Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Faluházak felújítása / MFP-FHF/2020
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
09/04/2020
Érvényes:
09/04/2020
Tárgymutató:
faluházak felújítása / MFP-FHF/2020
Pályázhat:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
ha a projekt megvalósulási helyszíne a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján 5000 fő, vagy ez alatti lakosságszámú településen van.
- Közös önkormányzati hivatalok (GFO 325) esetén:
Amennyiben közös önkormányzati hivatal pályázik, a székhely település vagy a tag település csak egy pályázatot nyújthat be ugyanazon épületre (azaz az épület tulajdonosa - vagy a székhely település, vagy a tag település jogosult a pályázat benyújtására). A székhely-, illetve a tagtelepülés esetében nem kizáró feltétel, hogy az állandó lakosságszám egy településen meghaladja az 5000 főt, ezen esetekben a megvalósítás helyszíne kizárólag az a tagtelepülés lehet, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A Magyar Falu Program keretében
"Faluházak felújítása"
című
alprogramhoz
A kiírás kódszáma: MFP-FHF/2020

1. Bevezető
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1401/2020. (VII. 15.) Korm. határozat alapján Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő polgármesteri hivatalként, vagy akként is funkcionáló többcélú intézmények - "Faluházak" - megújítására, fejlesztésének támogatására (a továbbiakban: kiírás).

1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja
A Kormány célul tűzte ki az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítését, valamint a szén-dioxid kibocsátás csökkentését. Az energetikai korszerűsítésen túl fontos az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények rekonstrukciója is, hiszen a felújításoknak, korszerűsítéseknek köszönhetően vonzóbbá válhatnak a vidéki települések, valamint javulhat a lakosság életminősége.
A települések polgármesteri hivatalainak egy része a gondos fenntartás mellett is elavulttá, felújítandóvá vált. Az önkormányzatok lehetőségeihez mérten mindent megtesznek, hogy a hivatalos ügyek intézésében segítsék a lakosságot, ám a nem megfelelő környezet, az épület nem megfelelő műszaki állapota a kistelepüléseken akadályozó tényezőként lép fel. A hivatalok felújítására az önkormányzatok részéről kiemelkedően nagy igény mutatkozik.
A támogatás célja a települések számára igényes környezet megteremtése a közügyek intézésére. Jelen támogatás megoldási lehetőséget nyújthat azon hivatali épületekkel kapcsolatban, amelyek külső, belső felújítása már régóta időszerűvé vált. Jelen alprogram tekintetében cél azon többcélú intézmények megújítása is, ahol polgármesteri hivatal is működik.
A támogatás hozzájárul ahhoz, hogy a hivatal a szolgáltató funkcióját korszerűbben tudja ellátni, és ezzel a településen élő lakosság komfortérzetét növelje a gördülékenyebb ügyintézés elősegítésével. A hivatal fenntartásához kapcsolódó költségek csökkentése szintén kívánalom. A fejlesztéssel a hivatali dolgozók munkakörülményeit is korszerűbbé lehet tenni, ami szintén pozitív hatást gyakorol az ügyfélkapcsolati interakciókra, illetve nem utolsó sorban esztétikai szempontból hozzájárul a településkép javításához.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5 000 000 000 forint.
Jelen kiírás rendelkezésre álló összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása jogcím terhére.
A pályázatonként maximálisan igényelhető támogatási összeg mértékét jelen kiírás 4.2 pontja tartalmazza.

2. A pályázat célja
2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek
A kiírás lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések illetve a közös önkormányzati hivatalok polgármesteri hivatalként, vagy akként is funkcionáló többcélú intézményei - "Faluházak" - külső és belső felújítására, korszerűsítésére. A polgármesteri hivatalok felújítása többcélú fejlesztés: egyrészt a korszerűsítéssel a hivatal fenntartásához kapcsolódó költségek tartós csökkentése, a helyben dolgozók munkakörülményeinek javítása a cél, és nem utolsó sorban a helyi lakosság számára egy korszerűbb minél több igényt kielégítő hivatal fog rendelkezésre állni.
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
- Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, önkormányzatok illetve közös önkormányzati hivatalok polgármesteri hivatalként, vagy akként is funkcionáló többcélú épületének "Faluházának"
o külső és belső felújítása, átépítése, bővítése;
o új épület építése abban az indokolt esetben lehetséges, ha a meglévő "Faluház" épülete szakértői vélemény alapján alátámasztottan életveszélyes vagy a felújítása korszerűsítése már nem gazdaságos;
o korszerűsítése (energetikai korszerűsítés, megújuló energiaforrás alkalmazása, az önkormányzati intézmények rekonstrukciója, például: fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése);
o akadálymentesítés.
Amennyiben a fejlesztéssel érintett épület nem kizárólag önkormányzati feladatellátást szolgál, abban az esetben egyértelműen elhatárolva, megbontva szükséges feltüntetni a nem önkormányzati feladatellátással érintett épületrészekhez tartozó tevékenységeket és költségeket a pályázatban és az alátámasztó dokumentumokban is.
A 2.1.1. pontban felsorolt támogatható tevékenységek közül legalább egy tevékenység kötelezően megvalósítandó.
2.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
E kiírás keretében önállóan nem, csak a 2.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek:
- Bútorbeszerzés, feladatellátáshoz szükséges eszköz beszerzése (maximum 5 millió forint);
- A "Faluházhoz" tartozó kerítés, bejáró, parkoló kialakítása, felújítása;
- A felújítandó ingatlanon belüli járda építése és/vagy térkövezése (maximum 5 millió forint);
- Azbesztmentesítés;
- Előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége);
- A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például; műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment költsége).
Amennyiben a fejlesztéssel érintett épület nem kizárólag önkormányzati (polgármesteri hivatali) feladatellátást szolgál, abban az esetben egyértelműen elhatárolva, megbontva szükséges feltüntetni a nem önkormányzati (polgármesteri hivatali) feladatellátással érintett épületrészekhez tartozó tevékenységeket és költségeket a pályázatban és az alátámasztó dokumentumokban is. A megkötés alól kivételt képez a "Faluházhoz" tartozó kerítés, bejáró, parkoló kialakítása, felújítása valamint a felújítandó ingatlanon belüli járda építése és/vagy térkövezése tevékenység.

3. A pályázat benyújtásának feltételei
A pályázó egy pályázat keretében egy meglévő polgármesteri hivatalként, vagy akként is funkcionáló többcélú intézmény "Faluház" fejlesztésére vagy egy új "Faluház" építésére és az ehhez kapcsolódó, önállóan nem támogatható tevékenységek megvalósítására igényelhet támogatást.

3.1. Pályázók (jogosultak) köre
Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
ha a projekt megvalósulási helyszíne a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján 5000 fő, vagy ez alatti lakosságszámú településen van.
- Közös önkormányzati hivatalok (GFO 325) esetén:
Amennyiben közös önkormányzati hivatal pályázik, a székhely település vagy a tag település csak egy pályázatot nyújthat be ugyanazon épületre (azaz az épület tulajdonosa - vagy a székhely település, vagy a tag település jogosult a pályázat benyújtására). A székhely-, illetve a tagtelepülés esetében nem kizáró feltétel, hogy az állandó lakosságszám egy településen meghaladja az 5000 főt, ezen esetekben a megvalósítás helyszíne kizárólag az a tagtelepülés lehet, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
Amennyiben a pályázó közös önkormányzati hivatal épületének fejlesztésére igényel támogatást, úgy a közös önkormányzati hivatal adószámával szükséges benyújtani a pályázatot.
További szabályokat az Útmutató 2020. 2.1. pontja tartalmaz.

3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
A vonatkozó szabályokat az Útmutató 2020. 2.1.1. pontja tartalmazza.

3.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/ társulásnak rendelkeznie kell hivatali kapuval. A kapcsolattartás kizárólag a hivatali kapun keresztül, elektronikus módon történik.
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. augusztus 5. napja és 2020. szeptember 4. napja között van lehetőség.
Pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik:
2020. szeptember 4. napja.
A határidő elmulasztása jogvesztő. További szabályokat az Útmutató 2020. 2.2.1. pontja tartalmaz.

3.4. Kiválasztási kritériumok
3.4.1. Jogosultsági (Formai) kritériumok
- A pályázat (elektronikus benyújtó felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre választ ad.
- A pályázatot a kiírás 3.1 pontjában megjelölt jogosult a 2.1. szerinti tevékenység megvalósítására nyújtotta be.
- A kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, azok hitelesek, teljeskörűek, és nem valótlan tartalmúak.
- A kötelező csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra kerültek.
Figyelem, a csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni.

4. A finanszírozással kapcsolatos információk

4.1. A támogatás formája
A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

4.2. A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege
- Közös önkormányzati hivatal esetében a székhely település tekintetében 50 millió forint.
- Helyi települési önkormányzatok esetében, amelyek önálló polgármesteri hivatalt tartanak fenn: 50 millió forint.
- Közös önkormányzati hivatal esetében a tagtelepülés/kirendeltség esetében 30 millió forint.

Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozóan meghatározott maximálisan igényelhető támogatási összegbe beleszámítandó, az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is. Ez azt jelenti, hogy ha egy az önálló hivatalt fenntartó önkormányzat "Faluház" korszerűsítésére (például fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés) pályázik, akkor a maximálisan igényelhető összeg például a bútorbeszerzéssel, járdaépítéssel, térkövezéssel vagy a parkoló felújítással együtt is maximum 50 millió forint lehet.

4.3 Támogatási összeg finanszírozása
A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik, a 4.5. pontban leírtak szerint.
https://www.kormany.hu/download/6/ca/d1000/kiiras_faluh%C3%A1z%20_20200721.pdf
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumetumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum