Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Pályázat agrárágazati szervezetek számára
Kiíró:
Agrárminisztérium
Határidő:
02/18/2020
Érvényes:
02/18/2020
Tárgymutató:
agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása
Pályázhat:
agrárágazati szakmai civil szervezetek:
a) székhelyük Magyarországon van,
b) a Civiltv. alapján civil szervezetnek minősülő, és 2018. január 1. előtt jogerősen bejegyzésre került egyesületek és alapítványok, az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontja alapján megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, továbbá az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősülnek,
c) tevékenységüket Magyarország területén fejtik ki,
d) érvényes alapszabállyal, illetve alapító okirattal, továbbá képviseleti szervvel, nyilvántartott tagsággal rendelkeznek és létrehozásuktól folyamatos tevékenységet folytatnak, a 2018. évi tevékenységről szóló beszámolót az Országos Bírósági Hivatalhoz benyújtották vagy saját honlapján közzétették
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázat agrárágazati szervezetek számára

Az Agrárminisztérium
2020. évi pályázati kiírása
AGRÁRÁGAZATI SZERVEZETEK SZÁMÁRA
Az Agrárminisztérium, mint támogató (továbbiakban: AM) az agrárágazati szakmai érdekeket képviselő civil szervezetek hasznos tevékenységét elismerve, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. számú mellékletének XII. Agrárminisztérium fejezetének 20/3/8 "Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása" fejezeti kezelésű előirányzat terhére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján, továbbá összhangban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénnyel (a továbbiakban: Civiltv.), nyílt pályázati felhívást tesz közzé céljainak elérésében hatékonyan közreműködő szervezetek agrárfejlesztési programjainak támogatására.

1. A pályázati támogatás célja
Az agrárágazati szakmai szervezetek és érdekképviseletek szakmai feladataik, programjaik költségeihez való hozzájárulás a tárcafeladatok sajátos térségi körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb megvalósulása érdekében.

2. Támogatás a fenti céllal egyezően az alábbi kiadásokra igényelhető
a) ágazati szakmai ismeretterjesztő előadások, konferenciák, rendezvények, oktatási programok költségeihez;
b) ismeretterjesztő kiadványok, könyvek készítésének, kiadásának költségeihez;
c) nemzetközi szervezeti tagdíj forintfedezetéhez.
A támogatás általános működési költségekre és uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági tevékenységre nem igényelhető!

3. A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő agrárágazati szakmai civil szervezetek:
a) székhelyük Magyarországon van,
b) a Civiltv. alapján civil szervezetnek minősülő, és 2018. január 1. előtt jogerősen bejegyzésre került egyesületek és alapítványok, az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontja alapján megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, továbbá az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősülnek,
c) tevékenységüket Magyarország területén fejtik ki,
d) érvényes alapszabállyal, illetve alapító okirattal, továbbá képviseleti szervvel, nyilvántartott tagsággal rendelkeznek és létrehozásuktól folyamatos tevékenységet folytatnak, a 2018. évi tevékenységről szóló beszámolót az Országos Bírósági Hivatalhoz benyújtották vagy saját honlapján közzétették,
e) Alapszabályában/alapító okiratában rögzítetten agrárágazati céllal létrejött civil szervezetek.
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

4. Nem pályázhatnak
a) a közalapítványok,
b) a civil társaságok,
c) a köztestületek,
d) a nonprofit gazdasági társaságok
e) az egyházi jogi személyek, illetve ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége,
f) a pártok,
g) a gazdasági társaságok.

5. A pályázattal elnyerhető támogatás összege
Az előirányzaton rendelkezésre álló pénzösszegből e pályázattal meghirdetett támogatásra a Kvtv. XII. Agrárminisztérium fejezetének 20/3/8 szám alatti jogcímcsoportban lévő "Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása" előirányzat keretösszegéből 40 millió forint használható fel. Az AM fenntartja magának a jogot, hogy a Kvtv. alapján a támogatási keretösszeget - a felhívás külön módosítása nélkül, a felhívás érvényességi idején belül - megváltoztassa.
Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 700 000 forinttól 2 000 000 forintig terjedhet.

6. A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke
A vissza nem térítendő támogatás mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 100%-a. A támogatáshoz önerő, saját forrás biztosítása nem feltétel.

7. A finanszírozás módja
A vissza nem térítendő támogatási összeg a támogatói okirat hatálybalépését követő 30 napon belül egyösszegű támogatási előlegként kerül a pályázó bankszámlájára átutalásra.

8. A pályázat tartalmi és formai követelményei
A pályázat az adatlapból (pályázati felhívás 1. sz. melléklete, a kézzel kitöltött adatlap nem kerül elfogadásra) és mellékletekből áll.
A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:
a) a pályázó nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját, vagy az aláírás minta közjegyző által hitelesített másolatát,
b) a pályázó számlavezető pénzintézete 30 napnál nem régebbi igazolását eredetiben, a pontos számlaszám megjelölésével a pályázó bankszámlájának vezetéséről, vagy a pénzintézet által hitelesített bankszámlaszerződést,
c) a pályázónak a pályázat beadásakor hatályos alapszabályát, vagy alapító okiratát a szervezet képviselője által hitelesített másolatban,
d) a 2. számú melléklet szerinti költségterv formanyomtatványt géppel kitöltve és eredetben aláírva, dátumozva (kézzel kitöltött költségterv nem kerül elfogadásra),
e) a 3. számú melléklet szerinti átláthatósági nyilatkozatot kitöltve eredetben, cégszerűen aláírva és dátumozva, a köztes oldalakat szignóval ellátva.

9. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
9.1. A minden oldalon cégszerűen aláírt pályázati adatlapot és a kötelezően csatolandó mellékleteket egy példányban az alábbi módon és formában kérjük benyújtani:
Postai úton, a zárt borítékon feltüntetve: "2020. évi agrárágazati szervezetek számára kiírt pályázat"
A könyvelt tértivevényes postai küldeményt az alábbi címre kell postázni:
Agrárminisztérium
Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya
1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9.
A pályázatok benyújtásának határideje (postabélyegző kelte):
2020. február 18.
9.2. A Pályázó által megadott e-mail címmel kapcsolatos kockázatokat (pl. hibásan megadott cím, olvasatlan vagy átirányított e-mailek) minden esetben a Pályázó viseli!

10. Hiánypótlás
A jelen pályázati eljárásban hiánypótlásra nincs lehetőség.

11. A pályázat befogadása, elbírálásának rendje és értékelési szempontok
11.1. A pályázat befogadásáról az AM legfeljebb a pályázat beérkezését követő 7. napig nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.
11.2. Kizáró okok:
Nem ítélhető meg támogatás azon pályázat esetén amely:
a) a pályázati anyag (jelen pályázati felhívás 8. pontjában megnevezett adatlap, valamint kötelezően benyújtandó dokumentumok és mellékletek) hibásan, hiányosan, vagy határidő után került benyújtásra, a pályázathoz csatolt nyilatkozat nem teljes körű, vagy azokat a pályázó visszavonja,
b) az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető 2 000 000 forintot, vagy nem éri el a 700 000 forintot,
c) bármely tekintetben valótlan adatszolgáltatást tartalmaz,
d) jelen pályázati felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,
e) benyújtója ellen csőd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban,
f) benyújtója a jelen pályázat kiírását megelőző években bármely, az AM által folyósított támogatást annak céljától részben vagy egészben eltérő célra használta fel, avagy azzal nem, vagy nem megfelelően számolt el (kivétel a 2019. évi agrárágazati szervezetek számára kiírt pályázat),
g) benyújtója az Áht. 50. §. (1) bekezdésének a) pontja alapján nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak,
h) benyújtója az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja, valamint az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint nem minősül átlátható szervezetnek,
i) benyújtójával szemben az Áht. 48/B. §-ában meghatározott kizáró okok állnak fenn.
Bírálatra csak tartalmi és formai szempontból megfelelő pályázat kerülhet. A támogatói döntésre az agrárminiszter által jóváhagyott bíráló bizottság tesz javaslatot.
Az értékelés szempontjait képezik különösen: a pályázatban bemutatott program megvalósíthatósága, illetve szakmai hitelessége, a feladat ellátásának hatékonysága, a szervezet működőképessége, földrajzi működésének területe, a szervezet tevékenységének eredményessége és költségviselési képessége, a szervezet létszáma.
11.3. A pályázatokkal kapcsolatos döntésre 2020. május 2-ig kerül sor. A pályázat forráshiány miatt - egyéb kizáró körülmények hiányában is - elutasításra kerülhet. Az AM az elutasított pályázatokat nem küldi vissza.
A pályázót a támogató döntéséről, illetve a támogatás igénybevételének feltételeiről, elutasítás esetén annak indokáról, a döntéshozataltól számított 15 napon belül az Agrárminisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya elektronikus levélben tájékoztatja.
A pályázat eredménye a döntés meghozatalától számított 5 napon belül az AM honlapján (http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium) közzétételre kerül.

12. Jogorvoslat, kifogás
12.1. A miniszteri döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs. Azonban a pályázó, amennyiben a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okirat kiadására, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatói okiratba ütközik, akkor az Ávr. 102/D §-a alapján kifogást nyújthat be.
12.2. A kifogásnak tartalmaznia kell:
a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét,
b) a kifogással érintett pályázat, támogatói okirat azonosításához szükséges adatokat,
c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és
e) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.
12.3. A kifogás elbírálása az Ávr. 102/D. § (5) - (7) bekezdései, valamint a XII. Agrárminisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról szóló 7/2019. (XI. 29.) AM utasításban foglaltak alapján történik. 12.4. A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

13. Az elnyert támogatás kifizetésének és felhasználásának rendje, elszámolható, el nem számolható költségek
a) az igényelt támogatási összegnél kisebb összeg is nyújtható; kisebb összeg esetén a támogatói okirat kiadásának feltétele a módosított költségterv benyújtása és annak elfogadása. A módosított költségterv elemei (jogcímei) közé új tétel nem vehető fel, illetve a költségcsökkentést úgy kell meghatározni, hogy az a támogatott céllal összhangban álljon,
b) az elnyert támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt és támogatott célra és a támogatói okiratban rögzítésre kerülő időszakban felmerülő költségekre használható,
c) a rendezvények, előadások, konferenciák, kiadványok esetében támogatóként az AM logóját jól látható helyen fel kell tüntetni a meghívókon, tájékoztatókon, plakátokon, kiadványokon. Rendezvények esetén annak időpontja előtt legalább 10 nappal korábban az AM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályának értesítést kell küldeni, és a támogatás segítségével létrejött kiadványból 1 db köteles példányt a beszámolóhoz kell csatolni,
d) az AM az értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a támogatást elnyert pályázó részére támogatói okiratot ad ki. A támogatói okirat az Áht. 48/A. § (2) bekezdése alapján a közléssel lép hatályba (tértivevény átvételi időpontja, vagy a személyes átvétel dátuma).
e) a támogatói okirat tartalmazza a támogatás folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és egyéb feltételeinek részletes szabályozását,
f) a támogatás folyósításának feltétele a támogatói okirat d) pont szerinti hatályba lépése, és a felhatalmazó levél(ek) (a Pályázó valamennyi, jogszabály által beszedési megbízással terhelhető bankszámlájára) rendelkezésre állása,
g) a támogatás teljes összege a nyertes pályázó 2020. január 1. és 2020. december 31. között (támogatási időszak) felmerült, támogatásra kerülő pályázatra (szakmai programra), a 2. pontban feltüntetett célú költségekre, kiadásokra használható fel. A befogadható bizonylat(ok) pénzügyi teljesítésének véghatárideje: 2020. december 31. napja lehet,
h) a támogatás terhére elszámolandó számláknak és bizonylatoknak a támogatott szervezet teljes nevére és székhelyére kell szólniuk,
i) a pályázónak nyújtott támogatás támogatásként tovább nem adható, azonban a pályázó közreműködőket megbízási, vállalkozási szerződések alapján bevonhat a megvalósításba,
j) a 200 000 forintot meghaladó értékű áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés kizárólag írásban köthető. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is,
k) az 1 000 000 forint egyedi értéket meghaladó áru vagy szolgáltatás beszerzése legalább 3 árajánlat bekérése mellett történhet,
l) nem számolhatóak el azok a költségek, amelyek a támogatást elnyert pályázó képviselője, vezető tisztségviselője, munkatársa, vagy ezek nevében nyilatkozattételre jogosult személy, vagy mindezeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója érdekeltségi körébe tartozó, vagy részesedési viszonyban álló társaság közreműködésével kerülnek felhasználásra.
m) az elszámolást a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 2/2019. (III. 20.) AM utasítás alapján kell elkészíteni.
n) A támogatói okirat módosítását az indokok felsorolásával bármelyik fél írásban kezdeményezheti úgy, hogy legkésőbb a módosítási javaslat a támogatás felhasználására meghatározott befejezési határidő letelte előtti 30. napig a másik félhez beérkezzen.
o) A költségek elfogadásának kezdő időpontja 2020. január 1. napjától korábbi időpontra nem módosítható. A módosítási kérelem - az Ávr. 95. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak kivételével - nem irányulhat többlet költségvetési támogatás biztosítására, továbbá a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására sem.
p) Ha csak a költségterv módosul, akkor a pénzügyi beszámolót az AM által elfogadott és írásban visszaigazolt utolsó, hatályos módosított költségtervhez igazodóan kell összeállítani.

14. Elszámolás a tárgyévben keletkezett költségekről, kiadásokról
14.1. A pályázó az elnyert támogatási összeg szerződésszerű felhasználásáról a felhasználási határidőt követő 30 napon belül, de legkésőbb 2021. január 30-ig köteles - a támogatói okirat mellékletét képező nyomtatvány alapján - szöveges beszámolót, valamint számlaösszesítőt megküldeni az AM (támogatói okiratban megjelölt kapcsolattartó) részére. A beszámoló összeállításának szabályait tartalmazó Általános Tájékoztató a támogatói okiratnak a pályázó részére történő postázásával egyidejűleg elektronikusan kerül megküldésre a pályázó e-mail címére.
14.2. A beszámolóval kapcsolatban esetlegesen szükséges szakmai és pénzügyi szempontú hiánypótlásra egyszeri alkalommal és legfeljebb 15 napos teljesítési határidőt biztosít a Támogató.
14.3. A teljesítés igazolására a PTKF jogosult, amely a beszámoló elfogadásáról - a szakmai és pénzügyi elfogadást követően - 10 napon belül írásban értesíti a pályázót, továbbá a beszámoló elfogadásáról szóló értesítésben nyilatkozik a felhatalmazó levelek visszavonásához szükséges hozzájárulásáról.
14.4. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a 2/2019. (III.20.) AM utasításban foglaltak alapján történik.

15. A támogatás jogosulatlan igénybevételének, jogszabálysértő vagy rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei
15.1. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az AM a költségvetési támogatást visszavonhatja vagy módosíthatja. Az AM az Ávr. 96. §-ában foglalt rendelkezések bármelyikének teljesülése esetén jogosult a támogatást visszavonni.
15.2. Az AM a támogatói okirat módosítása, visszavonása nélkül is elrendelheti a költségvetési támogatás részleges - a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű, vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű - visszafizetését. Ebben az esetben a pályázó a jogosulatlanul igénybevett támogatás összegét az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerint köteles 30 napon belül visszafizetni.
15.3. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy rendeltetéstől eltérő felhasználása, továbbá a költségvetési támogatás visszavonása esetén a pályázó a jogosulatlanul igénybevett költségvetési támogatás összegét az Ávr. 98. § (1) bekezdésben meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén az Ávr. 98. § (2) bekezdésben meghatározott késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.

16. Biztosítékok köre
Jelen pályázati kiírás keretében a nyertes pályázó biztosítékul visszavonásig érvényes felhatalmazó levele(ke)t (a Pályázó valamennyi, jogszabály által beszedési megbízással terhelhető bankszámlájára) nyújt be az AM-hez. Ezen felhatalmazó level(ek) a támogatói okirat elválaszthatatlan részét képzi(k), és kizárólag az AM írásbeli hozzájárulásával vonható(k) vissza.
A banki felhatalmazó levele(ke)t a döntési értesítéséről szóló tájékoztató elektronikus levél mellékleteként a PTKF kéri be kizárólag a nyertes pályázóktól - az elnyert támogatási összeg figyelembevételével elkészítendő pontosított költségtervvel együtt.

17. Nyilvánosság, adatszolgáltatás, ellenőrzés-tűrés
17.1. Az Áht. 56/B. § alapján a Kincstár a költségvetési támogatásokról monitoring rendszert működtet. A pályázó tudomásul veszi, hogy az AM az Áht. 56/C. § szerinti adatokat a monitoring rendszerbe történő kezelésre átadja. Az így kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törölhetők.
17.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy az adatai az AM adatbázisába bekerüljenek.
17.3. A pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése érdekében a pályázó köteles az AM, valamint a jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek ellenőrzését tűrni és segíteni, a támogatással kapcsolatos eredeti dokumentációt elkülönítetten kezelni, a költségeket elkülönítetten nyilvántartani.

18. Elérhetőség
A pályázattal kapcsolatban a pályázók az alábbi elérhetőségeken keresztül kaphatnak felvilágosítást:
Agrárminisztérium, Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya
Telefonszámok: +36 1/795-5665, +36 1/896-4010, +36 1/896-7625, +361/795-8078
E-mail cím: klara.gal@am.gov.hu
Személyes konzultáció: Agrárminisztérium Ügyfélszolgálati Iroda (1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9. földszint) hétfői napokon 9:00-12:00 óra között, valamint csütörtöki napokon 13:00-16:00 óra között.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum