Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Közlekedési Innovációs Díj
Kiíró:
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.; Közlekedéstudományi Egyesület
Határidő:
08/15/2021
Érvényes:
08/15/2021
Tárgymutató:
díj, Közlekedési Innovációs
Pályázhat:
Mérnökök, fejlesztők, fejlesztői csapatok, felsőoktatásban, (akadémiai, állami és magán) tudományos környezetben dolgozók, hallgatók, kutatók, kutatócsoportok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Pályázati felhívás
KÖZLEKEDÉSI INNOVÁCIÓS DÍJ
2021
A közlekedéssel foglalkozó tehetséges fiatal szakemberek felkarolása, alkotásra ösztönzése, Magyarországon maradásuk elősegítése érdekében a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) és a Közlekedéstudományi Egyesület (KTE)
Közlekedési Innovációs Díjat
alapított. A díj alapítóinak küldetése a hazai közlekedési ágazat fejlesztésével kapcsolatos előremutató ötletek, innovatív kezdeményezések, tudományos elképzelések felkarolása, a közlekedési szakma utánpótlás-nevelésének, erősítésének, megbecsültségének támogatása. A díj a maga eszközeivel el kívánja érni, hogy a közlekedési innovációk mind szélesebb körben és növekvő arányban legyenek képesek hozzájárulni a társadalmi jóléthez, a gazdaság bővüléséhez, összességében pedig Magyarország versenyképességének növekedéséhez. Ezen célok elérését az innovációk publicitásának biztosításával is támogatja.
A díj évenként egyszer adható, pénzjutalommal járó, magas presztízsű elismerés, amelyet a hazai közlekedési ágazatban kimagasló eredményt elért, 40 év alatti (a pályázat benyújtásának napján 40. életévüket be nem töltött) fiatalok kaphatnak meg. A méltatott és elismert eredmény lehet a közlekedés területén létrehozott találmány, szabadalom, innovatív K+F projekt, technológiai fejlesztés, tudományos eredmény.

Pályázattal érintett területek
Pályázni lehet minden olyan Magyarországon hasznosított, vagy hasznosítás előtt álló közlekedési innovációs eredménnyel, tervvel, kutatási anyaggal, projekttel, amelyek kiterjedhetnek a közlekedés összes vagy valamely alágazatával összefüggő járműtechnológiára, közlekedési infrastruktúra/szolgáltatás-fejlesztésre, a forgalom szervezésére, ellenőrzési és díjszedési rendszerre, közlekedésgazdaságtanra, mobilitás-menedzsmentre, valamint az emberi tényezőkre (pl. humán faktor - ergonómia).

Érintettek köre
Mérnökök, fejlesztők, fejlesztői csapatok, felsőoktatásban, (akadémiai, állami és magán) tudományos környezetben dolgozók, hallgatók, kutatók, kutatócsoportok. Pályázni egyénileg és csoportosan is lehet. (A NÚSZ Zrt. alkalmazottja kizárólag pályázó csoport tagjaként nevezhet.)

A pályázati anyag tartalma
A pályázati anyag beadásának nyelve magyar. A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó szervezet/egyén nevét, címét, elérhetőségét;
- a pályázó(k) önéletrajzát;
- a pályázatra benyújtott projekt, munka, terv, kutatási anyag 10-15 oldalban (20-25 ezer karakter) történő dokumentált, igazolható bemutatását;
- minimum két aktuális - egy évnél nem régebbi - szakmai ajánlást;
- az elbírálást segítő egyéb szempontok/körülmények leírását/bemutatását;
- a személyes adatok kezelésére vonatkozó aláírt tájékoztató nyilatkozatot (lásd az I. sz. mellékletben);

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 15.
Határidő után beérkezett pályázatok figyelembevételére nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásának módja
A pályázati anyagot elektronikus formában a levelezes@ktenet.hu címre kell elküldeni. A levél tárgya: Jelentkezés a Közlekedési Innovációs Díj 2021 pályázatra legyen. A pályázati anyag beérkezése után a Közlekedéstudományi Egyesület munkatársai egy munkanapon belül visszajeleznek a pályázat beérkezéséről. A visszajelzés technikai jellegű, és nem jelenti a pályázati anyag befogadását.

Az elbírálás módja
A beérkezett pályázatokat a KTE által delegált/meghívott tagokból álló szakmai testület bírálja el, amiben a díjat szponzoráló NÚSZ Zrt. állandó képviselettel bír.
A bírálat során figyelembe vett szempontok:
- innovatív jelleg,
- megvalósítás mértéke,
- hasznosság,
- tudományos hatás.
A bírálatról készült jegyzőkönyvek nem nyilvánosak, a pályázó azonban kérheti az őt illető jegyzőkönyvrész megismerését. A bírálati jegyzőkönyvet a KTE Titkárság archiválja. A szakmai testület döntésével kapcsolatosan fellebbezési, jogorvoslati lehetőség nincs.
A pályázók 2021. szeptember 30-ig tájékoztatást kapnak a pályázatuk eredményéről.

Díj, díjazás és díjátadás
A díj az elismerést igazoló műtárgyból és oklevélből, valamint nettó 1 millió forint pénzjutalomból (csoportos nevezés esetén csoportszinten) áll.
A díjat minden évben egy fiatal pályázó (egyén vagy csoport) kapja, további elismerések (második, harmadik helyezett, vagy közönségnyertes) nem kerülnek kiosztásra.
A pályázat ünnepélyes, részben sajtónyilvános eredményhirdetése, díjátadása várhatóan 2021 novemberében lesz NÚSZ Zrt. és a KTE által szervezett közös rendezvényen. A nyertest a KTE értesíti legkésőbb 2021. október 31-ig. A nyertes - az adatok egyeztetését követően - legkésőbb az értesítés utáni 10. munkanapon megkapja a pénzjutalmat.
A nyertes pályázó a soron következő éves közlekedési konferencián bemutathatja kutatását, projektjét a szakmai nagyközönség előtt.

Kommunikáció
A Közlekedési Innovációs Díjról, a pályázati programról, a díjátadóról, a díj nyerteséről és elért közlekedésszakmai eredményeiről a NÚSZ Zrt. és a KTE saját lehetőségeikhez mérten folyamatosan kommunikálnak.
I. számú melléklet
TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL
Jelen tájékoztató célja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), valamint a GDPR (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezéseinek megfelelő előzetes tájékoztatást adjon a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) és a Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) (a továbbiakban: "Adatkezelő(k)") által életre hívott Közlekedési Innovációs Díjra pályázó természetes személyek személyes adatainak Adatkezelők általi kezelése (a továbbiakban: "Adatkezelés") tárgyában.
Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelők az Ön alábbi személyes adatait kezelik:
- név
- születési dátum
- cím
- elérhetőségek (mobiltelefon, postacím)
- a fentieken túl valamennyi, az Ön önéletrajzában szereplő személyes adat
- a fentieken túl valamennyi, a pályázatban Ön által megadott személyes adat
- az Ön képmása, hangja

Az Adatkezelés célja, hogy Adatkezelők meg tudják ítélni a pályázatot benyújtó személy életkorát, szakmai előéletét, a pályázati kritériumoknak való megfelelőségét, továbbá, hogy az Adatkezelők a pályázóval kapcsolatot tudjanak tartani, és hogy a nyertes pályázó és pályázat a nyilvánosság számára hozzáférhető és megismerhető legyen.

Az Adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, melyet jelen tájékoztató ismeretében tesz meg.
Adatkezelésre a NÚSZ Zrt. képviseletében a vezérigazgató, a Stratégiai és Kormányzati Kapcsolattartásért Felelős Igazgatóság vezetője és a pályázattal kapcsolatos feladatok végrehajtásában közreműködő munkatársai, valamint a KTE, pályázattal kapcsolatos adminisztratív feladatok végrehajtásában közreműködő munkatársai, valamint a pályázatok elbírálását végző szakmai bizottság tagjai jogosultak.

Az Adatkezelés időtartama: az Adatkezelés legfeljebb a pályázatok elbírálásának időpontjáig és a pályázók eredményről történő értesítéséig tart, kivétel ez alól a nyertes pályázat, illetve esetleges további, jó eredményt elérő pályázatok, melyekkel kapcsolatosan a személyes adatokat Adatkezelők legfeljebb 5 évig kezelhetik. A sajtó birtokában lévő video-, illetve fényképfelvételek a közzétételt követően az adott orgánum archívumában kerül megőrzésre.
Adatkezelők az adatok biztonsága érdekében a pályázati anyagokat tartalmazó könyvtárat jelszóval védik.

Az Adatkezelők elérhetőségei:
- NÚSZ Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. B. épület, postacím: 1380 Budapest, Pf. 1170., tel.: +36-1/436-8000, e-mail: kommunikacio@nemzetiutdij.hu).
- A NÚSZ Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: dpo@nemzetiutdij.hu (tel.: +36 1 4368 000).
- KTE (székhely: 1066 Budapest, Teréz Krt. 38. II/235., tel.: +36 1 353 2005, email: info@ktenet.hu).
- A KTE adatvédelmi tisztviselővel nem rendelkezik.
- Az Adatkezelésben Adatfeldolgozó nem vesz részt.
- Az Adatkezelést Adatkezelők közösen végzik: az Adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket közösen hozzák, az Adatkezeléssel járó feladatokat közösen hajtják végre. Felelősségük az Ön irányában egyetemleges. Ön az alábbi jogai érvényesítésére a NÚSZ Zrt., illetve a KTE felé egyaránt jogosult.

Az Ön Adatkezeléssel kapcsolatosan gyakorolható jogai:
1. Tájékoztatáshoz való jog. A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően, Ön tájékoztatást kérhet az Adatkezelők által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a NÚSZ Zrt. az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mailcím vagy levelezési cím) továbbítja az alábbi információkat:
- milyen személyes adatokat kezel Önről;
- milyen adatkezelés célokból;
- az adatkezelés időtartama;
- Önt adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról;
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak ("Adatvédelmi Hatóság") címzett panasz benyújtásának jogáról.

2. Másolatkéréséhez való jog. A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján Ön másolatot kérhet az NÚSZ Zrt. által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a NÚSZ Zrt. az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja azokat a személyes adatokat, amelyeket Önről a NÚSZ Zrt. kezel.

3. Helyesbítéshez való jog. A GDPR 16. cikke alapján, kérelmére az Ön kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát.

4. Törléshez való jog. Ön kérheti, hogy töröljük személyes adatait, amennyiben annak jelen tájékoztató szerinti adatkezelési célja megvalósult, vagy amennyiben az adatkezelés jogszerűtlenül történt.

5. Korlátozáshoz való jog. Ön kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:
- ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az adatkezelést, amíg a NÚSZ Zrt. ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelme esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást.
Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, a papír alapú iratokat pedig külön mappában tárolja.

6. A joggyakorlás közös szabályai. Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, mely időtartam legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.
A kérelem megtagadása esetén az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be az Adatvédelmi Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információkat kérjen. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy az Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.
Amennyiben az Ön megítélése szerint az Adatkezelő adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor az Adatvédelmi Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti.
Emellett Önnek joga van az Adatkezelő adatkezelésével szemben bírósághoz fordulni. A pert - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
http://www.nemzetiutdij.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum