Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
"Tehetséggel fel!" Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
06/13/2018
Érvényes:
06/13/2018
Tárgymutató:
ösztöndíj, Felsőoktatást megkezdő kutatói
Pályázhat:
bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett
"Tehetséggel fel!" Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíjhoz
2018/2019. tanév

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet "Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj - "Tehetséggel fel!" Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj" elnyerésére, összhangban
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
- a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény,
- az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
- a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet),
- a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet),
- a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: felvételi rendelet),
rendelkezéseivel.

1. Bevezető, a pályázat célja
1.1. Az Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2018. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai, a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan - alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő - hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program a kutatói és alkotói kiválóságot minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatásokat és az innovációt.
1.2. A 2018/2019. tanévre kiírt "Tehetséggel fel!" Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj (a továbbiakban: "Tehetséggel fel!" ösztöndíj, ösztöndíjpályázat) célja a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, a középiskolai tudományos tanulmányi versenyen eredményesen teljesítő, alapképzésre, osztatlan mesterképzésre jelentkező, elsőéves tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása. Célja továbbá a megkezdett felsőoktatási tanulmányok mellett a tanulmányi kötelezettségen túlmutató kutatói tevékenység támogatása, amelynek eredménye szakirodalmi összefoglaló tanulmány készítése, egyéb - az adott tudományágban releváns - tudományos, műszaki vagy művészi alkotás.

2. Az ösztöndíj formája
2.1. A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó pályázatában megjelölt bankszámlára történő folyósításáról az ösztöndíjast fogadó felsőoktatási intézmény gondoskodik.
2.2. Az ösztöndíjast fogadó, illetve a pályázatot lebonyolító felsőoktatási intézmény (a továbbiakban: fogadó felsőoktatási intézmény) jelen Pályázati Kiírás 1. számú mellékletében meghatározott, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő állami felsőoktatási intézmény, valamint egyházi fenntartású nem állami felsőoktatási intézmény lehet.
2.3. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
2.4. Az ösztöndíj összege: 50 000 Ft/hó/fő.
2.5. Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: keresztféléves képzésben részt vevő esetén 5 hónap (2019. február 1 2019. június 30.), illetve 10 hónap (2018. szeptember 1.-2019. június 30.).

3. Támogatható tudományterületek
Jelen ösztöndíjpályázatra bármely, a Pályázati Kiírás 3. számú melléklete szerinti tudományterületet érintő pályázat benyújtható.

4. Pályázat benyújtására jogosultak
4.1. Jelen ösztöndíjpályázatra azon, az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik
4.1.1. valamely, jelen Pályázati Kiírás 1. számú mellékletében meghatározott felsőoktatási intézmény 2018/2019. tanévre az általános felsőoktatási felvételi eljárás keretében meghirdetett alapképzésére, osztatlan mesterképzésre felvételi jelentkezési kérelmet nyújtottak be,
4.1.2. az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudják első évfolyamon teljes idejű (nappali) alapképzésen vagy osztatlan mesterképzésen (bármely munkarend) aktív hallgatói jogviszonyukat,
4.1.3. vállalják, hogy az ösztöndíjas időszakban - témavezető közreműködésével - a fogadó felsőoktatási intézmény keretében kutatási tevékenységet végeznek, valamint az ösztöndíjas időszak alatt a fogadó felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit hozzáférhetővé teszik. A pályázat benyújtásakor a kutatási tervben szükséges megjelölni a kutatási témát, a kutatás célját, kutatási témával kapcsolatos általános problémafelvetést és a témaválasztás személyes motivációját.
4.1.4. vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt havonta legalább 1 magyar nyelvű vagy idegen nyelvű szakirodalmat feldolgoznak, és azokból szakirodalmi összefoglaló tanulmányt készítenek (amennyiben lehetséges további kutatási irány vagy irányok megjelölésével) az ösztöndíjas időszak végéig, valamint az intézményi ÚNKP rendezvényen részt vesznek (kötelező vállalás), továbbá
Amennyiben művészeti pályázat esetén az ösztöndíjas időszakban megvalósítani tervezett tevékenység során szakirodalom feldolgozása nem lehetséges, úgy a kötelező vállalás a tanulmányi kötelezettségen túli művészeti alkotás létehozása, valamint az alkotó folyamat leírása, művészettörténeti aspektusba helyezése.
4.1.5. a 2016., 2017., 2018. évi középiskolai tanulmányi, művészeti és szakmai versenyeken elért alábbi helyezéssel/minősítéssel vagy ösztöndíjjal rendelkeznek:
- a művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1-3. helyezés,
- Szakmai Előkészítő Tárgyak Versenye (SZÉTV) / Ágazati és Ágazaton kívüli Szakmai érettségi Vizsgatárgyak versenye (ÁSZÉV) 1-3. helyezés,
- Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) nagydíjas és első díjas,
- Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1-3. helyezés,
- Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) 1-10. helyezés,
- a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen (OSZTV) megfelelt minősítést kapott,
- meghatározott nemzetközi tudományos diákolimpián3 egyénileg elért arany-, ezüst-, bronzérem, illetve különdíj vagy dícséret,
- Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj.

7. A rendelkezésre álló keretösszeg, a támogatásban részesíthető pályázók száma
7.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg legfeljebb 400 000 000 Ft, azaz négyszázmillió forint, amelynek forrása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/3/3. Kiválósági támogatások fejezeti előirányzat (Áht. azonosító: 338539).
7.2. Jelen Pályázati Kiírás keretében legfeljebb 571 fő ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban. A "Tehetséggel fel!" Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíjban támogatott létszám meghatározásáról, a fogadó felsőoktatási intézmény rektorának támogatási javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter dönt.

9. Ösztöndíjas időszak
9.1. Az ösztöndíjas időszak: a Pályázati Kiírás 2.5. pontban meghatározott időszak.
9.2. A támogatást elnyert pályázó a támogatási döntés meghozatalát követően saját felelősségére korábban megkezdheti a pályázatában foglaltak végrehajtását. Az ösztöndíjas időszak hosszát, valamint kezdő- és záró időpontját a pályázatban foglaltak végrehajtásának korábbi megkezdése nem befolyásolja.

10. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatokat 2018. június 13-ig lehet benyújtani.

11. Benyújtható pályázatok száma
Jelen Pályázati Kiírás keretében egy pályázó egy felsőoktatási intézményhez egy pályázatot nyújthat be.
A 2018/2019. tanévben a "Tehetséggel fel!" Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj pályázat benyújtásával egyidejűleg a Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói, Kutatói Ösztöndíj (ÚNKP-18-1 kódszámú) pályázat nem nyújtható be.

12. A pályázatok benyújtásának módja és helye, a pályázatok benyújtásához szükséges dokumentumok
12.1. Azon felsőoktatási intézmények esetén, amelyek saját internetes pályázatkezelő rendszerrel RENDELKEZNEK, a jelen Pályázati Kiírás 1. számú mellékletében felsorolt fogadó felsőoktatási intézmény által megadott elektronikus felületen nyújtják be az alábbi dokumentumokat:
- Pályázati Adatlap (a Pályázati Kiírás 2. számú melléklete) és annak valamennyi melléklete hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, valamint
- igazolás a Pályázati Kiírás 4.1.5. pontjában felsorolt eredményről (versenyeredmények).
Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikusan benyújtott pályázati dokumentáció kizárólag az eredetiben, papír alapon, határidőben ajánlott, elsőbbségi küldeményként postára adott és a fogadó felsőoktatási intézményhez megérkezett hiánytalanul, magyar nyelven kitöltött és aláírt Pályázati Adatlappal és annak mellékleteivel együtt érvényes.
12.2. Azon felsőoktatási intézmények esetén, amelyek saját internetes pályázatkezelő rendszerrel NEM RENDELKEZNEK, a fogadó felsőoktatási intézmény rektorának címezve kell postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként benyújtani:
12.2.1. Papír alapon, 1 példányban:
- Pályázati Adatlap (a Pályázati Kiírás 2. számú melléklete) és annak valamennyi melléklete hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, aláírva, valamint
- igazolás a Pályázati Kiírás 4.1.5. pontjában felsorolt eredményről.
12.2.2. CD-n, DVD-n, 2 példányban: nem újraírható CD-n, vagy DVD-n szkennelve a 12.2.1. pontban meghatározott dokumentumok (Pályázati Adatlapot szerkeszthető formátumban is).
Felhívjuk a figyelmet, hogy a CD-n, DVD-n benyújtott pályázati dokumentáció kizárólag az eredetiben, papír alapon, határidőben postára adott és a fogadó felsőoktatási intézményhez megérkezett hiánytalanul, magyar nyelven kitöltött és aláírt Pályázati Adatlappal és annak mellékleteivel együtt érvényes.
Az elektronikusan benyújtott dokumentumok az alábbi formátumban/kiterjesztésben fogadhatóak el: Word, Excel, Power Point, PDF, JPG.

15. A pályázat érvényességének formai ellenőrzése, hiánypótlás
15.1. A benyújtott pályázatokat a fogadó felsőoktatási intézmény egyedi pályázati azonosító számmal látja el a következő módon: ÚNKP-18-5-felsőoktatási intézmény betűkódja-sorszám5 a beérkezés időbeli sorrendjében. A beérkezést követően a pályázatok érvényességének formai ellenőrzésére kerül sor.
15.2. A pályázatok befogadását és formai ellenőrzését a fogadó felsőoktatási intézmény végzi. A pályázat befogadásáról a pályázati egyedi azonosító feltüntetésével a pályázat fogadó felsőoktatási intézményhez történő beérkezését követő legfeljebb 5 munkanapon belül a fogadó felsőoktatási intézmény értesítést küld a Pályázónak. 15.3. Amennyiben a fogadó felsőoktatási intézmény a pályázat formai ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat hiányos, és a hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás során pótolhatók és a pályázat hiánypótlással formailag megfelelővé tehető, úgy a Pályázót egy alkalommal a Pályázati Adatlapon megadott e-mail címére megküldésre kerülő elektronikus értesítésben - a hibák, hiányosságok, valamint a hiánypótlás módjának egyidejű megjelölése mellett - hiánypótlásra szólítja fel, legfeljebb az értesítés megküldésétől számított 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével.

FIGYELEM! Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat, vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon, vagy nem a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidőre tett eleget a fogadó felsőoktatási intézmény megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus úton értesítést küld a Pályázónak a pályázat érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról.
15.4. Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen és érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül:
- a pályázó nem a Pályázati Kiírásban meghatározott határidőn belül nyújtotta be a pályázatát;
- a pályázó nem felel meg a jelen Pályázati Kiírásban meghatározott feltételeknek;
- a pályázó papír alapon, aláírva nem nyújtotta be a Pályázati Adatlapot és annak mellékleteként a kutatási tervet (1. számú melléklet), a fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozatát (2. számú melléklet) és a Pályázói Nyilatkozatot (3. számú melléklet).
15.5. Érvénytelen a pályázat ha
- a pályázat olvashatatlan, illetve ha hamis vagy megtévesztő adatot tartalmaz;
- a pályázó hiánypótlás keretében sem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon, vagy nem a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidőre tett eleget;
- nem maga a jogosult nyújtotta be a pályázatot.
15.6. A pályázat formai okokból történt elutasítása ellen jogorvoslatnak helye nincs.

27. További információ
27.1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg és módosított Pályázati Kiírást jelentessen meg.
27.2. A jelen Pályázati Kiírás, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és az Ösztöndíj Működési Szabályzattal együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
27.3. A pályázati csomag dokumentumai (Pályázati Kiírás, Pályázati Adatlap, Ösztöndíj Működési Szabályzat) letölthetőek az Emberi Erőforrások Minisztériumának honlapjáról (http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma - Dokumentumok).
27.4. A pályázó a pályázattal kapcsolatos további információkról tájékoztatást a fogadó felsőoktatási intézmény által kijelölt ÚNKP pályázati ügyintézőtől kaphat (az elérhetőségeket az ÚNKP Ösztöndíj Működési Szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza).
http://semmelweis.hu/innovacios-igazgatosag/palyazat/hazai-palyazatok/uj-nemzeti-kivalosag-program-20172018-tanevi-palyazati-kiirasai/tehetseggel-fel-felsooktatast-megkezdo-kutatoi-osztondij-palyazati-kiiras/
(A fenti kiírást terjedelmi okok miatt rövidítettük. A szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum