag képzése elindult, jelenléti íven rögzítésre és a Felhívásban meghatározott módon igazolásra került a képzésben való részvétel
2018. december 31.
a felhívás 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja pontban a Nemzetgazdasági Minisztérium Pénzügyminisztériumra változotta


FELHÍVÁS
Idegen nyelvi készségek fejlesztésének megvalósítására

A Felhívás címe: Idegen nyelvi készségek fejlesztése
A Felhívás kódszáma: VEKOP-8.5.1-17
Magyarország Kormányának felhívása a szakképzési centrumok számára, a felnőtt lakosság idegennyelvi kompetenciáinak fejlesztése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki, hogy a felnőtt lakosság minél nagyobb aránya vegyen részt formális oktatásban, képzésben, és lehetősége legyen a munkaerőpiaci szempontból releváns ismeretek, készségek, kompetenciák megszerezésére. A cél elérését a Kormány a szakképzési centrumok együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100%-ának megfelelő, 312,5 millió Ft összegű támogatási előleget biztosít.
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szakképzési centrumok vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak ahhoz, hogy a felnőtt lakosság minél nagyobb aránya vegyen részt formális oktatásban, képzésben, és lehetősége legyen a munkaerőpiaci szempontból releváns ismeretek, készségek, kompetenciák megszerezésére;

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Az idegen nyelvi készségek fejlesztése mind általánosságban, az egyén fejlődése, mind munkaerőpiaci szempontból kiemelt jelentőségű. Az elmúlt évtizedekben a többnyelvűség kifejezetten felértékelődött, jelentősége a kisebb méretű országok állampolgárai, munkavállalói esetében különösen nagy.
Fentiekhez képest a magyarországi felnőtt lakosság idegen nyelvi készségei a statisztikai adatok alapján alacsony szintűek, idegen nyelveket kevesen beszélnek. A rendszerváltás óta ugyan javuló tendencia figyelhető meg: az 1990-es népszámláláskor (saját bevallás alapján) a lakosság 9%-a, tíz évvel később 15%-a vallotta magáról, hogy anyanyelvén kívül még legalább egy idegen nyelvet beszél, az Eurostat 2012-es adatai szerint 35%-a - ezzel a nemzetközileg összehasonlítható adattal utolsók vagyunk az EU tagállamai között. A 2012-es Eurobarometer felmérés leírja, hogy azon országok között, ahol az anyanyelven felül még legalább két idegen nyelvet beszélnek az állampolgárok, a legutolsó helyen áll hazánk Portugáliával együtt: 13%-os ez az arány (Egyesült Királyság: 14%, Görögország: 15% vs. a legjobb helyen Luxemburg: 84%, Hollandia: 77% és Szlovénia: 67%).
Az Európai Unió átfogó, oktatás és képzést érintő stratégiai céljait megfogalmazó Oktatás és Képzés 2020 stratégiai dokumentum nevesíti az idegennyelv-tanulást mint stratégiai célkitűzést. Az oktatás és a képzés minőségének és hatékonyságának javítása’ célkitűzés kiemeli, hogy a nyelvtanulással kapcsolatos munka folytatására van szükség össz-európai és tagállami szinten egyaránt. "Nyelvtanulás: annak lehetővé tétele, hogy a polgárok az anyanyelvükön kívül két másik nyelven is tudjanak kommunikálni, adott esetben a nyelvoktatás előmozdítása a szakoktatásban és szakképzésben, továbbá felnőttoktatásban, ...”. Emellett a 2014/C 183/06 A Tanács következtetései (2014. május 20.) a többnyelvűségről és a nyelvi kompetenciák fejlesztéséről szintén a többnyelvűség támogatását hangsúlyozza.
Nemzeti szintű, kapcsolódó stratégiai dokumentumok a Köznevelés-fejlesztési stratégia (44. o.)3, valamint az Egész életen át tartó tanulás stratégiája4. Utóbbi kiemeli, hogy számos, a köznevelésben a korábbiakban megtett és folyamatban lévő intézkedés "... ellenére még számos lépésre van szükség ahhoz, hogy az európai elvárásoknak a nyelvtudás szintjén megfelelhessünk."
Mindezek alapján jelen Felhívás célja, hogy a magyarországi felnőtt lakosság minél nagyobb aránya vegyen részt idegen nyelvi képzésben és lehetősége nyíljon a munkaerőpiaci szempontból releváns - így idegen nyelvi - készségek megszerzésére.
A program támogatja az idegen nyelvi készséggel nem rendelkező célcsoport számára szervezett képzések szintjétől a készséget magasabb szintre fejlesztő célzott felnőttképzési programok elindítását, amelyben a támogatás alanya közvetlenül az egyén, és a képzéseket idegen nyelvi képzés szervezésére engedéllyel rendelkező képző intézmények szolgáltathatják. A program során a munkaképes korú célcsoport számára az idegen nyelv(ek) alap- illetve középfokú használatára való ösztönzés is cél. Eredményként csökken az idegen nyelvi készségekkel nem vagy alacsony szinten rendelkezők szintje az állampolgárok körében.
Az előzmény projektben, a TÁMOP 2.1.2. Idegen nyelvi és informatikai képzések keretében 12,48 milliárd Ft állt rendelkezésre 2 évre, amelyből több mint 90 000 idegen nyelvi képzés valósult meg, melyek zöme 90 órás tanfolyamot jelentett.
Jelen Felhívás keretében az egy nyelvtanulóra jutó képzési idő alatt - a korábbi pályázati lehetőséghez képest - hosszabb időtartamú képzési időt biztosítani a nyelvi készségek fejlesztésére. A tanfolyamok legalább 72, legfeljebb 120 óra keretében valósíthatóak meg. Az egyes modulok végét követően a résztvevők modulzáró vizsgát tesznek, amelyekhez részelszámolás köthető.
A Felhívás a magyarországi felnőtt lakosság idegen nyelvi készségeinek növelését az alábbi célok mentén kívánja elősegíteni:
Az idegen nyelvi készségekkel nem vagy alacsony szinten rendelkező célcsoport bevonása érdekében toborzás - kampány megvalósítása szükséges. A bevonás részeként lényeges elem, hogy a célcsoport motivációját az idegen nyelvek elsajátítása, a nyelvi készségek fejlesztése iránt felkeltse, erősítse a kampány. A motiváció felkeltése része lehet annak, hogy a nyelvtanulást mint az egész életen át tartó tanulást mint célt és mint pozitív életélményt, (élet)tevékenységet bemutassa és pozitív üzenetként kezelje a kampány, melynek munkaerő-piaci és társadalmi, életminőségbeli hozadéka egyaránt jelentős. Az eszközrendszer kiemelt eleme természetesen az idegen nyelvi tanfolyamokon való részvétel támogatása, azok megszervezése, lebonyolítása és ellenőrzése a hatályos felnőttképzési szabályozásnak megfelelően
2. Szakképzési centrumok mint a felnőttkori nyelvoktatásban résztvevő aktív szereplők fejlesztése a minőségi szolgáltatásnyújtás érdekében és ezáltal az idegennyelv-oktatási tevékenység minőségének javítása.
Oktatási tevékenységet ellátó alkalmazottak számára képzések megvalósítása, amely a szakképzési centrumokban megvalósuló idegennyelv-tanítás módszertanának, az ahhoz való intézményi szemléletmódnak előremutató, pozitív és segítő viszonyulását idézi elő. Ilyen intézményi, illetve vezetési stílust meghatározó feltétel az eszközök hatékony rendelkezésre bocsátása, a szolgáltatói attitűd, vagy átfogóan a vezetés pozitív attitűdje az idegen nyelvi képzés felé, különös tekintettel a felnőttekre.
3. A Digitális Oktatási Stratégiában megfogalmazott célok teljesítése érdekében a nyelvtanulás digitális eszközökkel történő támogatásának kísérleti alkalmazása.
Olyan eszközrendszer kialakítását és pilot jellegű alkalmazását kívánja a konstrukció támogatni, amely egyrészt online, illetve vegyes (blended) formában elérhető tanulási programokat, online kurzusokat jelent, továbbá a képzéseket biztosító intézmények számára elérhetővé teszi a digitális átállást mind szervezeti, mind egyéni oktatói szinten. Ez utóbbi a tanulástámogatás szakmai és módszertani támogatás és fejlesztés elérhetővé tételét jelenti, valamint az ehhez szükséges tudásbázis megteremtését.
Tárgyi felhívás a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon, 2,5 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 8 db.
Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága hirdeti meg az 1011/2016. (I.20.) számú Kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek
Jelen felhívás esetében nem releváns.
3.1.1. 2. Választható önállóan támogatható tevékenységek
Jelen felhívás esetében nem releváns.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívás keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában álló szakképzési centrumok önállóan jogosultak támogatási kérelmet benyújtani.
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumi formában:
a) szakképzési centrumok
Jogi forma szerint:
- Központi költségvetési szerv (GFO 312)
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:
a) amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,
b) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
c) akiknek korábbi projektmegvalósítása a támogató általi elállással záródott.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év június hó 1. naptól 2018. év november hó 30. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2017. év július hó 31 nap;
- 2017. év október hó 31 nap;
- 2018. év január hó 31 nap;
- 2018. év május hó 31 nap;
- 2018. év november hó 30 nap;
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is!
A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.
A nyilatkozat papír alapú egyik példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással9 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
1525 Budapest, Postafiók 95.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.
5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 312,5 millió Ft lehet.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, a Felhívás támogatási jogcímekre vonatkozó szabályainak a figyelembevételével.
b) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 200 millió Ft, maximum 312,5 millió Ft.

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke közszféra kedvezményezett esetén a megítélt támogatás 100%-a.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani.
Jelen Felhívás keretében nem lehetséges szállítói finanszírozás.
https://www.palyazat.gov.hu/vekop-851-17-idegen-nyelvi-kszsgek-fejlesztse-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum