Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Stratégiai partnerségek / Szakképzési projektek
Kiíró:
Tempus Közalapítvány; Európai Bizottság
Határidő:
04/23/2020
Érvényes:
04/23/2020
Tárgymutató:
stratégiai partnerségek / szakképzési projektek
Pályázhat:
- bármely, a szakképzés területén működő köz- vagy magánintézmény/szervezet;
- bármely, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy magánintézmény
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Stratégiai partnerségek / Szakképzési projektek

A kulcstevékenység célja
A KA2 kulcstevékenység jó gyakorlatok megosztását, fejlesztését, átvételét vagy alkalmazását támogatja intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten, a szakképzés területén. A vállalt célok, a várt hatás, a partnerségben részt vevő szervezetek függvényében a projektek méretükben és tevékenységeikben is különbözőek lehetnek.

Jó gyakorlatok cseréjét támogató partnerségek
- A projektek egy részében az egymástól tanulás, a jó gyakorlatok cseréje, a nemzetközi együttműködések megalapozása és kibővítése, kisebb eredményeken való közös munka, azok összegzése, terjesztése, valamint a résztvevők és szűkebb-tágabb környezetük képzése, fejlesztése a cél.
- Ezekben a projektekben egymáshoz szervezett partnertalálkozók és igény esetén további beépített mobilitási tevékenységek segítségével valósul meg a tapasztalatcsere.

Innovációt támogató partnerségek
- Olyan projektek, ahol a partnerek a nemzetközi együttműködés keretében vállalják a projekt céljaihoz kapcsolódó, magas minőségű, innovatív szellemi termékek fejlesztését vagy átvételét, adaptálását.
- Ezekben a projektekben a nemzetközi partnertalálkozók és az igény esetén tervezett további beépített mobilitási tevékenységeken felül szellemi termék fejlesztése vagy átvétele is történhet. Az elkészült vagy átvett szellemi termékek terjesztésére, népszerűsítésére külön események szervezhetők.

2020-ban a szakképzés 2 324 347 eurós támogatási kerete (stratégiai partnerségek számára) biztosít forrást az innovációt támogató projektek és a jó gyakorlatok cseréjét támogató projektek számára.

A különböző jellegű projektek az arányosság elve alapján azonos eséllyel indulnak.
A fenti ábra a stratégiai partnerségek keretében megpályázható típusok jellemzőit foglalja össze.

Pályázati feltételek:
- minimum három, különböző programországból származó szervezet együttműködése szükséges;
- a pályázatot konzorciumi formában kell benyújtani a partnerségek koordinátorának országában, a konzorciumvezető székhelye szerint illetékes nemzeti irodához;
- a partner intézményeket a pályázati szakaszban regisztrálni kell és a pályázatban meg kell nevezni;
- felhívásonként azonos partnerség konzorciuma csak egy pályázatot nyújthat be, egyetlen nemzeti irodához;
- a projektek futamideje 12 és 36 hónap között lehet;
- igényelhető támogatás: 12 500 euró/hónap, max. 450 000 euró/36 hónap.

A pályázásra jogosultak köre:
- bármely, a szakképzés területén működő köz- vagy magánintézmény/szervezet;
- bármely, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy magánintézmény.

Támogatható tevékenységek:
- nemzetközi keretek között megvalósuló tevékenységek: nemzetközi projekttalálkozókon való részvétel;
- nemzetközi keretek között megvalósuló, speciális mobilitási tevékenységek: indokolt esetben - a projektbe ágyazottan oktatási, képzési tevékenységek megvalósítása a partner intézmények országaiban, melyek a következők lehetnek:
- rövid távú (két hónapnál rövidebb) diák mobilitás vegyes mobilitással: valós és virtuális mobilitási tevékenységek kombinációja;
- kísérő személyek rövid távú vegyes diákmobilitáshoz
- hosszú távú oktatási vagy képzési célú tevékenység, melyben oktatók tréneri munkát végeznek a partnerségben részt vevő bármelyik intézményben minimum 2, de akár 12 hónapon keresztül;
- munkatársak közös, rövid távú képzése, mely keretében a partnerségben részt vevő intézmények oktatói minimum 3 napos, de két hónapnál nem hosszabb közös képzésen vesznek részt;
- nemzeti keretek között megvalósuló tevékenységek: a projektben részt vevő személyek a mobilitási tevékenységek között a projekten dolgoznak saját országukban (pl. adatot gyűjtenek, felmérést készítenek, tananyagot fejlesztenek, fordítanak, a projekt honlapját töltik fel információval stb.);
- nemzeti keretek között megvalósuló tevékenységek: multiplikációs rendezvények szervezése kizárólag innovatív szellemi termékhez kapcsolódóan, azok népszerűsítésére, bemutatására, elterjesztésére.

Prioritások:
A pályázattípus horizontális prioritásainak témái (a stratégiai partnerségekre vonatkozó, átfogó prioritások)
- mindenki számára biztosított támogatási lehetőség a kulcskompetenciák, ennek részeként az alapkészségek megszerzésében és fejlesztésében;
- társadalmi befogadás;
- közös értékek, polgári szerepvállalás és részvétel;
- környezeti és éghajlati célkitűzések;
- innovatív gyakorlatok a digitális korszakban;
- pedagógusok, ifjúságsegítők, oktatási vezetők és munkatársak támogatása;
- készségek és képesítések átláthatósága és elismerése;
- fenntartható beruházás, az oktatás, a képzés és az ifjúsági rendszerek minősége és hatékonysága;
- az európai kulturális örökség társadalmi és oktatási értéke, a munkahelyteremtéshez, a gazdasági növekedéshez és a társadalmi kohézióhoz való hozzájárulása.

A szakképzési szektorra vonatkozó prioritások:
- a szakképzési szolgáltatókra vonatkozó nemzetköziesedési stratégiák kialakítását és végrehajtását elősegítő partnerségek fejlesztése, amelyek célja a szakképző személyzet és a tanulók minőségi mobilitásának előmozdítását szolgáló szükséges támogatási mechanizmusok és szerződéses keretek kialakítása4, beleértve a szakképesítések és tanulási eredményeik automatikus kölcsönös elismerésének ösztönzését is; diák-támogatási szolgáltatások fejlesztése a szakképzés nemzetközivé válásának és a tanulók mobilitásának előmozdítása érdekében a szakképzésben tanulók tájékoztatására olyan célirányos intézkedésekkel, amelyek megkönnyítik a szakképzésben tanulók motiválását, felkészítését és a befogadó országban való társadalmi beilleszkedését, miközben fokozzák interkulturális tudatosságukat és aktív polgári szerepvállalásukat;
- a munkaalapú tanulás minden formájának előmozdítására irányuló partnerségek kialakítása mind fiatalok és/vagy felnőttek számára, különösen a színvonalas és eredményes tanulószerződéses gyakorlati képzés európai keretrendszeréről szóló tanácsi ajánlás végrehajtása céljából. Ezek a partnerségek arra is törekedhetnek, hogy olyan új képzési tartalmakat és közös szakképzési képesítéseket fejlesszenek ki, amelyek integrálják a munkaalapú tanulás időszakait, a tudás gyakorlati munkahelyi helyzetekben való alkalmazásának lehetőségeit, és beépítik a nemzetközi mobilitási tapasztalatot;
- a szakképzés minőségének javítása érdekében visszajelzési utak kialakítása, melyekkel a szakképzés a minőségbiztosítási rendszerek részeként az eredmények alapján módosítható, többek között a pályakövetési rendszerek kidolgozásával vagy tesztelésével, összhangban a pályakövetésre vonatkozó tanácsi ajánlással és a Szakoktatás és szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakeretére (EQAVET) vonatkozó ajánlással;
- a képzéshez és a képesítésekhez való hozzáférés megkönnyítése mindenki számára, különös tekintettel az alacsony végzettségűekre, a folyamatos szakképzés révén, nevezetesen a folyamatos szakképzés minőségének, kínálatának és hozzáférhetőségének növelése, a nem formális és informális tanulás jóváhagyása, a munkahelyi tanulás elősegítése, a hatékony és integrált irányítási szolgáltatások, valamint a rugalmas és átjárható tanulási utak biztosítása révén; ez magában foglalja a mikro-, kis- és középvállalkozások és a szakképzési szolgáltatók közötti partnerségek kialakítását, amelyek célja a közös kompetenciaközpontok, a tanulási hálózatok támogatása, az erőforrások összevonásának támogatása, valamint a munkatársaik számára alapképzés és/vagy folyamatos képzés biztosítása;
- az alapképzés és a folyamatos szakképzés során a kulcskompetenciák további erősítése az alapszintű és azt követő szakképzésben, különösen az írástudás, a számolni tudás, a digitális tudás, a vállalkozói szellem és a nyelvtudás terén, beleértve ezen kompetenciáknak a tantervekbe való integrálására szolgáló közös módszereket, valamint ezen tantervek tanulási eredményeinek megszerzését, átadását és értékelését;
- a Digitális oktatási cselekvési tervben foglaltaknak megfelelően, az innovatív megközelítések és digitális technológiák felhasználásának támogatása az oktatásban és a tanulásban, ideértve a SELFIE önreflexiós eszköz hatékony felhasználását az innováció átfogó megközelítésének támogatására, valamint a digitális technológiák pedagógiai, adminisztratív, technikai és szervezeti változások céljára való felhasználása;
- rendszerszintű megközelítések és lehetőségek bevezetése a szakoktatással és szakképzéssel foglalkozó tanárok, oktatók és mentorok alapképzése és folyamatos szakmai fejlődése érdekében mind az iskolai, mind a munkahelyi közegben (beleértve a gyakorlati képzéseket), a hatékony digitális, nyitott és innovatív oktatásra és pedagógiai módszerekre, valamint a gyakorlati eszközökre összpontosítva; a szakoktatással és szakképzéssel foglalkozó tanárok, oktatók, mentorok és vezetők szakmai vonzerejének növelése;
- fenntartható partnerségek kialakítása a nemzeti, regionális és ágazati szakképzési versenyeket szervező szervezetek létrehozására és/vagy továbbfejlesztésére, a szakképzés vonzereje és kiválósága növelésének egyik formájaként. Ezek a partnerségek képesek lehetnének a szakképzésben résztvevő tanulók és alkalmazottak nemzetközi, nemzeti, regionális és ágazati szakképzési versenyeken való részvételének előkészítésére, gyakorlati felkészítésére, valamint a részvételre vonatkozó szervezési keretek kialakítására és támogatására, miközben szorosan együttműködnek a vállalkozásokkal, szakképző intézményekkel, kamarákkal és más érdekelt felekkel.
Nemzeti szinten kiemelten kezelt prioritások:
- a munkaalapú tanulás minden formájának előmozdítására irányuló partnerségek kialakítása mind fiatalok és/vagy felnőttek számára, különösen a színvonalas és eredményes tanulószerződéses gyakorlati képzés európai keretrendszeréről szóló tanácsi ajánlás végrehajtása céljából. Ezek a partnerségek arra is törekedhetnek, hogy olyan új képzési tartalmakat és közös szakképzési képesítéseket fejlesszenek ki, amelyek integrálják a munkaalapú tanulás időszakait, a tudás gyakorlati munkahelyi helyzetekben való alkalmazásának lehetőségeit, és beépítik a nemzetközi mobilitási tapasztalatot;
- rendszerszintű megközelítések és lehetőségek bevezetése a szakoktatással és szakképzéssel foglalkozó tanárok, oktatók és mentorok alapképzése és folyamatos szakmai fejlődése érdekében mind az iskolai, mind a munkahelyi közegben (beleértve a gyakorlati képzéseket), a hatékony digitális, nyitott és innovatív oktatásra és pedagógiai módszerekre, valamint a gyakorlati eszközökre összpontosítva; a szakoktatással és szakképzéssel foglalkozó tanárok, oktatók, mentorok és vezetők szakmai vonzerejének növelése.
A prioritások további részletes leírását lásd a 2020-as Erasmus+ Útmutatóban.

A támogatás mértéke
A pályázat pénzügyi részében a projekt támogatási igényét kell lebontani. A megvalósításhoz szükséges teljes költségvetés nem része a pályázati anyagnak, a szükséges önrész részletezése, felmutatása nem szükséges sem a pályázati szakaszban, sem a beszámolás során. A projekt esetleges pénzügyi ellenőrzése, auditja térhet ki az egyéb források felhasználásának ellenőrzésére (a projekt semmilyen körülmények között nem generálhat végeredményében profitot).
Általános szabály:
- igényelhető támogatás: 12 500 euró/hónap, max. 450 000 euró/36 hónap
- a megadott költségkategóriákban;
- a meghatározott limiteken belül.
Az igényelhető támogatási összegekről és szabályokról további részletek lásd: 'Kalauz a pályázati űrlap kitöltéséhez' (hamarosan).

A pályázás menete
A pályázás menetéről részletes tájékoztató a 2020-as évre szóló Erasmus+ útmutatóban található. Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus+ keretében pályázatot csak intézmények nyújthatnak be.
A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:
- előzetes regisztráció az Európai Bizottság Organisation registration portálján;
- részvételi kritériumok ellenőrzése;
- online (webForm) űrlap kitöltése benyújtása.

A pályázatok beadási határideje
Módosult határidő! A koronavírus-helyzetre való tekintettel ebben a pályázattípusban 2020. április 23-ig lehet benyújtani a pályázatokat.
2020. április 23. déli 12.00 óra
A projektötletek kidolgozása kapcsán van lehetőség személyes konzultációra, melynek feltétele az előzetes időpont egyeztetés, és a kérdések - problémák megküldése munkatársunknak, e-mailben a tervezet pályázat részleteivel együtt.

https://tka.hu/palyazatok/248/strategiai-partnersegek-szakkepzesi-projektek

Munkatársaink, akik a pályázattípussal foglalkozik:
- Bedécs Anikó (aniko.bedecs@tpf.hu)
- Jakabné Baján Ilona (ilona.bajan@tpf.hu)

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum