Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító tevékenységek finanszírozása / 03-KKM-VIZDIPLOMACIA-2019
Kiíró:
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Határidő:
03/05/2019
Érvényes:
03/05/2019
Tárgymutató:
hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító tevékenységek finanszírozása
Pályázhat:
Magyarországon bejegyzett és jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, állami vízügyi igazgatási szervek, felsőoktatási intézmények, valamint víziparral összefüggő érdekképviseleti tevékenységet folytató egyesületek, szövetségek jogosultak
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító tevékenységek finanszírozása
/ 03-KKM-VIZDIPLOMACIA-2019

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS SZABÁLYZAT (2019)
a hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító tevékenységek finanszírozására
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Az Export Növeléséért Felelős Helyettes Államtitkárság
Vízdiplomáciáért és a Duna Stratégiáért Felelős Főosztály

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) a Kormánynak a hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító pályázati program céljából a hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító pályázati felhívást tesz közzé.
A felhívás referenciaszáma: 03-KKM-VIZDIPLOMACIA-2019
Jogszabályváltozás esetén, illetve egyéb indokolt esetben, a pályázati szabályzatban és felhívásban foglaltak módosulhatnak, amit a pályázat kiírója jelen pályázati felhívással azonos módon közzétesz.
A pályázat kezelője fenntartja a jogot, hogy a támogatói döntést követően - amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget bármely okból kifolyólag nem állt módjában teljes körűen lekötni -, további beadási határidőt és/vagy feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás és szabályzat keretében.
Amennyiben a rendelkezésre álló költségvetési előirányzat a pályázatok benyújtási határidejét megelőzően megszűnik, vagy ennek veszélye fennáll, a pályázatok benyújtására, illetve a már benyújtott pályázatok elbírálására és további kezelésére vonatkozó lehetőséget a támogató kizárhatja. A támogató a kizárásról a pályázati felhívás közzétételének módjával azonos módon közleményt tesz közzé.
A támogatás forrása a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. mellékletének XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium Fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai közül a 7. címszám Fejezeti kezelésű előirányzatok 2. Alcímszám 19. jogcímcsoport szám "Vízipari külpiaci tevékenységet elősegítő program támogatása" célelőirányzat törvényi sorból rendelkezésre álló 180 000 000 Ft, azaz Száznyolcvan-millió forint.

1. A pályázati felhívás és szabályzat tartalma
A pályázati felhívás és szabályzat meghatározza a támogatás mértékét, intenzitását, rendeltetését, a pályázatra jogosultak és az elszámolható költségek körét, a kötelező dokumentációt, a pályázat benyújtásának módját, a támogatás odaítélésének általános kritériumait és egyéb, a pályázathoz kapcsolódó kérdéseket.

2. A pályázat célja
A pályázat célja vissza nem térítendő támogatás biztosítása annak érdekében, hogy előmozdítsa a hazai vízipari cégek, szervezetek, illetve felsőoktatási intézmények vízipari tevékenységgel összefüggő alábbi törekvéseit - többek között:
- vízipari exportpiaci lehetőségeik bővítését,
- tudásuk és képességeik megosztását a vízválság elleni küzdelemben,
- bekapcsolódásukat nemzetközi intézmények által finanszírozott, külföldi - víziparral összefüggő - projektek tervezésébe és megvalósításába,
- részvételüket külföldi vízügyi szakemberek vízipari tárgyú képzésében.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
Egy pályázat keretében - a 2. pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében - az 1. sz. táblázatban az a) - e) pontokban ismertetett tevékenységi kategóriáknál meghatározott minimum és maximum értékek közötti összegek igényelhetők támogatásként.

4. A támogatás mértéke, folyósítása
A projekt összes elismerhető költségének maximum 70%-a nyújtható támogatás keretében, a pályázat megvalósításához saját forrásként a teljes költség legalább 30%-ának biztosítása szükséges a pályázó részéről.
Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből megítélt más költségvetési támogatás.
A benyújtott pályázat mellékletét képezi - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.1) 69. § (1) bekezdés e) pontja szerint - a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes bemutatását tartalmazó költségterv, amely a pályázati adatlappal és a megvalósítási ütemtervvel egybeszerkesztett, közös ’Excel’ munkafüzet formájában kerül közzétételre.
A felhívás keretében kizárólag a támogatható időszak folyamán (2019. március 5. és 2020. március 31. között), a projekt megvalósítása érdekében felmerült, igazoltan e célra fordított, és a kérelem mellékleteként benyújtott költségtervben szereplő, a támogatási összeg felhasználási határidejéig (2020. március 31.) kiállított bizonylatokkal alátámasztott és ezen időszakban pénzügyileg is teljesített kiadások számolhatók el.
A támogató a megítélt támogatás 100%-át előleg formájában folyósítja az Ávr. 87. § (1) bekezdésének megfelelően. A Minisztérium a támogatási előleget egy összegben, a támogatási szerződés aláírását követően benyújtott hiánytalan írásbeli lehívás beérkezése után, az annak elfogadásáról szóló Teljesítésigazolás aláírását követő 15 munkanapon belül a pályázatban megjelölt számlaszámra utalja.
A kedvezményezett köteles a támogatás igénybevételének jogosságát igazoló bizonylatait elkülönítetten kezelni és nyilvántartani, valamint azoknak a könyvvitelben történő elkülönítése és egyértelmű azonosítása is szükséges. A kedvezményezett köteles a támogató számára bármikor betekintést biztosítani vonatkozó könyveibe. A kedvezményezett köteles továbbá az arra jogosult szervek, hatóságok ellenőrzése esetén velük együttműködni, az általuk kért, illetve az előírt adatszolgáltatásnak eleget tenni, biztosítani az ellenőrzés eredményes, akadálymentes lefolytatását.
Kedvezményezett köteles hozzájárulni a támogatási jogviszonnyal összefüggésben keletkezett, támogatással kapcsolatos releváns adatoknak a közfeladatot ellátó szerv honlapján és a Magyar Államkincstár monitoring rendszerében történő közzétételéhez.

5. A pályázat ütemterve
A pályázat ütemtervét a 2. sz. táblázat tartalmazza.
2. sz. táblázat
Pályázatok benyújtásának határideje 2019. március 5. 23:59 óra
Pályázók kiértesítése a támogatási döntésről
legkésőbb 2019. április 18.
Támogatási szerződés megkötése legkésőbb 2019. május 15.
A támogatott tevékenység elszámolhatóságának időszaka 2019. március 5-től 2020. március 31-ig
Elszámolás a forrás felhasználásáról legkésőbb 2020. április 30-ig
A pályázó által a pályázati adatlapon a "Projekt kezdete" és "Projekt vége" elnevezésű adat mezőkben kizárólag 2019. március 5. és 2020. március 31. közé eső időszak jelölhető meg, és kizárólag ezen időszak alatt, a támogatott tevékenységgel kapcsolatban felmerült és pénzügyileg teljesített költségek számolhatók el. A pályázók 2019. március 5-től saját felelősségre megkezdhetik a projekt végrehajtását. A pályázat tevékenységeit és költségeit a fentiek figyelembevételével szükséges megtervezni.

6. A támogatás igénybevételére jogosultak köre
Jelen pályázati felhívás keretében pályázat benyújtására Magyarországon bejegyzett és jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, állami vízügyi igazgatási szervek, felsőoktatási intézmények, valamint víziparral összefüggő érdekképviseleti tevékenységet folytató egyesületek, szövetségek jogosultak.
Pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

7. Elszámolható költségek
Költségnemek szerinti elszámolhatóság
A projekt keretében kizárólag a pályázat céljával összefüggésben keletkező alábbi költségek számolhatók el:
Dologi költségek:
- Szakmai anyagok beszerzése (szakkönyvek, szakfolyóiratok)
- Egyéb, a pályázat céljaival szorosan összefüggő készletbeszerzések
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói díjak)
- Egyéb, a pályázat céljaival szorosan összefüggő szolgáltatások
- Utazási költség
- Szállásköltség
- Kiállítói költségek (pavilon/stand, regisztrációs díjak)
- Reklám, marketing, média kiadások
- Úthasználati díj
- Immateriális javak beszerzése, létesítése

A fentieken túl személyi jellegű költségek kizárólag a jelen pályázati felhívás és szabályzat 1. sz. táblázatában foglalt a), c), d) és e) tevékenység-kategóriákra benyújtott pályázatok esetében számolhatók el az alábbi felsorolás szerint:
Személyi költségek:
- Bérköltség
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- Reprezentáció
- Egyéb, a pályázat céljaival szorosan összefüggő személyi jellegű kifizetések

A személyi költségek teljes elszámolható összege az 1. sz. táblázatban ismertetett a) tevékenységi kategória esetében nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 40%-át, az 1. sz. táblázatban ismertetett c), d) és e) pályázati célok esetében pedig a 20%-át. Személyi költségek elszámolására központi költségvetési szerv pályázók számára nincs lehetőség.
Az utazási és szállási költségek teljes elszámolható összege az 1. sz. táblázatban ismertetett b), d) és e) tevékenységi kategóriák esetében nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 40%-át, az 1. sz. táblázatban ismertetett a) és c) pályázati célok esetében pedig a 20%-át.
A projekt keretében egyéb működési költségfajták, illetve felhalmozási kiadások nem számolhatók el.
Időbeni elszámolhatóság
Kizárólag az igazoltan 2018. március 5. és 2019. március 31. között felmerült, ezen időszakban pénzügyileg is teljesített költségtételek elszámolására van lehetőség.

8. A pályázaton igényelhető támogatásra vonatkozó további feltételek
A visszaigényelhető általános forgalmi adó nem támogatható, ezért a nyertes pályázónak szerződéskötéskor nyilatkoznia kell az áfalevonási jogával kapcsolatban. Amennyiben a pályázó általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt áfával növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie. Amennyiben a pályázó adóalany és általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható áfa nélkül számított nettó összköltsége.
A nyertes pályázó a projekt keretében köteles a jelen felhívás és szabályzat 1. számú táblázatában foglalt kategóriák közül kiválasztott projektcélhoz illeszkedő és arányos mértékű nyilvánossági (PR) tevékenység ellátására, melynek során tájékoztatást nyújt a támogatás összegéről és a támogató forrásról a meghatározott arculati elemek használata mellett, összhangban a Támogatási Szerződés ezirányú előírásaival.

9. Kizáró okok
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki
a) a korábban nyújtott állami, vagy európai uniós támogatásokkal az előírt határidőre nem számolt el,
b) valamely korábbi állami vagy uniós forrásból támogatott pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
c) korábban a támogatóval vagy annak jogelődjével valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
d) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll, illetve a szervezet hatósági nyilvántartásból való törlési eljárás alatt áll,
e) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját/it a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van vele szemben,
f) pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerinti határidőben nem kezdeményezte
g) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
h) nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.3) 48/B. §-ban foglalt és az 50. § (1) -(4) bekezdése szerinti követelményeknek, így különösen az esedékessé vált, meg nem fizetett, az Áht. 50. § (4) bekezdésben részletezett köztartozása esetén,
i) az Ávr.-ben vagy egyéb jogszabályban a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül,
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért,
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

10. De minimis szabályok
A jelen pályázati felhívás 1. táblázatának a)-e) pontjai szerinti tevékenységekre nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével a támogatás nem használható fel az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően - közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.
A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 (azaz tíz) évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a kedvezményezett köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 (azaz húsz) munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

11. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatot és mellékleteit papír alapon 1 példányban, továbbá a dokumentációhoz csatolt elektronikus adathordozón (szerkeszthető "Word" és "Excel" formátumban, valamint az aláírt dokumentumokat szkennelt "Pdf" formátumban egyaránt), zárt csomagolásban, postai küldeményként kell benyújtani az alábbi címre.
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Vízdiplomáciáért és a Duna Régió Stratégiáért Felelős Főosztály
1027 Budapest, Bem rakpart 47.
A borítékon kérjük feltüntetni:
"Vízipari Pályázat - 03-KKM-VIZDIPLOMACIA-2019".
A pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtásának határideje 2019. március 5. 23:59.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a határidő zárónapján éjfélig postára adásra kerül, és ezt a pályázó eredeti postai igazolással tudja bizonyítani. A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták.
A papír alapon benyújtott pályázati anyag az irányadó, ennek határidőn túli postára adása jogvesztő; a határidő után postára adott pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. Amennyiben az elektronikus úton benyújtott anyagok és a papír alapú pályázat között eltérés észlelhető, úgy az értékelés során a papíralapú dokumentáció kerül elbírálásra.
A pályázati dokumentáció kötelező elemei (pályázati adatlap és mellékletei):
a) pályázati adatlap (amely tartalmazza a költségtervet és a megvalósítási ütemtervet),
b) nyilatkozat csekély összegű (de minimis) támogatásról (1. számú melléklet),
c) nyilatkozat a saját forrás rendelkezésre állásáról (2. számú melléklet),
d) a pályázó szervezet 30 napnál nem régebbi bankszámlakivonata (3. számú melléklet),
e) a pályázó hivatalos képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya, vagy az aláírási címpéldány közjegyző által hitelesített másolata, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintája. A felsorolt lehetőségek közül az alátámasztó dokumentum egyik esetben sem lehet a támogatási igény benyújtásának napjától számított 30 napnál régebbi. (4. számú melléklet),
f) nyilatkozat a kizáró okokról (5. számú melléklet).

A c) pályázati cél megjelölése esetén a csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló nyilatkozat kitöltésének és benyújtásának kötelezettsége a pályázóra nem vonatkozik.

12. A pályázat kezelője
A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás - a pályázati felhívás meghirdetésének napjától 2019. február 28-ig - az alábbi elérhetőségen kérhető:
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Vízdiplomáciáért és a Duna Régió Stratégiáért Felelős Főosztály
E-mail: palyazat.vizdiplomacia@mfa.gov.hu
A fenti e-mail címre beérkezett kérdések 3 munkanaponként, de legkésőbb 2019. február 28-ig a Külgazdasági és Külügyminisztérium honlapján összesített formában is elérhető módon (http://www.kormany.hu/hu/vizipari-palyazat2019) írásban kerülnek megválaszolásra.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a 2019. február 28-át követően feltett kérdésekre nem áll módunkban válaszolni.
13. A pályázat érvényességének vizsgálata
A pályázatokat a Minisztérium a beadási határidő lejártát követően formailag ellenőrzi. A pályázatok formai megfelelőségének kritériumai az alábbiak:
a) a pályázati dokumentáció kötelező elemei (a pályázati adatlap és mellékletei) hiánytalanul benyújtásra kerültek (a nem megfelelőség azonnali kizárást eredményez),
b) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága (a nem megfelelőség azonnali kizárást eredményez),
c) a pályázat benyújtási határidő betartása (a nem megfelelőség azonnali kizárást eredményez).

Ha a Minisztérium a fenti formai megfelelőségi ellenőrzést követően a pályázat érvényességi (tartalmi) ellenőrzése során megállapítja, hogy a jogosult pályázó által határidőben benyújtott pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és szabályzatban, valamint az adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal elektronikus úton hiánypótlásra hívja fel, legfeljebb 5 (azaz öt) munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével.
Ha a pályázat érvénytelen, illetve ha a pályázó a megadott határidőig nem pótolja a hiányosságokat, vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tesz eleget, a hiányosság pótlására további lehetőség nincs. A Minisztérium megállapítja a pályázat érvénytelenségét és annak okának megjelölésével értesítést küld a pályázónak az érvénytelenség megállapítását követő 10 (azaz tíz) munkanapon belül.
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/a-hazai-vizipar-kulpiaci-tevekenyseget-elomozdito-palyazati-program-2019-evi-felhivasa

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum