Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Hiszek benned sport program II. alprogram
Kiíró:
Sportegyesületek Országos Szövetsége
Határidő:
08/15/2020
Érvényes:
08/15/2020
Tárgymutató:
tehetség-kiválasztás, alapvetően utánpótlás-nevelés
Pályázhat:
működő, belföldi székhellyel rendelkező, országos sportági szakszövetség, vagy sportszövetség tagjaként működő sportszervezetek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Hiszek benned sport program II. alprogram

HISZEK BENNED SPORT PROGRAM II. ALPROGRAM V. ütem
PROGRAM KIÍRÁS
Tehetség-kiválasztást végző, alapvetően utánpótlás-nevelő sportszervezetek sportszakmai alapfeladatainak elvégzéséhez, sportegyesületi szakmai programok megvalósításához

1. A Program megvalósítását támogató szervezet: Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága (a továbbiakban: Támogató)

2. A Program lebonyolításában közreműködő szervezet: Sportegyesületek Országos Szövetsége (a továbbiakban: Lebonyolító)

3. A HISZEK Benned Sport Program II. Alprogram (a továbbiakban: Program) célja:
A Támogató programot hirdet a hazai sportágazat területén működő, a helyi kis- és közepes sportszervezetek utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatai megvalósításának elősegítése érdekében. A Támogató azzal a céllal kívánja támogatni az ország bármely területén, helyi szinten integrált kis és közepes sportszervezetek tehetség-kiválasztó, utánpótlás-nevelési feladatainak megvalósítását, hogy a versenysport területén, helyi szinten tevékenyen szerepet vállaló sportszervezetek hatékonyabb munkát végezhessenek.

4. A rendelkezésre álló keretösszeg, pénzügyi forrása:
4.1 A Program V. ütemének támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 250 000 000 forint.
4.2 A Program V. ütemének megvalósítását szolgáló keretösszeg az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/23/29 - "Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása" elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatán rendelkezésre áll.

5. A támogatott időszak:
5.1 Támogatott időszak: 2020. január 01.-2020. december 31. közötti időszak.
5.1.1 Támogatás felhasználásának időszaka:
A támogatás felhasználási időszaka 2020. január 01.-2020. december 31. A Program V. ütemének megvalósítását szolgáló támogatás felhasználása a 2020. január 01.-2020. december 31. közötti időszak gazdasági-pénzügyi eseményeihez kapcsolódóan keletkezett számviteli bizonylatokkal igazolható, amely bizonylatokhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés utolsó napja 2021. január 15.
5.1.2 Beszámolási határidő:
A támogatási szerződésben rögzített program befejezési időpontját követő 30 nap, de legkésőbb 2021. február 14.

6. A kedvezményezettek köre:
A Program kiírás nyílt. Kedvezményezettek a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései szerint működő, belföldi székhellyel rendelkező, országos sportági szakszövetség, vagy sportszövetség tagjaként működő sportszervezetek (a továbbiakban: Sportszervezet) lehetnek.
A Program keretében nem támogathatóak:
6.1. A látvány-csapatsportok országos sportági szakszövetségei tagjaként működő és látvány-csapatsport támogatásban 2018-2020. években részesült Sportszervezetek, vagy a sportszervezetek látvány-csapatsportban működő és látvány csapatsport támogatásban 2018-2020. években részesült szakosztályai.
6.2. A többszakosztályos sportszervezetek esetében az(ok) a szakosztály(ok) jelentkezhet(nek) a programra, ahol a 6.1. pont szerinti kizáró feltétel nem teljesül a szakosztály(ok) vonatkozásában.

7. Támogatandó programtartalmak:
Azok a 6. pontban megjelölt kedvezményezettek által lebonyolított programok, amelyek a taglétszám növelését vagy megtartását szolgálják, így különösen a megnövekedett taglétszám következtében szükséges létesítmény-használat, edzők és további sportszakemberek (a továbbiakban együtt: Sportszakemberek) foglalkoztatásához kapcsolódó személyi jellegű kiadások, sporteszközbeszerzések, versenykiírással és versenyeztetéssel összefüggő feladatok terén felmerülő költségek finanszírozása.

8. Az igényelhető támogatás:
8.1 Az igényelhető támogatás mértéke legalább 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint, legfeljebb 4 000 000 Ft, azaz négymillió forint.
8.2. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
8.3. A támogatás felhasználható a Program kapcsán a kedvezményezett által benyújtott projekttel kapcsolatban felmerülő, sportszakemberi foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi és dologi költségek finanszírozására, továbbá beruházásnak nem minősülő tárgyi eszköz beszerzésre. Beruházásnak minősülő tárgyi eszköz beszerzése a program keretében nem elszámolható!!!
A támogatási összeg legfeljebb:
- 50%-át személyi jellegű költségekre (sportszakemberi foglalkoztatáshoz kapcsolódó bérek és megbízási díjak),
- 15%-át kommunikációs költségekre,
- dologi költségekre (beruházásnak NEM minősülő tárgyi eszköz beszerzése 200 000 Ft/db értékhatárig, sportruházat beszerzése, azok logózása, feliratozása, bérleti vagy egyéb jogcímen felmerülő létesítmény-használati díjak, rezsi jellegű kiadások, szolgáltatás vásárlások, a Program megvalósításához kapcsolódó szállítási, szállás, edzőtábor-utazási és étkezési költségek);
- egyéb dologi kiadásokra (tagsági és nevezési díjak, érmek, díjak) lehet fordítani.
8.4 A Támogató a támogatás megítéléséhez kötelező önrészt nem ír elő.
8.5 A támogatás folyósítása:
A Kedvezményezett képviseletében eljárni jogosult személy által aláírt támogatási szerződés Lebonyolítónak történő visszaküldését követően, a Kedvezményezett pénzintézete által befogadott - a Lebonyolítónak megküldött - felhatalmazó levél beérkezését követő 10 napon belül kerül sor.
- Nyilatkozat, hogy esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nem áll fenn vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított eredeti (30 napnál nem régebbi) igazolás, vagy a Köztartozásmentes Adatbázisból (KOMA) letöltött és hitelesített igazolás;
- a benyújtó szervezet képviseletére jogosult személy közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányának, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintájának, vagy a számlavezető pénzforgalmi intézmény által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányának benyújtása;
- nyilatkozat, hogy a benyújtó szervezet a támogatás évében, valamint az azt megelőző 5 évben bármilyen állami támogatásból részesül, részesült-e, és ha igen milyenben, milyen mértékben, milyen céllal;
- a programjelentkezési díj befizetését igazoló bizonylat vagy bankszámlakivonat másolata;
- a Sportszervezet nyilatkozata arról, hogy a 6. pontban foglalt kizáró feltételek egyike sem áll fenn a benyújtó Sportszervezettel szemben;
8.6 Az 5.1.2 pontban rögzített beszámolási határidő Kedvezményezettnek felróható elmulasztása esetén a Lebonyolító a szerződéstől eláll. A Lebonyolító szerződéstől való elállása esetén a szerződésben megjelölt Kedvezményezettet a szerződés keretében biztosított támogatási összeg vonatkozásában visszafizetési kötelezettség terheli, amelyet a támogatási összeg Lebonyolító által megjelölt bankszámlaszámra történő visszautalással köteles teljesíteni a szerződéstől való elállás tényének Lebonyolító általi írásbeli közlését követő 15 napon belül. A visszafizetési kötelezettség mellett a Kedvezményezettet terheli a támogatási összeg felhasználását megelőző, eredeti állapot helyreállításának kötelezettsége.

9. Lebonyolító szervezet:
Sportegyesületek Országos Szövetsége
Címe: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 103/1.iroda
E-mail: sosziroda@sosz.hu Honlap címe: http://www.sosz.hu Telefon: +36 1 460 6810

10. A Program során a Kedvezményezettek által benyújtandó projektek befogadásának feltételei:
10.1 A benyújtó köteles a projekt-dokumentáció eredeti példányát (adatlapot és valamennyi mellékletet) postai úton a 11.4 alpontban megjelölt címre, továbbá elektronikus formában a sosziroda@sosz.hu e-mail címre elküldeni a http://sosz.hu/hiszek-benned/ oldalon található elektronikusan benyújtandó adatlap.xls dokumentumot.
10.2 Projekt-dokumentáció:
(1 eredeti példány papír alapon + 1 elektronikus példány elküldve az alábbiakban részletezettek szerint)
10.2.1 Programjelentkezési adatlap ,
10.2.2 Kötelező mellékletek
https://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes
A projekt adatlap és a mellékletek papír alapú változata a keltezés időpontjával és a benyújtó hivatalos képviselőjének cégszerű aláírásával ellátva érvényes.
10.3 A benyújtónak tudomásul kell vennie, hogy a támogatást a projekt-dokumentációjában tervezett programjára, kiegészítő programjaira, résztvevői létszámra stb. tekintettel is kapja, azaz, ha az ott tervezettektől a megvalósítás elmarad, úgy arra vonatkozóan indoklási kötelezettség terheli, végső esetben a csökkenésnek forrás elvonási következményei is lehetnek. Az eredeti projektdokumentációban tervezett tartalomtól eltérő programmegvalósítás indoklását a Lebonyolító ellenőrzi és bírálja el, valamint egyúttal az ellenőrzés és az elbírálás eredményéről tájékoztatja a Támogatót. Az eltérő programmegvalósítás ellenőrzését, valamint a Kedvezményezett által benyújtott elszámolás ellenőrzését követően a Lebonyolító tájékoztatja a Kedvezményezettet a forráselvonás következtében fennálló visszafizetési kötelezettségéről, amelynek a Kedvezményezett az írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles teljesíteni a Lebonyolító által megjelölt bankszámlaszámra.
10.4 A benyújtó saját felelőssége a 10.1 pont szerinti módon, papír alapon benyújtott és az elektronikusan elküldött projekt-dokumentáció egyezősége. Vitás esetekben a Lebonyolító a papír alapon benyújtott változatot tekinti mértékadónak.

11. A projekt-dokumentáció benyújtásának módja, helye és határideje:
11.1 A program kiírással kapcsolatos tudnivalók a Sportegyesületek Országos Szövetsége http://sosz.hu/hiszek-benned/ weboldalán olvashatók.
11.2 A projekt-dokumentáció magyar nyelven, kizárólag a Lebonyolító által biztosított formanyomtatványokon nyújtható be. A formanyomtatvány nem változtatható meg sem tartalmában, sem alakjában. Kézzel írott és kitöltött programjelentkezési dokumentumok nem kerülnek feldolgozásra.
11.3 A projekt-dokumentációt a Lebonyolító által a honlapján közzétett támogatási útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a Lebonyolító által biztosított formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.
11.4 A projekt-dokumentációt jelen kiírás 10. pontjában leírtak szerint postai úton, zárt borítékban, ajánlott küldeményként kell beküldeni az alábbi címre:
Sportegyesületek Országos Szövetsége
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 103/1 iroda
A projekt adatlapot és annak mellékleteit legkésőbb 2020. augusztus 15. éjfélig kell postára adni.
A borítékon fel kell tüntetni a benyújtó nevét, címét és a "HISZEK Benned Sport Program" nevet.
Azok a benyújtott projektek kerülnek befogadásra, amelyek postára adása a megjelölt határidőig megtörténik, továbbá amelyeket a postára adással egyidejűleg elektronikusan is elküldtek az útmutatóban leírtak szerint. A beérkezett anyagokat a Támogató és a Lebonyolító az adatkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően bizalmasan kezeli.
11.5 A programtartalmak benyújtása során, a jelentkezés beadása napjáig a benyújtó Sportszervezetnek egyszeri és egy összegű programjelentkezési díjat kell megfizetnie kizárólag
banki átutalással, melynek összege SOSZ tagszervezetek részére 2000 Ft, SOSZ tagsággal nem rendelkező Sportszervezetek részére 10 000 Ft.
A banki átutalást alátámasztó dokumentumot (banki átutalási megbízás, kifizetést igazoló bankszámlakivonat), a projekt dokumentációhoz kell csatolni. A díjat banki átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni:
Sportegyesületek Országos Szövetsége
Takarékbank Zrt. 18203332-06029691-40010015
A programjelentkezési díj a jelentkezés beadása napjának határidejéig történő meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a benyújtott támogatási kérelem érvénytelenségét vonja maga után. Késedelmes teljesítés esetén a programjelentkezési díjat a Lebonyolító visszautalja a befizető részére. A támogatási kérelemnek a jelentkezési határidőig történő beérkezése esetén a programjelentkezési díj visszatérítésére nincs lehetőség, függetlenül az elbírálás eredményétől.

12. A benyújtott projekt-dokumentáció elbírálásának folyamata:
12.1 A projekt-dokumentáció beérkezését követően a Lebonyolító megvizsgálja, hogy a támogatási kérelem megfelel-e a jogosultság, a benyújtás és a teljesség feltételeinek (a benyújtó a formanyomtatvány minden kérdésére választ adott, minden kötelező mellékletet tartalmaz, cégszerű aláírás megtörtént stb.).
12.2 Amennyiben a projekt-dokumentáció formai értelemben (a projekt-dokumentáció nem tartalmaz minden szükséges dokumentumot, a szükséges dokumentumok alaki hibát tartalmaznak) hiányos, vagy hibás dokumentumot tartalmaz, a Lebonyolító elektronikus levél útján felszólítja a jelentkező Sportszervezetet, hogy az elektronikus levél igazolt kézhezvételét követő 5 munkanapon belül pótolja a hiányzó, vagy hibás dokumentumokat. Ha a hiánypótlás 5 munkanapon belül nem történik meg, a programjelentkezés érvénytelen. Hiánypótlásra legfeljebb egy alkalommal van lehetőség.
12.3 A Lebonyolító a 12.1 és 12.2 pontban foglalt tevékenység lefolytatását követően a beérkezett, hiánypótoltatott és ennek értelmében az érvényességi feltételeknek megfelelő projektdokumentációkat rövid szakmai értékeléssel látja el, majd a Lebonyolító az összes beérkezett és érvényes projekt-dokumentációt tartalmazó és a Lebonyolító rövid szakmai értékelését magában foglaló projekt-listát a Támogató részére megküldi. A Lebonyolító által megküldött projekt-listát a Támogató képviseletében a sportért felelős államtitkár a projekt-lista tartalma vonatkozásában saját hatáskörben hozott egyedi döntéssel bírálja el.
12.4 Támogató a bírálat eredményéről, azaz a megítélt támogatási összegről, vagy a kérelem elutasításáról, a sportért felelős államtitkár döntését követően írásban küld tájékoztatást a Lebonyolító részére. A Támogató értesítő levelében foglaltakra tekintettel a kedvezményezettként megjelölt benyújtókkal a Lebonyolító veszi fel a kapcsolatot és bonyolítja le a szerződéskötés folyamatát, egyúttal tájékoztatja a támogatásban nem részesített benyújtókat a támogatási igények elutasításáról. A támogatással kapcsolatos döntés ellen jogorvoslati lehetőség a döntés saját hatáskörben hozott egyedi jellegére tekintettel nem áll nyitva.
Amennyiben a támogatási szerződés megkötésére a nyertes szervezet mulasztásából a támogatási döntés kézhezvételétől számított 60 napon belül nem kerül sor, a támogatási döntés
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 71. § (2) bekezdése alapján hatályát veszti.
12.5 A benyújtó a támogatás tényéről és mértékéről szóló írásos értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles az értesítésben felsorolt, szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat visszaküldeni.
12.6 Amennyiben a program lebonyolítására rendelkezésre álló keret nem elegendő a beérkezett támogatási igények kielégítésére, a Támogató forráshiányra hivatkozva a támogatási igényeket elutasíthatja.

13. Az elbírálás szakmai szempontrendszere:
- A Program megvalósításának fő célkitűzése a kis és közepes sportszervezeti szint támogatása, annak figyelembevételével, hogy kiemelt értékelési szempont a Sportszervezethez kötődő (tagsági jogviszony, amatőr sportolói szerződés), versenyengedéllyel rendelkező (kivéve átigazolás útján) utánpótlás sportolók számának minél nagyobb arányú növekedése a Program elindítása előtti időszakhoz képest.
- A projektek elbírálása során a kérelmező Sportszervezet és a köznevelési intézmény között fennálló, utánpótlás-nevelési sportszakmai feladatok ellátására vonatkozó együttműködés előnyt jelent. A Sportszervezetnek az együttműködés a kérelem elbírálás során történő igazolására a jogviszony alapját adó dokumentum másolati példányának a projektdokumentáció részeként történő megküldésével nyílik lehetősége;
- a projektdokumentációk elbírálása során előnyt élveznek az utánpótlás-nevelési, alapvetően tehetség-kiválasztáshoz, továbbá tehetség-gondozáshoz közvetlenül kapcsolódó feladatok megvalósítását szolgáló támogatási javaslatok;
- a projektek elbírálása során a kis- és nagyegyesületek közötti felmenő rendszerű, utánpótlás-nevelési együttműködésre irányuló kapcsolatok előnyt jelentenek;
- a támogatási javaslatban szereplő tartalom országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség által meghatározott, a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójában szereplő elemekkel való összhangja a projektek elbírálása során szintén előnyt jelent;
- a Lebonyolító a projektdokumentáció elbírálása során vizsgálja a jelentkezési adatlap 3. pontjában a kérelmező által egyes naptári évek vonatkozásában feltüntetett utánpótlás korú igazolt sportolók számát az illetékes országos sportági szakszövetség, sportági szövetség bevonásával.
http://sosz.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum