Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Pályázat fatermékek közérdekű célokra történő ingyenes tulajdonba adására
Kiíró:
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2020
Tárgymutató:
fatermékek közérdekű célokra történő ingyenes tulajdonba adása
Pályázhat:
- helyi önkormányzat jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében,
- Magyarországon bejegyzett közhasznú szervezet, az általa átvállalt állami vagy önkormányzati közfeladat ellátásának elősegítése érdekében,
- egyház, egyházi jogi személy, hitéleti feladatai elősegítése vagy az általa végzett állami - így különösen oktatási, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi - feladatok ellátásának elősegítése érdekében
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A Nemzeti Élelmiszerlánc
p á l y á z a t i f e l h í v á s a
fatermékek közérdekű célokra történő ingyenes tulajdonba adására
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: Nébih)
fatermékek közérdekű célból történő ingyenes tulajdonba adására vonatkozóan az alábbiak szerint:
1. Pályázati felhívás célja
Jelen pályázati felhívás célja a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete során elkobzott fatermékek – az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény alapján – ingyenes tulajdonba adása
a) helyi önkormányzat részére jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében,
b) közhasznú szervezet részére, az általa átvállalt állami vagy ellátásának elősegítése érdekében,
c) egyház, egyházi jogi személy részére, hitéleti feladatai elősegítése vagy az általa végzett állami – így különösen oktatási, szociális, család ellátásának elősegítése érdekében azzal, hogy a tűzifa fatermék szociálisan rászoruló személyek részére szociális célú tűzifa juttatásként kerüljön kiosztásra
2. Pályázható fatermékek
Az ingyenes átadásra kínált fatermékek rendelkezésre álló készleteinek fő adatai (különösen a fatermék megnevezése, a fafaj, a mennyiség a fatermék állapota és minőségi jellemzői, a tárolási hely) a Nébih honlapján (https://portal.nebih.gov.hu/) megtekinthetők.
3. A pályázók köre
Jelen pályázati kiírás alapján pályázatot nyújthat be
- helyi önkormányzat jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében,
- Magyarországon bejegyzett közhasznú szervezet, az általa átvállalt állami vagy önkormányzati közfeladat ellátásának elősegítése érdekében
- egyház, egyházi jogi személy, hitéleti feladatai elősegítése vagy az általa végzett állami így különösen oktatási, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi – feladatok ellátásának elősegítése érdekében.
Nem részesülhet támogatásban az a
a) nem köztartozásmentes adózó,
b) nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szerveznek,
c) csőd-, felszámolási-, illetve végelszámolási eljárás alatt áll, illetve amelyek ellen egyéb megszüntető eljárás van folyamatban,
d) rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének nem felel meg,
e) tevékenységét nem Magyarország területén végzi,
f) a részére korábban ingyenesen átadott faterméket a vonatkozó megállapodásban foglalt céltól eltérően hasznosította, így különösen értékesítette, vagy forgalomba helyezte,
g) részére korábban ingyenesen átadott tűzifa fatermék biztosítása érdekében ellenszolgáltatást kért.
4. Az igényelhető fatermék mennyisége, értéke
Jelen pályázati felhívás alapján egy Pályázó részére évente
- nem tűzifa fatermék esetén legfeljebb 5 millió forint nyilvántartási értékű fatermék, és
- tűzifa fatermék esetében legfeljebb 3 millió forint nyilvántartási értékű, de legfeljebb 120 tömör köbméter mennyiségű tűzifa
adható ingyenesen tulajdonba.
5. Pályázati feltételek
Pályázni jelen pályázati felhívás közzétételétől a pályázati felhívás visszavonásáig, illetve a Nébih honlapján közzétett faanyagkészletek kimerüléséig folyamatosan lehet.
A pályázaton való részvételért nem kell díjat fizetni.
6. Pályázat benyújtása
A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani az alábbiak szerint:
A fatermékek közérdekű célra történő ingyenes átadására vonatkozó kérelmeket a Nébih honlapján a https://portal.nebih.gov.hu/faanyagok-kozerdeku-celu-igenylese webhelyen a „Kapcsolódó dokumentumok” menüpontban elérhető „Kérelem adatlap – fatermék tulajdonba adása” formanyomtatvány (a továbbiakban: kérelem) kitöltésével a Nébih Ügyfélprofil Rendszerén, vagy az e-papír oldalon keresztül kell benyújtani.
A kérelmet a Nébih Ügyfélprofil Rendszerén keresztül az alábbi útvonalon haladva lehet megküldeni:
Ügyintézés és felügyeleti díj bevallás
Erdő és faanyag
Faanyag kereskedelem
Ingyenes fatermék igénylése közérdekű célra
A kérelmet a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül az alábbiak szerint lehet megküldeni:
témacsoport: Faanyag kereskedelem,
ügytípus: Faanyag ingyenes igénylése,
címzett: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal e-Papír.
Amennyiben a tulajdonba adási igény több készletet érint, akkor a kérelem nyomtatvány ”II. Igényelt fatermékek azonosítói” részben készletenként külön-külön pontot (táblázatot) szükséges kitölteni. Csak a meghirdetett készletben lévő teljes mennyiségre nyújtható be pályázati kérelem, illetve tulajdonba adási igény, a készlet részmennyiségére nem.
A Nébih
ha a kérelemben megjelölt mennyiség rendelkezésre áll regisztrálja a pályázó igényét,
vagy
ha a kérelemben igényelt mennyiségnél kevesebb a rendelkezésre álló mennyiség, akkor a rendelkezésre álló mennyiségig regisztrálja a Pályázó igényét, vagy
ha a kérelemben megjelölt, a fatermékekkel kapcsolatban megvalósítani tervezett tevékenység és feladat nem felel meg a pályázati felhívás 1. pontjában megjelölt céloknak a kérelmet nem regisztrálja, vagy
ha a kérelemben megjelölt faanyagkészlet kimerült, a kérelmet nem regisztrálja és erről a Pályázót a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül elektronikus úton értesíti.
A Pályázónak a regisztrációról történő értesítéstől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül az általa aláírt, jelen felhívás mellékletét képező szerződés tervezetet 5 példányban, valamint az alábbi dokumentumokat kell postai úton megküldenie a Nébih címére (Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága, EUTR Hatósági és Nyilvántartási Osztály,1537 Budapest, pf.: 407.):
a) helyi önkormányzat esetében képviselő testületi határozat másolatát, amely tartalmazza a tulajdonba adásra vonatkozó igényt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti önkormányzati feladattal kapcsolatban [vagyis határozott kérelmet],
b) nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetében a jogi személyiség igazolására a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 18. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot. A nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy jogi személyiségét a bevett egyház, bejegyzett egyház, valamint a nyilvántartásba vett egyház egészének vagy legfőbb szervének, vagy az adott belső egyházi jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének a bíróságnál bejelentett képviselője, vagy a bejegyzett egyház, valamint a nyilvántartásba vett egyház belső szabálya szerint erre feljogosított tisztségviselője igazolja.]
c) közhasznú szervezet esetében nyilatkozatot a közhasznúság meglétéről,
d) közhasznú szervezet, egyház, egyházi intézmény esetében az átvállalt közfeladat igazolása érdekében:
ca) a közfeladat kötelezettjével a közfeladat ellátásának átvállalására kötött megállapodást és az adott szervezetnek a pályázat beadásakor hatályos, a szervezet képviselője által hitelesített alapszabályát, amely tartalmazza az adott közfeladatot,
cb) az előző pontban foglalt megállapodás hiányában a pályázó a pályázat beadásakor hatályos, a pályázó képviselője által hitelesített alapszabályát, amely tartalmazza az adott közfeladatot,
e) adatkezelési hozzájárulás.
7. Hiánypótlás
A pályázattal kapcsolatban nincs lehetőség a hiánypótlásra.
8. Pályázatok elbírálása
A pályázatok elbírálása a kérelmek elektronikus érkezési sorrendje, a fatermék megnevezése (rendeltetése) szerint leginkább megfelelő felhasználási cél, valamint a jelen felhívás 1-5. pontjaiban foglaltak figyelembe vételével történik.
A Nébih elnöke a benyújtott pályázatról a 6. pont szerinti dokumentumok beérkezését követő 30 napon belül dönt.
Nem támogatható az a pályázat amely:
a) hibásan, hiányosan került benyújtásra,
b) a csatolt dokumentumok nem teljes körűek, vagy azokat a Pályázó visszavonja,
c) a dokumentumok a regisztrációról való értesítéstől számított 30 napos határidőig nem kerülnek benyújtásra,
d) bármely tekintetben valótlan adatszolgáltatást tartalmaz,
e) jelen pályázati célokkal nincs összhangban.
9. Döntésről való értesítés
A Nébih elnökének döntéséről a 11. pont szerinti szerződés aláírását követő 10 napon belül, az aláírt szerződés 2 eredeti példányának egyidejű megküldésével értesül a Pályázó.
10. Jogorvoslat
A pályázati eljárással és a döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs lehetőség.
11. Szerződéskötés
A nyertes pályázóval a Nébih a fatermék ingyenes tulajdonba adására vonatkozóan szerződést köt. A szerződés mintája jelen pályázati felhívás mellékletét képezi.
12. Fatermék átadása
A Pályázónak a fatermék tulajdonba adására vonatkozó szerződés létrejöttét követő 30 napon belül, vagy amennyiben a Pályázó ezt előzetesen kéri, a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül birtokba kell vennie és legfeljebb a birtokba vételtől számított 30 munkanapon belül el kell szállítani a faterméket a tárolási helyről.
A fatermékek szállítóeszközre rakodásáról és elszállításáról a Pályázó köteles gondoskodni.
A fatermékek tulajdonba vételével, valamint a birtokátruházással kapcsolatos összes költség – beleértve a szállítási és rakodási költséget is – a Pályázót terheli.
13. Fatermékek felhasználásának ellenőrzése
Az ingyenesen tulajdonba adott fatermékek átadási célnak megfelelő felhasználását az ingyenes tulajdonba adásról szóló szerződés és a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között a Nébih ellenőrizheti.
Az ingyenesen átadott fatermékek felhasználása szabályszerűségének ellenőrzésére érdekében a Pályázó köteles a Nébih, valamint az ellenőrzésre jogosult szervek ellenőrzését tűrni és segíteni és az ingyenesen átadott fatermékekkel kapcsolatos dokumentációt elkülönítetten kezelni és 5 évig megőrizni, illetve nyilvántartani.
Amennyiben a Pályázó a pályázatban illetve a szerződésben vállalt kötelezettségeinek részben vagy egészben nem tesz eleget, köteles a jogsértő állapotot megszüntetni. A Pályázó, jogsértő állapot megszüntetésére szabott határidő elmulasztása esetén köteles a kötelezettségszegéssel érintett fatermék könyv szerinti értékének, a kötelezettség megsértésének napjától számított, a mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegét a Nébih részére megfizetni.
14. További információk
A pályázatok elbírálásával, a pályázati feltételek módosításával, a pályázat esetleges visszavonásával kapcsolatosan a Nébih minden jogot fenntart magának, a szerződéskötéstől indoklás nélkül bármikor elállhat.
Pályázattal kapcsolatban további információ, felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kapható:
Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága
E-mail cím: eutr@nebih.gov.hu
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1271834/palyazati+felhivas.pdf/05845677-3f4e-f4e4-af07-ffe4e91ee768

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum