Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében / TOP-6.8.2-16
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
06/29/2018
Érvényes:
06/29/2018
Tárgymutató:
helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében / TOP-6.8.2-16
Pályázhat:
helyi önkormányzat(ok) közül az érintett megyei jogú város önkormányzata (GFO 321)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Elérhető a honlapon a Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-6.8.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében kitöltő programja.

FELHÍVÁS
Megyei jogú városi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására

A Felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében
A Felhívás kódszáma: TOP-6.8.2-16
Magyarország Kormányának felhívása a megyei jogú városi önkormányzatok számára a foglalkoztatás-növelést célzó foglalkoztatási együttműködések, partnerségek, paktumok képzési és foglalkoztatási programjainak megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi együttműködések támogatását. A cél elérését a Kormány a megyei jogú városi önkormányzatokkal, kormányhivatalokkal, illetve a foglalkoztatás-fejlesztésben érintett helyi, és egyéb nonprofit szereplők együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt elszámolható költségei legfeljebb 100%-ának megfelelő támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli különbségek mérsékléséhez és a foglalkoztatottsági szint emeléséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A Felhívás célja, hogy a megyei jogú városi szinten már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével - kialakított stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. Ezen intézkedésével a Kormány támogatja az együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek az adott területen lévő munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek.
A megvalósított fejlesztések kapcsolódnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célokhoz, a területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli különbségek mérsékléséhez, és a foglalkoztatási szint emeléséhez.
Az intézkedés hosszú távú célja, hogy az Európa 2020 Stratégia által a foglalkoztatás területén megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához térségi és helyi szintű foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési programok kidolgozásával és megvalósításával járuljon hozzá.
A fejlesztések kétszintű beavatkozás keretében kerülnek megvalósításra: megyei, helyi és megyei jogú városi szinten. A támogatás célja, hogy megyei szinten átfogó, országos paktum-rendszer jöjjön létre, melynek alapjait a helyi megállapodások alkotják.
Jelen Felhívás a megyei jogú város szintű paktumokra/gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési megállapodásokra vonatkozó követelményrendszert jeleníti meg.
Tárgyi felhívás a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,674 milliárd Ft.
A területi szereplő számára rendelkezésre álló forrás meghatározása és a támogatási kérelmek várható darabszáma a felhívás területi szereplőre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.
Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 6 db.
1.3. A támogatás háttere
Az Európai Unióban már évtizedek óta legjobb gyakorlatként számon tartott területi foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési megállapodások (paktumok) a szubszidiaritás elve mentén, a lehető leghatékonyabb eredményeket biztosító helyi szinten létrejött többszereplős együttműködések, melyek elsődleges célja az adott térség gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének növelése és a lakosság életszínvonalának növelése. A területi kohézió, legtöbb magas szintű stratégiai dokumentumban deklarált célját egyrészt a munkaerő minőségének és foglalkoztathatóságának javításával, illetve munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésével, másrészt a régiók fejlődési potenciálját biztosító munkaerő-minőség és tudás fejlesztésével kívánjuk megvalósítani. A területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli különbségeket legtöbb esetben a helyi (gazdasági, önkormányzati és non-profit) szereplők összefogására építő, vagy azok bevonásával előkészített és végrehajtott komplex programokkal, a munkaerő-piaci részvételben és jövedelmekben megmutatkozó különbségeket a munkaerő foglalkoztathatóságának, minőségének, termelékenységének és versenyképességének javításával kívánjuk csökkenteni. A munkaerő-piaci helyzet és a foglalkoztatási lehetőségek tekintetében megnyilvánuló igen jelentős különbségek miatt fontos, hogy kellő mozgástér legyen a helyi munkaerő-piaci viszonyokra szabott stratégiák és programok kialakítására. Magyarországon a foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési kezdeményezések/paktumok létrehozása megteremtette azt a platformot, amelyen a gazdasági élet helyi, a térségi viszonyokat legjobban ismerő szereplői, az állam, önkormányzat és a vállalkozások, valamint a non-profit szféra képviselői egyeztethetik, összhangba hozhatják stratégiai céljaikat, ezáltal közös mederbe terelhetik és multiplikálhatják erőfeszítéseiket a gazdaság és a munkaerő-piac fellendítése érdekében.
Az intézkedés közvetlen célja megyei jogú városi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása.
Megyei jogú város szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések keretében, programszerű és integrált, a megyei jogú város területére, vonzáskörzetére kiterjedő, a megyei jogú városban releváns valamennyi gazdasági ágazatot felölelő megyei jogú városi szintű gazdaság - és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések támogatása és célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó program valósul meg.
A megyei jogú városi szintű foglalkoztatási együttműködés a paktum földrajzi területének egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működik. Releváns szereplők bevonásával partnerséget hoznak létre, gazdaság - és foglalkoztatás-fejlesztési helyzetelemzést készítenek, majd stratégiát alkotnak, paktum-programot készítenek és valósítanak meg. Gazdaság - és foglalkoztatás-fejlesztési koordinációt végeznek, összehangolják a paktum földrajzi területén elérhető gazdaságfejlesztési szolgáltatásokat, aktív kapcsolatot tartanak a munkaerőpiac szereplőivel, különösen a foglalkoztató és képző szervezetekkel, támogatják a szociális gazdaság fejlődését, kidolgoznak és megvalósítanak, munkaerőpiaci, képzési - és foglalkoztatási programokat. Közreműködnek a vállalkozási fejlesztések munkaerő igényének kielégítésében.
Jelen felhívást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (IH) hirdeti meg az 1005/2016. (I. 18.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06-1-896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg vállalják a 3.1. pontban előírt feltételek teljesítését. A feltételek nem teljesítése, illetve be nem tartása a támogatási kérelem elutasítását, későbbiekben a szerződésszegés jogkövetkezményeit vonja maga után.
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
A. Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrészéhez (1. főtevékenység) kapcsolódóan:
a) TOP-6.8.2-15 felhívás keretében támogatott projekt részeként létrehozott foglalkoztatási paktum összetételének felülvizsgálata;
b) megvalósíthatósági tanulmány, gazdasági-foglalkoztatási helyzetelemzés, stratégiai dokumentumok, akciótervek, munkaprogram, projektterv felülvizsgálata és aktualizálása jelen felhívásban szereplő szempontok és a TOP-6.8.2-15 felhívás keretében támogatott projektek végrehajtása során szerzett tapasztalatok figyelembevételével;gazdaság - és foglalkoztatás-fejlesztési megállapodás/paktum megvalósítása és fenntartása során, foglalkoztatási együttműködés (partnerség), irányító csoport (partnerséget reprezentáló szűkebb testület), menedzsment szervezet és paktumiroda működtetése, ügyrend, munkaterv felülvizsgálata, reális költségvetés kidolgozása, az ehhez szükséges szakmai kompetenciák, humán-erőforrás biztosítása;
c) a helyi szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése, a térségi szereplők közötti kezdeményezések összehangolása;
d) foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési kezdeményezések ösztönzését és összehangolását célzó megyei jogú városi szintű együttműködési hálózatok működési feltételeinek megteremtése;
e) foglalkoztatási partnerség (paktum) működési tapasztalatainak összegyűjtése, illetve megosztása;
f) partnerségi bevonással végrehajtott projekt folyamat részletes dokumentációja: partneri egyeztetések jelenléti ívei, fotók, emlékeztetők;
g) figyelemfelkeltés a minél szélesebb körű partnerség megteremtésére és a projekt tudatosítására az együttműködési hálózatban érintett partnerek, valamint a szélesebb nyilvánosság körében (szemináriumok, workshopok, partnertalálkozók, konferenciák, szakmai és közösségi fórumok szervezése, a stratégiaalkotási folyamat előmozdítására és az együttműködés fenntartására, valamint a program megvalósítására);
h) egyéb együttműködést segítő feladatok ellátása, úgymint együttműködés a kormányhivatalok és a megyei önkormányzatok helyi gazdaság - és foglalkoztatás-fejlesztéshez kapcsolódó szakmai háttérszervezetei között a területfejlesztési feladatellátáshoz kapcsolódóan
i) szociális gazdaság fejlesztésének támogatása, termék-és szolgáltatásfejlesztés segítése, piacra jutás segítése, a piaci és állami szereplők, valamint a szociális vállalkozások közti partnerségek fejlesztése;
j) a mindenkori foglalkoztatási célú kormányzati intézkedések megvalósulásának segítése, hatékonyabb programmegvalósulások támogatása, a támogatások munkaerő-piaci hatásának erősítése;
k) projektzárási feltétel a minősítés megszerzése a sztenderdek alapján.

B. Főtevékenység: Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programrészhez (2. főtevékenység) kapcsolódóan:
a) A célcsoportot érintő képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó tevékenységek:
o képzési költség támogatása (egyéni és csoportos egyaránt);
o bértámogatás és más bérjellegű támogatások nyújtása
b) A célcsoportot érintő egyéb munkaerő-piaci tevékenységek:
o munkaerő-piaci szolgáltatások támogatását a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendeletben foglaltak alapján kell biztosítani: a szolgáltatási tevékenység és díjának megtérítése

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, konzorcium vezetőként kizárólag a megyei jogú város önkormányzata (GFO 321) jelölhető meg, azzal, hogy a konzorciumba kötelező bevonni az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalt (GFO 312).
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be, Főkedvezményezettként:
- Helyi önkormányzat(ok) közül az érintett megyei jogú város önkormányzata (GFO 321).
Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:
- Állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalok (GFO 312).
- Helyi önkormányzatok és társulásaik, helyi önkormányzatok költségvetési szervei (Helyi önkormányzat GFO 321, Helyi önkormányzati költségvetési szerv GFO 322, Helyi önkormányzatok társulása GFO 327, Területfejlesztési önkormányzati társulás GFO 328).
- Állami, önkormányzati többségi tulajdonú nonprofit képzőintézmények (Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek GFO 3, Nonprofit gazdasági társaság GFO 57).
- Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (Szakszervezet GFO 512, Egyéb munkavállalói érdekképviselet 513, Munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet 514, Országos sportági szakszövetség 515, Egyéb sportszövetség 516, Egyéb szövetség 517, Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége 519, Sportegyesület 521, Kölcsönös biztosító egyesület 524, Vallási tevékenységet végző szervezet 525, Polgárőr egyesület 526, Nemzetiségi egyesület 528, Egyéb egyesület 529, Egyéb alapítvány önálló intézménye 563, Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége 565, Egyéb alapítvány 569).
- Többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság (Nonprofit gazdasági társaság 5718).
- Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
A hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás, a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás, a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatás, a hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó
személy költségeinek ellentételezéséhez nyújtott támogatás esetében a felhívás általános mellékletében szereplő Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás:
a) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben:
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
- a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
b) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
c) támogatás exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
d) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
e) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához,
f) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget
g) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
amely nem illeszkedik a vonatkozó integrált területi programhozamelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban
Csekély összegű támogatás esetében, a felhívás általános mellékletében szereplő Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás:
a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás,
b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás,
c) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben:
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
- a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
f) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
g) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.
További információ: Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi szereplőre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége a felhívás területi egységre vonatkozó terület-specifikus mellékletében kerül szabályozásra.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
- A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás
A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 75%-át.
- A hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás
A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
- Hátrányos helyzetű munkavállalók segítésének költségeit ellentételező támogatás
A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
https://www.palyazat.gov.hu/top-682-16-helyi-foglalkoztatsi-egyttmkdsek-a-megyei-jog-vros-terletn-s-vrostrsgben
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum