Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatás támogatás igénybevétele - Heves megye
Kiíró:
Heves Megyei Kormányhivatal
Határidő:
10/15/2018
Érvényes:
10/15/2018
Tárgymutató:
álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatás támogatás igénybevétele - Heves Megye
Pályázhat:
1. a pályázat benyújtását megelőzően - beleértve a pályázat benyújtásának napját is - legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott vagy rehabilitációs járadékban rehabilitációs ellátásban részesül és
2. önmaga foglalkoztatását
a) egyéni vállalkozás keretében, vagy
b) új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében - a társasági szerződés rendelkezése, vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján, munkaviszonyon kívüli jogviszonyban személyesen közreműködő tagjaként, (több pályázót érintő új társult vállalkozás létrehozása esetében a pályázatokat egyenként, külön-külön kell benyújtani. Ebben az esetben mindegyik pályázatban hivatkozni kell arra, hogy a társult vállalkozásnak kik a további tagjai) vagy
c) társas vállalkozáshoz (amely az alábbi feltételeknek megfelel) való csatlakozással, a társaság tevékenységében - a társasági szerződés rendelkezése, vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján, munkaviszonyon kívüli jogviszonyban személyesen közreműködő tagjaként,
- A társas vállalkozás legalább egy naptári éve, azaz 2017. január 1-jétől működő,
- 2017. évben nyereséges,
- csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy adósságrendezési eljárás alatt nem álló,
- lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással nem rendelkező,
- az Áht. 50.§ (2) bekezdésében meghatározott átlátható szervezetnek minősülő,
- köztulajdonban álló gazdasági társaság esetén az Áht. 50.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, az abban meghatározott közzététel kötelezettségének eleget tevő
- megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
d) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként (a mezőgazdasági őstermelői igazolvány és adószám a támogató döntés közlését követő kiváltásával) biztosítja és
3. rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó (a pályázati adatlapon meghatározott tartalmú) költségtervvel
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatás támogatás igénybevétele - Heves megye

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Heves Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal,) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. §, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. §-a által biztosított jog alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseire nyílt

PÁLYÁZATOT HIRDET
az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatás támogatás igénybevételére.

I. A támogatás célja
A Heves megyében, legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők, illetve rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

II. A pályázaton részt vehet, aki
1. a pályázat benyújtását megelőzően - beleértve a pályázat benyújtásának napját is - legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott vagy rehabilitációs járadékban rehabilitációs ellátásban részesül és
2. önmaga foglalkoztatását
a) egyéni vállalkozás keretében, vagy
b) új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében - a társasági szerződés rendelkezése, vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján, munkaviszonyon kívüli jogviszonyban személyesen közreműködő tagjaként, (több pályázót érintő új társult vállalkozás létrehozása esetében a pályázatokat egyenként, külön-külön kell benyújtani. Ebben az esetben mindegyik pályázatban hivatkozni kell arra, hogy a társult vállalkozásnak kik a további tagjai) vagy
c) társas vállalkozáshoz (amely az alábbi feltételeknek megfelel) való csatlakozással, a társaság tevékenységében - a társasági szerződés rendelkezése, vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján, munkaviszonyon kívüli jogviszonyban személyesen közreműködő tagjaként,
- A társas vállalkozás legalább egy naptári éve, azaz 2017. január 1-jétől működő,
- 2017. évben nyereséges,
- csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy adósságrendezési eljárás alatt nem álló,
- lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással nem rendelkező,
- az Áht. 50.§ (2) bekezdésében meghatározott átlátható szervezetnek minősülő,
- köztulajdonban álló gazdasági társaság esetén az Áht. 50.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, az abban meghatározott közzététel kötelezettségének eleget tevő
- megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
d) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként (a mezőgazdasági őstermelői igazolvány és adószám a támogató döntés közlését követő kiváltásával) biztosítja és
3. rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó (a pályázati adatlapon meghatározott tartalmú) költségtervvel.

III. A támogatás forrása
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályára decentralizált, e célra elkülönített pénzügyi kerete.
A 2018. évben rendelkezésre álló forrás összege:
Heves megyében 88 millió Ft.

IV. A támogatás formája, mértéke
Vissza nem térítendő tőkejuttatás (a továbbiakban: tőkejuttatás) minimum 500 ezer Ft, de legfeljebb 3 millió Ft-ig igényelhető, illetve állapítható meg.
Ezzel a támogatással együttesen kérelmezhető legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vállalkozóvá válás (vissza nem térítendő) támogatás. Együttes igénylés esetén a pályázatot és a kérelmet a szükséges mellékletekkel felszerelve, külön-külön lefűzve a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályához egyidejűleg kell benyújtani.
A támogatás megállapításának feltételei:
1. A pályázó a pályázat benyújtását megelőzően, illetőleg a pályázat benyújtásának napján nem rendelkezhet
- egyéni vállalkozói igazolvánnyal, illetve a vállalkozói tevékenység megkezdését igazoló a 2009. évi CXV. törvény 9. §-a szerinti, a nyilvántartást vezető szerv által kiadott igazolással;
- mezőgazdasági őstermelő esetében őstermelői igazolvánnyal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) által kiadott adószámmal;
- új induló társas vállalkozás esetében, illetve működő vállalkozáshoz történő csatlakozás esetén - a változásbejegyzésről szóló cégbírósági végzés szerint nem lehet a társaságnak tagja a pályázat benyújtásának napján, vagy azt megelőzően (vagyis, az alapító okirat, társasági szerződés megkötésére, illetve jelen felhívás II.2 c) pontja esetében az alapító okirat, társasági szerződés módosítására csak a pályázat benyújtását követő naptól kerülhet sor).
2. Tőkejuttatásra csak olyan beruházással lehet pályázni, amely esetében a pályázó a beruházást legkésőbb a hatósági szerződés megkötését követő 60 napon belül (de legkésőbb 2018. november 30-ig) befejezi és a támogatás kifizetésére vonatkozó záró elszámolását a beruházás befejezését követő 30 napon belül (legkésőbb 2018. december 14-ig) benyújtja.
3. Őstermelői igazolvánnyal rendelkező nyilvántartott álláskereső pályázata csak abban az esetben támogatható, amennyiben egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozás keretében illetve már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással - személyesen közreműködő tagként - oldja meg önmaga foglalkoztatását.
4. A tőkejuttatás igénylése esetében a pályázónak rendelkeznie kell:
- a beruházáshoz szükséges bruttó összegnek a megpályázott támogatási összeggel, illetve az egyéb források összegével csökkentett részével (Pályázati adatlap IV/7. pontjánál található táblázat 2. sz. sorának megfelelően), amely nem lehet kevesebb a beruházás költségének legalább 20 százalékát elérő saját forrásnál (nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereiből kapott más támogatás), továbbá
- a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére anyagi biztosítékkal (ingatlan fedezet, vagy készfizető kezesek).
A legfeljebb 3 millió Ft tőkejuttatás támogatás nem haladhatja meg a beruházás (áfalevonási joggal rendelkező pályázó esetén nettó, áfalevonási joggal nem rendelkező pályázó esetén bruttó) összköltségének a 80%-át.
A legfeljebb 3 millió Ft-ig terjedő tőkejuttatás az
a) ÁFA levonási joggal tervező pályázók (az alapítandó vállalkozás adószámának 9. pozíciója=2) esetében a beruházás nettó (áfa nélküli) költségéhez igényelhető.
b) nem ÁFA levonási joggal tervező pályázók (az alapítandó vállalkozás adószámának 9. pozíciója=1 vagy 3) esetében az áfa összegét is tartalmazó beruházási költségéhez igényelhető.
5. Nem támogatható az a pályázó, aki:
- esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozással rendelkezik (amennyiben a Pályázó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban (http://nav.gov.hu), a pályázatához csatolni kell a NAV által kiadott Pályázó adóazonosító jelére vonatkozó köztartozás-mentességet igazoló közokiratot),
- ugyanannak a vállalkozásnak lesz tagja, melynél álláskeresővé válását, illetve rehabilitációs járadékban, rehabilitációs ellátásban részesülő személy esetében a pályázat benyújtását megelőző 24 hónapon belül alkalmazásában állt, vagy annak a vállalkozásnak tagja volt,
- olyan tevékenységi körrel kíván vállalkozást működtetni, amely tevékenységet a pályázat benyújtását megelőző 24 hónapon belül vállalkozás formájában folytatott,
- mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás esetén, aki a pályázat benyújtását megelőző két éven belül rendelkezett őstermelői igazolvánnyal.
- egy vagy kisszámú megrendelőhöz kötött és jellemzően munkaviszony keretében is ellátható tevékenységi körrel kíván vállalkozást működtetni (pl. vagyon- és biztonsági őr, pénzügyi-, biztosítási-, befektetési tanácsadó)
- kizárólag web-áruház létrehozást tervezi,
- 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § h) pontja szerinti egyéb szálláshely szolgáltatás nyújtását tervezi,
- ügynöki tevékenységgel, vagy használtcikk kereskedelemmel, vagy piaci és mozgó árusítással kíván foglalkozni.
A nyertes pályázókkal a Heves Megyei Kormányhivatal a támogató döntés közlését követő 30 naptári napon belül hatósági szerződést köt.
Az elnyert támogatás felhasználásának részletes feltételeit (jogokat és kötelezettségeket) a szerződés tartalmazza.

V. A tőkejuttatás a vállalkozással közvetlen kapcsolatban álló alábbi tételekre igényelhető:
a) Egyenként 50 ezer Ft egyedi értéket (beszerzési egységár) meghaladó - kizárólag - új tárgyi eszközök (pl. gépek, technológiai berendezések, felszerelések, ügyviteli-, számítástechnikai eszközök, mezőgazdasági gépek, ill. az immateriális javak közül a szoftverek) beszerzéséhez, melyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják. Az infokommunikációs eszközök és azokhoz kapcsolódó immateriális javak összértéke nem haladhatja meg a beruházás bruttó összköltségének a 15%-át (kivéve, ha a vállalkozás tervezett főtevékenysége azt indokolttá teszi).
b) 10 ezer és 50 ezer Ft közötti egyedi értékű új tárgyi eszközök vagy szoftverek beszerzéséhez, amelyek összköltsége nem haladhatja meg a beruházás bruttó költségének 20%-át.
c) 1 millió Ft értéket meghaladó, vállalkozási tevékenység célját szolgáló, ingatlannak nem minősülő új felépítmény vásárlására, a benne lévő berendezések, eszközök nélkül.
d) A vállalkozás profiljához illeszkedő felújítási, korszerűsítési, átalakítási beruházáshoz olyan ingatlan vonatkozásában, amely saját tulajdonú (1/1 tulajdoni hányad), illetve az új társas vállalkozás tulajdonában áll, illetve már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozás esetén az adott társas vállalkozás tulajdonában áll.
A beruházást a pályázat benyújtásának napját követő naptól a pályázó saját kockázatára megkezdheti, azonban a támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén kártérítési igénnyel a kormányhivatalhoz nem fordulhat!

VI. A tőkejuttatás igénybevételének feltételei
A tőkejuttatás igénybevételéhez a nyertes pályázónak rendelkezni kell a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére megfelelő értékű anyagi biztosítékkal, amely lehet:
1. Tehermentes (kivéve haszonélvezeti, özvegyi, szolgalmi jog), forgalomképes, rendezett tulajdoni lappal rendelkező ingatlan, melynek értéke az igényelt támogatási összeg legalább 150%-a, haszonélvezeti, özvegyi joggal terhelt ingatlan esetében az igényelt támogatási összeg legalább 200%-a.
Ingatlan fedezet felajánlása esetén a nyertes pályázónak a szerződéskötéshez 30 napnál nem régebbi hitelesített tulajdoni lap másolatot és három hónapnál nem régebbi, hivatalos értékbecslést (értékbizonyítványt) kell benyújtani, amelynek költségét a pályázatot benyújtónak kell viselnie.
Az ingatlan első ranghelyű jelzálogjoggal történő megterheléséről a kormányhivatal gondoskodik, amely a támogatás kifizetésének feltétele. A jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének és törlésének költsége - amely díj a változással érintett ingatlanonként (helyrajzi számonként) merülhet fel - a támogatottat terheli vagy
2. Legalább két természetes személy (kormányhivatal által meghatározott tartalmú) szándéknyilatkozata arról, hogy a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére a támogatás és szerződés szerinti késedelmi pótlék megfizetéséért készfizető kezességet vállal. Kezesi kötelezettséget az vállalhat, akinek hiteles okirattal (pl.: kereseti igazolás, nyugdíj szelvény, vagy banki kivonat, továbbá a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tájékoztatása a nyugdíjnak minősülő ellátások összegéről) igazolt, rendszeres, legalább nettó 100 ezer Ft havi jövedelme van a támogatási pályázat benyújtását megelőző, egymást követő 6 (nyugdíjasok esetében 3) teljes naptári hónapban.
A fedezetek egymással nem kombinálhatóak, egyenként, önmagukban elegendőnek kell lenniük.

VII. A pályázat keretében nem támogatható:
1. használt, korábban üzembe helyezett tárgyi eszközök, berendezési tárgyak,
2. készletek,
3. adásvételi szerződéssel beszerzett javak,
4. földterület vásárlása,
5. tenyészállatok vásárlása,
6. bérleti jog megszerzése,
7. részletfizetés, lízing,
8. gépjármű vásárlása (kivéve gépjárművezető-oktatási tevékenységhez),
9. általános forgalmi adó az ÁFA levonási joggal rendelkezők esetében,
10. hatósági díjak (pl.: jelzálogjog bejegyzés, vagy törlés díja), illetékek finanszírozása,
11. gazdasági társaságok alapításának, megvásárlásának költségei,
12. építés, bővítés,
13. ingatlan vásárlás,
14. a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházás,
15. nem Heves megyében megvalósuló beruházás,
16. 10 ezer forint egyedi értéket el nem érő tárgyi eszközök beszerzése.
A beruházás megkezdésének napja:
a. műszaki berendezés, gép, egyéb berendezés, felszerelés beszerzését tartalmazó projekt esetén a beszerzendő eszköz, berendezés stb. a támogatott által első alkalommal, jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalással történő megrendelése;
b. egyéb tevékenységhez (pl. egyéb immateriális javak beszerzése) kapcsolódó projekt esetén, amennyiben a szerződéskötést megelőzően megrendelésre kerül sor, ennek időpontja, előzetes megrendelés hiányában pedig a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja;
c. felújítási, korszerűsítési, átalakítási munkák esetében a kivitelezői szerződés alapján a kivitelező nyilatkozata a munkálatok megkezdésére vonatkozóan
d. amennyiben a pályázatban ismertetett projektet több célterületre (felújítás, átalakítás, korszerűsítés, gép vagy egyéb beszerzése) kiterjedően valósítják meg, a projekt megkezdésének időpontja az egyes célterületeknek megfelelő tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont.

VIII. A tőkejuttatás támogatása igénylésének elbírálásánál előnyt élvez:
1. amennyiben a beruházás a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt leghátrányosabb helyzetű kistérségben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérséggel azonos elbánásban részesített településen valósul meg (A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében megjelölt azon hátrányos helyzetű települések, ahol az adott településnél mindkét oszlopban "1” számjegy szerepel),
2. termelő, vagy idegenforgalmi, vagy többletértéket gerjesztő szolgáltató tevékenység,
3. ha tartósan állást kereső (hat hónapja regisztrált álláskeresőként nyilvántartott) vagy 50 év feletti, vagy megváltozott munkaképességű, illetve egészségkárosodott álláskereső önfoglalkoztatása valósul meg,
4. szakképzettségének megfelelő tevékenység végzésére vállalkozik.

IX. A támogatások igénybevételének egyéb feltételei
Támogatás annak a nyertes pályázónak nyújtható, aki:
1. a támogató döntés közlését követő 30 naptári napon belül hatósági szerződést köt a kormányhivatallal. Amennyiben a támogatott mulasztásából (neki felróható okból) e határidőn belül nem jön létre szerződés, az eljárás megszüntetésére kerül sor,
2. legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (pl. egyéni vállalkozói igazolvány, illetve a vállalkozói tevékenység megkezdését igazoló a 2009. évi CXV. törvény 9. §-a szerinti, a nyilvántartást vezető szerv által kiadott igazolás; mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, továbbá adószáma; gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbírósági végzés/változás bejelentést tartalmazó végzés, vállalkozói bankszámla/lakossági folyószámla szerződés, közjegyzői befogadó nyilatkozat, működési engedély stb.),
3. vállalja, hogy a hatósági szerződésben foglaltakkal kapcsolatos bármilyen változást a kormányhivatalnak a változás bekövetkeztétől számított 8 naptári napon belül bejelenti, továbbá tudomásul veszi, hogy tevékenységét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizhetik,
4. vállalja, hogy a hatósági szerződésben részletezett időpontig tevékenységét megkezdi, illetve a beruházást megvalósítja, és a költségekkel elszámol,
5. tőkejuttatás megítélése esetén vállalja önmaga foglalkoztatását legalább 3 évig, mely foglalkoztatás kezdete a hatósági szerződés aláírásának napja. A pályázó ezen időszak alatt az Flt. 58. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyt nem létesíthet (e törvény hatálya kiterjed az egyszerűsített módon létesíthető munkaviszonyra (egyszerűsített foglalkoztatásra) is),
6. vállalja, hogy az önfoglalkoztatási kötelezettség időszaka alatt, mint vállalkozó, önmaga után rendszeresen megfizeti a kötelező járulékokat és szociális hozzájárulási adót,
7. vállalja, hogy a kormányhivatal kérésére a pályázat érdemi elbírálásához - az előírt kötelező mellékleteken túl - egyéb iratot is (pl.: szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés, eredeti árajánlat) becsatol,
8. tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósítása teljes körűen kiegyenlített számlák alapján történik, az elszámolásra benyújtott kiegyenlített számlák az ÁFA levonási jogtól függően bruttó, ill. nettó értéke hatósági szerződésben meghatározott mértékéig, de legfeljebb 80 százalékának erejéig,
9. tudomásul veszi, hogy tőkejuttatás támogatásának elnyerése esetén a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének és törlésének költsége - amely díj a változással érintett ingatlanonként (helyrajzi számonként) merülhet fel - a támogatottat terheli.
10. tudomásul veszi, hogy esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozás esetén a megítélt és folyósításra kerülő támogatásból a köztartozás összegét a Magyar Államkincstár visszatartja és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja
11. tudomásul veszi, hogy nem csatlakozhat veszteséges, vagy a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott (2017. december 31-ei fordulónap szerinti mérlegadatok alapján) nehéz helyzetben lévőnek minősülő társasághoz,
12. tudomásul veszi, hogy a beruházáshoz maximum 30 % előleg adható.
A kormányhivatal az igényelttől kisebb összegű támogatást is megítélhet. Ilyen esetekre tekintettel a pályázónak benyújtott pályázatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, amennyiben az általa kért támogatási összegnél alacsonyabb támogatási összeg kerül megállapításra, és nem vállalja a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetének pótlását, vagy a vállalkozás költségtervének a rendelkezésre álló összeg figyelembe vételével történő átdolgozását, úgy pályázata elutasításra kerül.
Abban az esetben, ha a támogatásban részesített pályázó és a biztosítékul szolgáló ingatlan tulajdonosa (a továbbiakban: zálogkötelezett) eltér, a zálogkötelezettnek - mint harmadik személy, akinek jogát, jogos érdekét a szerződés érinti - írásban nyilatkoznia kell, hogy hozzájárul a hatósági szerződés megkötéséhez, és zálogkötelezettként aláír.

X. A támogatások folyósítása
Jelen felhívás IV. fejezetében meghatározott tőkejuttatás támogatásának folyósítására a hatósági szerződés aláírását követően - a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére szükséges biztosítékokra vonatkozó szabályok figyelembe vételével - az alábbiak szerint kerül sor:
1. Amennyiben a pályázó támogatási előleget igényelt, akkor azt a támogató a hatósági szerződés megkötését követő 30 napon belül kiutalja a kedvezményezett részére. A felhasznált előleg elszámolásának végső határideje az előleg folyósítását követő 30. nap.
2. A támogatás összege a bemutatott eredeti bizonylatok (pl. készpénzfizetési számla, stb.), valamint azok teljesítését - azaz teljes körű kifizetését - igazoló bizonylatok (pénzintézeti terhelési értesítés, pénztárbizonylat, egyéb forrás igénybevételének dokumentumai) alapján - a Magyar Államkincstáron keresztül legfeljebb 4 részletben - utólag kerül utalásra a támogatott bankszámlájára.
A támogatás folyósításának további feltétele:
A kormányhivatal jelzálogjogának Támogatott által, földhivatalnál történő bejegyeztetése, és/vagy készfizető kezesi szerződés megkötése, valamint az ingatlan fedezetre vonatkozó a kormányhivatal kedvezményezetti pozícióját tartalmazó biztosítási szerződés becsatolása.
3. A támogatás folyósításához a pályázat benyújtását követő naptól - a szerződésben rögzített - a beruházás befejezésének határnapjáig kiállított és teljes körűen kiegyenlített eredeti bizonylatok fogadhatók el.
4. A támogatott köteles elszámolni a támogatás felhasználásáról, a szerződésben meghatározott határidőn belül.

XI. A szerződésszegés jogkövetkezményei
1. Ha a nyertes pályázó a kötendő hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, a kormányhivatal a támogatás további folyósítását megszünteti, és intézkedik a támogatás visszakövetelése iránt. A támogatást a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 98. § (1) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése szerint kiszámított ügyleti kamattal növelt összegben kell visszafizetni a Nemzeti Foglalkoztatási Alap lebonyolítási számlájára. Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától az adó- és vámhatóságnak a végrehajtás foganatosítása érdekében történő megkeresésének napjáig számított késedelmi kamatot is köteles fizetni.
2. Ha a nyertes pályázó nem tesz eleget a hatósági szerződésben rögzített tájékoztatási kötelezettségének, illetve akadályozza az ellenőrzést, rendbírsággal sújtható.
3. Ha a hatósági szerződésben foglaltakat a kormányhivatal nem teljesíti, a nyertes pályázó a teljesítésre irányuló felhívás eredménytelensége esetén - a szerződésszegés tudomására jutásától számított harminc napon belül - az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz fordulhat.

XII. A pályázat benyújtásának helye, határideje, elbírálása
A "Pályázati felhívás”-ban és a ”Pályázati adatlap”-ban foglaltaknak megfelelően elkészített pályázatot, valamint a Vállalkozóvá válás támogatás iránti kérelmet a kötelező mellékletekkel felszerelve, külön-külön összefűzve, minden oldalát saját kezűleg aláírva, 1 db eredeti példányban, 2018. március 8-tól folyamatosan, de legkésőbb 2018. október 15-én 15 óráig
lehet benyújtani személyesen vagy postai úton a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályához. (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.)
Postán történő benyújtáskor a pályázatot tértivevénnyel benyújtott küldeményként kell továbbítani. Ebben az esetben a benyújtás időpontjának a küldeményen szereplő - a pályázó által igazolható - postára adás dátuma számít.
A kormányhivatal fenntartja a jogot, hogy forráshiány esetén a pályázatok befogadását felfüggeszti, melyről közleményt tesz közzé.
Hiánypótlás:
A formai szempontból hiányosnak minősülő pályázat esetében - a pályázat beérkezésétől számított - 8 napon belül a kormányhivatal hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. A hiánypótlás teljesítésére 8 nap áll rendelkezésre. Formai hiányosságnak kizárólag a pályázati adatlapok, nyilatkozatok valamelyik rovatának üresen hagyása, vagy a pályázathoz csatolandó valamelyik adatlap, nyilatkozat, dokumentum hiánya számít. A hiánypótlást követően is formailag hiányosnak minősülő pályázat nem felel meg a támogatásra való jogosultsági feltételeknek. Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek - ide értve az esetleges hiánypótlást követően is formailag hiányos pályázatokat - illetve nem felel meg a Pályázati adatlapban foglaltaknak, vagy határidőn túl érkezik, érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül. Amennyiben a pályázó által kért támogatási összegnél alacsonyabb támogatási összeg kerül megállapításra, és a pályázó nem vállalja a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetének pótlását, vagy a vállalkozás költségtervének a rendelkezésre álló összeg figyelembe vételével történő átdolgozását, a pályázat szintén elutasításra kerülhet.
Támogatási javaslat, támogatásról szóló döntés:
Ha a pályázat a jogszabályi feltételeknek megfelel, a Kormányhivatal megvizsgálja a támogatásra vonatkozó mérlegelési szempontokat és figyelembe veszi:
- a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzőit,
- a térség/kistérség foglakoztatási helyzetét és munkanélküliségi mutatóit,
- az álláskeresők munkához jutási esélyeit,
- a tervezett vállalkozási tevékenység megvalósíthatóságát, üzleti tervének magalapozottságát, reális, részletes kidolgozottságát,
- a vállalkozás megvalósításához szükséges megfelelő szakképzettség, szakmai gyakorlat meglétét,
- a pályázó állami foglalkoztatási szervvel való korábbi együttműködésének tapasztalatait,
- a beruházás tervezett helyszínének szemléjén szerzett tapasztalatokat.
A pályázatok elbírálásáról a Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetőjének szakmai javaslatára a Kormánymegbízott mérlegelési jogkörben eljárva, a pályázat beérkezésének napjától számítva legfeljebb 60 napon belül dönt. A döntés ellen nincs lehetőség fellebbezésre, kizárólag az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának van helye.
A rendelkezésre álló forrást meghaladó támogatási igény beérkezése esetén a pályázat forráshiány miatt elutasítható.
A Pályázati dokumentációval kapcsolatos további információ kérhető a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkaerő-piaci Osztályától (3300 Eger, Kossuth L. utca 9. E ép. IV. em. 9. iroda; Ragó Kornél munkaerő-piaci szakügyintéző, Tel.: (36) 522-741, E-mail: rago.kornel@heves.gov.hu)
http://heves.munka.hu/

heves_nyitooldal_vvt2018zip.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum