Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TANULÓK SZÁMÁRA az EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, "Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program" című kiemelt projekt keretében megvalósuló ÖSZTÖNDÍJPROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE
Kiíró:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Határidő:
01/15/2018
Érvényes:
01/15/2018
Tárgymutató:
ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program
Pályázhat:
egészségügyi szakképző iskolák középfokú végzettséggel (érettségivel), és magyarországi lakcímmel/tartózkodási hellyel rendelkező tanulók
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TANULÓK SZÁMÁRA az EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, "Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” című kiemelt projekt keretében megvalósuló ÖSZTÖNDÍJPROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (1125 Budapest, Diós árok 3., a továbbiakban: ÁEEK) nyílt pályázatot hirdet az EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú "Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” című kiemelt projekt keretében megvalósuló ösztöndíjprogramban való részvételre.

Rendelkezésre álló forrás
A támogatás forrását az EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú "Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” című kiemelt projekt biztosítja. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A felhívás országos hatáskörű.
Támogatási intenzitás: 100%
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A pályázat célja
Javuljon az egészségügyi ellátás színvonala és csökkenjen a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók működését veszélyeztető nagymértékű humánerőforrás-hiány, és jól képzett egészségügyi szakdolgozók révén javuljon a magyar lakosság egészségi állapota.
Váljon vonzóbbá a pályaválasztó fiatalok számára a széles szakképesítési választékot nyújtó egészségügyi pálya.
Javuljon az egészségügyi szakdolgozók utánpótlása a pályaválasztók és a szakképzési rendszerben lévő, nappali képzésben résztvevő tanulók részére kialakított ösztöndíj rendszer révén.

A pályázásra jogosultak köre
A pályázati program keretében pályázatot nyújthatnak be az egészségügyi szakképző iskolák középfokú végzettséggel (érettségivel), és magyarországi lakcímmel/tartózkodási hellyel rendelkező alábbi tanulói.
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII.6) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) szerinti, állam által elismert szakképesítések közül az alábbi iskolai rendszerű, nappali munkarendű egészségügyi szakképesítésekre beiratkozott tanulók nyújthatnak be pályázatot:
1. ápoló
2. audiológiai asszisztens és hallásakusztikus
3. csecsemő- és gyermekápoló
4. egészségügyi asszisztens
5. ergoterapeuta
6. fizioterápiás asszisztens
7. fogászati asszisztens
8. fogtechnikus
9. fogtechnikus gyakornok
10. gyakorló ápoló
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. Pf. 32. Telefon: +36 1 356 1522 http://www.aeek.hu EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 "Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program”
11. gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
12. gyakorló gyógyszertári asszisztens
13. gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens
14. gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens
15. gyakorló mentőápoló
16. gyakorló szövettani asszisztens
17. gyógymasszőr
18. gyógy- és sportmasszőr
19. gyógyszertári asszisztens
20. kardiológiai és angiológiai asszisztens
21. klinikai fogászati higiénikus
22. klinikai laboratóriumi szakasszisztens
23. klinikai neurofiziológiai asszisztens
24. mentőápoló
25. ortopédiai műszerész
26. perioperatív asszisztens
27. radiográfiai asszisztens
28. sportmasszőr
29. szövettani szakasszisztens

Ösztöndíjra való jogosultsági kritériumok
Nem támogatható a pályázata annak a tanulónak
˗ aki az előző félévben nem érte el a 3,01 tanulmányi átlagot,
˗ aki a pályázat benyújtásakor tanévismétlésre kötelezett,
˗ akinek a tanév során keletkezett igazolatlan óráinak száma a pályázat benyújtásakor meghaladja a tíz órát.
Sikeres pályázat esetén felfüggesztésre kerül az ösztöndíj folyósítása annak a tanulónak
˗ aki az előző félévben nem érte el a 3,01 tanulmányi átlagot,
˗ aki tanévismétlésre kötelezett, a tanévismétlés ideje alatt,
˗ akinek a tanév során keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a tíz órát: az ösztöndíj folyósítása attól a hónaptól kezdődően kerül felfüggesztésre, amely hónapban a tanév során keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a tíz órát.
Ha az ösztöndíjban részesülő tanuló tanulói jogviszonyát az adott nevelési-oktatási intézménnyel fenntartva átjelentkezik egy másik szakképesítésre történő felkészítést végző évfolyamra, vagy tanulói jogviszonyát megszünteti és egy másik nevelési-oktatási intézménnyel létesít tanulói jogviszonyt, ösztöndíj csak abban az esetben folyósítható tovább számára, ha annak feltételei az új nevelési-oktatási intézmény, illetve szakképesítés tekintetében továbbra is fennállnak.

A program keretében nyújtott támogatás
A program keretében a tanuló mentori támogatás mellett ösztöndíjban részesülhet. A tanuló ösztöndíjra az első szakképzési évfolyam tanévének kezdő napjától, de legkorábban a pályázat benyújtásakor aktuális félév első hónapjától jogosult, legkésőbb az utolsó szakképzési évfolyamon a tanulmányokat lezáró komplex szakmai vizsga utolsó vizsgarészének letételére - a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet alapján - meghatározott időszak végéig,
Cím: 1125 Budapest, Diós árok
Levelezési cím: 1525 Budapest 114. Pf. 32. Telefon: +36 1 356 1522 http://www.aeek.hu EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 "Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” 3 amely időtartamot nem hosszabbítja meg a javító- vagy pótló vizsga időpontja. Az ösztöndíjra való jogosultság a szerződéskötést követően minden félévben felülvizsgálatra kerül.

Tanulmányi átlag számítása
A már korábbi évben megkezdett szakképzést folytató tanuló tanulmányi átlaga az igénylést megelőző félévi/év végi bizonyítványában szereplő tantárgyak érdemjegyeinek két tizedesjegy pontossággal számolt, kerekítés utáni számtani átlaga alapján kerül megállapításra.
Az első szakképző évfolyam első félévét végző tanuló ösztöndíja a tizenkettedik évfolyam elvégzéséről szóló bizonyítványában szereplő tantárgyak érdemjegyeinek két tizedesjegy pontossággal számolt, kerekítés utáni számtani átlaga alapján kerül megállapításra.
A tanulmányi átlag számításánál a szorgalom és a magatartás érdemjegyeinek összegét nem vesszük figyelembe.

A támogatás mértéke
Az ösztöndíj mértéke 3,01 tanulmányi átlag felett egységesen havonta nettó 40 000 forint, kivéve a Szabóky Adolf ösztöndíjban részesülő tanulókat, esetükben a lentiek szerint történik az ösztöndíj mértékének meghatározása.
Azok a tanulók, akik a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján ösztöndíj-támogatásban részesülnek, jelen pályázati felhívás keretében is részesülhetnek ösztöndíjban, azonban a jelen projekt keretében részükre megállapított ösztöndíj legfeljebb 40 000 Ft lehet, azzal a kitétellel, hogy a megállapított ösztöndíj és a Kormányrendeletben meghatározott ösztöndíj együttes összege nem haladhatja meg a garantált nettó bérminimum összegét. (Garantált nettó bérminimum összege 2017-ben: 107 065 Ft, 2018-ban várhatóan 120 033 Ft.)

Ösztöndíj igénylése
Az ösztöndíj igényléséhez az EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 "Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” keretében kifejlesztett informatikai rendszer elektronikus felületén (https://apololeszek.aeek.hu/) a pályázat benyújtásához szükséges pályázati adatlapot kell kitölteni. A kitöltött pályázati adatlapot az informatikai rendszeren keresztül, valamint papír alapon is be kell nyújtani. Az elektronikus benyújtást követően szükséges a pályázati adatlapot kinyomtatni, aláírni, majd postai úton megküldeni a csatolandó mellékletekkel együtt (lásd: Beküldendő dokumentumok listája) az ÁEEK címére.

Az ösztöndíj folyósítása
Az ÁEEK a tanuló részére az ösztöndíjat kizárólag a tanuló saját nevére szóló, magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámlára átutalással, az ösztöndíjban részesülő tanuló igazolatlan óraszámairól szóló havi jelentését követően havonta, utólag folyósítja. A saját névre szóló bankszámlaszámot már a pályázat benyújtásakor meg kell adnia a pályázónak. Ha még nem rendelkezik saját névre szóló bankszámlával, javasoljuk, hogy mielőbb gondoskodjon annak rendelkezésre állásáról, mert anélkül nem tud pályázatot benyújtani.
A pályázat benyújtási időpontjától függetlenül Pályázó visszamenőleg, a pályázattal érintett félév első hónapjától jogosult az ösztöndíjra. Fentiek alapján a 2017/2018. tanév I. félévében a jelen Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. Pf. 32. Telefon: +36 1 356 1522 http://www.aeek.hu EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 "Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” pályázati felhívás keretében benyújtott és támogatott pályázatok kapcsán az ösztöndíjra való jogosultság 2017. szeptemberétől áll fent.
Az ösztöndíj folyósításának feltétele a tanuló és az ÁEEK között létrejövő ösztöndíj szerződés mindkét fél általi aláírása.
Az ösztöndíjban részesülő tanuló kötelezettségei
- Az ösztöndíjra való jogosultsági kritériumokat teljesíti, és ezeket igazolja az ÁEEK által kért időben és módon;
- Félévente megadja a majdani foglalkoztatásához kapcsolódó elhelyezkedési elképzeléseit (preferencia-lista) az ÁEEK által kért módon;
- A képzést sikeresen befejezi, a szakképesítést megszerzi;
- A szakképesítés megszerzését követő 6 hónapon belül a megszerzett szakképesítésnek megfelelő munkakörben munkába áll valamely hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, és ezt a szakképesítés megszerzését követő 6. hónapban munkáltatói/foglalkoztatói igazolás benyújtásával igazolja az ÁEEK által kért módon;
- A szakképesítés megszerzését követően legalább annyi ideig dolgozik hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, a megszerzett szakképesítésnek megfelelő munkakörben, amennyi ideig az ösztöndíjat kapta (vagy részmunkaidős foglalkoztatás esetén, legalább heti 18 órás munkaidőben kétszer annyi ideig). Ennek ellenőrzésére a tanuló a programból való kilépést követően félévente munkáltatói/foglalkoztatói igazolást nyújt be az ÁEEK által kért módon;
- A fenti feltételeknek megfelelő munkahelyet az ÁEEK által felkínált listából választja, vagy indokolt esetben más, a humánerőforrás-hiányt enyhítő, de a fenti elvárásoknak megfelelő területen helyezkedik el. A felkínált lista tartalmazza az aktuális betöltetlen álláshelyeket az ÁEEK által félévente lefolytatásra kerülő, az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoring rendszer (a továbbiakban: HMR) keretében végzett felmérés eredményei alapján.
- A szakképesítés megszerzését követően a tanuló a hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végzett egészségügyi tevékenységét a 2003. évi LXXXIV. törvény 7.§ szerinti jogviszonyokban láthatja el.

Visszafizetési kötelezettség terheli a tanulót
a) amennyiben olyan okból, amelyért felelős, nem végzi el a képzést, illetve nem tesz eredményes szakmai vizsgákat,
b) ha utólag válik ismertté, hogy az igazolatlan óráinak száma meghaladta a tíz órát, és az ösztöndíj már kifizetésre került,
c) amennyiben olyan okból, amelyért felelős, nem tesz eleget a szakképzés befejezését követő 6 hónapon belüli, valamely hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál a megszerzett szakképesítésnek megfelelő munkakörben végzett munkavállalási kötelezettségének,
d) amennyiben olyan okból, amelyért felelős, nem tesz eleget annak az elvárásnak, hogy a szakképesítés megszerzését követően legalább annyi ideig dolgozik hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, a megszerzett szakképesítésnek megfelelő munkakörben, amennyi ideig az ösztöndíjat kapta (vagy részmunkaidős foglalkoztatás esetén, legalább heti 18 órás munkaidőben kétszer annyi ideig),
e) amennyiben olyan okból, amelyért felelős, nem tesz eleget annak az elvárásnak, hogy a fenti feltételeknek megfelelő munkahelyet az ÁEEK Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. Pf. 32. Telefon: +36 1 356 1522 http://www.aeek.hu EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 "Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” által felkínált listából választja, vagy indokolt esetben más, a humánerőforrás-hiányt enyhítő, de a fenti elvárásoknak megfelelő területen helyezkedik el.

Beküldendő dokumentumok listája
A pályázat benyújtásakor papír alapon, postai úton beküldendőek az alábbi dokumentumok:
1. a https://apololeszek.aeek.hu/ oldalról elérhető informatikai rendszeren keresztül benyújtott pályázati adatlap nyomtatott, tanuló által aláírt, 1 db eredeti, papír alapú példánya,
2. a 2016/2017. tanév II. félév tanulmányi átlagát alátámasztó bizonyítvány másolata, a tanuló által hitelesítve, 1 példányban (hitelesítés: másolati példányon a tanuló aláírásával, dátummal igazolja a bizonyítvány valódiságát),
3. a https://apololeszek.aeek.hu/ honlapról letölthető iskolalátogatási igazolás szakképző iskola által kiállított 1 db eredeti példánya,
4. személyi igazolvány másolata, 1 példányban, a tanuló által hitelesítve,
5. lakcím kártya másolata, 1 példányban, a tanuló által hitelesítve,
6. adóigazolvány másolata, 1 példányban, a tanuló által hitelesítve,
7. a majdani foglalkoztatáshoz kapcsolódó elhelyezkedési elképzelések (preferencialista) megadása a https://apololeszek.aeek.hu/ honlapról letölthető sablon alapján kitöltött, tanuló által aláírt, 1 db eredeti példányban.

Pályázatok benyújtása
Az "Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” keretében a pályázatok beadása 2017. december 18-tól 2018. január 15-ig folyamatosan lehetséges.
A benyújtást elektronikusan és postai úton is szükséges megtenni az alábbiak szerint:
Elektronikusan: Az EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 "Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” keretében kifejlesztett informatikai rendszer elektronikus felületén, a https://apololeszek.aeek.hu/-n a pályázati adatlap kitöltése, véglegesítése, mentése és a pályázat beküldése.
Postai úton: Az informatikai rendszerben benyújtott, kinyomtatott, aláírt pályázati adatlapot a csatolandó papír alapú mellékletekkel együtt postai úton az alábbi címre kérjük küldeni: Állami Egészségügyi Ellátó Központ, 1525 Budapest 114. Pf. 32. A borítékra kérjük, írják rá: "EFOP-1.10.1 - Ösztöndíjpályázat”. A postára adási határidő (postai bélyegző szerint) 2018. január 15., 24:00 óra. A benyújtás időpontja szempontjából a postára adás dátuma számít. Postai beérkezés hiányában a pályázat érvénytelen.

A pályázati felhívás közzététele
A pályázati felhívás megjelenik az EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 "Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” honlapján, a https://apololeszek.aeek.hu/ oldalon, valamint az ÁEEK honlapján (http://www.aeek.hu és http://www.enkk.hu oldalakon).

A pályázatok elbírálása
A pályázatok elbírálása, az ösztöndíjra való jogosultság ellenőrzése az alábbiak szerint történik:
- A beérkezett pályázat formai elemeinek vizsgálata (bizonyítvány hiteles másolata, iskolalátogatási igazolás, nyilatkozatok megléte, stb.). Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. Pf. 32. Telefon: +36 1 356 1522 http://www.aeek.hu EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 "Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program”
- A tanulmányi átlag vizsgálata: az előző félévben a 3,01 tanulmányi átlagot elérte-e.
- Az igazolatlan órák számának vizsgálata: a pályázat benyújtásakor meghaladja-e a tíz órát.
- Fenn áll-e tanévismétlés.

A pályázat formai hiányosságai (a kötelezően csatolandó mellékletek elmaradása) hiánypótlási felszólítást, bármely dokumentum valótlansága, vagy a jogosultsági feltételeknek való nem megfelelés a pályázat elutasítását vonja maga után. A hiánypótlást követően is hiányos pályázatok nem kerülnek elbírálásra, azok elutasításra kerülnek.
A döntés során az ÁEEK figyelembe veszi a betöltetlen álláshelyek számára vonatkozó HMR felmérés eredményeit, melyek 2018. január 15-ig közzétételre kerülnek a projekt honlapján. Fentiek alapján az ÁEEK fenntartja a jogot, hogy a döntés meghozatala során a támogatható pályázatokat rangsorolja. A jogosultsági kritériumoknak megfelelő, azonban a rangsorolás alapján nem támogatható pályázatok elutasításra kerülnek. A rangsorolás szempontjai 2018. január 15-ig közzétételre kerülnek a projekt honlapján.
A döntésről az ÁEEK elektronikus úton, a pályázó által a regisztrációkor megadott e-mail címen értesíti a pályázót.
A döntéssel szemben a pályázó kizárólag jogszabálysértésre való hivatkozással nyújthat be kifogást, amennyiben véleménye szerint a pályázati eljárásra, a döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, az ösztöndíj folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő. A kifogásban meg kell jelölni azon indokokat - a megsértett jogszabályban foglalt rendelkezést - melyekre tekintettel a pályázó kéri a döntés felülvizsgálatát. Indoklás, pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
Kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 naptári napon belül, egy alkalommal van lehetőség. A kifogást írásban az Állami Egészségügyi Ellátó Központ postacímére (1525 Budapest 114. Pf. 32.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni az alábbi szöveget: EFOP-1.10.1
Kifogás. A döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs. Felvilágosítás kérhető e-mail-en: apololeszek@aeek.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum