Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Barnamezős területek rehabilitációja - megyei jogú városok területek megújítása / TOP-6.3.1-16
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
07/15/2017, 09/30/2017, 12/29/2017
Érvényes:
12/29/2017
Tárgymutató:
barnamezős területek rehabilitációja - városi területek megújítása/ TOP-6.3.1-16
Pályázhat:
a megyei jogú város önkormányzata (GFO 321)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Elérhető a honlapon a Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-6.3.1-16 kitöltő programja.

FELHÍVÁS
a városi barnamezős területek megújítására

A Felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja
A Felhívás kódszáma: TOP-6.3.1-16
Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére a megyei jogú városok barnamezős területeinek környezettudatos átalakítása, vállalkozói tevékenységeket ösztönző, a népességmegtartó településfejlesztési beavatkozásra.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítását. A cél elérését a Kormány a helyi önkormányzatok együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatási összeg 100%-ának megfelelő mértékű támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a települések általános környezeti állapotának javításához, valamint a TOP gazdaságfejlesztési céljaihoz;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A felhívás legfőbb célja a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása. Az intézkedés elsősorban olyan infrastruktúra-fejlesztéseket támogat, amelyek javítják a települések általános környezeti állapotát, segítik a település fenntartható fejlődési pályára állítását, a beruházások során olyan technológiák, módszerek kerülnek alkalmazásra, amelyek környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktú-ra és a település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést a település 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet szerint kidolgozott Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megfelelően, továbbá hozzájárulnak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) gazdaságfejlesztési céljaihoz, ezzel pedig a települések lakosságának megtartásához. A gazdasági szereplőket célzó, a vonzó üzleti környezetet biztosító, a megyei jogú városok térségi-gazdasági központi szerepét erősítő, a helyi gazdaságot ösztönző beruházások közül is a TOP kiemelt területe a barnamezős területek, rozsdaövezetek rehabilitációja.
A fejlesztések eredményeként cél az önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú együttműködése, a köz- és a magánszektor szereplői által tervezett fejlesztések összehangolása, amely a városi környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás bővülését is eredményezheti.
A fejlesztések megvalósítása során elsődleges tekintettel kell lenni a városi közterületek környezettuda-tos, család- és klímabarát megújítására, azaz arra, hogy a beavatkozások területe alkalmas legyen a csa-ládok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti fenntarthatóság követelményeit szolgálják, a városi zöld környezet megteremtéséhez, ezek gazdaságos fenntartásához járuljanak hozzá. Mindezeken túl a felhívás keretében támogatásra kerülő projektekkel szemben elvárás a TOP gazdaságélénkítés és foglalkoztatási szint növelésére irányuló stratégiai céljához történő közvetlen vagy közvetett hozzájárulás is.
A barnamezős területek rehabilitációja során törekedni szükséges a terület funkcióváltó megújítására, azaz hogy a fejlesztésekkel teljesüljön az intézkedés célja: a barnamező rehabilitációjával minél több, a városfejlesztés és a városüzemeltetés szempontjából innovatív módszert alkalmazó, új, zöldterületi-rekreációs, közösségi és kulturális funkciókkal gazdagodó, fenntartható városi terület jöjjön létre.
Tárgyi felhívás a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon2, 2 281 millió Ft.
2Az operatív programban rögzítettek alapján.
A felhívás teljes keretösszegének becsült támogatástartalma 2 166 millió Ft, amely mértéke minden esetben a támogatott projektek támogatási intenzitása alapján kerül odaítélésre.
A területi egység számára rendelkezésre álló forrás meghatározása és a támogatási kérelmek várható darabszáma a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
1.3. A támogatás háttere
A TOP 6.3. intézkedésének célja a vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés a vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása településfejlesztési beavatkozásokkal. A beavatkozások legfőbb elvárt eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása.
Az intézkedés ugyanakkor kezelni kívánja a városi rozsdaövezetek, barnamezős területek problematikáját is, ezen területek helyreállítását, szennyezés-mentesítését, ezen alulhasznosított ingatlanok lakosság általi ismételt használatbavételét. Mindezt olyan módon, hogy megújításuk lehetőség szerint gazdasági funkciókra irányuló fejlesztésekkel összhangban történjen, a fejlesztés hatására pedig e városi tereket a lakosság használatba vegye.
Jelen felhívást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága hirdeti meg 1005/2016. (I. 18.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek
Nem releváns.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:
- a megyei jogú város önkormányzata (GFO 321)
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A konzorciumi formában megvalósítandó projekt esetén Konzorciumvezető kizárólag a támogatást igénylő helyi önkormányzat lehet.
Önállóan nem, csak konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:
- helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32);
- helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37);
- önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (GFO 11, 57);
- egyesület (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529);
- egyházi jogi személy (GFO 55);
- alapítvány (GFO 563, 565, 569);
- közalapítvány (GFO 561);
- többségi önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság (GFO 11, 57);
- egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 59);
- egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 69);
- országos közút területén megvalósuló útépítési, útfelújítási munkálatok esetében a jogszabályban meghatározott építtető (MK NZrt, NIF Zrt.).
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége a felhívás területi egységre vonatkozó terület-specifikus mellékletében kerül szabályozásra.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó terület-specifikus mellékletében kerül szabályozásra.
b) A támogatás intenzitás mértéke nem állami támogatásnak minősülő támogatás esetén az elszámolható költség 100%-a.
c) A támogatás intenzitás mértéke szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.
d) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás
a) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője - a támogatást nyújtó döntésétől függően - jogosult ésszerű nyereséget szerezni.
A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
VAGY
b) Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási támogatás esetén a támogatás összege a fent meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési veszteséget. A támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az ésszerű nyereségre is.
Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó működési támogatás esetén a támogatás összege a fent meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

e) Sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás
Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.
Működési támogatás esetén a támogatás nem haladhatja meg a keletkező működési veszteséget. A működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell megállapítani.
Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a támogatás összege a fenti pontokban meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.

f) Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.
A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből. 47

g) Közszolgáltatásért járó ellentételezés
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a, figyelemmel az állami támogatási szabályokra. különös tekintettel arra, hogy:
Az ellentételezés összege évente és feladatonként nem haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget. Amennyiben az ellentételezés összege a megbízás időszaka alatt változik, úgy az éves összeget a megbízási időtartamra tervezett ellentételezés éves összegeinek átlagaként kell kiszámítani.
A támogatás éves átlagos összege túllépése esetén a közszolgáltatásért járó ellentételezést előzetes jóváhagyás céljából be kell jelenteni az Európai Bizottság részére.
https://www.palyazat.gov.hu/top-631-16-barnamezs-terletek-rehabilitcija
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum