Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése / EFOP-2.2.19-17
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
05/31/2017
Tárgymutató:
járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése / EFOP-2.2.19-17
Pályázhat:
A közfinanszírozott járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók, amelyek legalább 5 egészségügyi szakmában nyújtanak ellátást
A kiíró(k) adatai


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A beérkezett támogatási kérelmek számára és a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret valószínűsíthető kimerülésére tekintettel 2017. május 31-től a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” című (EFOP-2.2.19-17 kódszámú) felhívás felfüggesztésre kerül.

FELHÍVÁS
az egészségügyi intézmények infrastrukturális hátterének fejlesztésére a szolgáltatások eredményességének növelése érdekében

A Felhívás címe:
"Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése"
A Felhívás kódszáma:
EFOP-2.2.19-17
Magyarország Kormányának Felhívása a közfinanszírozott járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók1 részére a betegellátás minőségének betegbiztonsági szempontú infrastrukturális fejlesztése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az egészségügyi infrastrukturális fejlesztések területi különbségeinek kiegyenlítésével az ellátáshoz való egyenlő hozzáférés javítását és az egészségügyi intézmények megkezdett struktúraváltásának befejezését az alacsonyabb progresszivitási szintű ellátás fejlesztésével. A cél elérését a Kormány közfinanszírozott járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt maximum 300 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük megvalósításával
- hozzájárulnak a járóbeteg szakellátás minőségének javításához,
- az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés elősegítéséhez, valamint
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
Nemzetgazdasági jelentőségére tekintettel kormányzati prioritás az egészségügyi ellátás új alapokra helyezése, prevenciós tevékenységének erősítése a járóbeteg szakellátás megerősítése, egy fenntartható, jól működő intézményrendszer kialakítása. A fejlesztési források ellátási szintek szerinti megoszlását az Egészségbiztosítási Alap finanszírozásának megoszlásával összevetve megállapítható, hogy a járóbeteg ellátás az alacsonyabb progresszivitási szint felé tolódott el.
Az egészségügyi ellátórendszer infrastrukturális fejlesztése elsősorban a rendszerszintű struktúraváltási és az intézményi funkcióváltási folyamatok befejezéséhez kapcsolódó fekvőbeteg ellátást kiváltó és/vagy lerövidítő szolgáltatások, illetve megoldások szerepét erősítő kapacitás leépítésére, átalakítására, hálózatba szervezésére és esetenként szükségessé váló bővítésére irányul.
A jövőben az alapellátáshoz kapcsolódó szakellátás fejlesztése kiemelt jelentőségű feladat. A humánerőforrás jellegű felhasználás mellett a megelőzés-centrikus, lakosság közeli, integrált szolgáltatás nyújtásában is érdekeltté kell tenni a járóbeteg ellátást végző intézményeket is.
Az alapvető priorizálási szempont a jelenlegi szerepek megtartása mellett a járóbeteg szakellátás fejlesztése, a meglévő épületek felújítása, a telephelyek számának lehetőség szerinti csökkentésének előkészítése, valamint orvostechnológiai fejlesztések támogatása, továbbá a betegellátás biztonsága (eredményessége) és a betegellátáshoz való hozzáférés azonos szintre hozása.
Európa egészségügyi rendszereiben mindenütt gondot okoz az elkerülhető kórházi felvételek problematikája. Németországban például évente 3,7 millió kórházi betegfelvétel és 7,2 milliárd euro megtakarítható lenne, ha az ambuláns gondozás jól koordináltan és megfelelő minőségben történne, a megfelelő eszközök rendelkezésre állnának.(http://www.zi.de/cms/presse/2015/27-oktober-2015/)
Magyarországon is általánosan jellemző, hogy a betegek diagnosztikus vizsgálatok, egyszerűbb, ambulánsan is elvégezhető ellátások, beavatkozások miatt kórházba kerülnek, illetve egyes betegek gondozására is kórházi befekvés keretében kerül sor. Az így megtakarítható forrásokat habár még nem sikerült számszerűsíteni, látható, hogy az infrastruktúra fenntartásának magas költsége és a humán erőforrások szűkössége miatt az ellátási szintek optimalizálása, a lakosságközeli ellátások megerősítése szükséges. Így a gondozási, ellátási folyamat kórházi tartózkodást, illetve csatoltan hotelköltséget vált ki, egyúttal tehermentesíti a magasabb progresszivitási szintű ellátó helyeket, az ott dolgozó egészségügyi szakszemélyzetet. Mindezek fokozottan vonatkoznak a gyermek szakellátás területére is.
Kiemelendő szempont, hogy a kórházi tartózkodások elkerülésével a kórházi, szelektált és ellenálló fertőző ágensekkel való kontaktus kockázata is csökken. A járóbeteg szakellátás körében történő ellátások során ugyanis jóval rövidebb a kontaktlehetőség más betegekkel, azok baktériumflórájával.
A fentiekből következően a Felhívás átfogó, stratégiai célja az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése és a minden személy számára egyenlő eséllyel hozzáférhető, emelt szintű járóbeteg szakellátás elérhetőségének biztosítása.
Jelen Felhívás részcéljai:
- Az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése;
- Az önálló és kórházhoz rendelt járóbeteg intézmények infrastrukturális körülményeinek és műszerezettségének javítása az akadálymentesítési szempontok érvényesítésével;
- Kórházak fekvőbeteg kapacitásainak tehermentesítése az ambulánsan is ellátható betegektől;
- A munkavállalók munkaerő-piaci esélyeinek javítása a munkavégző képesség gyors helyreállításával, a betegségek és fogyatékosságok megelőzésével és korai felismerésével;
- A definitív ellátás, azaz befejezett, további progresszív ellátást nem igénylő kezelések biztosítása, ellátási arányának növelése, a betegelégedettség emelése;
- Az egészségügyi ellátások fejlesztése a lakossági szükségletekhez alkalmazkodva;
- A járóbeteg szakellátásban új, korszerű eljárások támogatása, a meglévő ellátások szolgáltatási minőségének javítása, pl. kúraszerű ellátás (reumatológiai, fül- orr-gégészeti, neurológiai betegségek), ambuláns műtéti eljárások (általános sebészet, nőgyógyászat, urológia, szemészet, bőrgyógyászat, ortopédia területén) magasabb arányban történő elvégzése által;
- A fejlesztések révén a szakmai együttműködés (kooperáció és koordináció) erősítése az alapellátás, a járóbeteg szakellátás és az aktív és a rehabilitációs fekvőbeteg szakellátások között. A fekvőbeteg ellátás magasabb progresszivitású szintjén jelentkező költségesebb betegforgalom kiváltásának elősegítése.
Jelen Felhívás célcsoportja Magyarország kevésbé fejlett régióinak a lakossága és a fejlesztés által érintett járóbeteg szakellátásban dolgozók.
A program kapcsolódása az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program prioritásaihoz
A konstrukció az EFOP "Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében"2. prioritási tengelyén belül, a 9. tematikus célkitűzés "A nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi együttműködés előmozdítása, valamint az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra való átállás" (9.a) beruházási prioritás 2.B "Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási területen" egyedi célkitűzéshez kapcsolódik.
A program stratégiai illeszkedése:
A 2015. évi Nemzeti Reform Program (NRP) kiemelt célja az állampolgárok egészségi állapotának javítása, az egészségben eltöltött életévek növelése, a területi egészség-egyenlőtlenségek csökkentése, valamint az egészségügy működési hatékonyságának és a megfelelő hozzáférés lehetőségének javítása az egészségügy területén összhangban az Európa 2020 stratégiai céljaival. E kiemelt célok teljesítéshez jelen Felhívás az egészségügyi járóbeteg szolgáltatások minőségének fejlesztésével kíván hozzájárulni.
Az "Egészséges Magyarország 2014-2020" egészségügyi ágazati stratégia specifikus népegészségügyi célkitűzései a születéskor várható, egészségben eltöltött életévek növelése 2 évvel 2020-ra (EU-átlag elérése 2022-re), a fizikai és mentális egészség egyéni és társadalmi értékének növelése, egészségtudatos magatartás elősegítése, valamint az egyéni felelősségvállalás érvényesítése. A specifikus célok teljesítéséhez a konstrukció az egészségügyi ellátórendszer járóbeteg szolgáltatásainak fejlesztésével, a fizikai és mentális egészség eredményes kezeléséhez szükséges infrastrukturális feltételeinek javításával és az ellátás területi különbségeinek csökkentésével járul hozzá.
Az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2025.) szóló 15/2015. (IV. 7.) OGY határozat, melléklete tartalmazza azokat a hosszútávon elérendő célokat, amelyeket a fogyatékos személyek egyenlő esélyű egészségügyi ellátásával kapcsolatban kell megtenni. Az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015-2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről szóló 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat melléklete pedig konkrét feladatként fogalmazza meg, hogy javítani kell a fogyatékos személyek egészségügyi ellátásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését, ennek érdekében a betegszervezetek, valamint a fogyatékos személyeket képviselő érdekvédelmi szervezetek bevonásával kell felmérni a különböző fogyatékossággal élő gyermekek és felnőttek szűrő- és egyéb diagnosztikai vizsgálatokhoz való hozzáférését. A felmérés eredményeire alapozva - a helyi sajátosságok figyelembevételével - programokat kell kidolgozni a szolgáltatások elérhetőségének javítása érdekében. Fenti célok és feladatok végrehajtását támogatja a Felhívás.
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 000 000 000 Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 16-100 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága (továbbiakban Támogató) hirdeti meg a 1037/2016. (II.9) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000 normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16.00 óráig, pénteken 8:30-14.00 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek
- A kórházi ellátást kiváltó és/vagy lerövidítő szolgáltatások magas színvonalú biztosítására alkalmas járóbeteg szakellátási infrastruktúra megteremtése
o orvostechnikai eszközbeszerzés
3.1.1.2 Választható, önállóan támogatható tevékenységek
- A kórházi ellátást kiváltó és/vagy lerövidítő szolgáltatások magas színvonalú biztosítására alkalmas járóbeteg szakellátási infrastruktúra megteremtése
o meglévő épületek korszerűsítése, felújítása, átalakítása, fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése,
o a fejlesztett ellátásokhoz kapcsolódó lakossági tájékoztatás
o a fejlesztett ellátásokhoz kapcsolódó disszemináció (szakmai célcsoportok felé)

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
A közfinanszírozott járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók, amelyek legalább 5 egészségügyi szakmában nyújtanak ellátást.
Csak az az igénylő nyújthat be támogatási igénylést, aki a fejlesztést Magyarország kevésbé fejlett régióiban valósítja meg. Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
A Helyi Esélyegyenlőségi Programokban nevesített esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő fejlesztéseknél az önkormányzatok csak abban az esetben részesülhetnek támogatásban, ha a tervezett fejlesztés illeszkedik a Helyi Esélyegyenlőségi Programjukhoz.
Jelen Felhívásra a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet alapján az alábbi GFO kódokkal rendelkező szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet:
Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek:
- Központi költségvetési szerv (GFO 312);
- Helyi önkormányzat (GFO 321);
- Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322);
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327);
Jogi személyiségű nonprofit szervezetek:
- Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552);
- Közalapítvány (GFO 561);
- Közalapítvány önálló intézménye (GFO 562);
- Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563);
- Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572);
- Nonprofit részvénytársaság (GFO 573);
- Nonprofit betéti társaság (GFO 576);
Vállalkozás:
- Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113);
- Részvénytársaság (GFO 114);
- Betéti társaság (GFO 117).
Jelen Felhívás keretében kizárólag közfinanszírozott egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó tevékenység támogatható.
A fentiekben felsorolt szervezetek kizárólag saját nevükben nyújthatnak be támogatási kérelmet, az adott szervezet nevében a fenntartó intézmény (amennyiben releváns) nem nyújthat be támogatási kérelmet. Fenntartóval/tulajdonossal rendelkező intézmények által benyújtott támogatási kérelemhez a fenntartói/tulajdonosi hozzájárulásának csatolása szükséges, amely támogatja a projektben történő részvételt.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Egy szervezet jelen Felhívás vonatkozásában kizárólag egy projektben részesülhet támogatásból. Újabb támogatási kérelem beadása abban az esetben lehetséges, amennyiben az előző támogatási kérelme elutasításra vagy visszavonásra került.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
A 4.1 pontban szereplő szervezeteken kívül más nem nyújthat be támogatási kérelmet jelen kiírásra.
Továbbá lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája" c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 25. naptól 2017. május 31. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. április 25. - 2017. május 26.
2017. május 31. - 2017. június 30.
2017. július 7. - 2017. augusztus 8.
2017. augusztus 15. - 2017. szeptember 15.
2017. szeptember 22. - 2017. december 27.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással3 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás4/futárposta-szolgáltatás5 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest, Pf.: 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a Támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás keretében a projektek elszámolható összköltsége legfeljebb 300 000 000 Ft lehet.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 000 000 Ft, maximum 300 000 000 Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-2219-17-jrbeteg-szakellt-szolgltatsok-fejlesztse-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum