Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Pályázat ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára
Kiíró:
Agrárminisztérium
Határidő:
06/21/2020
Érvényes:
06/21/2020
Tárgymutató:
ebrendészeti telepek modernizációja, bővítése; a telepen található állatok tartási körülményeinek javítása és örökbefogadási esélyük növelése
Pályázhat:
civil szervezetek nyújthatnak be, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek:
a) 2018. január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyeztek;
b) tevékenységüket Magyarországon végzik;
c) létesítő okiratukban az állatvédelem, mint cél és tevékenység nevesítve szerepel;
d) a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülnek;
e) 2018. és 2019. évben ténylegesen állatvédelmi tevékenységet folytattak;
f) az általuk működtetett ebrendészeti telepet még 2018. január 1. előtt engedélyezték vagy vették nyilvántartásba;
g) a telep ebrendészének/ebrendészeinek még 2018. január 1. előtt engedélyezték vagy nyilvántartásba vették ebrendészeti tevékenység végzését;
h) az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontja alapján megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
i) az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül;
j) nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása - ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás).
települési önkormányzatok nyújthatnak be, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek:
a) az általuk működtetett ebrendészeti telepet még 2018. január 1. előtt engedélyezték vagy vették nyilvántartásba;
b) a telep ebrendészének/ebrendészeinek még 2018. január 1. előtt engedélyezték vagy nyilvántartásba vették ebrendészeti tevékenység végzését;
c) a 2019. évi éves költségvetési beszámolót határidőben benyújtotta és az elfogadásra került
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázat ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára

Az Agrárminisztérium 2020. évi pályázati kiírása ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára.
Az Agrárminisztérium, mint támogató (a továbbiakban: AM) a civil szervezetek és a települési önkormányzatok állatvédelem területén végzett hasznos tevékenységét elismerve, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. számú melléklet XII. Agrárminisztérium fejezetének 20/03/35/00 szám alatti jogcímcsoportban lévő "Állatvédelem támogatása" előirányzat terhére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján, továbbá összhangban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénnyel, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénnyel, az alábbiakban nyilvános pályázati felhívást tesz közzé ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára.

A pályázati felhívás a lentebb felsorolt jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök alapján készült, amelyek a pályázati eljárás, valamint a támogatott tevékenység megvalósítása és a támogatás eredményeként létrejövő eredmény fenntartása során kötelezően betartandók:
- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény;
- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény;
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.);
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.);
- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet;
- a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet;
- a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 2/2019. (III.20.) AM utasítás (a továbbiakban 2/2019 (III. 20.) AM utasítás)
- a XII. Agrárminisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról szóló 3/2020. (IV.10.) AM utasítás (a továbbiakban: 3/2020. (IV. 10.) AM utasítás);

1. A pályázati támogatás célja
Engedélyezett vagy nyilvántartásba vett ebrendészeti telepek modernizációja, bővítése; a telepen található állatok tartási körülményeinek javítása és örökbefogadási esélyük növelése.

2. A támogatás a fenti céllal egyezően az alábbi kiadásokra igényelhető
A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:
a) a fejlesztéssel érintett telephelyen található épületek és építmények külső és belső felújításához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkák;
b) területrendezés;
c) az állatok tartására szolgáló helyek (kennelek, boxok) korszerűsítése;
d) férőhelyek bővítése, új kennelek építése;
e) az állatorvosi vizsgálat és alapvető állatorvosi beavatkozások elvégzésére alkalmas helyiség kialakítása.
A pályázat keretében az előző pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható. Különösen nem támogathatók a következő tevékenységek:
- az állatok elhelyezésére szolgáló kennelek belső festése, fóliázása;
- kennelek közötti elválasztásra OSB/forgács lapok elhelyezése;
- a kennel beton alapjához saválló cement és minimum C/12 minőségű betontól eltérő alap használata;
- a kedvezményezett szervezet, vagy az ebrendészeti telep általános működési költsége.
Egy pályázaton belül legalább egy tevékenységtípust (célkitűzést) meg kell jelölni, de több is teljesíthető!

3. A pályázók köre
Pályázatot azon

3.1. civil szervezetek nyújthatnak be, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek:
a) 2018. január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyeztek;
b) tevékenységüket Magyarországon végzik;
c) létesítő okiratukban az állatvédelem, mint cél és tevékenység nevesítve szerepel;
d) a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülnek;
e) 2018. és 2019. évben ténylegesen állatvédelmi tevékenységet folytattak;
f) az általuk működtetett ebrendészeti telepet még 2018. január 1. előtt engedélyezték vagy vették nyilvántartásba;
g) a telep ebrendészének/ebrendészeinek még 2018. január 1. előtt engedélyezték vagy nyilvántartásba vették ebrendészeti tevékenység végzését;
h) az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontja alapján megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
i) az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül;
j) nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása - ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás).
  3.2. települési önkormányzatok nyújthatnak be, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek:
  a) az általuk működtetett ebrendészeti telepet még 2018. január 1. előtt engedélyezték vagy vették nyilvántartásba;
  b) a telep ebrendészének/ebrendészeinek még 2018. január 1. előtt engedélyezték vagy nyilvántartásba vették ebrendészeti tevékenység végzését;
  c) a 2019. évi éves költségvetési beszámolót határidőben benyújtotta és az elfogadásra került.

  4. Nem pályázhatnak:
  a) magánszemélyek,
  b) baráti társaságok,
  c) közalapítványok,
  d) civil társaságok,
  e) köztestületek,
  f) nonprofit gazdasági társaságok,
  g) egyházi jogi személyek, illetve ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezetei,
  h) pártok,
  i) gazdasági társaságok.

  5. A támogatás formája és a finanszírozás módja
  A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 100%-a. A támogatási összeg a jelen pályázati felhívás 12. pontjában írtak szerint egyösszegű előlegfinanszírozás formájában kerül átutalásra a pályázó bankszámlájára, melynek jogszerű felhasználásáról utólag kell beszámolni. Saját forrás biztosítása nem feltétel.

  6. A támogatás forrása, az elnyerhető támogatás mértéke
  A jelen pályázattal meghirdetett támogatásra a Kvtv. XII. Agrárminisztérium fejezetének a 20/03/35/00 szám alatti jogcímcsoport szerinti "Állatvédelem támogatása" előirányzat keretösszegéből 15 000 000 forint áll rendelkezésre. Az AM fenntartja magának a jogot, hogy a Kvtv. alapján a támogatási keretösszeget - a felhívás külön módosítása nélkül - megváltoztassa.
  Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 1 500 000 forinttól 5 000 000 forintig terjedhet. 1 500 000 forintnál alacsonyabb támogatási összegre értékelt pályázatot támogatni nem lehet. Amennyiben az összköltség meghaladja az igényelhető támogatás összegét, a különbözetet adó részt a pályázónak önrészből kell fedeznie, és ez esetben az önrész összegével is dokumentált módon kell elszámolnia.

  7. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
  Minden pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázat benyújtása díjmentes. A pályázó által megadott e-mail címmel kapcsolatos kockázatokat (pl. hibásan megadott cím, olvasatlan vagy átirányított e-mailek) minden esetben a pályázó viseli!
  A pályázatot postai úton, zárt borítékban, - a borítékon feltüntetve: "Ebrendészeti telepek korszerűsítése pályázat" - tértivevényes postai küldeményként az AM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályához (Levelezési cím: Agrárminisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály, 1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9.) 2020. június 21-ig (postabélyegző kelte) lehet az alábbiak szerint benyújtani:
  a) az Adatlapot kettő eredeti példányban, a többi kötelezően csatolandó mellékletet egy példányban, minden oldalt cégszerűen aláírva kell benyújtani,
  b) a pályázatot a fentieken túl az a) pont szerinti dokumentumok szkennelt változataként, az effo@am.gov.hu címre elektronikusan is meg kell küldeni úgy, hogy az adatlap, az alapító okirat, vagy alapszabály, illetve a többi melléklet külön fájlként kerüljön csatolásra.

  8. A pályázat formai és tartalmi követelményei
  A pályázat az adatlapból (pályázati felhívás 1. sz. melléklete) és a mellékletekből áll.
  A pályázati adatlap szerkezete és tartalma nem változtatható!

  A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:
  Másolatban, a pályázó képviselője által hitelesített példányban:
  a) az ebrendészeti telep működési engedélyét, vagy a nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumot;
  b) az ebrendészeti tevékenység végzésére feljogosító engedélyt vagy a tevékenység nyilvántartásba vételét igazoló dokumentumot;
  c) a fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó elektronikus tulajdoni lap másolatot, továbbá amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nem a pályázó tulajdonában van, a bérleti szerződést és a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot is;
  d) a telepen megfigyelésre elhelyezett állatokról vezetett nyilvántartás kivonatát Excel formátumban a 2018. és 2019. évekre vonatkozóan (beérkezett állatok száma, élve kikerült állatok száma, elhullott állatok, eutanázia)
  e) a telepre szállított állathullákról vezetett nyilvántartást Excel formátumban a 2018. és 2019. évekre vonatkozóan;
  f) a pályázó szervezet létesítő okiratát (alakuló ülés jegyzőkönyve);
  g) civil szervezetek esetében a Civil tv. 28. § (1) bekezdése szerinti beszámolót a 2019. évre vonatkozóan.
   Eredetiben:
   h) a pályázó települési önkormányzatot kivéve 30 napnál nem régebbi igazolást a pályázó bírósági nyilvántartásba vételéről (bírósági végzés vagy kivonat);
   i) a pályázó nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját, vagy az aláírás minta közjegyző által hitelesített másolatát;
   j) civil szervezet pályázó esetén a pályázat beadásakor hatályos létesítő okiratot (alapszabály, alapító okirat) a szervezet képviselője által hitelesített másolatban;
   k) a pályázó bankszámlájának vezetéséről a számlavezető pénzintézet 30 napnál nem régebbi igazolását a számlaszám megjelölésével, vagy a szervezet képviselője által hitelesített bankszámlaszerződést;
   l) a fennállást igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a pályázó képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló - közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő - okiratot, mely nem lehet régebbi, mint a benyújtását megelőző 30 nap;
   m) az adatlapot (Felhívás 1. számú melléklete);
   n) a költségtervet (Felhívás 2. számú melléklete);
   o) a pályázó nyilatkozatait (Felhívás 3. számú melléklete);
   p) települési önkormányzat esetében a 2019. évi éves költségvetési beszámoló elfogadásáról szóló határozat kivonatát;
   q) civil pályázó esetében, kitöltött átláthatósági nyilatkozatot (Felhívás 4. számú melléklete);
   r) amennyiben a pályázó a pályázatához saját forrást (önrészt) biztosít, úgy az önrész meglétét igazoló dokumentumot.
   A pályázatot a fenti sorrend figyelembevételével, a jelen pályázati felhívás mellékleteinek (Felhívás 19. pont) igénybevételével kérjük készíteni, csatolva hozzá az egyéb fent felsorolt mellékleteket.

   9. A pályázat elbírálásának rendje és értékelési szempontok
   A pályázattal kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség.
   A pályázati felhívásban rögzítetteknek, a vonatkozó jogszabályoknak, valamint a formai szempontoknak nem megfelelő pályázatok nem bocsáthatóak szakmai értékelésre.

   Formai szempontból kizáró okok:
   a) nem tartozik a 3. pont szerinti kedvezményezettek körébe
   b) hibásan, hiányosan, nem előírt formátumban, vagy határidő után benyújtott pályázat, illetve ha a pályázat feltételeként előírt és a pályázathoz csatolt nyilatkozatot a pályázó visszavonja;
   c) az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető 5 000 000 forintot, vagy nem éri el az 1 000 000 forintot;
   d) ha a pályázat a jelen pályázati felhívásban jelzett célokkal nincs összhangban;
   e) a pályázó a jelen pályázat kiírását megelőző években az államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást a támogatási céltól részben vagy egészben eltérő célra használta fel, azzal nem, vagy nem megfelelően számolt el;
   f) a pályázó nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés szerinti feltételeknek (rendezett munkaügyi kapcsolatok és átláthatóság);
   g) a pályázónak állami, illetőleg önkormányzati adóhatóság felé jogerősen megállapított, lejárt köztartozása van;
   h) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll;
   i) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
   j) a pályázóval szemben nem állnak fenn az Áht. 48/B. § szerinti kizáró okok;
   k) a 2019. évi ebrendészeti telepek korszerűsítésére kiírt pályázaton az igényelt összegnek megfelelő teljes összegű támogatást nyert;
   l) ugyanarra a helyrajzi számú területre vonatkozóan már pályázatot nyújtottak be a 2019. évi állatmenhelyek korszerűsítésére kiírt pályázaton.
   A pályázat befogadásáról az AM legfeljebb a pályázat beérkezését követő 7. napig nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.
   A pályázatok formai-tartalmi ellenőrzését a pályázatokat fogadó Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály, a döntésre vonatkozó javaslat összeállítását a szakértőkből álló Bíráló Bizottság végzi. Támogatás a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig adható.

   Tartalmi értékelés
   Az értékelés szempontjait képezik különösen: az ebrendészeti telep engedélyezésének vagy nyilvántartásba vételének időpontja, a telepen tartott, illetve az örökbeadott állatok száma, az ott található állatok jóléte és örökbeadása érdekében végzett tevékenység, a tervezett beruházások megvalósíthatósága és állatvédelmi haszna. A kizárólag anyagköltségek fedezésére benyújtott pályázatok az elbírálás során előnyt élveznek.
   A pályázatokkal kapcsolatos döntést a benyújtási határidő leteltétől számított legkésőbb 75 naptári napon belül az Agrárminiszter (a továbbiakban: Miniszter) írásban hozza meg. A Minisztert döntésében a Bíráló Bizottság javaslata segíti, ami egyesíti magában az AM szakmai véleményét és a civil szervezetek delegáltjainak egységes javaslatát.
   A megszülető döntés lehet: támogatás, feltételes támogatás (ún. tartalék lista) vagy elutasítás. Az igényelt támogatási összegnél kisebb összegű támogatás is nyújtható; kisebb összeg esetén a támogathatóság feltétele a módosított költségvetés benyújtása és annak elfogadása. A módosított költségtervben egyúttal be kell mutatni a különbözet összegének forrását. Ezen felül, ha a különbözet összegét a pályázó saját forrásából biztosítja, annak rendelkezésre állását a támogatói okirat kibocsátását megelőzően az Ávr.-ben meghatározott módon szükséges igazolni.
   A miniszteri döntés eredménye a 7/2019. (XI. 29.) AM utasításnak megfelelően a döntéstől számított 5 napon belül az AM hivatalos honlapján közzétételre kerül (http://www.kormany.hu/hu/dok).
   A pályázó - a rá vonatkozó adatok tekintetében - jogosult betekinteni a pályázat elbírálásával összefüggésben keletkezett bírálati jegyzőkönyvbe.

   10. Támogatói okirat
   A nyertes pályázót a miniszteri döntést követő 15 naptári napon belül - a pályázati adatlapon megjelölt elektronikus címen - az AM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztálya értesíti a támogatói okirat kiadásának feltételeiről.
   A támogatói okiratot - valamennyi feltétel teljesülése esetén - az AM képviseletében eljáró adja ki.
   A támogatási döntést követően a támogatói okirat kiadásának általános feltételeit, valamint az elszámolásra vonatkozó előírásokat jelen pályázati kiírás tartalmazza.

   11. Biztosíték
   A pályázó köteles a támogatói okirat kiadása feltételéül az ellenőrzés alapján megállapított, vagy fel nem használt támogatás és annak kamatai visszafizetésének biztosítékául valamennyi azonnali beszedéssel megterhelhető bankszámlájára az Agrárminisztérium javára azonnali és egyéb feltételek nélküli, legfeljebb 35 napra való sorba állítási határidőt meghatározó beszedési megbízás lehetőségét biztosító felhatalmazó levelet benyújtani, számlaszámonként 1-1 db eredeti példányban.

   12. A támogatás kifizetése
   A támogatás kifizetésére a támogatói okiratban rögzítettek elfogadását és kiadását (hatálybalépését) követő 30 napon belül, egyösszegű előlegként kerül sor.

   13. Támogatói okirat módosítása, visszavonása, adatváltozás
   A támogatói okirat módosítása az indokok felsorolásával az eredeti támogatói okiratban a költségvetési támogatás felhasználására meghatározott véghatáridő letelte előtt legalább 30 nappal írásban (postai úton, vagy szkennelve e-mailen) az AM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályánál kezdeményezhető. Jelen pályázati kiírásban meghatározott, a költségek elfogadásának kezdő időpontja korábbi időpontra nem módosítható. A módosítási kérelem nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására és a már megítélt támogatási összeg növelésére, kivéve, ha a többlet költségvetési támogatás biztosítása az Ávr. 95. § (2) bekezdése alapján indokolt.
   A pályázónak a támogatói okiratban rögzített feltételekben, illetve a saját adataiban bekövetkezett változásokat a tudomására jutástól számított 8 napon belül írásban jeleznie kell az AM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályának. A közlés elmulasztása szerződésszegésnek minősül.
   Az Ávr. 96. §-a szerinti esetekben az AM a támogatói okiratot visszavonhatja vagy kezdeményezheti annak módosítását.
   Az AM jogosult a támogatói okirat visszavonása, illetve módosítása nélkül is írásos felszólítással intézkedni a költségvetési támogatás részleges - a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű - visszafizettetéséről. A jogosulatlanul igénybevett támogatás összegét az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamattal növelt összegben kell visszafizetni az AM számlájára. (Ávr. 96- 99. §)

   14. A támogatás felhasználásának feltételei, elszámolható, nem elszámolható költségek
   a) Az elnyert támogatás kizárólag a támogatott pályázatban megjelölt célra, a beszámoló tájékoztató figyelembevételével összeállított költségtervben részletezett költségekre használható fel;
   b) a támogatói okiratban rögzített időszakban - de legkorábban a pályázat benyújtási határidejének leteltét követő naptól, azaz 2020. június 21-től, 2020. december 31-ig felmerülő költségekre használható fel;
   c) a támogatás terhére elszámolható számlákat és bizonylatokat a támogatott szervezet nevére és székhelyére kell kiállítani;
   d) a 200 000 forintot meghaladó értékű árubeszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szerződés kizárólag írásban köthető meg;
   e) 1 000 000 forintot meghaladó - de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő - értékű áru beszerzése vagy szolgáltatás igénybevétele legalább 3 árajánlat bekérése és ezek alapján történő kiválasztás, vagy a pályázó beszerzési szabályzata alapján történhet;
   f) nem számolhatóak el azok a költségek, amelyek a támogatást elnyert pályázó képviselője, vezető tisztségviselője vagy ezek nevében nyilatkozattételre jogosult személy vagy mindezeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója érdekeltségi körébe tartozó vagy részesedési viszonyban álló társaság közreműködésével kerülnek felhasználásra;
   g) a támogatás segítségével létrehozott ingó vagyon (tárgyi eszköz, immateriális jószág) a beszerzéstől számított 5 évig nem idegeníthető el, a pályázó köteles azt megőrizni és a támogatás célja szerint rendszeresen használni, fenntartani. A támogatásból létrehozott vagyon 5 év előtti elidegenítéséhez az AM előzetes írásbeli jóváhagyását kell kérni, illetve amennyiben a keletkezett vagyon az előírt megőrzési vagy fenntartási időszak letelte előtt megsemmisül, vagy azt eltulajdonítják, a pályázó köteles azt saját forrásból pótolni, a pótlást megfelelő dokumentumokkal igazolni, és az így keletkezett vagyont a támogatásból eredetileg beszerzett vagyon elidegenítési tilalmi idejének lejártáig megőrizni, ellenőrzés alkalmával azt bemutatni;
   h) a támogatott tevékenység megvalósulási helyszíne a pályázó saját vagy bérelt telephelye lehet. Amennyiben az ingatlan nincs a pályázó tulajdonában, abban az esetben minimum 5 évre szóló bérleti szerződés, valamint a tulajdonosi hozzájárulás szükséges;
   i) az államháztartás központi alrendszeréből kapott más támogatás esetén az elnyert "ebrendészeti telepek korszerűsítése" támogatás nem tekinthető saját forrásnak.
   j) a pályázó köteles a költségvetési támogatás felhasználását - ha ennek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti feltételei fennállnak - közbeszerzés alkalmazásához kötni.
   Fentieken túlmenően az elszámolható, illetve a pályázat keretében nem elszámolható költségek részletes megnevezését a 2. pont, valamint a 2/2019. (III. 20.) AM utasítás általános tájékoztatója tartalmazza.

   15. Elszámolás, beszámolási kötelezettség, a teljesítés ellenőrzése
   A pályázó a támogatott program megvalósításáról, az elnyert támogatási összeg felhasználási feltételeinek, illetve vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felhasználásáról 2021. január 30-ig köteles a támogatói okiratban meghatározott szempontok szerint, részletes szöveges szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: beszámoló) az AM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályához egy eredeti, aláírt példányban megküldeni.
   A beszámolót 2/2019. (III. 20.) AM utasítás 1. mellékletének 1. függelékében szereplő általános tájékoztatóban foglaltak figyelembevételével kell összeállítani.
   a) a beszámolóból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy a támogatás a pályázatban meghirdetett, valamint a támogatói okiratban rögzített és vállalt célokra, feladatokra került felhasználásra,
   b) a kötelezettségek teljesítését, a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának szakmai ellenőrzését az AM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztálya végzi,
   c) a beszámolóval kapcsolatban egyszeri, 15 napos hiánypótlásra van lehetőség.
   A támogatás felhasználásának ellenőrzése 2/2019. (III. 20.) AM utasításban foglaltak szerint történik.
   Amennyiben a beszámoló csak részben fogadható el, a jogosulatlanul felhasznált támogatás összegét az Ávr. 98. § (5) bekezdésében foglaltak szerint kell visszafizetni.
   Ha a pályázó önhibájából, felszólítás ellenére sem tett eleget a jogszabályban vagy a támogatói okiratban meghatározott valamely kötelezettségének, a Miniszter a pályázót legfeljebb 5 évre kizárja a Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/03/35/00 szám alatti jogcímcsoportba sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok támogatási rendszeréből.
   A beszámoló elfogadásáról és a felhatalmazó levél/levelek visszavonásáról az AM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztálya levélben értesíti a pályázót.

   16. Tájékoztatás, kapcsolattartás
   A pályázati felhívással kapcsolatban az AM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztálya, illetve kijelölt munkatársai látnak el ügyfélszolgálati tevékenységet, amelynek keretében tájékoztatást adnak és segítséget nyújtanak a pályázatok benyújtásával, a támogatói okirat kiadásának feltételeivel, illetve az elszámolással kapcsolatosan.
   Elérhetőségek:
   Agrárminisztérium
   Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály
   Telefonszám: 06 1 79 53762
   E-mail címek: effo@am.gov.hu

   17. Kifogás
   A miniszteri döntéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye.
   Amennyiben a pályázó úgy ítéli meg, hogy a pályázati eljárás, a támogatási döntés meghozatala, a támogatói okirat kiadása, a költségvetési támogatás folyósítása, illetve annak esetleges visszakövetelése jogszabálysértő, vagy a pályázati kiírásba, illetőleg a támogatói okiratba ütközik, akkor az Ávr. 102/D. §-a alapján kifogást nyújthat be.
   A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül, írásban van lehetőség. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.
   A kifogásnak tartalmaznia kell:
   a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét,
   b) a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat azonosításához szükséges adatokat,
   c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
   d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését,
   e) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.
   A kifogás elbírálása az Ávr. 102/D. § (5) - (7) bekezdései, valamint a 7/2019. (XI. 29.) AM utasítás 49. §-ban foglaltak alapján történik.
   A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

   18. Nyilvánosság, adatszolgáltatás, ellenőrzés-tűrés
   18.1. Az Áht. 56/B. §-a alapján a Magyar Államkincstár a költségvetési támogatásokról monitoringrendszert működtet. A pályázó tudomásul veszi, hogy az AM az Áht. 56/C. § szerinti adatokat a monitoringrendszerbe történő kezelésre átadja. Az így kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított 5 év elteltével törölhetők.

   18.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy az adatai az AM adatbázisába bekerüljenek.

   18.3. A pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése érdekében a pályázó köteles az AM, valamint a jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek ellenőrzését tűrni és segíteni, a támogatással kapcsolatos eredeti dokumentációt elkülönítetten kezelni, a költségeket elkülönítetten nyilvántartani.
   https://www.kormany.hu/hu

   Pályázat.zip   Ingyenes e-mail tanfolyam
   Legalább ennyit a
   forrásteremtésről címmel
   Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
   Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
   Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

   Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
   A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
   Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
   Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
   Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
   Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
   Huszerl József szerkesztő
   Itt iratkozhat fel

   Távoktatási tanfolyamaink   Hírek a Főoldalról


   Ingyenes hírlevelünkre
   itt iratkozhat fel

   Nyomtatóbarát változat
   A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
   Vissza
   Felhasználási feltételek
   Adatvédelem
   Levél a szerkesztőnek
   Médiaajánlat
   Impresszum