Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Ön választ, mi segítünk
Kiíró:
Tesco-Global Áruházak Zrt.
Határidő:
10/14/2020
Érvényes:
10/14/2020
Tárgymutató:
helyi közösségek igényeire alapuló és részvételével megvalósuló programok támogatása
Pályázhat:
- a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) alapján létrehozott egyesületek, szövetségek (kivéve a kamarákat, köztestületeket, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket és biztosító egyesületeket); és alapítványok;
- a 2006. X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek (ide nem értve a foglalkoztatási szövetkezeteket);
- a Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott, kizárólag magántulajdonban lévő nonprofit kis- és középvállalkozások (a cég dolgozói létszáma 250 fő alatt, forgalma 50 millió euró alatt és mérlegfőösszege 43 millió euró alatt van);
- közoktatási intézmények: iskolák, óvodák, bölcsődék;
- legalább 10 lakásos társasházak és lakásszövetkezetek;
valamint:
- informális csoportok is nyújthatnak be pályázatot, amennyiben győztes pályázat esetén egy befogadó szervezet vállalja a szerződés megkötését és a projekt adminisztrálását a csoport nevében, és erről a pályázat benyújtásakor nyilatkozatot tesz
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Ön választ, mi segítünk

Pályázati felhívás és útmutató

A TESCO-GLOBAL Zrt. az Effekteam Egyesület közreműködésével (a továbbiakban közreműködő) nyolcadik alkalommal hirdeti meg Ön választ, mi segítünk elnevezésű pályázatát, melynek célja a helyi közösségek támogatása. A program a vásárlók bevonásával, és az alábbi feltételekkel zajlik:

I. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA:
A pályázati felhívás célja a TESCO-GLOBAL Zrt. áruházai vonzáskörzetében élő helyi közösségek igényeire alapuló és részvételével megvalósuló programok támogatása az alábbi területeken (a felsorolás példa jellegű, nem kizárólagos):
1. A helyi közösségek környezetének megszépítésére, illetve a helyi közösségi élet előmozdítására irányuló kezdeményezések támogatása - a környezet szépítése, védelme, zöldítése és/vagy beruházás jellegű fejlesztése a helyi közösség részvételével; továbbá a helyi közösségi élet fejlesztése
Például:
- közterületek, parkok, játszóterek, bölcsődék, óvodák, iskolák, állatmenhelyek, közösségi épületek, terek stb. felújítása, fejlesztése, eszközök telepítése közösségi munkában, a közösség bevonásával;
- turistautak, tanösvények, mezítlábas ösvények létrehozása és felújítása közösségi munkában, a közösség bevonásával;
- növénytelepítés közösségi munkában, a közösség bevonásával;
- közösségi kertek, fűszerkertek kialakítása;
- a közösség részvételével a közösségi élet fejlesztésére irányuló események, projektek szervezése, megvalósítása;
- a helyben élőket, a közösségek tagjait összehozó, megmozdító, részvételüket serkentő rendezvény (sorozatok), stb.

2. Oktatás, képességfejlesztés rászoruló gyermekek, fiatalok és felnőttek számára
Például:
- kompetenciák, készségek fejlesztését célzó közös tevékenységek, képzések, tanfolyamok;
- szemléletformáló közösségi projektek;
- oktatási célú, tanórán kívüli csoportos foglalkozások és fejlesztő táborok;
- továbbképzések szervezése, pályaorientációval foglalkozó csoportos tréningek;
- személyi készségek fejlesztése annak érdekében, hogy a projekttel elért célcsoport jobb eséllyel induljon a munkaerőpiacon;
- a fentiekhez esetlegesen szükséges digitális eszközök, stb.

3. Egészséges életmód, egészségmegőrzés - egészséges életmód/táplálkozási szokások kialakítását célzó projektek
Például:
- az élelmiszer-pazarlás csökkentésére, az élelmiszerfelesleg rászorulókhoz történő eljuttatására irányuló kezdeményezések;
- az egészséges táplálkozást gyakorlati oldalról bemutató közösségi főzőtanfolyamok, képzések vagy rendezvények;
- az egészség és az egészséges életmód népszerűsítését célzó, oktató jellegű képzések, szűrések, helyi közösségi sportesemények;
- az egészségkárosító környezeti hatások, környezetszennyezés csökkentésére irányuló akciók és tevékenységek;
- egyéb, az egészség és az egészséges életmód népszerűsítését célzó közösségi tevékenységek stb.

4. COVID egészségügyi kezdeményezések - a járvány következtében különösen rászorulóvá váló csoportok támogatása; kiemelten a higiéniai és egészségügyi eszközök biztosítását célzó kezdeményezések
Például:
- higiéniai és egészségügyi eszközök beszerzése (fertőtlenítő tisztítószerek, kézfertőtlenítők, maszkok, takarítóeszközök stb.)
- gyógyszerek beszerzése rászoruló csoportok részére
- rászoruló csoportok mentális egészségéről való gondoskodást célzó kezdeményezések, pl. krízisvonal üzemeltetése
- projektek, melyek az egészségügyi ellátórendszert és/vagy az egészségügyi dolgozókat segítik
A pályázat során olyan programokat keresünk, ahol a megvalósítani kívánt ötlet kapcsán a helyi közösség tagjaival együtt végzett igényfelmérés történt, a projekt a helyi közösség tagjaival együtt kerül megtervezésre és megvalósításra, valamint együtt gondoskodnak a projekt fenntarthatóságáról.
A szakmai elbírálás során előnyben részesülnek azon projektek, melyek
- a közösség fejlesztésére irányuló, hosszabb távú folyamatok részeként végzett, fennmaradó hatású tevékenységek az egyszeri, alkalmi rendezvényekhez képest,
- megvalósításában a Tesco áruházak dolgozói bevonásra kerülnek.

II. A PÁLYÁZÓK KÖRE:
A pályázatra a lentiekben felsorolt jogi forma szerinti szervezetek és csoportok jelentkezhetnek. Egyházi intézmények és politikai pártok nem vehetnek részt a pályázatban.
A pályázó szervezet csak akkor pályázhat, ha bejegyzett székhelye Magyarországon van.
Jogi forma szerint pályázhatnak:
- a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) alapján létrehozott egyesületek, szövetségek (kivéve a kamarákat, köztestületeket, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket és biztosító egyesületeket); és alapítványok;
- a 2006. X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek (ide nem értve a foglalkoztatási szövetkezeteket);
- a Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott, kizárólag magántulajdonban lévő nonprofit kis- és középvállalkozások (a cég dolgozói létszáma 250 fő alatt, forgalma 50 millió euró alatt és mérlegfőösszege 43 millió euró alatt van);
- közoktatási intézmények: iskolák, óvodák, bölcsődék;
- legalább 10 lakásos társasházak és lakásszövetkezetek;
valamint:
- informális csoportok is nyújthatnak be pályázatot, amennyiben győztes pályázat esetén egy befogadó szervezet vállalja a szerződés megkötését és a projekt adminisztrálását a csoport nevében, és erről a pályázat benyújtásakor nyilatkozatot tesz. A befogadó szervezetnek meg kell felelnie a fentiekben írtaknak.
A pályázó szervezet működése és célja meg kell, hogy feleljen az egyesülési jog alapvető feltételeinek (a 2011. évi CLXXV. I fejezet 3. § szerint).

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy egy szervezet egy pályázatot nyújthat be!

III. A PÁLYÁZAT FONTOS DÁTUMAI:
- pályázati projektek benyújtása: 2020. szeptember 14. és október 14. között;
- pályázati projektek kiválasztása: 2020. október 26. és november 13. között;
- vásárlói szavazás a körzetenként kiválasztott 3 projektre: 2020. november 30. és 2021. január 3. között;
- vásárlói szavazás eredményeinek kihirdetése: 2021. január közepén.
Amennyiben a koronavírus-helyzet akadályozza a pályázati szakaszok rend szerinti alakulását, a dátumokat az előző fordulóhoz hasonlóan felülvizsgáljuk, és tájékoztatást küldünk a változásokkal kapcsolatosan.

IV. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE:
Pályázatot 2020. október 14-én 17:00-ig a http://tesco.hu/kozosseg oldalon található online pályázati adatlapot kitöltve lehet benyújtani.
A pályázati adatlaphoz az alábbi mellékleteket kérjük csatolni:
- a szervezet irányadó pénzügyi jogszabályoknak megfelelő utolsó elfogadott éves beszámolója;
- iskola, óvoda, bölcsőde esetén a fenntartónak a projekthez való hozzájáruló nyilatkozata;
- társasházak/lakásszövetkezetek esetén: jegyzőkönyv a lakógyűlésről, amelyből kiderül, hogy a ház lakói tudnak a tervezett fejlesztésről, s ehhez hozzájárulnak.
Ha a pályázat ingatlan vagy terület fejlesztését, felújítását érinti Ingatlan vagy terület fejlesztését, felújítását érintő projektek például: mezítlábas ösvény telepítése, játszótér felújítása, falfestés stb.
, kérjük, csatolják az alábbi dokumentumokat is:
- az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja,
- egyéb jogviszony esetén - a helyiség használatát engedélyező határozatlan idejű, vagy legalább a pályázati program végét követő három éven túl lejáró bérleti szerződés másolata,
- az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulása,
- 3 db, a projekt megkezdése előtti állapotot tükröző fénykép.
Ha informális csoport nyújtja be a pályázatot, akkor a fenti dokumentáción túl egy szándéknyilatkozatot is köteles benyújtani, melyben a befogadó szervezet vállalja, hogy a projekt nyertessége esetén szerződést köt, bankszámláján fogadja a támogatást, és gondoskodik annak szabályszerű nyilvántartásáról és elszámolásáról. Az elszámolás során becsatolt számláknak a befogadó szervezet nevére kell szólnia.
További (a szervezet jogszerű működését igazoló) dokumentumokat a pályázat támogatása esetén a szerződéskötéskor kell benyújtani.

Kérjük, fordítsanak gondot a pályázati űrlap kérdéseinek értelmezésére, válaszaikban pedig fogalmazzanak tömören és egyértelműen! Kerüljék az általános megfogalmazásokat, legyenek lényegre törőek, segítsék mondanivalójuk megértését!

Minden pályázót biztatunk arra, hogy bizonytalanság esetén kérdéseikkel, problémáikkal keressék meg a közreműködőket, vegyék igénybe az e-mailes, telefonos konzultáció lehetőségét! (Ugyanakkor kész pályázatok előzetes elolvasására és véleményezésére a közreműködők munkatársai nem vállalkoznak, ez az értékelők feladata.)
Konzultációért kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal az alábbi elérhetőségek valamelyikén: Csider Gyöngyvér, kozossegipalyazat@tesco.hu, +36/70-653-9906

V. A PÁLYÁZATI PROJEKTEK NAGYSÁGA ÉS HOSSZA:
A rendelkezésre álló keret: 42 700 000 forint
A pályázat 2020 szeptemberében kiírásra kerülő fordulójában a Tesco az összes áruházi szavazásra bejutó kezdeményezést támogatja egy meghatározott összeggel a szavazatszámok függvényében. Körzetenként egy-egy pályázó által elnyerhető támogatás összege a szavazás kimenetelétől függően:
- legtöbb szavazatot kapott pályázó: 400 000 Ft
- második legtöbb szavazatot kapott pályázó: 200 000 Ft
- a körzetben legkevesebb szavazatot kapott pályázó: 100 000 Ft.
Amennyiben egy adott körzetben a maximális három helyett csak kettő szervezet jut be az áruházi szavazásra, úgy közöttük az 1. és 2. helyezettnek járó összegek kerülnek szétosztásra.

Amennyiben a pályázó az áruházi szavazás eredménye alapján kisebb összeget nyer el, mint amennyire eredetileg pályázott, úgy a támogatási szerződéskötéssel egyidejűleg módosított költségvetést, és esetlegesen módosított projekttervet kell benyújtania. Kérjük a pályázó szervezeteket, hogy lehetőség szerint már a pályázat benyújtásakor tervezzék meg, hogyan módosítanák a pályázatot abban az esetben, ha 400 000 Ft-nál kevesebb támogatási összeget nyernek el.
A nyertes pályázatok maximális száma: 183 darab
A magyarországi Tesco áruházak összesen 61 körzetbe lettek besorolva. A körzetek listája http://tesco.hu/kozosseg oldalon elérhető, letölthető.
A pályázati szakaszban beérkező pályázatok számának és minőségének függvényében a szavazási szakaszban körzetösszevonásokra kerülhet sor annak érdekében, hogy a lehető legtöbb pályázatot benyújtó szervezetnek biztosíthassunk lehetőséget arra, hogy a szavazási szakaszba jutva támogatást nyerhessen el.
A szavazási szakaszban a Tesco vásárlói minden vásárlás során 1 db zsetont kapnak, amellyel az adott körzetben bármely szervezetet támogathatják szavazatukkal. Az adott körzetben a szavazási időszakban leadott szavazatok száma dönti el, hogy a szervezet 1., 2. vagy 3. helyezést ér el, és ennek megfelelően részesül eltérő mértékű (400 000 Ft, 200 000 Ft vagy 100 000 Ft) támogatásban a Tesco részéről.
A pályázati projekt futamideje: 2021. január 11. és 2021. december 31.

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:
Minden, a projekt végrehajtásához indokolt, arányos mértékű és szükséges közvetlen költség elszámolható, amelyek a támogatott szervezetnél merülnek fel, az alábbiak szerint:
- olyan költségek, amelyek szükségesek a projekt végrehajtásához;
- szerepelnek a pályázatban beadott projekt költségvetésben;
- a projekt végrehajtása alatt keletkeznek (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés, a számlázás és a kifizetés is a projekt futamideje alatt történik) Azon költségek, melyek a projekt futamidejének utolsó hónapjában kerültek kiszámlázásra, elszámolhatók abban az esetben, ha a kifizetés a projekt záró dátumát követő 30 napon belül megtörténik.;
- azonosíthatók és ellenőrizhetők, a projekt megvalósító számviteli nyilvántartásában elszámolt költségek;
- ésszerűek, indokoltak, és megfelelnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek, különösen a hatékonyság és gazdaságosság feltételének;
- megfelelnek a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak;
- számlákkal és bizonylatokkal, vagy azokkal egyenértékű könyvelési dokumentumokkal vannak alátámasztva.

A fentiek szerint az alábbi költségek támogathatók:
- Anyagok és eszközök költsége - a projekt megvalósításához szükséges, a tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó anyagok és eszközök költségei.
- Utazási, szállítási költség - az anyagok szállítási költsége, a projektben résztvevő alkalmazottak, önkéntesek utaztatási költsége.
- Szolgáltatások díja - nyomdai költségek (plakátok, szórólapok, meghívók stb.), bérleti díj (a projekthez szükséges helyszín bérleti díjai), irodai felszerelések, postai díjak, futárszolgálat díja, infokommunikációs fejlesztés költsége stb.
- Szakértői díjak - harmadik fél (tanácsadók, előadók, szakértők) szakmai munkájának ellentételezése.
- Személyi költségek (bér és járulék) - a projektben résztvevő alkalmazottak munkájának ellentételezése, amely nem haladhatja meg a pályázati összeg 50%-át.
A költségeket a magyar számviteli szabályok szerint kell nyilvántartani.

VII. A PÁLYÁZATI PROJEKTEK KIVÁLASZTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE:
1. A benyújtott pályázatok formai és jogi adminisztratív előszűrésen mennek át, amit a közreműködő munkatársai végeznek el, a pályázat beadásától számított 15 munkanapon belül.
Az előszűrés során a közreműködő az alábbi szempontokat vizsgálja:
- a pályázat a megadott határidőn belül érkezett be;
- a pályázó szervezet jogi formája megfelel a feltételeknek;
- a pályázó szervezet csak egy pályázatot nyújtott be;
- a pályázat ütemterve a megadott keretek között marad;
- a pályázó csatolta a pályázathoz benyújtandó szükséges mellékleteket;
- a pályázat megfelel a pályázati program általános célkitűzéseinek.
Szükség esetén a közreműködő munkatársai e-mailen keresztül további tisztázó kérdéseket tehetnek fel, melyekre a pályázónak 5 munkanapon belül kell válaszolnia. Ha a pályázó elmulasztja a válaszadást a megadott határidőig, akkor a pályázat - a hiányosság természetétől függően - elutasításra kerül.
Azok a pályázó szervezetek, illetve projektek, amelyek a fent részletezett formai és jogi adminisztratív szempontoknak nem felelnek meg, kizárásra kerülnek, melyről a közreműködő munkatársai a pályázat beadásától számított 15 munkanapon belül értesítik a pályázót.

2. Ezt követően az értékelési szakaszban a pályázati bizottság (Effekteam Egyesület szakértői köre) kiválasztja körzetenként a 3 legjobbnak ítélt pályázatot. A kiválasztáskor a következő szempontokat vizsgálja:
- A helyi közösségekre kifejtett hatás - a projekt megvalósítása valós, tényleges hatással van a helyi közösségek életére, a helyi közösségek hosszabb távú jólétét szolgálja.
- A helyi közösség bevonása - a projekt (előkészítése és megvalósítása) a helyi közösség tagjainak részvételével és/vagy bevonásával valósul meg.
- A Tesco munkatársainak bevonása - a projekt a Tesco munkatársainak részvételével és/vagy bevonásával valósul meg.
- Költségvetés - a projekt költségvetése hatékonyan, a tervezett tevékenységeknek megfelelően került megtervezésre. A költségvetés minden tétele elszámolható.
- Láthatóság - a szervezet megismerteti a projektet a helyi közösség tagjaival és/vagy a helyi fontos véleményformálókkal.
- Megvalósíthatóság - a projekt a pályázó eddigi tevékenységeire és a leírt tervekre figyelemmel megvalósítható.
A pályázatokat két független értékelő önállóan pontozza a fenti szempontok mentén 0-3 pontig terjedő skálán. Az értékelők pontszámaikhoz írásos indoklást adnak, valamint javaslatot tesznek a TESCO-GLOBAL Zrt. részére a pályázat támogatására vagy elutasítására, valamint a pályázatok rangsorára. Az értékelés 2020. november 13-ig zajlik le. A tartalmi elbírálás során az értékelők további információkat kérhetnek a projektre és a szervezetre vonatkozóan. A kérdéseket a közreműködő munkatársa küldi el e-mailben a pályázónak. Az e-mailben megjelölik a válaszadás határidejét is - ez alapesetben a kiküldéstől számított 5 munkanap. A válaszadás elmulasztása esetén a pályázatot a rendelkezésre álló információk alapján fogják értékelni.
A független értékelők szakmai szempontok (kidolgozottság, innovativitás, kreativitás, fenntarthatóság) alapján egy pályázót különdíjra javasolnak. A különdíj összege: 400 000 Ft. A különdíj nyertese a szavazási időszak kezdetén kerül kihirdetésre 2020. november végén.

3. Az értékelők által adott pontszámok alapján tett javaslatokat és felállított pályázati rangsort a TESCO-GLOBAL Zrt. vezetőiből álló bizottság 2020. november 13-ig tekinti át.
A körzetenként három legjobbnak ítélt pályázót a közreműködő munkatársa 2020. november 16-ig értesíti.
A pályázástól való visszalépésre 2020. november 19-én, 9:00 óráig van lehetőség. Amennyiben a pályázó vissza kíván lépni, azt a kozossegipalyazat@tesco.hu e-mailcímre küldött üzenettel teheti meg.
Amennyiben az adott körzetben a 3 legjobbnak ítélt pályázó bármelyike visszalép, a pontozási rangsorban közvetlenül utána következő pályázó lép a helyére.

4. A körzetenként 3 legjobbnak ítélt pályázatra a vásárlók minden körzet minden áruházában szavazhatnak A vásárlók minden tranzakció után 1 darab zsetont, míg a TESCO-GLOBAL Zrt. dolgozói a program indulásakor 10 darab zsetont kapnak a személyzeti osztálytól. A zsetonokat az áruházakban kihelyezett zsetongyűjtő pontokon kell majd bedobni a támogatni kívánt szervezet és pályázati program mellé., 2020. november 30. és 2021. január 3. között. A vásárlói szavazatszámok alapján alakul ki körzetenként a nyertes szervezetek sorrendje.
A TESCO-GLOBAL Zrt. a szavazatok aktuális állását összesen három alkalommal, a 2020. december 14-i, a 2020. december 28-i héten, valamint a szavazási időszak lezárultát, azaz 2021. január 4-ét követően teszi közzé a http://www.tesco.hu/kozosseg oldalon a következő módon:
- a december 14-én közzétett eredmény tartalmazza az adott körzet összes áruházának összes zsetongyűjtőjébe beérkezett szavazatok számát az első két hétre vonatkozóan (nov. 30.-dec. 13.)
- a december 28-án közzétett eredmény összevontan tartalmazza az első négy hét eredményét, figyelembe véve az adott körzet összes áruházának összes zsetongyűjtőjébe beérkezett szavazatok számát (nov. 30. - dec. 27.)
- a végeredményt a pályázati kiírásban szereplő időpontban (azaz 2021. január közepén) teszi közzé úgy, hogy az tartalmazza az egész pályázati időszakban az adott szervezetre vonatkozó összes beérkezett szavazatot, azaz összevontan az 1., a 2., a 3., a 4. és 5. heti eredményeket.
A pályázók tudomásul veszik, hogy amennyiben pályázatuk az adott körzet legjobb 3 pályamunkája közé kerül, a TESCO-GLOBAL Zrt., valamint közreműködő partnere, az Effekteam Egyesület a pályázattal összefüggésben nyomtatott és online belső és külső kommunikációja során 5 évig felhasználhatja a pályázó szervezet nevét, a pályázatra benyújtott program bemutatását, valamint a pályázó külön hozzájárulása esetén a pályázat megvalósítása során készített fénykép- és videófelvételeket.

5. A szavazás eredményeként a körzetenkénti 1., 2. és 3. helyezett bejelentésére 2021 januárjában kerül sor.
Szavazategyenlőség esetén a közreműködő bizottság tagjai döntenek a nyertes projektről.

6. A pályázat nyerteseinek nyilvános bejelentésére 2021. február 28-ig minden körzetben sor kerül, ennek pontos részleteit (helyszín stb.) a támogatottakkal egyeztetjük az eredményhirdetést követően.

VIII. A SZERZŐDÉSKÖTÉS MENETE:
A támogatási szerződések megkötésére a nyertesek nyilvános bejelentését követően kerül sor.
A szerződés mellékleteként az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
- a szervezet létesítő okirata (alapszabálya, alapító okirata);
- a bejegyzést igazoló bírósági vagy cégbírósági végzésről szóló kivonat (az online közhiteles névjegyzékből letöltve megfelelő) vagy azzal egyenértékű dokumentum;
- a szervezet irányadó jogszabályoknak megfelelő döntéshozó vagy irányító testülete tagjainak listája (amennyiben a létesítő okiratban nem szerepel);
- a számlavezető bank által aláírt banki felhatalmazás.

IX. A KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE:
A nyertes projektek számára a támogatás kifizetése a támogatási szerződés megkötését követően történik. Amennyiben a szerződés megkötésére legkésőbb 2021. április 30-ig nem kerül sor, úgy a nyertes projekt támogatási összege nem kerül kifizetésre.

X. BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG
A támogatottnak a projekt lezárását követő 30 napon belül beszámolót kell küldenie a közreműködők részére.
A beszámolók szakmai és pénzügyi részből állnak, és a később megküldendő adatlapon kell elkészíteni őket. A tartalmi beszámolónak ki kell térnie a tevékenységekre, eredményekre, az elért hatásokra, valamint a tervektől való eltéréseket is szükséges indokolni. A beszámolóhoz mellékelni kell a projekt végrehajtása során keletkező, kézzelfogható termékeket és dokumentumokat (pl. kiadványok, sajtómegjelenések, rendezvények jelenléti ívek stb.).
A pénzügyi beszámoló táblázatban szereplő a költségvetésnek megfelelő kiadásokat megfelelő dokumentációval kell alátámasztani, a magyar könyvviteli szabályoknak megfelelően. A közreműködők fenntartják a jogot, hogy ha szükséges, minden pénzügyi adatot ellenőrizzenek.
A közreműködő munkatársai a beszámolókat a beküldés után 30 munkanapon belül ellenőrzik, majd ezt követően tisztázó kérdéseket tehetnek fel, és további dokumentumokat kérhetnek be, beleértve pénzügyi dokumentumok másolatait. A beszámoló hiánypótlására 8 nap áll rendelkezésre, amely szükség esetén 8 nappal meghosszabbítható.

XI. ETIKAI SZABÁLYZAT
A TESCO-GLOBAL Zrt. a pályázat kiírójaként kiemelten fontosnak tartja a tisztességes versenyt, az etikus, elvárható magatartást a pályázat minden résztvevőjétől. Az etikus és tisztességes magatartás a teljes pályázati időszak alatt elvárt, különösen a szavazatgyűjtési időszakban, amikor a második fordulóba jutott pályázók azért települnek ki az áruházakba, hogy minél több vásárlót nyerjenek meg programjuknak.
Az áruházi bemutatkozás lehetőségét azért biztosítjuk a továbbjutó szervezetek számára, hogy szervezetüket és tervezett programjukat bemutathassák a Tesco vásárlói előtt, akik ez után szabad akaratukból és személyes érzéseik alapján döntik el, hogy kinek adják zsetonjukat.
Amennyiben az adott szervezet a vásárlókkal, a pályázaton induló társszervezetekkel és ezek munkatársaival, a szervezet által érintett közösségekkel és a Tesco munkatársaival szemben nem az elvárható, etikus magatartást tanúsítja (velük szemben zaklató, kényszerítő magatartást folytatnak, tevékenységüket bármilyen módon zavarják, más pályázó szervezet esélyeit sértő tevékenységet folytat, a pályázat kimenetét tisztességtelen módon próbálja befolyásolni) azonnali kizárást von maga után.
Amennyiben az áruházban tartózkodók (vásárlók és munkatársak) személyiségi jogait a pályázó szervezet munkatársai, önkéntesei, segítői megsértik, úgy az adott szervezet pályázaton való részvételi joga haladéktalanul visszavonásra kerül, és azonnali kizárást von maga után.
Amennyiben a Tesco áruház és a hozzá tartozó parkoló területén bemutatkozó szervezet munkatársai, önkéntesei, segítői, a bemutatkozó tevékenységük során alkoholos és/vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt állnak, az az érintett szervezet "Ön választ, mi segítünk" programból történő azonnali kizárását vonja maga után.
A fenti, elvárt és tisztességes magatartásra vonatkozó feltételek elsősorban, de nem kizárólag az áruház területén folytatott bemutatkozó tevékenységre vonatkoznak.
A programban résztvevő szervezetek vállalják, hogy tevékenységüket politikailag semlegesen végzik, ellenkező esetben a programból kizárhatók.
A nem etikus és tisztességtelen magatartással kapcsolatos észrevételek benyújtására a Tesco nevében vagyonvédelmi feladatokat ellátó személy, a Tesco bármely munkavállalója, vásárlója, a programon induló szervezet stb. jogosult, a kozossegipalyazat@tesco.hu e-mailcímre küldött üzenettel.
A Tescónak jogában áll a kizárt szervezet nevének nyilvánosságra hozatala a pályázat további gördülékeny ügymenetének lebonyolítása és a vásárlói tájékoztatás céljából.
A nem etikus és tisztességtelen magatartás miatti kizárás egyúttal a kizárás hónapját követő 12 hónapon belül, az "Ön választ, mi segítünk" további pályázati programjában való részvételétől való eltiltást is maga után von.

XII. EGYÉB
Az "Ön választ, mi segítünk" pályázaton részt vevő szervezet pályázati anyagának beküldésével tudomásul veszi, hogy a szervezet minden egyes munkatársára, önkéntesére és segítőjére azonos mértékben vonatkoznak a jelen Pályázati felhívás és útmutatóban foglaltak, és a szervezet minden munkatársa, önkéntese és segítője kapcsolódó cselekedeteiért felelősséget vállal.

1-es számú melléklet
Effekteam Egyesület know-how védelmi klauzula

A jelen pályázati szakmai anyaggal (a továbbiakban "szakmai anyag") kapcsolatban az Effekteam Egyesület (a továbbiakban "Effekteam") kijelenti, hogy az abban feltüntetett bármely dokumentum, információ, adat, tény, tájékoztatás, illetve az ezekből készült bármilyen szöveges-, képi-, vagy egyéb összeállítás, szakmai anyag, dokumentáció a tevékenységéhez kapcsolódó üzleti titoknak minősül, amely titokban tartásához fokozott érdeke fűződik.
Az Effekteam kijelenti, továbbá, hogy a jogilag védett ismeretének (know-how) minősül az üzleti titkának felhasználásával kialakított, a jelen szakmai anyaggal összefüggésben megismerhető valamennyi szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása, összessége, vagy azok egyes részletei.
(az itt meghatározott üzleti titok és jogilag védett ismeret (know-how) a továbbiakban együttesen "üzleti titok")
A jelen szakmai anyag megismerője köteles arra, hogy szakmai anyagban meghatározott üzleti titkot, valamint Effekteam-re, illetve a tevékenységére, munkatársaira, üzleti partnereire, szakmai anyagaira, szakmai összeállításaira vonatkozó valamennyi információt, üzleti titkot szigorúan titkosan kezeljen, azokat megőrizze, illetve ezen túlmenően nem közöl illetéktelen személyekkel, illetve a szakmai anyag keretein túl sem részben sem egészben nem szerez meg, nem hasznosít, nem fed fel, nem használ fel olyan üzleti titkot, amely jelen szakmai anyaggal összefüggésben jutott tudomására. A jelen szakmai anyag megismerőjének titoktartási kötelezettsége kiterjed az Effekteam szervezeti felépítésére, munkaszervezésére, illetve valamennyi az Effekteam működésével kapcsolatos információra, tényre, adatra, körülményre.
A jelen szakmai anyagban meghatározott üzleti titkot képező információkat a szakmai anyag megismerője időbeli- és területi korlátozás nélkül köteles szigorúan titokban tartani és nem jogosult harmadik személynek tudomására hozni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, használni, közölni, vagy bármely módon az Effekteam érdekei ellen felhasználni.
A szakmai anyag megismerője tudomásul veszi, hogy a fenti titoktartási kötelezettség megtartásához az Effekteam-nek különösen lényeges érdeke fűződik, amellyel összefüggésben az Effekteam az üzleti titka megtartása érdekében minden tőle elvárhatót megtesz.
Amennyiben a szakmai anyag megismerője a titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy teljes körű felelősséggel tartozik az Üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. tv. szerint.
A szakmai anyag megismerője tudomásul veszi, hogy az Effekteam nem járul hozzá, hogy bármilyen elkészült végleges- vagy munkaanyag, vagy annak bármely részlete részben vagy egészben nyilvánosan, vagy illetéktelen személyek számára elérhető legyen.
A szakmai anyag megismerője a jelen szakmai anyag eredményeképpen létrejövő szellemi terméket csak és kizárólag a szakmai anyag keretei között, annak céljaival összefüggésben használhat fel.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum