Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Járművezetési veszélyhelyzetek gyakorlására alkalmas szimulátor berendezések akkreditálása
Kiíró:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Határidő:
10/16/2020
Érvényes:
10/16/2020
Tárgymutató:
járművezetési veszélyhelyzetek gyakorlására alkalmas szimulátor berendezések akkreditálása
Pályázhat:
bármely köztartozással nem rendelkező - a Kkt. 18. § (2) bekezdése szerinti, a közlekedési hatóság által kiadott érvényes képzési engedéllyel rendelkező - képző szerv, amely rendelkezik olyan szimulátor berendezéssel, amellyel képzési tevékenységet kíván folytatni
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Járművezetési veszélyhelyzetek gyakorlására alkalmas szimulátor berendezések akkreditálása

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium
(1011 Budapest, Fő utca 44-50.)
a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM r.) 38/B. § alapján pályázatot hirdet járművezetési veszélyhelyzetek gyakorlására alkalmas szimulátor berendezések akkreditálására.

1. A pályázat célja
"A GKM r. vonatkozó része értelmében az autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetöi alapképesítés megszerzésére vonatkozó szaktanfolyami képzés "Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen" tan- és vizsgatárgyai, valamint a GKM r. 33/C. § szerint az autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetöi szaktanfolyami továbbképzési képesítés megszerzésére vonatkozó szaktanfolyami képzés "Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen" tantárgya szimulátoros képzési formában is végezhető, mely a GKM r. 38/B. § értelmében csak a közlekedési hatóság által akkreditált, és a közlekedési hatóság által ellátott akkreditációs számmal és matricával rendelkező szimulátoron végezhető."
Jelen pályázat lehetőséget biztosít a szakmailag és technikailag felkészült képzőszervek számára, hogy képzési tevékenységük során az előírásoknak megfelelő szimulátor rendszereket alkalmazhassanak. Sikeres pályázat esetén a pályázó "Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által akkreditált szimulátor berendezés" akkreditációt kap, amelyet az akkreditáció érvényességéig, illetve visszavonásig a határozatban megjelölt feltételekkel használhat, továbbá képzési engedélye ennek megfelelően módosításra kerül.

2. A pályázat tárgya
A pályázat keretében pályázni lehet a GKM r. szerinti járművezetési veszélyhelyzetek gyakorlására alkalmas szimulátor berendezés szaktanfolyamon és vizsgán történő alkalmazása céljából a GKM r. 38/B. § szerinti akkreditációra
- meglevő, érvényes akkreditációval rendelkező szimulátortípus esetén, illetve
- új, érvényes akkreditációval nem rendelkező szimulátortípus esetén.

3. Pályázók köre
Pályázatot benyújthat bármely köztartozással nem rendelkező - a Kkt. 18. § (2) bekezdése szerinti, a közlekedési hatóság által kiadott érvényes képzési engedéllyel rendelkező - képző szerv, amely rendelkezik olyan szimulátor berendezéssel, amellyel képzési tevékenységet kíván folytatni.

4. A pályázat kiírásának időpontja, benyújtásának határideje és módja
A pályázat kiírásának időpontja: 2020. szeptember 16.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 16.
A pályázatnak a pályázati űrlappal (1. számú melléklet) és a csatolandó dokumentumokkal együtt kell az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztályához (továbbiakban: Főosztály) beérkeznie.
A pályázatot a pályázat kiírásának időpontját követően, de legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig munkanapokon 8 óra és 16 óra (pénteken 8 óra és 13 óra) között lehet személyesen benyújtani a Főosztály titkárságán (1138 Budapest, Váci út 188. D007 szoba). A pályázat benyújtásáról, illetve átvételéről a benyújtó a helyszínen elismervényt kap, amely tartalmazza a pályázat benyújtásának időpontját. Postai úton tértivevényes postai küldeményként az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály részére a 1440 Budapest, Pf. 1. címre lehet feladni. A zárt borítékon a pályázó nevén túl kérjük feltüntetni: "Szimulátor akkreditáció pályázat".
A pályázatot magyar nyelven egy eredeti, valamint az eredetivel mindenben megegyező két másolati példányban (a másolati példányok közjegyző általi hitelesítése nem szükséges), papír alapon (a példányokat külön-külön, roncsolás-mentesen, oldhatatlan kötéssel összefűzve), a cégjegyzésre jogosult személy által aláírva, továbbá egy CD vagy DVD lemezre elektronikus formátumban kiírva kell benyújtani.
Amennyiben a pályázathoz csatolandó valamely dokumentum eredeti példánya nem magyar nyelven készült, úgy az eredeti és az eredeti hiteles magyar fordítását tartalmazó dokumentumot kell a pályázatnak tartalmaznia.
A Pályázó írásbeli képviseletére jogosult személynek a Pályázat minden oldalát alá kell írnia (a becsatolt - Pályázó által tett - nyilatkozatok aláírt oldalának ismételt aláírása természetesen nem szükséges). A Pályázatot folyamatos oldalszámozással kell ellátni, az üres oldalakat oldalszámmal, aláírással és áthúzással kell jelölni.
A pályázat három példányát és a CD vagy DVD lemezt a pályázónak egy közös borítékban kell elhelyeznie, a borítékon feltüntetve a Pályázó nevét, székhelyét, levelezési címét, valamint az alábbi szöveget: "Szimulátor akkreditáció pályázat". A borítékot lezárva, a ragasztáson átfedéssel lepecsételve kell leadni.
A beérkező pályázatok érvényességét az Innovációs és Technológiai Minisztérium a 3. számú melléklet szerint - a szimulátor berendezések akkreditálásának módjára előírtaknak megfelelően - állapítja meg.
A Pályázat külalakjára vonatkozó követelményeket az 5. pont tartalmazza.
A Pályázónak fel kell tüntetnie a Pályázati űrlap C3. pontjában azon helyszín(eke)t, ahol a szimulátor berendezés(ek) előzetes egyeztetést követően, jelen eljárás lefolytatásához szükséges megtekintése, vizsgálata, akkreditációs számmal való ellátása biztosított.

5. A pályázathoz csatolandó dokumentumok és a benyújtandó pályázat külalakjára vonatkozó követelmények
1. A Pályázat papíralapú dokumentumait könyvszerű elrendezésben, az alábbi sorrendben, folyamatos oldalszámozással kell lefűzni:
I. fedőlap (Pályázat tárgyát, a Pályázó nevét, székhelyének címét, és a pályázat benyújtásának dátumát tartalmazza);
II. tartalomjegyzék (oldalszámozással);
III. kitöltött Pályázati nyilatkozat;
IV. kitöltött Pályázati űrlap(ok);
V. az átutalási megbízás(ok) másolati példányát, mely igazolja, hogy a pályázó az eljárás lefolytatásának díját megfizette;
VI. a pályázat tárgyát képező, a pályázati űrlap(ok)on megnevezett szimulátor berendezés(ek) és a hozzá(juk) tartozó szimulátor szoftver(ek) jogszerű használatát igazoló, gyári számot, illetve egyedi azonosításra alkalmas számot is tartalmazó dokumentum(ok).
VII. a pályázat tárgyát képező, a pályázati űrlapon megnevezett szimulátor berendezés(ek) funkcionalitásait megfelelő részletességgel bemutató felhasználói (tanulói, adminisztrátori) kézikönyv
Vili, a pályázat benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi adóhatósági igazolás (helyi adóhatóság, NAV) arról, hogy a pályázó nem rendelkezik köztartozással (nem eredeti igazolás esetén szükséges annak közjegyző általi hitelesítése);
IX. jogi személy esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Harmadik könyvének hatálya alá tartozó pályázók esetében (ideértve a közhasznú társaságot is) az illetékes cégbíróság által kibocsátott, a pályázat kiírását megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéb pályázók esetében - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. évi törvény 1. számú mellékletében nevesített felsőoktatási intézmények kivételével - a pályázó egységes szerkezetbe foglalt, hatályos létesítő okiratának (alapító okiratának, alapszabályának) fenntartó által hitelesített másolata, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány hiteles másolata és a nyilvántartásukra illetékes önkormányzat a pályázat benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi igazolása arról, hogy a vállalkozó a nyilvántartásukban szerepel;
X. jogi személy esetén a pályázat benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi eredeti aláírási címpéldány.
2. A CD vagy DVD lemezen fel kell tüntetni ugyanazokat az adatokat, mint a pályázat fedőlapján.

6. Az eljárás lefolytatásának dija
Szimulátor berendezés akkreditálásának díja szimulátor berendezésenként 2000 Ft. (azaz kettőezer forint).
- Az eljárási díjat az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-00290713-38100004 számú számlájára történő befizetéssel kell kiegyenlíteni, a közlemény rovatban kérjük feltüntetni: "Szimulátor akkreditáció díja".

7. A benyújtott pályázatok értékelése
a) A pályázó a benyújtott pályázatát - ab) pontban említetten kívül - nem javíthatja ki, nem módosíthatja, továbbá nem változtathatja meg, a benyújtott pályázathoz kötve van. A benyújtott pályázatok értékelését és elbírálását a Főosztály a 3. számú mellékletben foglalt eljárásrend szerint végzi. A szakértői értékelést a Közlekedési Szakértői Testület a 3. számú melléklet szerinti akkreditációs eljárásnak megfelelően végzi. Akkreditációt olyan szimulátor berendezés kaphat, amely teljesíti a jelen Pályázati kiírásban meghatározott követelményeket.
b) A pályázó egy alkalommal hiánypótlásra szólítható fel - legfeljebb 3 munkanapos határidővel -, amennyiben a pályázata az 5. pontban előírtaknak nem felel meg. Hiánypótlásra történő felszólítás esetén a benyújtott pályázat csak a felszólításban meghatározottakkal módosítható. Az így beérkezett pótlás megfelelőségéről a Főosztály vezetője dönt. Ebben az esetben, ha a pályázó minden, a számára előírt hiánypótlási felhívásnak megfelelően eleget tett, a pályázata érvényesnek tekinthető.
c) Az a szimulátor berendezés, amelynek a 3. melléklet 1. pont (1) bekezdés 1.1-1.2., valamint
1.4. pontjában felsorolt berendezései nem N2, N3, M2 vagy M3 kategóriájú gépkocsi berendezésekből állnak, vagy nem teljesítik a 3. melléklet 1. pont (1) bekezdés 5.4-5.6 pontjainak valamelyikét, legfeljebb 2021. május 31-ig kaphat érvényes akkreditációt.
d) Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az akkreditáció eredményét a pályázati kiírástól számított 60 napon belül kihirdeti. Az akkreditált szimulátor berendezések egyedi elnevezései és megállapított akkreditációs számai az Innovációs és Technológiai Minisztérium által üzemeltetett honlapon kerülnek közzétételre a pályázatok elbírálását követő 10 napon belül.
e) A késedelmesen benyújtott vagy a valótlan adatokat (így nem létező pályázati tárgyat) tartalmazó pályázatok elutasító határozat formájában - az érvénytelenség megállapítása mellett - a további eljárásból, annak szakaszától függetlenül kizárásra kerülnek.
f) Több pályázatban szereplő egyazon szimulátor esetén az elsőként benyújtott, érvényesnek talált pályázat kerül elbírálásra, a többi pályázat az adott (azonos) szimulátor berendezés akkreditációjára vonatkozó részében elutasításra kerül. Ezen eset azonban nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az elutasított pályázatot benyújtó pályázó akkreditált szimulátor berendezés jogszerű használatának igazolása mellett - kérje képzési engedélyének módosítását.
https://www.kormany.hu/download/e/d0/e1000/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr%C3%A1s%20-%20%20szimul%C3%A1tor%20berendez%C3%A9sek%20akkredit%C3%A1l%C3%A1sa%202020.pdf#!DocumentBrowse

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum