Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Vegyes intézményi összetételű KÖZNEVELÉSI stratégiai partnerségek
Kiíró:
Tempus Közalapítvány; Európai Bizottság
Határidő:
04/23/2020
Érvényes:
04/23/2020
Tárgymutató:
vegyes intézményi összetételű köznevelési stratégiai partnerségek
Pályázhat:
Óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák, kollégiumok, alap- vagy középfokú művészeti iskolák valamint bármely, az oktatás, a képzés vagy a munkaerőpiac területén aktív köz- és magánintézmények
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Vegyes intézményi összetételű KÖZNEVELÉSI stratégiai partnerségek

1. A pályázattípus célja
Fő célja, hogy a köznevelésben lehetőséget biztosítson új és innovatív gyakorlatok, módszerek kidolgozására, terjesztésére és alkalmazására a köznevelési intézmények és/vagy más, a köznevelésben érintett intézmények által megvalósított nemzetközi partnerségi projektek keretében. A vállalt célok, a várt hatás, az elérni kívánt eredmények függvényében a projektek méretükben és tevékenységeikben is különbözőek lehetnek.
Innovációt támogató partnerségek
- Olyan projektek, ahol a partnerek a nemzetközi együttműködés keretében vállalják a projekt céljaihoz kapcsolódó, magas minőségű, innovatív szellemi termékek fejlesztését vagy átvételét, adaptálását.
- Ezekben a projektekben a nemzetközi partnertalálkozók és az igény esetén tervezett további beépített mobilitási tevékenységeken felül szellemi termék fejlesztése vagy átvétele is történhet. Az elkészült vagy átvett szellemi termékek terjesztésére, népszerűsítésére külön események szervezhetők.
Jó gyakorlatok cseréjét támogató partnerségek
- A projektek egy részében az egymástól tanulás, a jó gyakorlatok cseréje, a nemzetközi együttműködések megalapozása és kibővítése, kisebb eredményeken való közös munka, azok összegzése, terjesztése, valamint a résztvevők és szűkebb-tágabb környezetük képzése, fejlesztése a cél.
- Ezekben a projektekben egymáshoz szervezett partnertalálkozók és igény esetén további beépített mobilitási tevékenységek segítségével valósul meg a tapasztalatcsere.
A különböző volumenű projektek az arányosság elve alapján azonos eséllyel indulnak.

2. Pályázásra jogosultak köre
Óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák, kollégiumok, alap- vagy középfokú művészeti iskolák valamint bármely, az oktatás, a képzés vagy a munkaerőpiac területén aktív köz- és magánintézmények.

3. Támogatható tevékenységek
- Bármilyen témájú projekt megvalósítható, ami kapcsolódik a közneveléshez, óvodai vagy iskolai keretek között elvégezhető tevékenységekre épül, és összhangban van a Stratégiai partnerségek pályázattípus célkitűzéseivel.
- A projektekben rövid vagy hosszú távú külföldi tanári és tanulói tevékenységek is megvalósíthatók, mint például:
- rövid távú diákcsere (min. 3 nap; max. 2 hónap);
- hosszú távú diákmobilitás, melyben legalább 14 éves diákok folytathatják tanulmányaikat a partnerségben részt vevő bármelyik iskolában minimum 2, de akár 12 hónapon keresztül;
- rövid távú vegyes típusú (blended) diákmobilitás (min. 5 nap; max. 2 hónap);
- hosszú távú oktatási vagy képzési célú tevékenység, melyben tanárok pedagógiai munkát végeznek a partnerségben részt vevő bármelyik iskolában minimum 2, de akár 12 hónapon keresztül;
- munkatársak közös, rövid távú képzése, mely keretében a partnerségben részt vevő intézmények pedagógusai minimum 3 napos, de két hónapnál nem hosszabb közös képzésen vesznek részt.

4. Programban részt vevő országok
Programországok:
Az Európai Unió tagállamai, beleértve az országok tengerentúli területeit is: (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)
Nem EU-tag programországok: Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Macedónia

5. Pályázati feltételek
- Minimum 3 programország egy-egy intézményének kell együttműködnie a partnerség keretében.
- A projektek időtartama 12 és 36 hónap között lehet.
- A minőségi megvalósítás érdekében javasoljuk, hogy egy intézmény (tagintézményenként vagy iskolarendszerű képzést folytató telephelyenként) legfeljebb két pályázatot nyújtson be, figyelembe véve az éppen futó projekteket is.

6. Prioritások
Az oktatás és képzés területén az alábbi horizontális prioritások kerültek meghatározásra:
- Alap- és transzverzális készségek fejlesztése;
- Társadalmi összetartozás: Szociális, civil és interkulturális kompetenciák fejlesztése, küzdelem a diszkrimináció, a szegregáció, a társadalmi erőszak bármilyen formája ellen, a hátrányos helyzetű tanulók tanulási eredményeiben jelentkező egyenlőtlenségek csökkentése;
- A demokratikus életben való részvétel és aktív polgári szerepvállalás támogatása: Szociális és interkulturális kompetenciák, kritikai gondolkodás és médiatudatosság fejlesztése, társadalmi részvétel erősítése.
- Környezettudatos gondolkodás: figyelemfelhívás a környezetvédelmi kihívásokra, a fenntarthatósághoz kapcsolódó készségek fejlesztése, olyan gyakorlatok alkalmazása, amelyek az egyén fogyasztási szokásainak és életmódjának változását segítik elő.
- Nyitott és innovatív oktatás a digitális területen.
- A pedagógusok, oktatók támogatása, szakmai fejlődésének elősegítése.
- Készségek és képesítések átláthatósága és elismerése.
- Fenntartható beruházás, teljesítmény és hatékonyság növelése az oktatás - képzésben.
- Az európai kulturális örökség társadalmi és oktatási értéke, és ezek hozzájárulása új munkahelyek teremtéséhez, a gazdasági növekedéshez és a társadalmi kohézióhoz.
A köznevelési projektek esetében európai prioritás:
- A kulcskompetenciák fejlesztésének segítése.
- A tanári szakmák szakmai profiljának megerősítése azáltal, hogy a legjobb tanárjelöltek számára vonzóvá teszik a szakmát, támogatják a tanárokat és vezetőket abban, hogy kiváló munkát végezzenek az összetett iskolai helyzetek kezelésében, valamint új módszereket és eszközöket alkalmazzanak.
- Széleskörű megközelítés elősegítése a nyelvtanítás és a nyelvtanulás terén az iskolák növekvő nyelvi sokszínűségére építve.
- A tudomány, technológia, mérnöktudományok és matematika (STEM) eredményszintjeinek növelése, valamint a terület iránti fokozottabb érdeklődés kialakulásának elősegítése.
- Az iskolák támogatása a korai iskolaelhagyók és a hátrányos helyzetű tanulók kezelésében, különösen olyan projektek révén, amelyek célja a belső együttműködés, valamint a szülőkkel és más külső érintett szereplőkkel való együttműködés fejlesztése.
- A kora gyermekkori nevelés és gondozás minőségének és szolgáltatásainak javítása a jobb tanulási eredmények és az iskola sikeres elkezdésének biztosítása érdekében, különösen olyan projektek révén, amelyek célja a kora gyermekkori nevelés és gondozás holisztikus és életkorhoz igazított pedagógiai keretének fejlesztése.
- Külföldi tanulási tevékenységek megszervezésére és eredményeinek elismerésére szolgáló intézményi kapacitások kiépítése.
- Erős minőségbiztosítási rendszerek kidolgozása a magas szintű oktatás elérése, illetve az oktatási rendszer minőségébe vetett bizalom erősítése érdekében.
Európai prioritások hazai környezetben
A nemzeti irodáknak lehetőségük van kiemelni a Stratégiai partnerségek pályázati prioritásai közül azokat, melyek különösen fontosak és relevánsak a hazai oktatási környezetben. A magyar intézmények által 2020-ban benyújtandó Vegyes intézményi összetételű köznevelési stratégiai partnerségi pályázatok esetében ezek a prioritások az alábbiak:
- A tanári szakmák szakmai profiljának megerősítése.
- Külföldi tanulási tevékenységek megszervezésére és eredményeinek elismerésére szolgáló intézményi kapacitások kiépítése.
- A kora gyermekkori nevelés és gondozás minőségének és szolgáltatásainak javítása.
A prioritások részletes leírása megtalálható a 2020-as Erasmus+ Pályázati útmutató 100-103. oldalán.

7. Vegyes intézményi összetételű köznevelési stratégiai partnerségek regionális együttműködések működését támogató fókusszal
Az Erasmus+ stratégiai partnerségek pályázattípus köznevelési szektora megkülönböztetett figyelemben részesíti a különböző régiók oktatási hatóságai által létrehozott együttműködéseket. Ennek a speciális együttműködési formának a célja, hogy lehetőséget biztosítson régiók, térségek közötti tapasztalatcserére, jó gyakorlatok cseréjére, új és innovatív gyakorlatok, módszerek megismerésére, terjesztésére és alkalmazására a köznevelés területén úgy, hogy az eredmények továbbadása a részt vevő oktatási hatóságok együttműködésében történjen. Az Európai Bizottság azokat az együttműködéseket támogatja ezen a kategórián belül, amelyekben olyan oktatási hatóságok vesznek részt, amelyeknek komoly ráhatása van az adott térség, régió oktatására, ilyenek például az iskolák, óvodák fenntartói. Akkor tekinthető regionális köznevelési stratégiai partnerségnek egy projekt, ha az együttműködés céljai az adott régió köznevelési intézményeinek fejlesztését szolgálják, valamint ha a projektben részt vevő minimum 3 különböző országbeli intézmény közül legalább 2 különböző országból származó oktatási hatóság.
Miért érdemes köznevelési regionális együttműködésekben gondolkodni?
- az oktatási intézmények szűkebb környezetében alakulnak ki szakmai kapcsolatok;
- nemcsak az oktatás szereplőivel közösen zajlik a munka, hanem más szektorok szereplői is részt vesznek az együttműködésben;
- a jó gyakorlatok, innovatív termékek közvetlenül a fenntartó szintjén válnak láthatóvá és terjeszthetővé;
- lehetőség van arra, hogy az oktatás fejlesztésére hatást gyakorló hatóságok és iskolák szorosabban működjenek együtt.

8. Támogatás mértéke
Az igényelt támogatás mértéke attól függ, hogy a pályázatukban milyen tevékenységek megvalósítását tervezik. A Stratégiai partnerségen belül minden intézmény saját összegre pályázik, de a partnerek által igényelt támogatások összege nem haladhatja meg a partnerség egészére meghatározott maximális összeget, ami havonta 12 500 euró. Ennek értelmében egy 12 hónapos futamidejű projekt esetén a partnerség egésze által igényelhető összeg legfeljebb 150 000 euró lehet.
A támogatási összegekkel kapcsolatban további információt az Erasmus+ program útmutató 116-123. oldalán talál.

9. A pályázás menete
- A pályázó intézmény regisztrálása: A pályázat kitöltése és benyújtása előtt intézményét regisztrálnia kell az Európai Bizottság pályázati regisztrációs felületén (Organisation Registration). Az intézményeknek csak egyszer kell regisztrálniuk! A regisztrációt követően az intézmények szervezeti azonosítót (Organisation ID) kapnak. Nem kell újra regisztrálniuk azoknak az intézményeknek, amelyek korábban már pályáztak Erasmus+ támogatásra, és rendelkeznek PIC számmal - ők automatikusan kapnak szervezeti azonosítót. A regisztrációról bővebben az Erasmus+ útmutatóban (Programme Guide Part C) olvashat.
- Részvételi feltételek ellenőrzése és a pályázati útmutató elolvasása, ami elengedhetetlen a sikeres pályázás érdekében.
- Pályázati anyag megírása és benyújtása: A pályázati anyagot a partnerekkel közösen írják meg és véglegesítik, melyet ezt követően csak a koordinátor intézménynek kell kizárólag elektronikus úton eljuttatni.

10. Pályázati határidő
Módosult határidő! A koronavírus-helyzetre való tekintettel ebben a pályázattípusban 2020. április 23-ig lehet benyújtani a pályázatokat.
2020. április 23. déli 12:00 (brüsszeli és budapesti helyi idő szerint)
Előbírálati határidő: nincs

11. Pályázati keret
2020-ban a köznevelési szektorban 6. 845 031 eurós támogatási keret (stratégiai partnerségek pályázattípus) áll a pályázók rendelkezésére. A keret 30%-a az innovációt támogató projektek, 10%-a a jó gyakorlatok cseréjét támogató partnerségek, és 60%-a az Iskolai, óvodai partnerségek számára biztosít forrást.

11. Linkek
Erasmus+ angol nyelvű program útmutató (Programme Guide)
Az Európai Bizottság Erasmus+ honlapja
Európai Bizottság regisztrációs portálja (Organisation Registration System - kötelező pályázói regisztrációs felület)

https://tka.hu/palyazatok/792/vegyes-intezmenyi-osszetetelu-koznevelesi-strategiai-partnersegek

12. Munkatársaink, akik a pályázattípussal foglalkoznak
- Ashlock-Kéthelyi Eszter (eszter.kethelyi@tpf.hu), Telefon: 061/237-1300/147
- Fintáné Hidy Réka (reka.hidy@tpf.hu), Telefon: 061/237-1300/354
- Fülöp Andrea (andrea.fulop@tpf.hu), Telefon: 061/237-1300/133

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum