Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Szállodák fejlesztése Pest megye területén / PM_SZALLODA_2020
Kiíró:
Pénzügyminisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2020
Tárgymutató:
szállodák fejlesztése, Pest megye / PM_SZALLODA_2020
Pályázhat:
mikro, kis- és középvállalkozások
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Szállodák fejlesztése Pest megye területén
című pályázathoz
Pályázati Kiírás kódja:
PM_SZALLODA_2020

1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS ELŐZMÉNYE, HATÁLYA
A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásról szóló 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat) értelmében a Pest megyei önkormányzatok és a Pest megye területén lévő vállalkozások fejlesztései a 2016-2021 közötti időszakban, a hazai központi költségvetés terhére, összesen 80 milliárd forint célzott pénzügyi támogatásban részesülnek. Az 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 3. pontja szerint a pénzügyi támogatás összegét a XV. Pénzügyminisztérium fejezetben létrejött Pest megyei fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzat tartalmazza.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés, valamint a célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltété (rendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat alapján a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM), mint Támogató pályázatot hirdet a meglévő Pest megyei szállodák férőhely kapacitásának bővítése, a nyújtott szolgáltatások színvonalának emelése illetve új szolgáltatások bevezetése támogatására.
A támogatási rendszer lebonyolítási feladatait a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) látja el.
A Kiírás vonatkozásában az alábbi jogszabályokat kell alkalmazni:
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól 2016. évi CLVI. törvény;
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.);
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.);
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény;
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.);
a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely­üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet;
a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet;
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet (a továbbiakban: Fej.kez. rendelet);
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK);
az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet;
a Bizottság 651/2014/EU Rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról (a továbbiakban: ÁCSR);
a Bizottság 1407/2013/EU Rendelete (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet);
az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tanúsítási Kormányrendelet);
az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (a továbbiakban: TNM rendelet).

2. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS TÁRGYA ÉS CÉUA
A támogatás átfogó célja Pest megye földrajzi elhelyezkedéséből, természeti, épített és kulturális örökségéből származó turisztikai lehetőségek jelenleginél jobb kihasználása. A pályázati kiírás közvetlen célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található minőségi kereskedelmi szálláshelyek (szállodák) által nyújtott szolgáltatások színvonalának emelése, kapacitásuk bővítése, új, a kihasználtságot/jövedelmezőséget javító szolgáltatások kialakítása, igazodva a megnövekedett kereslethez és szem előtt tartva a fenntarthatósági szempontokat is. Ezzel összefüggésben cél a kapacitáskihasználtság javítása, a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése és a szezonalitásból adódó egyenetlenségek csökkentése.
A támogatási konstrukció a férőhelyek és szolgáltatások bővítése, azok minőségének emelése révén közvetlenül járul hozzá a helyi foglalkoztatás bővítéséhez. A vendégforgalom növekedése pedig közvetve lehetőséget teremt arra, hogy a helyi attrakciókat és szolgáltatásokat igénybe vevők száma növekedhessen, így járulva hozzá a turisztikai és vendéglátó szektorban működő helyi kis- és középvállalkozások jövedelmezőségének és verseny képességének javulásához.
Részletes célok:
a szolgáltatási színvonal emelése (szállodák színvonalának, komfortfokozatának fejlesztése, tematikus, pl. családbarát szolgáltatások kialakítása);
a tematikus szolgáltatások kapacitásának növelése, valamint új szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások (pl. családbarát, egészség- turisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra kialakítása);
kapacitásbővítés (férőhelyszám, kiszolgáló területek, vendéglátó egységek kapacitásának bővítése);
szállodák üzemeltetési hatékonyságának, kapacitáskihasználtságának javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása (pl. informatikai, energetikai beruházások/szolgáItatások megvalósítása);
az érintett desztinációkban a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése, illetve az adott desztináció jellege miatt szezonálisan működő egységeknél a szezon meghosszabbítása, vagy a szezonalitás egyenetlenségének kezelése;
szolgáltatók folyamatos, éves működésének biztosítása.
A projektek esetében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a szolgáltatásfejlesztés, modernizáció és bővítés révén megújuló és kibővülő szállodák képesek legyenek:
oldani a szezonalitásból fakadó egyenetlenségeket;
a folyamatos foglalkoztatás biztosítására, ezáltal helyi adók, közterhek és egyéb állami előírások teljesítésére;
jobban illeszkedni a turisztikai fejlesztési irányvonalakhoz.

3. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A Pályázati Kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:
2 000,0 millió forint
A támogatás forrása: Magyarország központi költségvetésének Pest megyei fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzata.
A forráskeret 200%-át elérő támogatási igény beérkezése esetén a PM automatikusan felfüggeszti a Pályázatot. A pályázatok benyújtásának határidejét követően a PM lezárja a Pályázati Kiírást.
A felfüggesztésről vagy a lezárásról a PM kérésére hirdetményt tesz közzé a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) (http://www.allamkincstar.aov.hu/) hivatalos honlapján.

4. A PÁLYÁZÓK KÖRE, KIZÁRÓ OKOK

4.1. A támogatás igénybevételére jogosultak köre
Pályázatot az alábbi szervezeti formában működő vállalkozások nyújthatnak be:
- Mikro*, kis- és középvállalkozások.
Gazdálkodási formakód (GFO) szerint:
- 113 Korlátolt felelősségű társaság;
- 114 Részvénytársaság.
Pályázatot kizárólag olyan gazdasági társaság nyújthat be, amely megfelel az alábbi feltételeknek.
1. a fejlesztést Pest megye területén valósítja meg;
2. a fejlesztéssel érintett ingatlan 100%-os tulajdonában van, vagy a fejlesztéssel érintett szállodára vonatkozó érvényes üzemeltetői szerződéssel rendelkezik (ebben az esetben szükséges a fejlesztéssel érintett szálloda tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata is a pályázatban célzott fejlesztés megvalósításához);
3. a fejlesztéssel érintett ingatlan működési engedéllyel rendelkező, működő szálloda;
4. rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel (melybe az előtársaságként való működés nem számít bele);
Pályázatot kizárólag olyan vállalkozás nyújthat be, amely Pest megye területén valósítja meg fejlesztését, azzal a kivétellel, hogy Bernecebaráti, Göd, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Perőcsény, Szob, Szokolya, Sződliget, Tésa, Vác, Vámosmikola, Verőce, Zebegény településeken megvalósítandó szálloda-fejlesztésre nem nyújtható be pályázat. A felsorolt településeken a Kisfaludy Program - Dunakanyar III. ütem keretében hasonló tartalommal megjelenő szálláshely fejlesztési kiírásában volt benyújtható.
Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan üzemeltetése, működtetése más jogi személy számára bérbeadásra kerül, úgy a pályázat benyújtásához szükséges a bérlő beleegyező nyilatkozata. A kötelező fenntartási időre a fenntartási kötelezettség a pályázót terheli. A tulajdonos, a projekt fenntartását bérlőn, üzemeltetőn vagy vagyonkezelőn keresztül is biztosíthatja. Ebben az esetben meglévő szálloda esetén szükséges legalább a fenntartási időszak végéig szóló bérleti, illetve üzemeltetési szerződés csatolása a pályázathoz, változás esetén a módosított szerződés benyújtása a Kincstár részére a fenntartási időszak végéig.
A fejlesztéssel érintett szálloda a fenntartási időszak végéig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával és a vállalt kötelezettségek átvállalásával, átruházásával adható bérbe, vagy más használatába, idegeníthető el, vagy terhelhető meg.
A támogatási konstrukció keretében a "szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben" szereplő kereskedelmi szálláshely típusok közül pályázatot kizárólag olyan meglévő szálloda fejlesztésére lehet benyújtani, amelyre vonatkozóan a pályázó a pályázat benyújtásakor működési engedéllyel rendelkezik.
Továbbá a pályázónak (tulajdonosnak) a fejlesztés eredményeként vállalnia kell, hogy
a Hotelstars Union egységes szállodai minősítési rendszerében legalább 3*-os minősítést szerez a fejlesztéssel érintett szállodára vonatkozóan legkésőbb a támogatott tevékenység megvalósítását követően benyújtásra kerülő beszámoló elfogadásáig és azt biztosítja a fenntartási időszak végéig;
évi 365 napig nyitva tart a fenntartási időszak végéig (azaz a támogatott tevékenység zárásáig);
minimum 50%-os kihasználtsággal működik a fenntartási időszak végéig (azaz a támogatott tevékenység zárásáig).
Jelen kiírás keretében a pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
A támogatás igénybevételére vonatkozó általános szabályok:
Pályázatot csak a kiírás szerinti jogosult nyújthat be.
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
A pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetniük.
Amennyiben a beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik, úgy a pályázó köteles betartani a Kbt. előírásait.
Nem részesülhet támogatásban a pályázó,
a) ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll,
b) ha az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
c) ha nem felel meg a Pályázati Kiírásra vonatkozó európai uniós jogszabályoknak,
d) ha a pályázó vagy annak az ÁCSR 1. számú melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a jelen Kiírás keretében egyszerre több pályázatot nyújt be,
e) ha a jelen Kiírás keretében benyújtott pályázatában rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét;
f) ha az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) 50. §-ában foglaltaknak nem felel meg,
g) ha a pályázat a vonatkozó állami támogatási szabályok alapján nem támogatható.
h) ha olyan beruházáshoz igényel támogatást, mely esetében az elmúlt 5 évben más hazai vagy uniós forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra már részesült támogatásban, azaz nyertessége esetén kettős finanszírozás következne be;
i) ha a projekt értékelése során kiemelkedően jelentős kockázat merül fel. Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például:
- ha a pályázó, és az árajánlatot adó vállalkozás székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn,
- ha a megvalósítási helyszín nem alkalmas a pályázatban jelzett tevékenység végzésére, illetve a beszerzett eszközök üzemeltetésére,
- ha a saját forrás magánszeméllyel, különösen külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított
j) ha a pályázó a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/C. § (1) bekezdésében foglalt regisztrációs kötelezettségét a rögzített határidőn belül nem teljesíti.

5. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

5.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
5.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
a) szállodák kapacitásbővítése (pl. férőhelyek számának növelése, szobaszám növelés kiszolgáló infrastruktúrával) hozzáépítéssel, vagy a meglévő épület(ek) korszerűsítésével, bővítésével, új épület(ek) építésével;
b) szállodák külső és belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának, minőségének fejlesztésére és a szállodák szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, korszerűsítésére irányuló beruházások;
c) szállodák szolgáltatási kínálatának minőségi és mennyiségi fejlesztéséhez, új, tematikus szolgáltatásfejlesztéshez (pl. családbarát, szenior, egészségturisztikai, kerékpáros szolgáltatások) kapcsolódó, infrastrukturális beruházások az adott térség turisztikai fejlesztési irányaihoz, kitörési pontjaihoz igazodva;
d) szállodák wellness szolgáltatás-fejlesztéshez kapcsolódó olyan infrastrukturális beruházások, amelyek a szolgáltatások kapacitását bővítik (kizárólag négy évszakban használható wellness elemekkel), illetve a szolgáltatás színvonalát javítják (pl. gépészeti berendezések fejlesztése, cseréje);
e| szállodákban új konferenciaterem/termek, illetve multifunkciós terem/termek létesítése;

6. A TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

6.1. A támogatás formája
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.
6.2 A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető támogatás összege:
minimum 60,0 - maximum 300,0 millió Ft.
Az igényelhető maximális támogatás mértéke legfeljebb a pályázat keretében tervezett beruházás elszámolható költségeinek: 50%-a lehet.
A pályázat keretében elszámolható költségek fajlagos korlátja a fejlesztéssel érintett szálloda hasznos alapterületének négyzetméterére vetítve:
a fejlesztés után 3* szálloda esetén: nettó 440 000 Ft/m2, a fejlesztés után 4*vagy 5* szálloda esetén: nettó 550 000 Ft/m2.
Hasznos alapterület alatt az OTÉK 1. számú mellékletének 46. pontja szerinti hasznos alapterület értendő.
A pályázatok tárgyát képező projektek hasznos alapterületre vonatkozó monitoring mutatóinak esetleges negatív irányú eltérése esetén a fent meghatározott (fajlagos m2 költség) értékekkel számított különbözeti értékekkel csökkentésre kerül a projekt elszámolható költségéből kalkulált támogatás.
A Pályázati Kiírás keretében támogatható tevékenység finanszírozása az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül.
A támogatás
regionális beruházási támogatás, vagy
kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás, vagy
helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás, vagy csekély összegű (de minimis) támogatás, vagy
energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás jogcímen vehető igénybe, a jogcímek maximális támogatás intenzitása és a teljes projektre vetített maximális 50%-os támogatási intenzitás figyelembevételével.
A pályázó egy projekt keretében több jogcímen is igényelhet támogatást, azzal a feltétellel, hogy a projekt egy-egy fejlesztési/beruházási tevékenysége csakis egyféle jogcímen számolható el. A helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás jogcím kizárólag önállóan, vagy a csekély összegű támogatással kombinálva vehető igénybe.
Az egyes állami támogatási jogcímekhez kapcsolódó feltételeket és elvárásokat a 6.6. fejezet tartalmazza.
A jelzett támogatási intenzitások azzal a feltétellel alkalmazhatók, ha a kedvezményezett a pályázat benyújtásakor, valamint a Támogatási Szerződés hatálybalépésekor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.

7. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

7.1. A pályázat benyújtásának módja
A pályázatok benyújtása a Kincstár honlapjáról elérhető elektronikus felületen keresztül (http://www.allamkincstar.gov.hu/). a Pályázati Adatlap kitöltésével, a szükséges mellékletek csatolásával (feltöltésével}, valamint az elektronikus felületről kinyomtatott és aláírt nyilatkozatnak a Kincstár részére postai vagy személyes úton határidőben történő eljuttatásával történik.
A Pályázati Adatlap elektronikus kitöltéséhez a pályázónak az elektronikus felület megnyílását követően regisztrálnia kell, és a regisztráció során kapott azonosító és jelszó alapján be kell jelentkeznie az elektronikus kitöltő felületre. Regisztrálni a pályázati felület megnyitását követően (a Kiírás megjelenését követő 30. nap elteltével) lehet. A pályázó a regisztrációt követően tudja kitölteni az elektronikus adatlapot és feltölteni a szükséges mellékleteket.
Véglegesítés előtt kizárólag az adatlap végén található nyilatkozatot szükséges kinyomtatni, és a pályázó által aláírni és azt beszkennelve, PDF-formátumban az elektronikus felületre feltölteni, az aláírt nyilatkozatot egy eredeti példányban zárt borítékban, tértivevényes ajánlott küldeményként postai úton megküldeni vagy személyesen benyújtani a Kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodája (1139 Budapest, Váci út 71.) részére.
Amennyiben a pályázó a Pályázati Adatlap kitöltését és a mellékletek feltöltését befejezte, szükséges azt véglegesítenie. (A Pályázati Adatlap véglegesítését követően nincs lehetőség az adatok megváltoztatására.)
A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje:
- nyilatkozat letöltése és az elektronikus feltöltés lezárása (beleértve a szükséges mellékletek feltöltését is) legkésőbb a pályázati kitöltő felület megnyitását követő 30. nap 24:00 óra;
- nyilatkozat postára adásának határideje az elektronikus adatlap lezárását követő munkanap 24:00 óra;
- vagy a nyilatkozat személyes benyújtása esetén a benyújtás határideje az elektronikus adatlap lezárását követő munkanapon a Kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodáján hétfőtől csütörtökig 8:00*15:30-ig és pénteken 8:00-13:30-ig.
A "Szállodák fejlesztése Pest megye területén (2020)" című pályázati kiírásra a támogatási kérelmeket 2020. augusztus 25-én reggel 8 órától nyújthatják be a pályázók a http://www.allamkincstar.gov.hu oldalon.
A fenti határidők elmulasztása jogvesztő.
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/pest-megye-celzott-penzugyi-tamogatasa-altalanos-felhivasok
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumetumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum