Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Könnyűzenei Fesztiválok szervezőinek támogatása
Kiíró:
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Határidő:
09/24/2020
Érvényes:
09/24/2020
Tárgymutató:
könnyűzenei fesztiválok szervezőinek támogatása
Pályázhat:
- Azon civil szervezetek, többségi magántulajdonban lévő gazdasági társaságok vagy ezek által alapított egyéb jogi személyek, amelyek 2017. január 1. napja előtt kerültek bejegyzésre; és
- az általuk szervezett fesztiválok olyan alkalmi zenés, táncos szabadtéri, belépőjegy köteles rendezvények, melyeknek a napi látogatóinak száma meghaladja az 500 főt, zenei programjai kifejezetten könnyűzene központúak és legalább napi 2 könnyűzenei programmal, minimum 3 egymást követő napon kerültek megrendezésre az előző években; és
- az általuk szervezett - az előző pontban írtaknak megfelelő - fesztiválok 2020. év előtt legalább 3 egymást követő évben kerültek megrendezésre, azonban 2020. évben a COVID járvány miatti tiltás következtében elmaradtak vagy jelentős mértékben csökkentett programmal valósultak meg
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

’KÖNNYŰZENEI FESZTIVÁLOK SZERVEZŐINEK TÁMOGATÁSA’

ELNEVEZÉSŰ FELHÍVÁS MEGHIRDETÉSE
2020.

I. A pályázat célja és a támogatás mértéke
Alapvető cél
1.1.1. Ágazati cél
Az utóbbi években a nemzetközi nagyrendezvények, fesztiválok Magyarország egyik legsikeresebb turisztikai termékévé váltak. A rendezvényturizmusban az elmúlt időszakban a területi koncentráció csökkenése volt látható: számos vidéki rendezvény, fesztivál megerősödött, melyek évről évre színvonalas programkínálatot biztosítanak látogatóik számára, illetve szervezésük és marketingkommunikációjuk esetében folyamatosan fejlődés tapasztalható.
Kijelenthető, hogy a könnyűzenei fesztiválok nemzetközi szinten a legsikeresebb turisztikai termékek közé tartoznak.
Az ágazat sikeres, eredményes működésének biztosítása jelentős társadalmi hatással bír, hiszen e rendezvények mind a belföldi, mind a nemzetközi turizmust serkentik és egyúttal lehetővé teszik nemzeti értékeink bemutatását, oly módon, hogy az a résztvevők számára kikapcsolódással és szórakozással egybekötött tartalmas élményt nyújtson.
A 2020. évben a koronavírus okozta helyzet szinte a teljes fesztiválszezon elmaradását eredményezte, ami miatt a hazai művészvilág, valamint a zenei-, szórakoztató- és háttéripar jelentős veszteségeket szenvedett el.
A fentiekre tekintettel a Kormány a COVID-19 világjárvány hatásainak mérséklése, valamint a zenei és szórakoztatóipar újraindítása keretében, a könnyűzenei fesztiválipar hátterét biztosító infrastruktúra és a háttérben tevékenykedő segítő személyzet megtartása biztosításának céljából, a könnyűzene- és fesztiválipar működéséhez szükséges szakmai fejlesztésekről szóló 1482/2020. (VIII. 7.) Korm. határozatban egyetértett azzal, hogy a könnyűzenei fesztiválipar újraindítása érdekében központi költségvetési támogatás nyújtására kerüljön sor.

1.1.2. A pályázat célja
A jelen Felhívás keretében a könnyűzenei fesztiválszervezők támogatása a cél, annak érdekében, hogy - gazdasági stabilitásukat amennyire lehetséges, úgy a 2020. évben is megőrizzék - programjaik, fesztiváljaik a járványügyi helyzet függvényében a jövőben is megvalósulhassanak, ők maguk munkahelyeket tarthassanak meg, illetve a fesztiválszervezői képességük minél tovább fennmaradhasson, valamint fejlesztésre kerülhessen, kiküszöbölve ezzel a fesztivál szervezésben közreműködő szakemberek körében jelentkező bizonytalansági tényezőt, valamint csökkentve ezen a területen dolgozók pálya-elhagyási hajlandóságát.
A fesztiválszervezők a jelen pályázat során megítélt összeget 2020. augusztus 7. napja és 2020. december 31. napja közötti időszak (a továbbiakban: megvalósítási időszak) általános működési költségeire és fejlesztéseire fordíthatják.
Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor rendelkezésre álló - vissza nem terítendő költségvetési támogatás - keretösszege: 699 650 000 Ft, azaz hatszázkilencvenkilencmillió-hatszázötvenezer forint.
Az igényelhető támogatás minimum összege: 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint
Az igényelhető támogatás maximum összege: 2019. évben a nettó fesztiváljegy bevétel 10%-a, de legfeljebb 35 000 000 Ft, azaz harmincötmillió forint. (Amennyiben Pályázó 2019. évben több könnyűzenei fesztivált valósított meg, úgy a fesztiváljegy bevétele alatt a 2019. évben megvalósult összes fesztivál jegybevétele értendő)
A támogatás mértéke: 100%
A támogatás folyósításának módja: egy összegben, előlegként.
A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.
A pályázati felhívás keretösszegét a könnyűzene- és fesztiválipar működéséhez szükséges szakmai fejlesztésekről szóló 1482/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat alapján Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport biztosítja.

II. A Támogató megnevezése
Támogató: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
cégjegyzékszám: 01-10-041364
adószám: 10356113-4-41
csoportazonosító szám: 17782517-5-41
képviseli: dr. Guller Zoltán vezérigazgató

III. A Támogatást igénylők köre
A pályázat benyújtására jogosultak köre
- Azon civil szervezetek, többségi magántulajdonban lévő gazdasági társaságok vagy ezek által alapított egyéb jogi személyek, amelyek 2017. január 1. napja előtt kerültek bejegyzésre; és
- az általuk szervezett fesztiválok olyan alkalmi zenés, táncos szabadtéri, belépőjegy köteles rendezvények, melyeknek a napi látogatóinak száma meghaladja az 500 főt, zenei programjai kifejezetten könnyűzene központúak és legalább napi 2 könnyűzenei programmal, minimum 3 egymást követő napon kerültek megrendezésre az előző években; és
- az általuk szervezett - az előző pontban írtaknak megfelelő - fesztiválok 2020. év előtt legalább 3 egymást követő évben kerültek megrendezésre, azonban 2020. évben a COVID járvány miatti tiltás következtében elmaradtak vagy jelentős mértékben csökkentett programmal valósultak meg.
A pályázat benyújtására nem jogosultak köre
- Azon fesztiválok, amelyek napi látogatóinak száma az 500 főt meghaladja, azonban az alkalmi zenés, táncos szabadtéri rendezvényeinek zenei programjai nem könnyűzenei központúak vagy kevesebb, mint 3 egymást követő napon és kevesebb, mint napi 2 könnyűzenei programmal kerültek megrendezésre;
- 2020. év előtt kevesebb, mint 3 egymást követő évben kerültek megrendezésre;
- közvetlen, vagy közvetett többségi tulajdonosuk vagy fenntartójuk az állam, vagy önkormányzat;
- érintett rendezvényüket a járványügyi veszélyhelyzet ellenére változatlan, vagy közel változatlan formában és feltételekkel meg tudták tartani;
- amellyel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség áll fenn;
- amely nem felel meg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontjában foglalt átláthatóság követelményének;
- amely csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, kényszertörlési eljárás, vagy bármilyen megszüntetésre irányuló eljárás hatálya alatt áll, továbbá végrehajtási eljárás van ellene folyamatban.
A fentieken túl csekély összegű támogatás esetében nem nyújtható támogatás:
a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1379/2013/EU rendelet) meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez
nyújtott támogatás;
b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása;
c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások támogatása,
amennyiben:
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott
ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
- a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ;
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása,
nevezetesen az exportált mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;
e) az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás;
f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára nyújtott támogatás
teherszállító járművek megvásárlására [3. cikk (2) bekezdés 2. albekezdés].
Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c) pontokban említett ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni - feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel biztosítja - úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése -, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban.

V. A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja, tartalmi és formai követelményei
5.1. A pályázat benyújtásának határideje 2020. szeptember 24. napja
Tekintettel a pályázat céljára és a COVID19-járvány okozta negatív hatások mielőbbi mérséklése érdekében - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 66. § (3) bekezdésben foglaltakkal összhangban - Támogató a jelen pályázati kiírásban a pályázat benyújtásának határidejét a közzétételtől számított 15. napban határozza meg.
Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot ajánlott küldeményként postára adták.

5.2.A pályázat benyújtásának módja
A Támogató a pályázatot a http://mtu.gov.hu/ honlapon keresztül letölthető felhívással hirdeti meg.
A Pályázati Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A Pályázati Adatlapot hiánytalanul, minden kérdésre választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.
A Pályázati Adatlaphoz benyújtani szükséges kötelező mellékletek:
1. számú melléklet: Költségterv
2. számú melléklet: Cégszerű aláírásra jogosult aláírási címpéldánya (közjegyző által hitelesített vagy eredeti)
3. számú melléklet: Közjegyző által hitelesített létesítő okirat vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okirat
4. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
5. számú melléklet: De minimis nyilatkozat
6. számú melléklet: Köztartozásmentes igazolás

Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a felhívás mellékletét képező Pályázati adatlapon, valamint a Felhívásban előírt mellékletekkel együtt postai úton nyújtható be. A pályázatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírva kell - tértivevényes ajánlott küldeményként - egy eredeti példányban benyújtani a következő címre:
’Könnyűzenei fesztiválok szervezőinek működési támogatása’ pályázat
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. szám.
továbbá elektronikus úton is szükséges Támogató részére megküldeni az eredetileg benyújtott, cégszerűen aláírt Adatlapot és valamennyi mellékletet PDF, illetve a Költségtervet szerkeszthető EXCEL formátumban is a következő e-mailcímre:
fesztivalpalyazat@mtu.gov.hu
A nyomtatott és elektronikusan benyújtott Pályázati adatlapon és mellékleteiben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt Pályázati adatlap és mellékletei tekintendők hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú Pályázati adatlap és mellékletek megegyezőségéről a Pályázó köteles gondoskodni.
A pályázaton való részvétel ingyenes, pályázati díj nincs.
Felvilágosítás kérés a pályázattal kapcsolatban az alábbi e-mailcímen lehetséges:
fesztivalpalyazat@mtu.gov.hu
A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni.

VII. A pályázatok elbírálásának határideje, eredményéről való értesítés módja és határideje
A Támogató a pályázat beadására nyitva álló határnapot követő 60 napon belül dönt.
Támogató a döntésről elektronikus úton (e-mail) értesíti a Pályázót a döntést követő 5 munkanapon belül.
Amennyiben a Támogatói okirat kiállításának feltétele valamilyen, jelen Pályázati felhívás szerint kötelező dokumentum benyújtása, a Pályázónak legkésőbb a Támogató döntésről szóló értesítés kézbesítését követő 5 napon belül szükséges azt benyújtania, ennek hiányában Támogatói okirat kiállítására nem kerülhet sor és a pályázat elutasításra kerül.
https://mtu.gov.hu
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum