Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a gazdaságok indításának és fejlesztésének támogatása / TP-2-2018
Kiíró:
Agrárminisztérium
Határidő:
01/28/2019
Érvényes:
01/28/2019
Tárgymutató:
tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a gazdaságok indításának és fejlesztésének támogatása / TP-2-2018
Pályázhat:
Az a magánszemély, őstermelő vagy egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: pályázó) jogosult, aki az ezeket bizonyító dokumentumok valamelyikének másolatával ezt igazolja, és azt a pályázathoz mellékeli, illetve aki a jelen pályázati felhívásban meghatározott tanyás térségben található település valamelyikén
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Az Agrárminisztérium 2018. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében
a gazdaságok indításának és fejlesztésének támogatására

Pályázat kódja: TP-2-2018
Az Agrárminisztérium (a továbbiakban: AM) a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.), valamint a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2018. évi igénybevételének feltételeiről szóló 33/2018. (XI. 29.) AM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltaknak megfelelően a Tanyafejlesztési Program keretében a tanyák és a tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a gazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű támogatására nyílt pályázatot hirdet.

1. A pályázat célja
A tanyasi gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése. Az alföldi tanyás térségek fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő fejlődésének elősegítése érdekében a tanyán élők támogatása tanyagazdaság indítása, kiépítése, ezáltal a saját részre történő termelés alapjainak biztosítása, illetve az esetleges felesleg értékesítésének elősegítése, valamint a már meglévő tanyai gazdaságok támogatása, gazdálkodási feltételeik megerősítése.

2. A támogatás forrása
A támogatás forrása a XII. FM fejezeti 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat 646 255 000 Ft-os keretösszege. Az esetleges maradvány a források hatékony és teljes körű felhasználása érdekében az egyes támogatási célok, illetve projektek között - az Agárminiszter (a továbbiakban: Miniszter) döntése alapján - átcsoportosítható.

3. A támogatás igénybevétele
1) 0 Standard Termelési Értékkel (a továbbiakban: STÉ) rendelkező, azaz induló gazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében:
1/a) tanyai lakóépület felújítására a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-áig - villamosenergiához, ivóvízhez, valamint szennyvíz-kezeléshez és -elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével,
1/b) gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére,
1/c) gazdálkodást segítő gépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére,
1/d) karám, kerítés létesítésére, felújítására,
1/e) növényi és állati szaporítóanyag vásárlására, beszerzésére,
1/f) állatállomány kialakítására, bővítésére
1/g)a tanyán, a tanyagazdaságban előállított mezőgazdasági, élelmiszeripari és kézműves termék (népi iparművészeti termék, népi kézműves termék, kézműves háziipari termék, kézműves élelmiszer) első eladásához szükséges, a gazdaságon belül történő előkészítő tevékenységet biztosító, feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére - villamos energiához, ivóvízhez, valamint szennyvíz-kezeléshez és -elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével -,
1/h) mezőgazdasági termelést és élelmiszer-előállítást megalapozó mérésekre, vizsgálatokra és azok értékeléséhez kapcsolódó szolgáltatásokra,
1/i) tanyák energetikai megújítására - villamosenergia-fejlesztések kivételével,
1/j) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére;
2) 1-5999 STÉ-vel rendelkező gazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében:
2/a) tanyai lakóépület felújítására a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-áig - villamosenergiához, ivóvízhez, valamint szennyvíz-kezeléshez és -elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével,
2/b) gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére,
2/c) gazdálkodást segítő gépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére;
2/d) karám, kerítés létesítésére, felújítására,
2/e) növényi- és állati szaporító anyag vásárlására, beszerzésére,
2/f) állatállomány kialakítására, bővítésére,
2/g) a tanyán, a tanyagazdaságban előállított mezőgazdasági, élelmiszeripari és kézműves termék (népi iparművészeti termék, népi kézműves termék, kézműves háziipari termék, kézműves élelmiszer) első eladásához szükséges, a gazdaságon belül történő előkészítő tevékenységet biztosító, feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére - villamos energiához, ivóvízhez, valamint szennyvíz-kezeléshez és -elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével -,
2/h) mezőgazdasági termelést és élelmiszer-előállítást megalapozó mérésekre, vizsgálatokra és azok értékeléséhez kapcsolódó szolgáltatásokra,
2/i) tanyák energetikai megújítására - villamosenergia-fejlesztések kivételével -,
2/j) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére.
A komplex, több célt megvalósító pályázatok az értékelés során előnyt élveznek!
A fenti célokra nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági csekély összegű rendelet) szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak minősül.
A pályázat során alföldi tanyás térségnek tekinthető Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járása.
A pályázat keretén belül tanyának minősül a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez növénytermesztés vagy állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel (bővebben lásd: Útmutató a tanyafogalom értelmezéséhez).
A pályázat keretén belül gazdaságnak minősül a termőföld, az állatállomány, továbbá a mezőgazdasági termelő tevékenységhez kapcsolódó kvóták, vagyoni értékű jogok, gépek, eszközök és készletek összessége.
A pályázat keretén belül védett őshonos, valamint veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtának minősülnek a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági állatfajták.
A pályázat keretén belül tájfajta növénynek minősülnek a regionális, környezeti, helyi ökológiai feltételekhez természetes módon alkalmazkodott és génerózió által veszélyeztetett növényfajok honos fajtái.
A pályázat keretén belül ökológiai gazdálkodásnak minősül az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet 2. cikk a) pontjában meghatározott tevékenység.

4. A pályázat benyújtására jogosultak köre
Az a magánszemély, őstermelő vagy egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: pályázó) jogosult, aki az ezeket bizonyító dokumentumok valamelyikének másolatával ezt igazolja, és azt a pályázathoz mellékeli, illetve aki a jelen pályázati felhívásban meghatározott tanyás térségben található település valamelyikén
a) lakóhelye szerint a Rendelet hatályba lépésétől, azaz 2018. december 2-től kezdve életvitelszerűen a fejlesztés helyszínéül szolgáló gazdaság részét képező tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó, a fejlesztés helyszínéül szolgáló gazdaság részét képező tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell alátámasztani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell);
b) a tanya a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint a saját vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója (azaz házastársa, egyeneságbeli rokona, örökbefogadottja, mostoha- vagy nevelt gyereke, örökbefogadó, mostoha- vagy nevelőszülője, illetve testvére) vagy a családi gazdaság tagjának tulajdonában van (a postára adás napjánál 30 napnál nem régebbi elektronikus tulajdoni lap másolatával kell bizonyítani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell. A megküldött dokumentumnak tartalmaznia kell, hogy az adott helyrajzi szám mely címhez tartozik, amely címnek meg kell egyeznie a lakcímkártyán feltüntetett címmel),
c) aki igazolja, hogy a pályázat benyújtását megelőző vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, mezőgazdasági tevékenységből származó legfeljebb 5 999 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);
d) aki nyilatkozik a pályázat benyújtását megelőző kettő és a folyamatban lévő üzleti évben saját jogon, illetve amennyiben egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül más vállalkozással, úgy az egy és ugyanazon vállalkozás jogán kapott valamennyi, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás euróban kifejezett összegéről, a támogatóról, a támogatási vagy egyéb szerződés számáról és a támogatás-tartalomról szóló határozat számáról;
e) továbbá aki megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) 11/A. §-ban foglalt követelményeknek.

5. A támogatás általános feltételei, igénybevételének szabályai
1) Pályázatot csak a pályázati kiírás szerinti jogosult nyújthat be.
2) Egy pályázó a Tanyafejlesztési Program jelen felhívására, valamint a Tanyafejlesztési Program TP-3-2018 pályázati kódú felhívása keretében összesen csak egy pályázatot nyújthat be.
3) Egy tanyára a Tanyafejlesztési Program jelen felhívása, valamint a Tanyafejlesztési Program TP-3-2018 pályázati kódú felhívása keretében összesen csak egy pályázat nyújtható be.
4) A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie.
5) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
6) A támogatás utófinanszírozás formájában valósul meg.
A támogatás igénybevételének előfeltétele, hogy a pályázó legkésőbb a pályázat benyújtásáig a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti nyilvántartásbavételi kötelezettségének eleget tegyen, vagy igazolja, hogy kérelmezte nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe. A Kincstár által kiállított igazolást a pályázat mellékleteként csatolni kell. Az igazolásnak és a pályázati adatlapnak a pályázat benyújtásának időpontjában aktuális adattartalommal kell rendelkeznie.
További feltétel, hogy a pályázó írásbeli nyilatkozatával hozzájáruljon személyes adatainak kezeléséhez, és ahhoz, hogy azokat a pályázat elbírálása során az abban résztvevők megismerhessék.
Támogatás igénybevételére kizárólag az a pályázó jogosult, aki nyilatkozik, hogy a támogatás igénylésekor:
a) a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, valamint nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor és hol nyújtott be;
b) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló - jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;
c) a saját forrás rendelkezésére áll;
d) megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek, kivéve, ha erről a Kormány az Áht. 50. § (2) bekezdése szerint egyedi határozatban döntött;
e) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
f) a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e;
g) rendelkezik az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumokkal és vállalja, hogy a támogatói okirat hatálybalépésekor rendelkezik a támogatott tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel, amennyiben a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött;
h) vállalja, hogy a támogatói okirat hatályba lépésekor nem rendelkezik adók módjára behajtandó köztartozással, illetve lejárt esedékességű adótartozással, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja;
i) vállalja, hogy a támogatói okirat hatálybalépésekor nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős döntéssel megállapított köztartozása;
j) vállalja, hogy a támogatói okirat hatálybalépésekor, természetes személy esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt;
k) a támogatás tárgyának, a támogatás összegének, a fejlesztés megvalósítási helyének, és időpontjának nyilvánosságra hozatalához hozzájárul;
l) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a pályázatában, valamint a támogatói okiratban feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához hozzájárul;
m) a támogató által előírt biztosítékokat a költségvetési támogatás folyósítását megelőzően rendelkezésre bocsátja;
n) megfelel a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában foglalt követelményeknek;
o) vállalja, hogy amennyiben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott Vidékfejlesztési Programból egyösszegű átalány támogatásban részesül, úgy a Tanyafejlesztési Program keretében olyan fejlesztéseket valósít meg, amelyek nem szerepelnek a Vidékfejlesztési Program pályázatához csatolt üzleti tervben.

6. A támogatás tekintetében elszámolható (támogatásra jogosult) költségek
A támogatás tekintetében azon költségek számolhatók el, amelyek
I. a támogatott fejlesztés megvalósításához nélkülözhetetlenek, ahhoz közvetlenül kapcsolódnak és a pályázat összeállításakor a pályázó azokat, mint költségelemeket szerepeltette a pályázati adatlapján vagy a módosított költségtervében, valamint azok megfelelnek a számvitelről szóló 2000. évi C. és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek;
II. a nyertes pályázónál ténylegesen felmerült költségként keletkeznek, és amelyek teljesülése számviteli bizonylattal igazolható és ellenőrizhető, a kedvezményezett szervezet könyvelésében szerepel;
III. a fejlesztés előkészítésében és megvalósításában résztvevők, kizárólag a fejlesztés előkészítési és megvalósítási feladatait ellátók munkájához kapcsolódó, személyi jellegű költségek (munkabér és annak járulékai, utazási költségek), valamint az ezen munka során igénybevett anyagi jellegű ráfordítások és anyagköltségek, amelyek a munkaidejükben - munka-, vállalkozói vagy megbízási szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon - keletkeztek;
IV. a Rendelet hatályba lépésének napjától, azaz 2018. december 2-től a fejlesztés befejezésének a támogatói okiratban foglalt időpontjáig keletkeztek.
A IV. pont alól kivételt képez, azaz a Rendelet hatálybalépése, 2018. december 2-a előtt elszámolható költség is lehet a megítélt támogatási összeg legfeljebb 10%-a erejéig:
a) a fejlesztés előkészítésében résztvevők, kizárólag a fejlesztés előkészítési feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek (munkabér és annak járulékai, utazási költségek);
b) az ezen munka során igénybevett anyagi jellegű ráfordítások és anyagköltségek, amelyek a munkaidejükben - munka-, vállalkozói vagy megbízási szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon - a 2018. január 1. napjától a Rendelet hatálybalépéséig keletkeztek.
A támogatás csak abban az esetben igényelhető az általános forgalmi adó összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a pályázónak a támogatásból megvalósított cél kapcsán ÁFA-visszaigénylési joga nincs.

7. Nem nyújtható támogatás
Azon pályázó részére, aki
a) a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás valamely alrendszeréből támogatásban részesült, és a támogatói okirat rendelkezéseit, feltételeit megszegte, a támogatói okiratban foglalt kötelezettségét nem teljesítette, kivéve az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maior-ral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet szerinti vis maior esetét;
b) a benyújtott pályázatban szándékosan valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott;
c) nem járul hozzá ahhoz, hogy nevét, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a fejlesztés összköltségét, a támogatási program megvalósítási helyét, valamint időpontját nyilvánosságra hozzák;
d) nem nyilatkozik arról, hogy a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának - Rendeletben meghatározott szervek által történő - ellenőrzéséhez hozzájárul;
e) nem nyilatkozik arról, hogy a most benyújtott fejlesztési célra más támogatásban még nem részesült;
f) az Ávr. 81. §-ában meghatározott esetek valamelyikének megfelel.
A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a fejlesztés tárgyát képező ingatlan tulajdoni lapján nem szerepelhet végrehajtási jog bejegyzés.

8. A megítélhető támogatás és a saját forrás mértéke
a) A megítélhető támogatás maximális összege - figyelembe véve a pályázó részére korábban folyósított csekély összegű támogatásokat - pályázónként legfeljebb 3 000 000 Ft. A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni.
b) A támogatás mértéke az összes jogosult, elszámolható költség - a támogatási keret lekötésének mértékétől vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően - legfeljebb 75%-a, fiatal gazdálkodók esetében (akik a pályázat benyújtásakor a 40. életévüket még nem töltötték be) az összes jogosult, elszámolható költség legfeljebb 90%-a, de mindösszesen legfeljebb a pályázó, illetve a pályázó és a vele egy és ugyanazon vállalkozás vagy vállalkozások részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretnek megfelelő forintösszeg.
c) A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 25%-át, fiatal gazdálkodó esetében (akik a pályázat benyújtásakor a 40. életévüket még nem töltötték be) minimum 10%-át saját forrásként biztosítania kell. A saját forrás önerő vagy hitel lehet. Az önerő lehet számlapénz, bankbetét, a pályázó nevére szóló értékpapír. A saját forrás meglétét a pályázat mellékleteként igazolni kell. Az igazolás módja lehet banki számlakivonat, banki igazolás, nyilatkozat hitelintézettől, hitelszerződés vagy értékpapír.
d) A pályázatok elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is megítélhető. Az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélése esetén - pályázati céltól függően - a pályázónak lehetősége van a pályázat szakmai tartalmát az igénylet és az odaítélt támogatás különbségének összegével csökkenteni. A fentiek alól kivételt képez, ha a pályázó a költségvetésében az adott célra el nem számolható tételt jelölt meg, mert abban az esetben annak a tételnek az összegével - támogatási intenzitásnak megfelelően - csökken a megítélhető támogatás.

9. A mezőgazdasági csekély összegű támogatással kapcsolatos követelmények
1) Jelen pályázati felhívás alapján nyújtott támogatás mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak minősül, amellyel kapcsolatos eljárásokra a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11-11/A. §-ában foglaltak az irányadóak.
2) A mezőgazdasági csekély összegű rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozás részére bármely három pénzügyi év időszakában Magyarországon a mezőgazdasági csekély összegű rendelet alapján nyújtott támogatás összege nem haladhatja meg a 15 000 eurós keretösszegből a vállalkozás rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keret bruttó támogatástartalmának megfelelő forintösszeget, amelyet a mezőgazdasági csekély összegű rendelet 5. cikkében, illetve 3. cikk (3), (5)-(8) bekezdésében, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: halászati csekély összegű rendelet) 5. cikkében, illetve 3. cikk (5)-(8) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kell megállapítani.
3) A mezőgazdasági csekély összegű rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.
4) A mezőgazdasági csekély összegű rendelet alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás nyújtása esetén, a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános csekély összegű rendelet) hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel a mezőgazdasági csekély összegű rendelet alapján nyújtott támogatások az általános csekély összegű rendelet 3. cikk (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel - úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén - biztosítja, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelő-tevékenység ne részesüljön az általános csekély összegű rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.
5) A mezőgazdasági csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatban meghatározott maximális intenzitást vagy összeget. A nem konkrét elszámolható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély összegű támogatás halmozható más, az Európai Bizottság által elfogadott csoportmentességi rendelet vagy határozat alapján nyújtott állami támogatással.
6) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelő ágazatra tekintettel a mezőgazdasági csekély összegű rendelet alapján nyújtott támogatások a halászati csekély összegű rendelet 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységekre tekintettel a halászati csekély összegű rendelettel összhangban nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelési tevékenység ne részesüljön a halászati csekély összegű rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.
7) Ha egy mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás az általános csekély összegű rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban is egyaránt tevékenységet végez, illetve az általános csekély összegű rendelet hatálya alá tartozó egyéb tevékenységeket folytat, akkor az utóbbi ágazatok vagy tevékenységek vonatkozásában nyújtott támogatásokra az általános csekély összegű rendelet rendelkezései alkalmazandóak.
8) Ha egy mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás a halászati és akvakultúra ágazatban is tevékenységet végez, akkor az utóbbi tevékenységek vonatkozásában nyújtott támogatásokra a halászati csekély összegű rendelet rendelkezései alkalmazandóak.
9) A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
10) A támogatást nyújtó a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11. § (8) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülését a Kincstár által a Tv. alapján vezetett mezőgazdasági csekély összegű támogatások nyilvántartási rendszere alapján ellenőrzi.
11) Összefonódás és felvásárlás esetén az egyesülő vállalkozásoknak a releváns időszakon belül nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározásához, hogy bármely - az új vagy a felvásárló vállalkozásnak nyújtandó - újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e a felső határt. Az összefonódást vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás a műveletet követően is jogszerű marad.
12) Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük - a szétválás tényleges időpontjában érvényes - könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.
13) Kizárt ágazatok/tevékenységek:
a) olyan támogatás, amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;
b) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;
c) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás.

10. A pályázattal szemben támasztott tartalmi és formai követelmények
A pályázati adatlap kitöltése kizárólag elektronikus úton történhet. Az elektronikus kitöltő felület elérhető a http://www.hermanottointezet.hu honlapról. A kitöltött adatlapot, az elektronikus felületen történő véglegesítés után ki kell nyomtatni és a jelen pályázati felhívás 11. pontjának 3) bekezdésében foglaltak szerinti módon, postai úton elsőbbségi tértivevényes ajánlott küldeményként meg kell küldeni a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Herman Ottó Intézet), 1223 Budapest, Park u. 2. címre.

11. A pályázat benyújtása, befogadása
1) A pályázati adatlap elektronikus kitöltéséhez a pályázónak előzetes regisztrációt követően - azonosító és jelszó alapján - be kell jelentkeznie az elektronikus kitöltő felületre. A regisztráció elvégzésére a pályázati felület megnyitását követően lesz lehetősége. Ezt követően tudja kitölteni az elektronikus adatlapot. (Ez utóbbit több lépésben is megteheti folyamatos mentés mellett.) Amennyiben a pályázó a pályázati adatlap kitöltését befejezte, azt véglegesítenie kell. (Ezt követően a bevitt adatok változtatására már nincs lehetőség!)
2) A pályázatok elektronikus felületen történő szerkesztésére és kitöltésre 2019. január 28-a, 08 óra 00 perctől, véglegesítésére 2019. február 4-e, 8 óra 00 perctől - forráskimerülés esetének kivételével - 2019. február 11-e 23 óra 59 percig van lehetőség. Forráskimerülés esetén - amennyiben a jelen felhívásban meghatározott keretösszeg 300 %-át eléri a már benyújtott pályázatok támogatási igénye -, annak megállapítását követően az AM jogosult felfüggeszteni a pályázat benyújtási időszakát. Ebben az esetben a kettő támogatási célra vonatkozóan külön-külön közleményt tesz közzé a Herman Ottó Intézet a honlapján. Amennyiben az értékelés során megállapítható, hogy a benyújtott pályázatok támogatási igénye nem meríti ki a rendelkezésre álló keretet, az AM a közleményt visszavonja és egyúttal tájékoztató jelleggel közli a pályázati felület újranyitásának várható időpontját. Az AM jogosult a beadási véghatáridőig több alkalommal is felfüggeszteni a pályázatok beadását, illetve a felületet újranyitni. A felület tényleges megnyitását a pályázónak kell figyelnie. Amennyiben az újranyitást a pályázó elmulasztotta, azzal kapcsolatban az AM felelősséggel és kártérítési kötelezettséggel nem tartozik. A pályázat felfüggesztéséről szóló közleménynek a Herman Ottó Intézet honlapján történő megjelenése után a megkezdett pályázatok véglegesítésére nincs lehetőség.
3) A véglegesítést követően a pályázónak az adatlapot ki kell nyomtatnia és saját aláírásával minden példányt el kell látnia, majd 1 eredeti és 1 egyszerű másolati példányban a kötelező mellékletekkel vagy a bizonyító iratokkal együtt a pályázati adatlap véglegesítését követő 4 naptári napon belül a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.,
1223 Budapest, Park u. 2. címre
egy zárt borítékban, igazolható módon, tértivevényes ajánlott elsőbbségi küldeményként kell elküldenie. A pályázónak a pályázati dokumentáció eredeti és másolati példányának lapjait is sorba rendezve, de külön kell hagynia, nem kell azokat sem összetűznie, sem összefűznie, de azoknak tartalmaznia kell folyamatos oldalszámozást.
A pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok az elektronikus kitöltési felületen megtalálhatók, a pályázati adatlap véglegesítése után nyomtathatók és aláírhatók.
A Herman Ottó Intézet a beérkezett pályázatokat formai, jogosultsági és tartalmi szempontból megvizsgálja. Az esetlegesen felmerült hiányosság esetén a pályázót a pályázat beérkezését követő 60 naptári napon belül, a hiányok megjelölésével postai úton hiánypótlásra szólítja fel. A pályázó a hiánypótlásról - szintén 1 eredeti és 1 másolati példányban - a felszólítás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. Hiánypótlásra csak egyszeri alkalommal van lehetőség a pályázati felhívás 21. pontjában foglalt mellékletek tekintetében. A pályázónak a hiánypótlás eredeti példányának a lapjait külön kell hagynia, nem kell azokat sem összetűznie, sem összefűznie. A pályázati felhívás 20. pontjában szereplő, kötelezően benyújtandó mellékletek hiánypótlás keretében nem pótolhatók. Amennyiben a nem hiánypótolható mellékletek nem, hiányosan vagy nem megfelelően kerülnek benyújtásra, úgy a pályázat nem kerül hiánypótlásra, illetve befogadásra, hanem formai hiányosság miatt elutasításra kerül. Amennyiben bármelyik kötelezően benyújtandó melléklet nem, esetleg hiányosan vagy nem megfelelően kerül benyújtásra, úgy a pályázat nem kerül befogadásra, hanem formai hiányosság miatt elutasításra kerül.
4) Érvénytelen az a benyújtott pályázat,
a) amelyet nem a támogatásra jogosult személy nyújtott be,
b) amelynek célja nem felel meg a pályázati felhívásban foglaltaknak,
c) amely a 20. pontban felsorolt kötelezően benyújtandó mellékleteket nem, hiányosan vagy nem megfelelően küldte meg,
d) amely pályázat benyújtása a pályázati határidőn túl történt meg, illetve amelynek hiánypótlása az erre rendelkezésre álló határidőn túl került benyújtásra vagy
e) a hiánypótlásnak a pályázó nem vagy nem megfelelően tett eleget.
5) A Herman Ottó Intézet a pályázati felhívásnak formai és jogosultsági szempontból megfelelő, illetőleg tartalmilag értékelt pályázatok másolati példányát megküldi a Bíráló Bizottság (a továbbiakban: BB) részére. Ha a pályázó a hiánypótlási felszólításnak nem tesz eleget vagy nem megfelelően teljesíti azt, a Herman Ottó Intézet értesíti a Minisztert. A Miniszter értesítését követően a Herman Ottó Intézet a befogadás elutasításának indoklásával együtt írásban értesíti a pályázót igazolható módon, a hiánypótlási határidő lejártát vagy a nem megfelelően teljesített hiánypótlás beérkezését követő 7 naptári napon belül. A Herman Ottó Intézet a pályázónak megküldött értesítés mellékleteként csatolja a pályázat másolati példányát. A Herman Ottó Intézet a benyújtott, de be nem fogadható pályázatok eredeti példányát megőrzi.
6) A pályázat befogadása nem kötelezi a pályázat kiíróját a pályázat támogatására.
http://www.kormany.hu/download/2/79/81000/PF_TP2_2018.pdf#!DocumentBrowse
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum