Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj
Kiíró:
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal
Határidő:
04/10/2018
Érvényes:
04/10/2018
Tárgymutató:
ösztöndíj, Moholy-Nagy László Formatervezési
Pályázhat:
bárki számára (aki a meghirdetett feltételeknek megfelel), továbbá a Magyar Formatervezési Tanács javaslatot tehet alkotóművészek részvételére
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázati Felhívás a 2018. évi Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj elnyerésére

A Magyar Formatervezési Tanács nevében eljáró Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala meghirdeti a 2018. évi Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjpályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., és a Nyír-Demonich Zrt. társfinanszírozásában, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi lebonyolítói közreműködésével.

1) Az ösztöndíjpályázat célja
Elősegíteni a hazai design társadalmi beágyazódását, innovációs folyamatokba, nemzetgazdaságba való integrációját. Segíteni az alkotó munkát folytató tervezők szakmai fejlődését, tehetségük kibontakoztatását, lehetőséget biztosítva saját kezdeményezésű, vagy gyártói együttműködésben megvalósított projektek létrehozására.

2) Az ösztöndíj időtartama
6 hónap. A tervezett ösztöndíjas időszak: 2018. május-október.
Beszámoló kiállítás: várhatóan a tárgyévet követő évben

3) Az ösztöndíj összege
Bruttó 900 000 Ft (a kifizetés 2x háromhavi bontásban történik, banki átutalással).
Az ösztöndíjast megillető fenti díj összegéből a vonatkozó jogszabályok szerint adóelőleg kerül levonásra.

4) Pályázati kategóriák
- önálló kezdeményezésű tervezői vagy designelméleti, -kutatási projekt;
- önálló kezdeményezésű tervezői projekt gyártói együttműködéssel megvalósítva;
- a pályázati felhívás 2. sz. mellékletében megadott, gyártói finanszírozással és/vagy együttműködéssel megvalósuló feladat.

5) Pályázati feltételek
A pályázat nyilvános bárki számára (aki a meghirdetett feltételeknek megfelel), továbbá a Magyar Formatervezési Tanács javaslatot tehet alkotóművészek számára a pályázaton való részvételre.
Az ösztöndíjra pályázhat a pályázat benyújtására nyitvaálló határidő utolsó napját figyelembe véve minden 35. életévét be nem töltött természetes személy, aki Magyarország területén folytat alkotói tevékenységet, és szakirányú (MA, MSc) művészeti, illetve designer egyetemi diplomával rendelkezik. Osztott (többciklusú) képzés esetén a pályázat benyújtásának a feltétele: lezárt mesterképzés (MA, MSc) diploma.
Diplomamunkával és annak továbbfejlesztésével nem lehet pályázni.
Az ösztöndíj egyéni tervezői/elméleti pályázat, azt megosztani nem lehet.
Az ösztöndíjasnak indokolt esetben az Ösztöndíjbizottság újabb ösztöndíjat ítélhet meg befejezett ösztöndíjprogram bővítésére, továbbfejlesztésére, melynek feltétele újabb pályázat benyújtása és elbírálása.
Az ösztöndíjas az ösztöndíj teljes időtartama alatt nem részesülhet más, hazai államháztartási forrásból finanszírozott ösztöndíjban (támogatott DLA képzés, állami művészeti ösztöndíj).
A pályázat nyelve: magyar.

6) A pályázat benyújtásának követelményei
A pályázat tartalmi követelményei:
- hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és nyilatkozat;
- részletes szakmai program és a megvalósítás egyes fázisainak szöveges bemutatása, ütemezése, üzleti/megvalósítási terv (2-10 oldal);
- szakmai önéletrajz (max. 2 old.);
- portfólió (szakmai alkotómunka és diplomamunka, max. 10 oldal);
- a diploma(ák) másolata(i); külföldön szerzett végzettség esetén magyar nyelvű hivatalos fordítás;
- más pályázati programban való részvétel esetén a pályázatba foglalt program lehatárolása egyértelmű kell legyen.
A pályázat formai követelményei:
a felsorolt dokumentumokat elektronikus és nyomtatott formában egyaránt be kell nyújtani.
Elektronikus formában:
a felsorolt dokumentumokat egy összefűzött, a nyomtatottal mindenben megegyező digitális, 10 MB-nál kisebb méretű PDF fájl formájában, e-mailen, vagy CD-n, illetve pendriveon kell benyújtani.
E-mail: moholyosztondij@hipo.gov.hu
Nyomtatott formában:
a felsorolt dokumentumokat egy összefűzött, nyomtatott példányban, maximum A4-es méretben kell benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni: "Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj pályázat, Magyar Formatervezési Tanács Irodája" Postacím: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Magyar Formatervezési Tanács Irodája, 1438 Budapest Pf. 415.
Személyes benyújtás: Magyar Formatervezési Tanács Irodája,
1054 Budapest, Akadémia u. 21.
H-CS: 9:00-16:00

7) Értékelési szempontok
A pályázatok tartalmi elbírálásának szempontjai:
- a program jelentősége, újszerűsége, indokoltsága;
- a pályázó szakmai alkalmassága, felkészültsége;
- a program megvalósíthatósága és fenntarthatósága;
- várható eredménye, hazai és nemzetközi, szakmai, társadalmi és gazdasági jelentősége;
- a felvetett problémakör kezelése, megoldása a fenntarthatóbb életmód követésére ösztönöz, illetve a környezettudatos gondolkodás/cselekvés katalizátoraként működik és/vagy a környezetminőség javításához hozzájárul;
- a program segíti Magyarország kedvező országimázsának alakítását;
- a formai követelmények betartása.
További értékelési szempontok:
- a pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki a 2. sz. mellékletben található gyártói együttműködéssel kiírt témák közül választva fogalmaz meg pályázati programot;
- vagy a pályázó önálló tervezői programjába gyártói és/vagy közreműködő hátteret is biztosító, együttműködő gazdálkodó szervezetet von be;
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek:
- hiányos a 6) pontban előírt dokumentáció;
- az adatlap/nyilatkozat a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz;
- a pályázati program más személy szerzői, illetve iparjogvédelmi jogát sérti. (Amennyiben ez az Ösztöndíj odaítélését követően válik ismertté, az ösztöndíjas köteles az ösztöndíjat visszafizetni.)
- határidőn túl érkezik be.
A pályázatok értékelése két fordulóban zajlik.
Az Ösztöndíjbizottság a beadott pályázati dokumentációk alapján, a második fordulóban a legjobb pályázati programokat benyújtó pályázókat projektjük személyes bemutatására hívja meg. Az elbírálásban előnyt jelent a meggyőző szakmai érveken alapuló önálló véleményalkotás.
Az Ösztöndíjbizottság döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs. Az Ösztöndíjbizottság a pályázati anyagokat, dokumentumokat titkosan kezeli, az ösztöndíjban részesült pályamunkákat archiválja.

8) A pályázat beadása
A pályázati anyagot egy példányban, a 6) pont szerint összeállítva, elektronikusan és postai úton tértivevénnyel, a következő címre kell eljuttatni:
Nyomtatott formában:
a borítékra kérjük ráírni: "Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj pályázat, Magyar Formatervezési Tanács Irodája"
Postacím: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Magyar
Formatervezési Tanács Irodája, 1438 Budapest Pf. 415.
Személyes benyújtás: Magyar Formatervezési Tanács Irodája,
1054 Budapest, Akadémia u. 21.
H-CS: 9:00-16:00
Elektronikus formában:
e-mail: moholyosztondij@hipo.gov.hu

A pályázat beérkezésének határideje: 2018. április 10. kedd, 16 óra.

9) Adatkezelési tájékoztatás
A Magyar Formatervezési Tanács nevében eljáró Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) minden pályázó esetében kezeli az alábbi személyes adatokat: név, születési idő és hely, anyja neve, adóazonosító szám, TAJ szám, állandó lakcím, levelezési cím, telefonszám, iskolai végzettség, szakirányú egyetemi diploma témája, a korábban elnyert ösztöndíjak neve, évszáma és időtartama, amennyiben a pályázat benyújtásakor részesül (hazai vagy külföldi) ösztöndíjban, annak megnevezése és a benyújtott szakmai program címe. Az SZTNH kezeli továbbá azokat az adatokat is, amelyeket a pályázó a részére megad.
Az adatkezelés célja a pályázati feltételeknek (Pályázati Szabályzat, pályázati felhívás) való megfelelés megállapításához, a feltételeknek nem megfelelő pályázatok és pályázók kizárásához, valamint a pályázatok elbírálásához szükséges adatok biztosítása.
Az SZTNH az ösztöndíjat nyert pályázók esetében kezeli az alábbi személyes adatokat is: a számfejtéshez, az ösztöndíj kifizetéséhez, a kiállított tárgyakra kötendő biztosítás megkötéséhez szükséges személyes adatokat (pl. bankszámlaszám) és mindazon személyes adatokat, amelyeket az ösztöndíjat nyert pályázó a részére megad.
Az adatkezelés célja az ösztöndíjak utalásához, a nyilvánosság biztosításához és a tájékoztatáshoz, a kiállított tárgyakra biztosítás kötéséhez, továbbá az esetleges ellenőrzések lefolytatásához vagy az ösztöndíjak visszafizetéséhez szükséges adatok biztosítása; valamint az ösztöndíjprogram eredményének bemutatása, népszerűsítése céljából katalógusok, kiadványok, promóciós anyagok megjelentetése nyomtatott formában, illetve online felületeken.
Az SZTNH hivatalos lapjában közzéteszi az ösztöndíjat nyert pályázó nevét és az ösztöndíjprogram címét, illetve társfinanszírozó cég (gazdálkodó szervezet) nevét, emellett nyilvánosságra hozza az ösztöndíjas projekt eredményéről készült fényképfelvételeket is az MFT honlapján és a facebook.com/magyarformatervezesidij közösségi média felületén. A kiállításon, a papíralapú és elektronikusan az MFT honlapján elérhető katalógusban közzéteszi a fentieken túl az ösztöndíjasok, illetve társfinanszírozó gazdálkodó szervezetek elérhetőségét is.
Az ösztöndíjat nyert pályázók adatai (valamennyi ösztöndíjas neve, az ösztöndíjprogramjának címe, az ösztöndíjak számfejtéséhez szükséges adatok) az adott ösztöndíjashoz tartozó finanszírozónak, azaz az Emberi Erőforrások Minisztériumának és a MANK Kft.-nek, valamint a társfinanszírozó cég(ek)nek kerülnek továbbításra, közzététel és az ösztöndíj folyósítása céljából.
Az adatkezelés jogalapja mindegyik esetben a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/K. § g) pontjára, a Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének e)-f) és i)-j) pontjaira, valamint a pályázati felhívásra figyelemmel a pályázat benyújtásával adott hozzájárulás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdésének
http://www.hipo.gov.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum