Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Megváltozott munkaképességű munkavállalók 2018. évi rehabilitációs célú tartós, vagy tranzit foglalkoztatásának támogatása / REHAB-18-TTF
Kiíró:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Határidő:
10/30/2017
Érvényes:
10/30/2017
Tárgymutató:
megváltozott munkaképességű munkavállalók támogatása / REHAB-18-TTF
Pályázhat:
minden olyan Magyarországon bejegyzett, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, valamint egyéni vállalkozó, aki a pályázat közzététele napján rendelkezik a Korm. rendelet szerinti hatályos rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázati felhívás
(azonosítószám: REHAB-18-TTF)

A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 26. §-a alapján pályázati felhívást tesz közzé
megváltozott munkaképességű munkavállalók 2018. évi rehabilitációs célú tartós, vagy tranzit foglalkoztatásának támogatására.

I. Pályázatra vonatkozó általános információk
I.1. A pályázati eljárás célkitűzései:
- a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs foglalkoztatásához szükséges foglalkoztatói kapacitás biztosítása, és ezáltal a megváltozott munkaképességű munkavállalók
o foglalkoztatásának elősegítése,
o egészségi állapotából adódó munkaerő-piaci hátrányainak ellentételezése,
o termelő, szolgáltató tevékenységben való közreműködés biztosítása
- tartós foglalkoztatás keretében, illetve
- a nyílt munkaerő-piacra való visszavezetése tranzit foglalkoztatás révén;
- olyan foglalkoztatók és munkahelyek (foglalkoztatási kapacitások) kiválasztása és támogatása, amelyek megváltozott munkaképességű személyek tranzit és tartós foglalkoztatása keretében a munkavállalók képzettségének és egészségi állapotának megfelelő munkavégzési feltételeket biztosítva, az érintettek adaptációs készségét fejlesztve a foglalkozási rehabilitációt megvalósítják.
A pályázati eljárás alapján biztosított támogatás nem jelenti a támogatásban részesülő munkáltató működésének, illetve tevékenységeinek teljes körű finanszírozását, azt a támogatás a munkáltató által előállított piacképes termékek, illetve az általa nyújtott szolgáltatások révén szerzett jövedelemmel együttesen biztosítja.

I.2. A támogató, a pályázat lebonyolítója és a támogatás kezelője
A támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) nyújtja. A fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve és a pályázati eljárást lebonyolító szervezet Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal).

I.3. A pályázat keretében nyújtható támogatás forrása: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklete szerinti, az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozó XX. Fejezet 20. Cím 47. alcím "Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása”nevű fejezeti kezelésű előirányzat.
Az előirányzat felhasználása során az államháztartás működési rendjéről szóló 2011. évi CXCV.
törvényben (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.), valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: EMMI rendelet) foglaltak szerint kell eljárni.

I.4. A pályázat keretében nyújtható támogatás formája: elszámolás alapján utófinanszírozással nyújtott, vissza nem térítendő támogatás.

I.5. A támogatás célcsoportja: a megváltozott munkaképességű munkavállalók, a közvetlen kedvezményezettek a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató, rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatók.
Jelen pályázat szempontjából megváltozott munkaképességű személy, aki - a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti megváltozott munkaképességű személynek, vagy
- az Mmtv. 38. § (3) bekezdés alapján az Mmtv. 25. § alkalmazásában a rehabilitációs hatóság komplex minősítése szerinti megváltozott munkaképességű személynek minősül, azaz
a) a 30. § (4)-(5) bekezdése vagy a 32. § (1) bekezdése alapján rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban részesül, a felülvizsgálat alapján hozott döntés jogerőre emelkedésének napjáig, de legkésőbb a rá irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséig,
b) a rokkantsági járadékban részesül, a rá irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséig,
c) a 33. § (1) bekezdése alapján rehabilitációs ellátásban részesül, a felülvizsgálat alapján hozott döntés jogerőre emelkedésének napjáig, de legkésőbb a rá irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséig,
d) rehabilitációs járadékban részesül,
e) a 38/C. § szerint a komplex minősítés alól mentesülő személy is az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig.
- fogyatékossági támogatásban, vagy
- vakok személyi járadékában részesül.

I.6. A pályázók köre
Pályázatot nyújthat be minden olyan Magyarországon bejegyzett, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, valamint egyéni vállalkozó, aki a pályázat közzététele napján rendelkezik a Korm. rendelet szerinti hatályos rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal, továbbá
1. nincs a központi költségvetés részét képező alapból, fejezeti kezelésű előirányzatból juttatott támogatással összefüggésben lejárt határidejű visszafizetési kötelezettsége, kivéve, ha számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyeztek,
2. teljesíti az Áht. 50. § (1) bekezdésében és az 52. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeket, azaz
a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
b) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és
c) átlátható szervezetnek minősül, továbbá
d) a költségvetési támogatás összegének felhasználása során a hatályos közbeszerzési törvény szabályait alkalmazva jár el.
3. a bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség nem kezdeményezte,
4. ellene végrehajtást nem jegyeztek be,
5. tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körében nem szerepel olyan személy, aki a korábbiakban a Korm. rendelet szerinti támogatásból jogszabályszegés, szerződésszegés okán kizárt szervezetek tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körébe tartozott,
6. amennyiben az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, az Mmtv. 22. §-a szerinti megváltozott munkaképességű személyeket az Mmtv. 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező foglalkoztatási szint felett foglalkoztat.

I.7. A támogatási időszak
A támogatás - a tartós és tranzit foglalkoztatás esetén egyaránt - a 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti időszakra állapítható meg.

I.8. Támogatható tevékenységek köre
A megváltozott munkaképességű személyek munkaviszony keretében történő, legalább napi 4 órás, de legfeljebb napi 8 órás tartós, vagy tranzit foglalkoztatása. Az e szabályhoz igazodó, munkaidőkeretben történő foglalkoztatás támogatásának speciális szabályait a Korm. rendelet 20. § (2) és 37. § (2) bekezdései tartalmazzák.
Tartós foglalkoztatás: a Korm. rendelet 1. § 6. pont 6.2.- 6.4. alpontja, valamint az Mmtv. 5.§ (2) bekezdése szerinti megváltozott munkaképességű munkavállaló munkakészségének, egészségi állapotának, testi és szellemi képességeinek termelő, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett, védett körülmények között, munkaviszony keretében történő megőrzése, fejlesztése.
Tranzit foglalkoztatás: az Mmtv. 5. § (2) bekezdése szerinti megváltozott munkaképességű munkavállaló kivételével a rehabilitálható munkavállaló védett körülmények között, termelő, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett történő felkészítése a nyílt munkaerő-piacon történő foglalkoztatásra. A tranzit foglalkoztatás célja akkor valósul meg, ha a megváltozott munkaképességű munkavállaló a tranzit foglalkoztatást követően legalább 6 hónap folyamatos foglalkoztatás keretében a nyílt munkaerő-piacon végez munkát.

I.9. Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki
- nem felel meg az I.6. pontban a pályázaton történő részvétel feltételeként meghatározott követelményeknek (költségvetési szervek - figyelemmel arra, hogy akkreditációs tanúsítványra nem jogosultak - nem nyújthatnak be pályázatot);
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.

IV. Pályázat benyújtása és bírálata
IV.1. A pályázat benyújtásának helye és módja
A pályázati dokumentáció letölthető a Kormányhivatal honlapjáról
(http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest), valamint a Szociális Ágazati Portál honlapjáról (http://szocialisportal.hu/web/guest/aktualis/).
Az elektronikus pályázatkezelő rendszer a https://ikr.nrszh.hu/ikr/ linken érhető el. A pályázó kizárólagos felelőssége, hogy az elektronikus pályázati eljárásban való részvételhez megfelelő informatikai-műszaki háttérrel rendelkezzen.
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az IKR-en keresztül, amelynek pályázati funkciója 2017. szeptember 30-tól érhető el. A pályázó az IKR-be való belépése után az ott megadott feltételekkel (felhasználónevével és jelszavával) válik jogosulttá a pályázat benyújtására.
Az internetes pályázati űrlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz minden kérdésre választ adva kell kitölteni, és a mellékleteket pdf formátumban elektronikus úton becsatolni.
A Kormányhivatal jogosult az IKR-be feltöltött adatok, információk és dokumentumok hitelességét a pályázati eljárás időtartama alatt bármikor ellenőrizni (helyszíni vagy egyéb vizsgálat formájában), egyes iratokat vagy akár a teljes pályázathoz csatolandó dokumentációt írásban is bekérni.
Benyújtottnak csak az a pályázat minősül, amely az IKR-ben a pályázó által (a "Véglegesítés ikonra történő kattintással) a megadott határidőig véglegesítésre került, és az informatikai rendszerben a pályázat állapota "Beadott”-ra változott.
A pályázat IKR-ben történő összeállítása, illetve benyújtása során adódó esetleges technikai problémák megoldása érdekében információ kizárólag elektronikus levélben, a palyazat@rehab.bfkh.gov.hu címen kérhető, szükség esetén a hibaüzenetet bemutató képernyőkép(ek) csatolásával.
Telefonos tájékoztatás a pályázati azonosító szám ismeretében kérhető, a 06-1-896-7031 telefonszámon, azonban a pályázati eljárás eredményéről, a 2018. évre várható támogatási összegekről, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól a Kormányhivatalnak nincs módja tájékoztatást adni.
IV.2. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázatokat a pályázati felhívás megjelenésétől számított 30 napig folyamatosan, de legkésőbb 2017. október 30-án 24:00-ig lehet benyújtani.
A benyújtási határidő után benyújtott pályázatok érvénytelenek, ezért érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.
IV.3. A pályázat bírálata
IV.3.1. A pályázatok érvényességének ellenőrzése
A benyújtott pályázatokat a Kormányhivatal formailag ellenőrzi, amely ellenőrzés kritériumai az alábbiak:
a) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága
b) a pályázat kitöltöttsége, kötelező mellékletek megléte.
IV.3.2. A hiánypótlás módja
Amennyiben a pályázat formai ellenőrzése a IV.3.1. b) alpontja tekintetében hiányosságot állapít meg, a Kormányhivatal a pályázót egy alkalommal a Korm. rendeletben meghatározott 5 munkanapos határidővel hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlásra történő felszólítás elektronikus úton, rendszerüzenetek formájában történik meg, amelyről a pályázó elektronikus levélben értesítést kap a pályázati űrlapon megjelölt értesítési e-mail címre.
A hiányosságok kijavítására, pótlására a pályázónak csak egy alkalommal, a megadott határidőn belül van lehetősége, amelyet követően a pályázatot ismételten véglegesíteni kell az IKR-ben. Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben nem tesz eleget, a pályázat érvénytelennek minősül és nem kerül elbírálásra. A határidőkre tekintettel utólagos teljesítésnek, méltányossági kérelemnek helye nincs.
IV.3.3. A pályázatok elbírálása
A Kormányhivatal a pályázatokat tartalmi szempontból értékeli, majd a benyújtási határidőt követően javaslattételre előkészíti, és megküldi a Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdései szerinti pályázati bíráló bizottság (a továbbiakban: bizottság) részére. A bizottság a döntéseit a tartalmi értékelésre figyelemmel, az összes tag részvételével, ellenszavazat nélkül hozza meg.
A bizottsági ülésről készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a bizottság tagjainak nevét, a bizottsági javaslat meghozatalának napját, a pályázatokról kialakított bizottsági javaslatot és annak indokolását.
A jegyzőkönyv a pályázati eljárás lezárását követően nyilvános, abba bárki betekinthet.
A miniszter részére a bizottság tesz indoklással ellátott javaslatot a nyertes pályázókra.
http://www.kormanyhivatal.hu
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)


A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag
Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum