Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Közösségi térki-/átalakítás és foglalkoztatás / MFP-EKT/2020
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
05/22/2020
Érvényes:
05/22/2020
Tárgymutató:
közösségi térki-/átalakítás és foglalkoztatás / MFP-EKT/2020 (egyházi)
Pályázhat:
2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken szolgálatot ellátó azon történelmi egyházak, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:
- A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek 551, 555, 559 kódjával rendelkeznek;
- A magyar történelmi hagyományok, valamint a személyi jövedelemadó (Szja) 1-%-os felajánlások alapján Magyarország kiemelkedő társadalmi súlyú szervezetei az alábbiak szerint: a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház vagy a Magyarországi Evangélikus Egyház belső egyházi jogi személyei;
- 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen látnak el szolgálatot, és a kérelmükben foglalt tevékenységeket e településhez kapcsolódóan kívánják megvalósítani;
- Rendelkeznek önálló adószámmal és a kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Közösségi térki-/átalakítás és foglalkoztatás / MFP-EKT/2020

FELHÍVÁS
egyedi támogatási kérelmek benyújtására
"Közösségi térki-/átalakítás és foglalkoztatás"
(egyházi)
című
alprogramhoz
A felhívás kódszáma: MFP-EKT/2020

1. Bevezető
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter), mint Támogató felhívást hirdet a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020. (II. 17.) Korm. határozat alapján Magyarország területén 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken működő történelmi egyházak számára Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás támogatására (a továbbiakban: felhívás).

1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének, valamint a fiatalok helyben maradásának elősegítését, és az elvándorlás visszaszorítását. Ezen célok elérésének egyik alappillére a történelmi egyházak által a helyi közösségi terek fejlesztése. A vallási közösségek a társadalom kiemelkedő fontosságú érték- és közösségteremtő tényezői, a nemzeti identitástudat ápolásával, erősítésével fontos szerepet töltenek be az ország életében.
Jelen felhívás a közösségi terek fejlesztésének támogatásával lehetőséget ad a települések társadalmi kohéziójának megerősödésére.
Teret adva az egyházi közösségek számára, hogy a hagyományos vidéki közösségi élet megerősödjön, az alprogram esélyt ad a helyi közösség fejlődéséhez, a szabadidős tevékenységeknek, támogatja a szociális problémák megoldását, segíti az egyházi és más közösségek közötti kommunikációt. Hozzájárul a helyi közszolgáltatásokhoz történő hozzáférés javításához, a társadalmi felzárkóztatás segítéséhez, ezáltal a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5 000 000 000 forint.
Jelen felhívás rendelkezésre álló összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása jogcím terhére.
A támogatható tevékenységekre maximálisan igényelhető támogatási összeg mértékét jelen felhívás 2.1.1.1., illetve 2.1.1.2. pontjai, a teljes projektre maximálisan igényelhető támogatási összeg mértékét pedig a felhívás 4.2 pontja tartalmazzák.

2. A felhívás célja
A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken működő történelmi egyházak számára a helyi közösségi terek fejlesztésére, a helyi identitástudat erősítésére. Támogatás igényelhető egyházi tulajdonban lévő, lakott épületek közösségi tereinek, továbbá már meglévő, használaton kívüli épületek, épületrészek (különösen: plébánia, parókia, egyházi közösségi és gyülekezeti ház, imaház, kivéve: templom, altemplom, kápolna, úti kereszt, szobor és kálvária) felújítására, bővítésére, új közösségi tér kialakítására, valamint az egyházi közösségszervező személy foglalkoztatására.

2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
2.1.1.1. Egyházi tulajdonban lévő, lakott épületek közösségi célra használt illetve használandó tereinek, és jelenleg használaton kívüli épületek felújításának, bővítésének támogatása, közösségi épületek építése
A támogatás célja a 100 %-os egyházi tulajdonban1 lévő, lakott épületek közösségi célra használt illetve használandó tereinek és jelenleg használaton kívül álló épületek külső és belső felújítása, bővítése, azok új funkcióval való ellátása, közösségi épületek építése
1 A 100 %-os egyházi tulajdonra vonatkozó feltételnek a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától a fenntartási kötelezettség lejártáig fenn kell állnia.
A támogatás kiemelten az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe:
- Új építés, épületek külső és belső felújítása, bővítése
- használaton kívüli plébániák, parókiák felújítása, bővítése;
- használaton kívüli egyházi közösségi terek, gyülekezeti házak, imaházak felújítása (kivéve templom, altemplom, kápolna, úti kereszt, szobor és kálvária);
- használatban lévő, lakott épület, közösségi célra használt illetve használandó tereinek felújítása.
Az igénybejelentések közül prioritást élveznek:
- energia-megtakarítást célzó fejlesztést magukban foglaló beruházások.
Az igényelhető támogatás maximális összege 30 000 000 forint.
2.1.1.2. Egyházi közösségszervező személy bértámogatása
Támogatás igényelhető egy fő - akár részmunkaidőben foglalkoztatott - egyházi közösségszervező bértámogatásának nyújtására a 2020. évi garantált bérminimum járulékaival növelt összegével (kizárólag az alkalmazni kívánt személy megjelölésével, önéletrajz csatolásával - a sablont a felhívás 2. melléklete tartalmazza -, maximum egy év időtartamra). Amennyiben a közösségszervező részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra, a maximálisan igényelhető támogatás összege munkaidő-arányosan kerül meghatározásra.
Közösségszervezőre személyi javaslatot a egyházi közösség képviseletére jogosult személy tehet jelen felhívás 2. számú mellékletének támogató aláírásával!
Felhívjuk az egyházi közösségek figyelmét a személyes adatok nyilvántartásánál a hatályos adatvédelmi szabályok betartására.
Az igényelhető támogatás maximális összege 2 969 460 forint.
Egy kérelmező mindkettő tevékenységcsoportra benyújthatja kérelmét, egy támogatási kérelemben.
2.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek
A 2.1.1.1. pontban meghatározott tevékenységcsoportokhoz kapcsolódó:
- Előkészítési tevékenységek (projekt előkészítési, tervezési költségek, ingatlan értékbecslés költsége, közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége);
- A tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (műszaki ellenőri szolgáltatás, projekt menedzsment).
- Megújuló energiaforrások alkalmazása;
- A közösségi tér működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés;
- Ingatlanvásárlás;
- Akadálymentesítés;
- Azbesztmentesítés.
2.1.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység
- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

2.2. Nem támogatható tevékenységek
A felhívás keretében a 2.1.1. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különösen:
- A következő építési tevékenységek: filagória, pavilon, szökőkút;
- Tudományos intézetek, intézmények építése, felújítása, bővítése (közgyűjtemények, múzeumok, levéltárak);
- Oktatási intézmények felújítása, bővítése (alapfokú, középfokú, felsőfokú);
- Út-, járdaépítés, valamint felújítás;
- Tömegkommunikációs eszközök beszerzése (könyvkiadás és terjesztés, mozgókép és sajtó);
- Templom, altemplom, kápolna, úti kereszt, szobor és kálvária építése, felújítása, illetve bővítése;
- Működési kiadások (pl. közműszolgáltatók által kibocsátott számlák ellenértéke, internet előfizetés költsége, dologi kiadások stb.);
- A 2.1.3 pontban meghatározott tevékenységen túli kommunikációs költségek (pl. weblap létrehozása; weblap üzemeltetési költségei; domain díj stb.);
- Azon építési, felújítási tevékenységek, melyek az előző évben is támogatottak voltak az adott megvalósítási helyen;
- Programok szervezése, lebonyolítása.

2.3. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
Jelen felhívás 2.1.1.1. pontjában támogatott tevékenység (Egyházi tulajdonban lévő, lakott épületek közösségi célra használt illetve használandó tereinek, és jelenleg használaton kívüli épületek felújításának, bővítésének támogatása, közösségi épületek építése) megvalósítása során a hatályos, épületek építésére, felújítására vonatkozó jogszabályok betartása kötelező.

2.4. A projektvégrehajtás időtartama
2.4.1. A projekt megkezdése
A projekt megvalósítását a kérelem benyújtását követő napon a kérelmező saját felelősségre megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a kérelem értékelésére, és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.
A támogatott projekt megkezdési időpontjának az alábbi időpontok közül a legkorábbi minősül:
a) építési beruházási tevékenységet tartalmazó projekt esetén az e-építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja;
b) tárgyi eszköz, forgó eszköz, immateriális javak (együttesen: eszközök), építőanyag beszerzése esetén
ba) a Kedvezményezett általi első jogilag kötelező érvényű megrendelés napja,
bb) a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában - az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényű szerződés létrejöttének a napja,
bc) a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában - a beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon,
Az a) és b) pontok együttes megvalósulása esetén, a legkorábbi időpont
c) közbeszerzési eljárás megkezdése (amennyiben releváns).
d) szolgáltatás, egyéb tevékenység támogatása esetén a szerződés létrejöttének napja, érvényességének kezdete;
e) beruházás saját vállalkozásban történő megvalósítását, vagy saját vállalkozásban teljesített szolgáltatást tartalmazó projekt vonatkozásában:
- építési tevékenységnél e-építési napló vezetés kötelezettségének fennállása esetén a támogatással érintett első munkafolyamat építési naplóba történt bejegyzésének napja;
- egyéb esetekben az alábbiak közül a legkorábbi időpont:
- nem előkészítési költségnek minősülő számla, vagy egyéb elszámolást alátámasztó bizonylaton szereplő fizikai teljesítés, a bizonylat kiállítás és a bizonylat kiegyenlítés dátuma közül a legkorábbi időpont.
Nem tekintendő a projekt megkezdésének a projekt-előkészítési tevékenység, az ingatlanvásárlás, valamint kizárólag szolgáltatás, egyéb tevékenység támogatása esetén a 2020. január 1. napja, és a kérelem benyújtásának időpontja között megkötött szerződések.
2.4.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.2
Épület felújítás, illetve új épület építés esetén (2.1.1.1.) pontja a fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2022. június 30.
Ezen belül a bértámogatás nyújtásának (2.1.1.2.) időszaka nem haladhatja meg a 12 hónapot.

2.5. A projekt területi korlátozása
A projekt megvalósítási helyszíne Magyarország közigazgatási területe.

3. A kérelem benyújtásának feltételei
3.1. Kérelmezők (jogosultak) köre
Jelen felhívásra kérelmet nyújthatnak be a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken szolgálatot ellátó azon történelmi egyházak, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:
- A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek 551, 555, 559 kódjával rendelkeznek;
- A magyar történelmi hagyományok, valamint a személyi jövedelemadó (Szja) 1-%-os felajánlások alapján Magyarország kiemelkedő társadalmi súlyú szervezetei az alábbiak szerint: a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház vagy a Magyarországi Evangélikus Egyház belső egyházi jogi személyei;
- 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen látnak el szolgálatot, és a kérelmükben foglalt tevékenységeket e településhez kapcsolódóan kívánják megvalósítani;
- Rendelkeznek önálló adószámmal és a kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal.

3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Nem részesülhet támogatásban az a kérelmező, amely:
- A felhívás alapján nem tartozik a kérelmezők (jogosultak) körébe;
- A felhívásban megjelölt benyújtási határidőn túl nyújtotta be a kérelmét;
- Az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja maximálisan igényelhető mértéket;
- Olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
- Nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
- Adósságrendezési eljárás alatt áll;
- Nem felel meg az Áht. 48/B. §-ában, meghatározott követelményeknek;
- Nem nyilatkozik az Ávr. 75. § (2) bekezdés releváns pontjairól;
- A támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
- A támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett.

3.3. A kérelem benyújtásának határideje és módja
Kérelmet kizárólag elektronikus úton, az erre rendszeresített elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani a felhívásban megadott benyújtási határidőig.
Az egyházi szervezet képviselője teljes bizonyító erejű magánokiratként kitölti a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) elektronikus benyújtó felületéről letölthető regisztrációs formanyomtatványt, amelyben a regisztrációs adatok mellett megjelöli azt a természetes személyt (a továbbiakban támogatási ügyintéző), aki nevében a kérelemmel kapcsolatban eljár és annak aláírását követően postán feladja a Kincstár részére. Amennyiben az egyházi szervezet képviselője egyben a támogatási ügyintéző is, a formanyomtatványt ebben az esetben is ki kell tölteni, a meghatalmazott adatainál a saját azonosító adatait kell megadnia és csak az egyházi szervezet képviselőjeként kell aláírni a formanyomtatványt. A képviselő személyi adatainak megadásának a célja az, hogy az elektronikus kapcsolattartás során az egyházi szervezet és a természetes személy összekapcsolása megvalósulhasson, ezzel az eljárás során biztosítható ugyanis, hogy illetéktelen magánszemély ne élhessen vissza a támogatási lehetőséggel az egyházi szervezet nevében.
Az elektronikus rendszerben az egyházi szervezet és a támogatási ügyintéző összekapcsolása érdekében mindenképpen szükséges az előzetes írásbeli nyilatkozat, ami nélkül nincs előzetes garancia és bizonyíték arra, hogy aki a kérelmet beadja, az valóban az egyház nevében jár el. A regisztrációs lapon fel kell tüntetni az egyházfőhatóság nevét, valamint nyilvántartási számát is, a későbbiekben egyházfőhatóság által kiállításra kerülő igazolás alapján kerül ellenőrzésre az adott egyházi szervezet képviselőinek meghatalmazásra való jogosultsága.
A támogatási ügyintéző ügyfélkapus azonosítással lép be az elektronikus regisztrációs és benyújtó felületre, azonban a kérelmező nevében csak akkor tud kérelmet benyújtani, ha a képviselt szervezet adatait, valamint a saját azonosító adatait a Magyar Falu Program regisztrációs felületén rögzíti. A regisztráció során csatolni kell a magánokiratba foglalt kitöltött regisztrációs lap szkennelt képét. A szkennelt dokumentum tartalmát és az elektronikus regisztráció során megadott információkat a Kincstár ügyintézője ellenőrzi, annak megfelelősége esetén a regisztrációt előzetesen jóváhagyja. A regisztráció előzetes jóváhagyásáról a támogatási ügyintéző az ügyfélkapus tárhelyére értesítést kap.
Előzetesen jóváhagyott regisztrációval a kérelem kitölthető, benyújtható és a kapcsolattartás is megvalósul a megadott támogatási ügyintéző ügyfélkapus tárhelyén keresztül.
A regisztrációs űrlapon az egyházi szervezetnek lehetősége van értesítési e-mail címet is megadni, ahová a regisztrációval és a támogatási kérelemmel kapcsolatos dokumentumok beérkezéséről illetve bármely dokumentum kiküldésekor értesítést kap.
A kérelem benyújtása csak abban az esetben lehetséges, amennyiben a benyújtó felületen minden kötelezően kitöltendő mezőt kitöltött, és minden kötelezően csatolandó melléklet feltöltésre került. A rendszer formai hibák és a kötelezően megadandó adatok és dokumentumok hiánya esetén nem engedi a benyújtást, és figyelmeztető üzenetben jelzi a benyújtást akadályozó hibát a kérelmező részére.
FIGYELEM! Az egyházi szervezet (kérelmező) kizárólag akkor kaphat Támogatói Okiratot, majd támogatást, ha a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt regisztrációs formanyomtatvány eredeti példányát a Kincstárhoz postai úton (Magyar Államkincstár Budapest Pf. 407. 1476) eljuttatja, és ezek tartalma az elektronikus regisztrációval és a kérelemhez feltöltött meghatalmazással megegyezik.
A kérelem benyújtására vonatkozó általános szabályok:
- Kérelmet csak a felhívás szerint jogosult nyújthat be;
- Kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség;
- A kérelmezőnek díjat NEM kell fizetnie.
Jelen felhívás keretében a kérelmek benyújtására
2020. április 22. napjától 2020. május 22. napjáig van lehetőség.
A kérelem benyújtásának módja kizárólag elektronikus úton, elektronikus kitöltő programon keresztül történik. Az elektronikus benyújtó felület a http://www.kormany.hu honlapján keresztül érhető el.
A kérelmek benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik: 2020. május 22.
A kérelem módosítására a Támogatói Okirat kibocsátásáig nincs lehetőség.
A Támogató az egyazon felekezethez tartozó kérelmezők esetében javasolja a felettes egyházi szervvel történő előzetes egyeztetést.
Kérelem visszavonása
A kérelmező a kérelmét a Támogatói Okirat közléséig az elektronikus felületen visszavonhatja. A kérelem visszavonását a Támogató tudomásul veszi, és erről elektronikus úton értesíti a kérelmezőt.

3.4. Kiválasztási kritériumok
3.4.1 Jogosultsági (formai) kritériumok
- A kérelem (elektronikus benyújtó felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre választ ad;
- A kérelmet a felhívás 3.1 pontjában megjelölt jogosult nyújtotta be;
- A kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, azok hitelesek, teljeskörűek, és nem valótlan tartalmúak;
- A kötelező csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra kerültek.
Figyelem, a csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni!
3.4.2 Tartalmi értékelési szempontok
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:
- A kérelem MFP-hez, illetve jelen felhívásához való viszonya, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekhez;
- A projekt keretében meghozott környezettudatossági, energiahatékonysági intézkedései, ezek társadalmi hatása, fenntarthatósága.
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok mellett különösen támogathatók:
- Azok a kérelmek, amelyek a kérelemben megjelölt település közigazgatási határaitól függetlenül magasabb népességszám bevonását határozzák meg;
- Szakmai gyakorlattal és szakirányú végzettséggel rendelkező közösségszervező személyt kívánnak alkalmazni;
- Részmunkaidőben dolgozó közösségszervező személyt kívánnak alkalmazni;
- 2019. évben a Magyar Falu Program keretében "A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése" című felhívásban támogatott közösségszervező személyt tovább foglalkoztatja.

3.5. Hiánypótlás és tisztázó kérdés
Amennyiben a jogosultsági ellenőrzés során a kérelemben megadott adatokban hiba vagy hiány tapasztalható, a Kincstár elektronikus úton egy alkalommal hiánypótlási felhívást küld.
A határidőn túl beérkezett hiánypótlást a Támogató nem köteles figyelembe venni, a Támogató a kérelmet elutasíthatja, illetve a döntés a rendelkezésre álló dokumentumok alapján kerül meghozatalra.
A hiánypótlás benyújtására a kérelmező részére elektronikus felület áll rendelkezésre, ahol feltöltheti a választ, illetve a csatolandó mellékleteket.
Hiánypótlás megválaszolására legfeljebb hat napos határidőt4 kell biztosítani a kérelmező számára.
Az elektronikus alkalmazás útján megküldött dokumentumot az átvétel visszaigazolásával kell kézbesítettnek tekinteni.
Az elektronikus úton megküldött irat a kérelmező képviselőjének értesítési tárhelyéről való letöltése útján történő átvétel napján kézbesítettnek minősül, ha a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer az irat kézhezvételét igazolja vissza.
A határidőbe nem számít bele a közlés, kézbesítés napja. A kérelmezők részére rendelkezésre álló határidőkbe nem számítanak bele azok a napok, amikor az elektronikus alkalmazás meghibásodás (üzemzavar) miatt nem érhető el.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a hiánypótlás határideje szabad- vagy munkaszüneti napra esik, akkor a hiánypótlás benyújtási határideje a következő munkanapon telik le.
A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva megfelel a kezdőnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, akkor a megállapított határidő a hónap utolsó napján jár le.
Az elektronikus úton küldött dokumentum előterjesztésének időpontja a dokumentum elküldésének napja. A határidő elmulasztása vagy a késedelem jogkövetkezményei a határidő utolsó napjának elteltével állnak be. A határidőt kétség esetén megtartottnak kell tekinteni.
Amennyiben a kérelem a felszólítást követő hiánypótlás után továbbra is hiányos, akkor a kérelem vizsgálata a rendelkezésre álló dokumentumok alapján történik.
A tartalmi értékelés során a Támogató indokolt esetben a döntés alátámasztására további dokumentumok benyújtását is kérheti, vagy tisztázó kérdést tehet fel a kérelmezőnek. A tisztázó kérdés keretében történő dokumentumok benyújtására, valamint a kérdések megválaszolására a tisztázó kérdés kézbesítésétől számított három napon belül van lehetőség. Amennyiben a kérelmező nem ad választ a határidő lejártáig, a kérelem a rendelkezésre álló információk alapján kerül elbírálásra.
A tisztázó kérdés megválaszolására szintén az elektronikus felületen van lehetőség, ahol a kérelmező feltöltheti a szükséges adatokat és információkat, illetve a csatolandó dokumentumokat.

4. A finanszírozással kapcsolatos információk
4.1. A támogatás formája
Az Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

4.2. A projekt maximálisan igényelhető támogatás összege
A 2.1.1.1. és a 2.1.1.2. pontokban megfogalmazott tevékenységcsoportokra, az ott meghatározott maximálisan igényelhető támogatási összeg mértékéig.
Az egyes tevékenységcsoportokra meghatározott maximális támogatási összegek a projektre igényelhető maximális támogatási összeg meghatározásakor egy projekt keretén belül összeadandóak, azaz mindkét tevékenységcsoportra egyszerre irányuló projekt esetében igényelhető maximális támogatási összeg összesen 32.969.460 Ft lehet, melybe beleszámítandó az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.

4.3. Támogatási összeg finanszírozása
A Támogató támogatott projektek esetében 100%-os mértékű támogatási előleget biztosít. A támogatási előleg folyósítása 4.5 pont alapján történik.

4.5. A támogatás folyósítása
A megítélt támogatási összeget a Kincstár a Támogatói Okirat közlését követő öt napon belül átutalja a Kedvezményezett nevére szóló, a kérelemben megadott bankszámlaszámra.

4.6. Nem elszámolható költségek köre
A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan NEM elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem kapcsolódik jelen felhívás 2.1. pontjában és alpontjában szereplő tevékenységekhez, különösen az alábbiakhoz kapcsolódó költségek:
- Bontás (kivéve felújításhoz, építéshez kapcsolódó bontást);
- Használt eszköz, használt anyag vásárlás;
- Járműbeszerzés, járműbérlés;
- Élő állat beszerzése;
- Szeszesital, dohányáru;
- Pénzbeli jutalom;
- Sikerdíj;
- A társadalmi kirekesztést erősítő tevékenységek.
Figyelem, a felhívásban szereplő támogatható tevékenységek megvalósításából a kérelmezőnek bevétele nem származhat, profitot nem termelhet!

4.7. Áfa levonási jog
Amennyiben a kérelmezőt adólevonási jog nem illeti meg a támogatásból finanszírozott fejlesztés során felmerült kiadásaival kapcsolatban, a kérelem elbírálása és az elszámolás során a kérelemben szereplő beruházás áfával növelt (bruttó) értéke kerül figyelembevételre.
Amennyiben a kérelmezőt adólevonási jog illeti meg a támogatásból finanszírozott fejlesztés során felmerült kiadásaival kapcsolatban, a kérelem elbírálása és az elszámolás során a kérelemben szereplő beruházás áfa nélküli (nettó) értéke kerül figyelembevételre.
A kérelmezőnek a kérelem benyújtása során nyilatkoznia kell az áfa levonási jogáról. A kérelemben szereplő fejlesztés költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a vonatkozó áfa elszámolási szabályoknak.

5. Döntésről való értesítés, Támogatói Okirat kiadásának rendje
A kérelemről a miniszter a tartalmi értékelés lezárását követően dönt.
Az egyházi szervezet kizárólag akkor kaphat Támogatói Okiratot, majd támogatást, ha a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt regisztrációs formanyomtatvány eredeti példányát a Kincstárhoz postai úton eljuttatja (Magyar Államkincstár Budapest Pf. 407. 1476), és ezek tartalma az elektronikus regisztrációval és a kérelemhez feltöltött meghatalmazással megegyezik.
A Támogató a döntésről szóló értesítése során, amennyiben a Támogatói Okirat kiállításához a felhívásban meghatározott további dokumentumok csatolása szükséges, megfelelő határidő tűzése mellett, értesíti a kérelmezőt a dokumentumok csatolásának szükségességéről. Amennyiben az értesítésben bekért dokumentumokat a kérelmező az értesítés kézbesítését követő legfeljebb 45 napon belül nem teljesíti, a kérelme elutasításra kerül.
A Támogató minősített elektronikus aláírással ellátva bocsátja ki a Támogatói Okiratot a nyertes kérelmező részére. A támogatási jogviszony az Áht. 48/A. § (2) bekezdése alapján a Támogatói Okirat közlésével jön létre.

5.1. Jogorvoslat
Egyedi döntésnél nincs kifogás benyújtására lehetőség.

5.2. A Támogatói Okirat módosítása
A Támogatói Okirat módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására és a Támogatói Okiratban meghatározott összegen felüli többlet költségvetési támogatás biztosítására.
Nem szükséges módosítani a Támogatói Okiratot amennyiben:
- a projekt véghatáridejéhez képest három hónapot nem meghaladó késedelem várható;
- a műszaki, szakmai tartalom változása hatósági előírás miatt vált szükségessé, de nem veszélyezteti a projekt végrehajtását;
- a Támogatói Okiratban rögzített pénzügyi, műszaki, szakmai tartalomhoz képest csökkenés következett be, de ezen csökkenés nem veszélyezteti a támogatott tevékenység eredeti céljának teljesülését.
A Támogatói Okirat módosítására a Kedvezményezett indokolással ellátott elektronikus úton benyújtott kérelmére kerülhet sor. A Támogatói Okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A Támogatói Okirat módosítására legfeljebb két alkalommal van lehetőség.

5.3. Változás bejelentés
A Kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc napon belül az elektronikus felületen változás bejelentésben köteles bejelenteni, ha a Támogatói Okiratban szereplő adatokban, vagy a támogatás feltételeiben változás következik be. A projekt megvalósítása során költség átcsoportosításra nincs lehetőség.
Eszköz beszerzése esetén nem minősül változásnak, amennyiben a Támogatói Okiratban jóváhagyott eszközzel azonos funkciójú (az eredetileg tervezett feladat, funkció ellátására alkalmas) eszköz kerül beszerzésre.

7. Ügyfélszolgálatok elérhetősége
A Kincstár a felhívás vonatkozásában személyes, elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn.
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Magyar Államkincstár Központi Ügyfélszolgálatához a +36-1-452-2902 és a +36-70-460-9002 telefonszámokon, vagy küldje el kérdését az mfp@allamkincstar.gov.hu e-mailcímre.
A megyei igazgatóságok állampénztári irodáinak nyitvatartási idejéről és elérhetőségéről az alábbi linken talál további felvilágosítást:
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/megyek
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum