Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Építési telek kialakítása, közművesítés / MFP-TKK/2020
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
09/10/2020
Érvényes:
09/10/2020
Tárgymutató:
építési telek kialakítása, közművesítés / MFP-TKK/2020
Pályázhat:
helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Építési telek kialakítása, közművesítés / MFP-TKK/2020PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Magyar Falu Program keretében
"Építési telek kialakítása, közművesítés"
című
alprogramhoz
A kiírás kódszáma: MFP-TKK/2020

1. Bevezető
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1401/2020. (VII. 15.) Korm. határozat alapján Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő építési telek kialakítása, közművesítés támogatására (a továbbiakban: kiírás).

1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja
A Kormány célul tűzte ki az 5000 fő, és az ez alatti állandó lakosságszámú kistelepülések hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyekkel az egyes területek, települések közötti fejlettségi különbség felszámolható, és a népességcsökkenés és az elvándorlás folyamata megállítható. Jelen pályázati kiírás a lakhatást szolgáló építési telkek kialakításával, már meglévő telkek teljes közművesítésével a családok helyben tartását és a kistelepülésekre költözésének ösztönzését segíti elő.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 3 000 000 000 forint.
Jelen kiírás rendelkezésre álló összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása jogcím terhére.
A pályázatonként maximálisan igényelhető támogatási összeg mértékét jelen kiírás 4.2 pontja tartalmazza.

2. A pályázat célja

2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek
A kiírás lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken lakhatást szolgáló -kialakítás után kötelezően értékesítendő- építési telek/telkek kialakítására, meglévő építési telek/telkek közművesítésére, fejlesztésére. A támogatás célja a kialakított, fejlesztett, közművesített, lakóház építésére alkalmas építési telek/telkek magánszemély részére, saját lakás/lakóház építésének céljára történő értékesítése.
Építési teleknek minősül, a beépítésre szánt területen fekvő, az építési szabályoknak megfelelően kialakított és közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre vonatkozó jogszabályi előírások szerint vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott, magánútról gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, illetve a termőföld sérelme nélkül megközelíthető telek.
Lakhatást szolgáló építési telek kialakítása esetén a pályázat kizárólag, nem vagy csak részlegesen közművesített telekre/telkekre, vagy olyan önkormányzati tulajdonú egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett olyan földterületre irányulhat, amely nem minősül termőföldnek.
A pályázat benyújtásához az övezeti besorolásáról szóló nyilatkozat is szükséges, amely tartalmazza: az övezeti besorolást; a telek beépítési módját; a kialakítható minimális telek területet; a kialakítható minimális utcafronti telek szélességet; a maximális építmény magasságot; a maximális beépítési százalékot. 2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett termőföldnek nem minősülő földterületen későbbiekben lakhatást szolgáló:
- építési telek/telkek kialakításához utcanyitás, telekalakítás;
- telekmegosztás/telekösszevonás;
- épület, építmény bontása, (a veszélyes állapotúnak minősített épület, építmény vagy szerkezet esetén az illetékes szakértő szakvéleménye alapján);
- talaj szintfeltöltése;
- teljes és részleges közművesítés (amennyiben nincs fizikai lehetőség a teljes közművesítésre), illetve már részben közművesített telek/telkek fejlesztése, mint: elosztó, gyűjtő, továbbító, szabályozó, mérő, rendeltetésű építmények, és vezetékek kialakítása, melyek a telkek rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében a fogyasztók: vízellátási, szennyvízelvezetési és belterületi csapadékvíz elvezetési, gáz-, hő- és villamosenergia-ellátási, valamint hírközlési időszakos vagy folyamatos igényeit a település saját termelő, illetve előkészítő berendezései révén, vagy akár távvezetéki rendszerekhez kapcsolódva folyamatosan, kellő biztonsággal, közösségi úton, üzemszerűen működve kielégítik.
A közművesítés célja, hogy minden közműnek meg kell lennie, ami a településen elérhető.
Felhívjuk a figyelmet, a kialakításra kerülő, fejlesztéssel érintett építési telkek kizárólag lakhatási célú épületek építésére használhatók fel.
2.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
E kiírás keretében önállóan nem, csak a 2.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek:
- Építési és bontási hulladék kezelése, szállítása
- Előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége, földmérési feladatok költsége például telekhatár-rendezés, telekösszevonás, telekmegosztás, telekalakítás, kitűzés, szakértői vélemény az épület állapotáról);
- A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például; műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment költsége).
2.1.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység
- A kialakított, fejlesztett, közművesített, lakóház építésére alkalmas építési telek/telkek magánszemély részére, saját lakás/lakóház építésének céljára történő értékesítése.
Felhívjuk a Pályázó figyelmét, hogy a Támogatói Okirat kiállítását követően a kialakított, fejlesztett, közművesített építési telket/telkeket (60 napnál nem régebbi független értékbecslő által kiállított értékbecslés, és jegyzői nyilatkozattal alátámasztott) piaci áron lakóingatlan építés céljára a támogatási tevékenység határidején (3 év) belül magánszemély számára, saját otthonteremtés céljára értékesítenie kell. Amennyiben nem valósul meg az értékesítés a Pályázót visszafizetési kötelezettség terheli.
- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (lásd még: jelen kiírás 4.4. pontja).

2.2. Nem támogatható tevékenységek
A kiírás keretében a 2.1. pontban és alpontjaiban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.
Nem támogatható korábbi hazai és/vagy európai uniós projekt keretében már beszerzett, illetve beszerzésre kerülő eszközök/berendezések elszámolása.

2.3. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
A Pályázónak figyelembe kell vennie, hogy a támogatott tevékenységgel létrehozott eredményeknek meg kell felelniük a kiírás 2. számú mellékletében foglalt elvárásoknak.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatott tevékenységek megvalósítása során a hatályos, építésre vonatkozó jogszabályok betartása kötelező.

2.4. A projektvégrehajtás időtartama
2.4.1. A projekt megkezdése
Jelen pontot az "Általános Útmutató a Magyar Falu Program keretében 2020. évben meghirdetett kiírásokhoz" c. dokumentum (a továbbiakban: Útmutató 2020.) tartalmazza.
2.4.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2023. december 31.
További szabályokat az Útmutató 2020. 3.4. pontja tartalmaz.

2.5. A projekt területi korlátozása
A projekt megvalósítási helyszíne Magyarország közigazgatási területe.

3. A pályázat benyújtásának feltételei Egy pályázó ezen kiírásban egy pályázatot nyújthat be.
További szabályokat az Útmutató 2020. 2.2.1. pontja tartalmaz.

3.1. Pályázók (jogosultak) köre
Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
További szabályokat az Útmutató 2020. 2.1. pontja tartalmaz.

3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
A vonatkozó szabályokat az Útmutató 2020. 2.1.1. pontja tartalmazza.

3.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak rendelkeznie kell hivatali kapuval. A kapcsolattartás kizárólag a hivatali kapun keresztül, elektronikus módon történik.
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. augusztus 11. és 2020. szeptember 10. között van lehetőség.
Pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik: 2020. szeptember 10.
A határidő elmulasztása jogvesztő. További szabályokat az Útmutató 2020. 2.2.1. pontja tartalmaz.

3.4. Kiválasztási kritériumok
3.4.1. Jogosultsági (Formai) kritériumok
- A pályázat (elektronikus felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre választ ad.
- A pályázatot a kiírás 3.1 pontjában megjelölt jogosult nyújtotta be.
- A kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, azok hitelesek, teljeskörűek, és nem valótlan tartalmúak.
- A kötelező csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra kerültek.

Figyelem, a csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni.

3.4.2. Tartalmi értékelési szempontok
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:
- A pályázó adóerő-képessége, melyet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok, 1. c) pontja szerint kell figyelembe venni;
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján;
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján;
- A Magyar Falu Program jelen pályázati kiírásához való viszonya, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel;
- A projekt keretében létrehozandó és vagy fejlesztendő építési telkek száma, a megcélzott lakosság száma, korösszetétele.

3.5. Hiánypótlás és tisztázó kérdés
Jelen pontot az Útmutató 2020. 2.2.2. és 2.2.3. pontja tartalmazza.

4. A finanszírozással kapcsolatos információk

4.1. A támogatás formája
A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

4.2. A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege 15 000 000 forint,
telkenként maximálisan 5 000 000 forint
Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozóan meghatározott maximálisan igényelhető támogatási összegbe beleszámítandó, az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.

4.3 Támogatási összeg finanszírozása
A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik, a 4.5. pontban leírtak szerint.

5. Döntésről való értesítés, Támogatói Okirat kiadásának rendje
A Támogató a pályázat beadására nyitva álló határnapot követő 65 napon belül dönt. A Támogató a döntésről elektronikus úton értesíti a Kedvezményezettet. Amennyiben a Támogatói Okirat kiállításának feltétele valamilyen, jelen kiírás szerint kötelező dokumentum benyújtása, a pályázónak legkésőbb a támogató döntésről szóló értesítés kézbesítését követő legfeljebb 30 napon belül szükséges azt benyújtania, ennek hiányában Támogatói Okirat kiállítására nem kerülhet sor, a pályázat elutasításra kerül.
További szabályokat az Útmutató 2020. 2.2.5. pontja tartalmazza.

5.1. Jogorvoslat
Kifogás benyújtására nincs lehetőség.
További szabályokat az Útmutató 2020. 4. pontja tartalmazza.

6. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A Támogatói Okiratban foglaltak végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését elsősorban a Kincstár végzi. A Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettsége van.
A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.
Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen kiírás esetében az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt befejezését követő 60. nap. A határidő elmulasztása jogvesztő.
További szabályokat az Útmutató 2020. 5. pontja tartalmazza.

7. Ügyfélszolgálatok elérhetősége
A Kincstár és annak területi szerve személyes, elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn. További szabályokat az Útmutató 2020. 6. pontja tartalmazza.
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum