Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Megyei identitás erősítése / TOP-5.3.2-17
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
05/31/2018, 06/28/2018, 07/31/2018
Érvényes:
07/31/2018
Tárgymutató:
megyei identitás erősítése / TOP-5.3.2-17
Pályázhat:
Megyei önkormányzat (GFO 321)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A felhívás az alábbiak szerint módosult.
1.    A bevezető részben (közvetlenül a tartalomjegyzék után) módosult a Miniszterelnökség megnevezése Innovációs és Technológiai Minisztériumra.
2.    Módosult a Felhívás 1.2. pontjában a rendelkezésre álló keretösszeg.
3.    A Felhívás 5.4. pontjában módosultak az előleg igénylésére vonatkozó elvárások a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosulása miatt.
4.    A Felhívás 5.5. pontjában az egyszerűsített költségelszámolásra vonatkozó előírások esetében a projektmenedzsment tevékenység során felmerülő utazási költséghez és napidíjhoz kapcsolódóan meghatározott előírások pontosításra kerültek.
5.    A Felhívás 5.7. pontja kiegészült az alábbival: „A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.”
6.    Módosult Békés megye területspecifikus mellékletének:
-    1.2. pontjában a rendelkezésre álló keretösszeg 730 millió Ft-ra,
-    5.2. pontjában a projekt elszámolható összköltsége 730 millió Ft-ra,
-    5.3. pontjában az igényelhető támogatás maximum összege 730 millió Ft-ra.


Megyei identitás erősítése
FELHÍVÁS
Közösségi programok megvalósítására a megyékben
A Felhívás címe: Megyei identitás erősítése
A Felhívás kódszáma: TOP-5.3.2-17
Magyarország Kormányának felhívása a megyei önkormányzatok részére, a települések, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a helyi közösségek fejlesztését. A cél elérését a Kormány a megyei önkormányzatok együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a települések, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése cél eléréséhez.
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Jelen Felhívás keretében a közösségfejlesztés a települések, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését jelenti. Ez a társadalmi felzárkózási politikának is fontos eszköze, melynek eredménye nemcsak adott közösségre hat, hanem közvetve a közjót is gyarapítja, kitüntetett szerepe van a társadalmi konfliktusok megoldásában, a településhez, térséghez való kötődés erősítésében, így a társadalmi kohézió és a társadalmi befogadás biztos alapja.
A közösségek, helyi partnerség, együttműködés, a civil szféra, valamint általában a közösségi, térségi identitás, a településhez, térséghez kötődés a legtöbb településen, térségben erősítésre szorul. Ezért fontos a társadalmi aktivitás és együttműködés növelése. A települési, térségi, megyei közösségek erősítésében kiemelt szerepet képesek betölteni a célzott közösségi programok, rendezvények. A társadalmi aktivitás növelésének elősegítése érdekében javasolt a civil szervezetek és önkéntesek bevonása, a fiatalok megszólítása, a közösségi, térségi identitást erősítő akciók megvalósítása.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében nagyon fontos törekvés, hogy tudatosabbá váljanak a helyi és térségi közösségek, elterjedjen az öngondoskodó képesség. A tudatos helyi és térségi társadalmak hiányában kihasználatlan marad az egyik legfontosabb immateriális fejlesztési erőforrás, amely a közösségformálást és a gazdasági kibontakozást szolgálhatná: a helyi és területi identitás. Ezek az identitásminták települési és megyei szinten kimutathatóan léteznek az országban, amelyekre építeni szükséges.
Az intézkedés eredményeképp közösségi, térségi, megyei és települési identitást erősítő akciók, például: közösségi programok, szabadidős programok, kulturális és természeti örökség megismertetésére, megőrzésére irányuló helyi/térségi/megyei közösségi programok, hagyományalapú tudás erősítésére épülő programok valósulhatnak meg, melyek által fejlődik a közösség egymás iránti felelősségtudata.
Tárgyi Felhívás a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja.
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon3 - 2,935 milliárd Ft.
3Az operatív programban rögzítettek alapján.
A felhívás teljes keretösszegének becsült támogatástartalma 2,935 milliárd Ft, amely mértéke minden esetben a támogatott projektek támogatási intenzitása alapján kerül odaítélésre.
A területi egység számára rendelkezésre álló forrás meghatározása és a támogatási kérelmek várható darabszáma a felhívás területi egységre vonatkozó terület-specifikus mellékletében található.
Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága hirdeti meg az 1005/2016. (I. 18.) számú Kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
1. A projekt által érintett térség, települések közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele a projekt célkitűzései által érintett intézmények, szervezetek együttműködésével.
2. A cselekvési terv alapján a települések, a térség lakosságának közösségi identitását, együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása a projekt célkitűzései által érintett intézmények, szervezetek együttműködésével.
a. Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása:
- helyi, térségi hagyományok feltárása és felelevenítése;
- közösségi eredmények bemutatása;
- közösségi helyismereti kiállítások megszervezése;
- közösségi találkozók szervezése (pl.: elszármazottak találkozója);
- hagyományos és online civil, vállalkozói fórumok, közösségi rendezvények, szervezése;
- a felhívás céljához illeszkedő egyéb közösségi akciók, tevékenységek, események.
b. Programok, folyamatok, rendezvények megvalósítása:
- helyi, térségi erőforrások feltárása:
o tanítana-tanulna katalógus (tankatalógus, tudástár),
o helyi, megyei értékek feltárása, értékőrzés (pl.: helyi értéktár bizottság megalapítása, működtetése, megyei értéktár működtetése),
o ismeretterjesztő előadássorozatok, játékok, programok,
o közösségi eredmények bemutatása, közösségi kiállítás rendezése.
- a helyi és térségi történelem feltárása, a mindennapok megörökítése a helyi lakosok és a könyvtárak, muzeális és közművelődési intézmények bevonásával:
o helytörténetet kutató közösségek alapítása, működtetése,
o közösségi kalendárium készítése,
o helyi, térségi események adatbázisának építése,
o helytörténeti, helyismereti dokumentumok gyűjtése, feltárása,
o helyi, térségi szellemi kulturális örökség feltárása, bemutatása.
- tanulókörök szervezése,
- népismereti tábor,
- generációk közötti tudásátadáshoz kapcsolódó rendezvénysorozatok,
- művelődő közösségek (pl.: olvasókör, múzeumbaráti kör, örökségklub, helytörténeti egyesület, amatőr és népművészeti klubok, szakkörök, film- és könyvklubok) megszervezése, működésének szakmai támogatása,
- ismeretterjesztő előadássorozatok,
- a felhívás céljához illeszkedő egyéb kulturális programok, programsorozatok.
A fent felsorolt tevékenységek/altevékenységek megvalósítása külön-külön is támogatható.
A támogatást igénylő a programok tervezése és megvalósítása során lehetőség szerint figyelembe veszi a "Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepvállalás” című, EFOP-1.3.1.-15-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekt (a továbbiakban: Cselekvő közösségek kiemelt projekt) keretében elkészített Közösségfejlesztés módszertani útmutatót, valamint szükség esetén igénybe veszi a kiemelt projekt képzési és egyéb szolgáltatásait.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet önállóan nyújthat be:
a) Megyei önkormányzat (GFO 321)
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A konzorciumvezető kizárólag a támogatást igénylő megyei önkormányzat lehet.
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:
a) Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321, 322, 325, 328)
b) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529, 563, 565, 569)
c) Egyházi jogi személy (GFO 55)
d) Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 591, 599)
e) Közalapítvány (GFO 561, 562)
f) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599), amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
g) Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége a felhívás területi egységre vonatkozó terület-specifikus mellékletében kerül szabályozásra.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területspecifikus mellékleteiben kerül szabályozásra.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/top-532-17-megyei-identits-erstse
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)


A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum