Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító tevékenységek finanszírozása / 04_JUN-KKM-VIZDIPLOMACIA-2020
Kiíró:
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Határidő:
09/01/2020
Érvényes:
09/01/2020
Tárgymutató:
Hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító tevékenységek finanszírozása / 04_JUN-KKM-VIZDIPLOMACIA-2020
Pályázhat:
Magyarországon bejegyzett és jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, állami vízügyi igazgatási szervek, felsőoktatási intézmények, valamint víziparral összefüggő érdekképviseleti tevékenységet folytató egyesületek, szövetségek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító tevékenységek
finanszírozása / 04_JUN-KKM-VIZDIPLOMACIA-2020

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS SZABÁLYZAT (2020)
a hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító tevékenységek finanszírozására
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium vagy a pályázat kezelője) a Kormánynak a hazai vízipar külpiaci tevékenységének előmozdítása céljából a hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító pályázati felhívást tesz közzé.
A felhívás referenciaszáma: 04_JUN-KKM-VIZDIPLOMACIA-2020
Jogszabályváltozás esetén, illetve egyéb indokolt esetben, a pályázati felhívásban és szabályzatban foglaltak módosulhatnak, amit a Minisztérium jelen pályázati felhívással azonos módon közzétesz.
A Minisztérium fenntartja a jogot, hogy a támogatói döntést követően - amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget bármely okból kifolyólag nem állt módjában teljes körűen lekötni -, további beadási határidőt és/vagy feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás és szabályzat keretében.
Amennyiben a rendelkezésre álló költségvetési előirányzat a pályázatok benyújtási határidejét megelőzően megszűnik, vagy ennek veszélye fennáll, a pályázatok benyújtására, illetve a már benyújtott pályázatok elbírálására és további kezelésére vonatkozó lehetőséget a Minisztérium kizárhatja. A Minisztérium a kizárásról a pályázati felhívás és szabályzat közzétételének módjával azonos módon közleményt tesz közzé.
A támogatás forrása a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. mellékletének XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai közül a 7. címszám Fejezeti kezelésű előirányzatok 1. alcímszám Célelőirányzatok 30. jogcímcsoport szám "Nemzeti Hidrodiplomáciai és Vízipari Export Program támogatása" célelőirányzat törvényi sorból rendelkezésre álló 175 000 000 Ft, azaz százhetvenöt millió forint.

1. A pályázati felhívás és szabályzat tartalma
A pályázati felhívás és szabályzat meghatározza a támogatás mértékét, intenzitását, rendeltetését, a pályázatra jogosultak és az elszámolható költségek körét, a kötelező dokumentációt, a pályázat benyújtásának módját, a támogatás odaítélésének általános kritériumait és egyéb, a pályázathoz kapcsolódó kérdéseket.

2. A pályázat célja
A pályázat célja vissza nem térítendő támogatás biztosítása annak érdekében, hogy előmozdítsa a hazai vízipari cégek, szervezetek, illetve felsőoktatási intézmények vízipari tevékenységgel összefüggő alábbi törekvéseit:
- vízipari exportpiaci lehetőségeik bővítését,
- tudásuk és képességeik megosztását a vízválság elleni küzdelemben,
- bekapcsolódásukat nemzetközi intézmények által finanszírozott, külföldi - víziparral összefüggő - projektek tervezésébe és megvalósításába.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
Egy pályázat keretében - a 2. pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében - az 1. sz. táblázatban az a) - b) pontokban ismertetett tevékenységi kategóriáknál meghatározott minimum és maximum értékek közötti összegek igényelhetők támogatásként.

4. A támogatás mértéke, folyósítása
Az 1. sz. táblázatban ismertetett a) tevékenységi kategória esetén a projekt összes elismerhető költségének maximum 60%-a nyújtható támogatás keretében, a pályázat megvalósításához saját forrásként a teljes költség legalább 40%-ának biztosítása szükséges a pályázó részéről.
Az 1. sz. táblázatban ismertetett b) tevékenységi kategória esetén a projekt összes elismerhető költségének maximum 70%-a nyújtható támogatás keretében, a pályázat megvalósításához saját forrásként a teljes költség legalább 30%-ának biztosítása szükséges a pályázó részéről.
Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből megítélt más költségvetési támogatás.
A benyújtott pályázat mellékletét képezi - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 69. § (1) bekezdés e) pontja szerint - a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes bemutatását tartalmazó költségterv, amely a pályázati adatlappal és a megvalósítási ütemtervvel egybeszerkesztett, közös ’Excel’ munkafüzet formájában kerül közzétételre.
A pályázati felhívás és szabályzat keretében kizárólag a támogatható időszak folyamán (2020. szeptember 1. és 2021. október 29. között), a projekt megvalósítása érdekében felmerült, igazoltan e célra fordított, és a pályázat mellékleteként benyújtott költségtervben szereplő, a támogatás felhasználási határidejéig (2021. október 29.) kiállított bizonylatokkal alátámasztott és ezen időszakban pénzügyileg is teljesített kiadások számolhatók el.
A Minisztérium a megítélt támogatás 100%-át támogatási előleg formájában folyósítja az Ávr. 87. § (1) bekezdésének megfelelően. A Minisztérium a támogatási előleget egy összegben, a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően benyújtott hiánytalan írásbeli lehívás beérkezése után, az annak elfogadásáról szóló teljesítésigazolás aláírását követő 30 napon belül a pályázatban megjelölt számlaszámra utalja.
A tartalmi jelentés beadási határideje 2021. november 30., melynek részét képezi minden szükséges dokumentum mellett a 3. fél által kiállított befogadó nyilatkozat. A pénzügyi elszámolás beadási határideje 2021. november 30., melynek részét képezi a 2020. szeptember 1. és 2021. október 29. között felmerült, ezen időszakban pénzügyileg is teljesített költségtételek elszámolására vonatkozó összes bizonylat az alátámasztó dokumentumokkal együtt.
A tartalmi jelentés és pénzügyi elszámolás benyújtási határideje 2021. november 30.
A kedvezményezett köteles a támogatás igénybevételének jogosságát igazoló bizonylatait elkülönítetten kezelni és nyilvántartani, valamint azoknak a könyvvitelben történő elkülönítése és egyértelmű azonosítása is szükséges. A kedvezményezett köteles a Minisztérium számára bármikor betekintést biztosítani vonatkozó könyveibe. A kedvezményezett köteles továbbá az arra jogosult szervek, hatóságok ellenőrzése esetén velük együttműködni, az általuk kért, illetve az előírt adatszolgáltatásnak eleget tenni, biztosítani az ellenőrzés eredményes, akadálymentes lefolytatását.
Kedvezményezett köteles hozzájárulni a támogatási jogviszonnyal összefüggésben keletkezett, támogatással kapcsolatos releváns adatoknak a közfeladatot ellátó szerv honlapján és a Magyar Államkincstár monitoring rendszerében történő közzétételéhez.

5. A pályázat ütemterve
A pályázat ütemtervét a táblázat tartalmazza.
Pályázatok benyújtásának határideje 2020. szeptember 1. 23:59 óra
Pályázók kiértesítése a támogatói döntésről legkésőbb 2020. október 12.
Támogatási szerződés megkötése legkésőbb 2020. október 30.
A támogatott tevékenység elszámolhatóságának időszaka 2020. szeptember 1. és 2021. október 29.
A beszámoló (tartalmi jelentés és pénzügyi elszámolás) beadási határideje legkésőbb 2021. november 30.
A pályázó által a pályázati adatlapon a "Projekt kezdete" és "Projekt vége" elnevezésű adat mezőkben kizárólag 2020. szeptember 1. és 2021. október 29. közé eső időszak jelölhető meg, és kizárólag ezen időszak alatt, a támogatott tevékenységgel kapcsolatban felmerült és pénzügyileg teljesített költségek számolhatók el. A pályázók 2020. szeptember 1-től saját felelősségre megkezdhetik a projekt végrehajtását. A pályázat tevékenységeit és költségeit a fentiek figyelembevételével szükséges megtervezni.

6. A támogatás igénybevételére jogosultak köre
Jelen pályázati felhívás keretében pályázat benyújtására Magyarországon bejegyzett és jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, állami vízügyi igazgatási szervek, felsőoktatási intézmények, valamint víziparral összefüggő érdekképviseleti tevékenységet folytató egyesületek, szövetségek jogosultak.
Pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

7. Elszámolható költségek
Költségnemek szerinti elszámolhatóság
A projekt keretében kizárólag a pályázat céljával összefüggésben keletkező alábbi költségek számolhatók el:
Dologi költségek:
- Szakmai anyagok beszerzése (szakkönyvek, szakfolyóiratok)
- Egyéb, a pályázat céljaival szorosan összefüggő készletbeszerzések
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói díjak)
- Egyéb, a pályázat céljaival szorosan összefüggő szolgáltatások
- Utazási költség
- Szállásköltség
- Reklám, marketing, média kiadások
- Úthasználati díj
Felhalmozási kiadások:
- Immateriális javak beszerzése, létesítése
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
A fentieken túl személyi jellegű költségek kizárólag a jelen pályázati felhívás és szabályzat 1. sz. táblázatában foglalt tevékenység-kategóriákra benyújtott pályázatok esetében számolhatók el az alábbi felsorolás szerint:
Személyi költségek:
- Bérköltség
- Egyéb, a pályázat céljaival szorosan összefüggő személyi jellegű kifizetések
- Szakképzési hozzájárulás
- Szociális hozzájárulási adó
A személyi költségek teljes elszámolható összege az 1. sz. táblázatban ismertetett tevékenységi kategóriák esetében nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 20%-át. Személyi költségek elszámolására központi költségvetési szerv pályázók számára nincs lehetőség.
Az utazási és szállási költségek teljes elszámolható összege az 1. sz. táblázatban ismertetett tevékenységi kategóriák esetében nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 20%-át.
A projekt keretében a fentiekben részletezett költségeken kívül egyéb működési költségfajták (dologi költségek és személyi költségek), illetve egyéb felhalmozási kiadások nem számolhatók el.

Időbeni elszámolhatóság
Kizárólag az igazoltan 2020. szeptember 1. és 2021. október 29. között felmerült, ezen időszakban pénzügyileg is teljesített költségtételek elszámolására van lehetőség.

8. A pályázaton igényelhető támogatásra vonatkozó további feltételek
A visszaigényelhető általános forgalmi adó (a továbbiakban áfa) nem támogatható, ezért a nyertes pályázónak szerződéskötéskor nyilatkoznia kell az áfa levonási jogával kapcsolatban. Amennyiben a pályázó áfa levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt áfával növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie. Amennyiben a pályázó adóalany és áfa levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható áfa nélkül számított nettó összköltsége.
A nyertes pályázó a projekt keretében köteles a jelen pályázati felhívás és szabályzat 1. számú táblázatában foglalt kategóriák közül kiválasztott projektcélhoz illeszkedő és arányos mértékű nyilvánossági (PR) tevékenység ellátására, melynek során tájékoztatást nyújt a támogatás összegéről és a támogató forrásról a meghatározott arculati elemek használata mellett, összhangban a támogatási szerződés ezirányú előírásaival.
A nyertes pályázó a projekt pénzügyi és szakmai lezárását követő 5 évben köteles a Külgazdasági és Külügyminisztérium rendelkezésére bocsátani minden, a Minisztérium által bekért, megvalósult pályázatra vonatkozó dokumentációt.
A kedvezményezett a projekt megkezdését megelőzően, valamint annak végrehajtása során, köteles folyamatos - rendkívüli esemény esetén azonnali - írásbeli tájékoztatást adni a támogatott tevékenység megvalósítási helyszínén működő, vagy területileg illetékes magyar külképviseleten dolgozó külgazdasági attasé részére.
https://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/megjelent-a-hazai-vizipar-kulpiaci-tevekenyseget-elomozdito-palyazati-program-2020-evi-felhivasa
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum