Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás igénybevétele - Nógrád Megye
Kiíró:
Nógrád Megyei Kormányhivatal
Határidő:
09/15/2018
Érvényes:
09/15/2018
Tárgymutató:
vállalkozóvá válást elősegítő támogatás igénybevétele - Nógrád megye
Pályázhat:
- a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően - beleértve a pályázat benyújtásának napját is - a Nógrád Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztálya (továbbiakban: Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya) által legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott,
- vagy rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesül, és vállalja önmaga foglalkoztatását - munkaviszonyon kívüli (biztosított) tevékenységgel
a) egyéni vállalkozás keretében vagy
b) új induló társas vállalkozás (egyszemélyes társaság) keretében, a társaság tevékenységében - a társasági szerződés rendelkezése, vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján, munkaviszonyon kívüli jogviszonyban - személyesen közreműködő tagjaként, (több pályázót érintő új társult vállalkozás létrehozása esetében a pályázatokat egyenként, külön-külön kell benyújtani. Ebben az esetben mindegyik pályázatban hivatkozni kell arra, hogy a társult vállalkozásnak kik a további tagjai) vagy
c) legalább 2016. január 01-jétől bejegyzett, és Nógrád megyei székhellyel/telephellyel rendelkező, nem veszteséggel működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként (a társasági szerződés rendelkezése, vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján) való csatlakozással, amennyiben a már működő vállalkozás nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt, továbbá lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással nem rendelkezik, és nem minősül a 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott (2016. és 2017. december 31-ei fordulónap szerinti mérlegadatok alapján) nehéz helyzetben lévő társaságnak, vagy
d) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg a mezőgazdasági őstermelői igazolvány és adószám támogatásról szóló döntést követő kiváltásával és
- rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó (a pályázati adatlapon meghatározott tartalmú) üzleti tervvel
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás igénybevétele - Nógrád Megye

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Nógrád Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. év IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. §, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. §-a által biztosított jog alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseire nyílt PÁLYÁZATOT HIRDET vállalkozóvá válást elősegítő támogatás igénybevételére.

I. A támogatás célja:
A Nógrád megyében legalább egy hónapja folyamatosan nyilvántartott álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

II. Pályázaton részt vehet az, aki
- a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően - beleértve a pályázat benyújtásának napját is - a Nógrád Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztálya (továbbiakban: Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya) által legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott,
- vagy rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesül, és
vállalja önmaga foglalkoztatását - munkaviszonyon kívüli (biztosított) tevékenységgel -
a) egyéni vállalkozás keretében vagy
b) új induló társas vállalkozás (egyszemélyes társaság) keretében, a társaság tevékenységében - a társasági szerződés rendelkezése, vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján, munkaviszonyon kívüli jogviszonyban - személyesen közreműködő tagjaként, (több pályázót érintő új társult vállalkozás létrehozása esetében a pályázatokat egyenként, külön-külön kell benyújtani. Ebben az esetben mindegyik pályázatban hivatkozni kell arra, hogy a társult vállalkozásnak kik a további tagjai) vagy
c) legalább 2016. január 01-jétől bejegyzett, és Nógrád megyei székhellyel/telephellyel rendelkező, nem veszteséggel működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként (a társasági szerződés rendelkezése, vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján) való csatlakozással, amennyiben a már működő vállalkozás nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt, továbbá lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással nem rendelkezik, és nem minősül a 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 6. § -ában meghatározott (2016. és 2017. december 31-ei fordulónap szerinti mérlegadatok alapján) nehéz helyzetben lévő társaságnak, vagy
d) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg a mezőgazdasági őstermelői igazolvány és adószám támogatásról szóló döntést követő kiváltásával és
- rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó (a pályázati adatlapon meghatározott tartalmú) üzleti tervvel

III. A támogatás forrása
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) foglalkoztatási alaprészének a Nógrád Megyei Kormányhivatalra decentralizált, e célra elkülönített pénzügyi kerete.
A 2018. évben rendelkezésre álló forrás összege: 130 000 000 Ft

IV. A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás formái, mértéke:
1. ) Pályázat benyújtásával igényelhető a legfeljebb 3 millió Ft-ig terjedő tőkejuttatási támogatás, amely vissza nem térítendő formában igényelhető, kivéve ha a pályázó induló készletre is igényel támogatást, akkor a készlet költségeire eső támogatás összege csak visszatérítendő formában igényelhető!
2.) Kérelem benyújtása alapján
a) álláskereső részére igényelhető a legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a hatályos jogszabályban meghatározott kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatás. A támogatás megállapításánál a kérelem benyújtásakor hatályos - a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletben, mint - jogszabályban meghatározott kötelező legkisebb munkabér az irányadó.
Ez a támogatási forma az NFA forrásból kizárólag csak a tőkejuttatásos támogatás pályázat mellett, azzal egyidejűleg kérelmezhető és igényelhető!
Amennyiben az álláskereső csak a 6 havi vállalkozóvá válási támogatást igényli, úgy az kizárólag a GINOP, TOP munkaerő-piaci programok keretében az Európai Szociális Alap és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított források terhére vehető igénybe a Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályain benyújtott kérelem alapján.
b) a rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő részére, amennyiben tőkejuttatás támogatásra nem nyújt be pályázatot, önállóan is igényelhető a legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatás. A támogatás megállapításánál a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályban meghatározott kötelező legkisebb munkabér az irányadó. Amennyiben a rehabilitációs ellátásban részesülő csak a 6 havi támogatást igényli, a kérelem a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályaira nyújtható be a tőkejuttatás támogatási pályázatokra irányadó határidőtől függetlenül.
A kérelem alapján igényelhető legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a hatályos jogszabályban meghatározott kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatás megállapításának feltételei:
A pályázó/kérelmező a kérelem benyújtását megelőzően nem rendelkezhet, illetőleg a kérelem benyújtásának napján sem rendelkezhet
- egyéni vállalkozói igazolvánnyal, illetve a vállalkozói tevékenység megkezdését igazoló az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 7. § (3) bekezdése szerinti, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (nyilvántartást vezető szerv) általi nyilvántartásba vételről szóló értesítéssel;
- mezőgazdasági őstermelő esetében őstermelői igazolvánnyal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) által kiadott adószámmal;
- új induló társas vállalkozás esetében, illetve működő vállalkozáshoz történő csatlakozás esetén - a változásbejegyzésről szóló cégbírósági végzés szerint nem lehet a társaságnak tagja a pályázat benyújtásának napján, vagy azt megelőzően (vagyis, az alapító okirat, társasági szerződés megkötésére, illetve jelen felhívás II.2 c) pontja esetében az alapító okirat, a társasági szerződés módosítására csak a pályázat benyújtását követő naptól kerülhet sor).
A kérelem elbírálásáról, a támogatás megítéléséről az illetékes (az álláskeresőként nyilvántartó) Járási Hivatal dönt. Felhívjuk arra a figyelmet, hogy a 6 havi vállalkozóvá válási támogatás Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályon történő igénylését követően már nem kerülhet sor a tőkejuttatás igénylésére és a tőkejuttatás megállapítására!
A járási hivatal döntése ellen a fellebbezést a kormányhivatal bírálja el [Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés h) pontjai alapján].
A támogatás a vállalkozóvá válás napjától kezdődően állapítható meg, így a támogatás folyósításának kezdő napja:
a) a bejelentési kötelezettséggel járó egyéni vállalkozás létrehozása esetén a vállalkozói nyilvántartásba vétel napja,
b) mezőgazdasági őstervelői tevékenység esetén a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállításának napja. Mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg és a kérelem benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal.
c) minden más vállalkozási forma esetében a vállalkozás cégjegyzékbe történő bejegyzésének, illetve a változásbejegyzésnek a napja.
Amennyiben a tőkejuttatás támogatás mellett a pályázó a 6 havi jogszabályban meghatározott kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatást is igényli és erről a pályázatában is nyilatkozik, úgy az erre vonatkozó kérelmet a hozzá tartozó adatlapokkal, mellékletekkel és nyilatkozatokkal együtt, 1 eredeti és 1 másolati példányban a pályázattal együtt a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályához személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.
A benyújtott kérelem áttételre kerül az illetékes, hatósági jogkörrel rendelkező Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályára. A tőkejuttatási igény mellett a 6 havi vállalkozóvá válást elősegítő legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás igénybe vétele nem kötelező.
A kérelem és a pályázat elbírálására egymástól függetlenül kerül sor. A kérelemben megjelölt támogatásról mérlegelési jogkörében a járási hivatal, a pályázatban szereplő tőkejuttatás odaítéléséről mérlegelési jogkörében a kormányhivatal dönt.

V. A tőkejuttatás támogatás megállapításának feltételei:
A pályázó a pályázat benyújtását megelőzően, illetőleg a pályázat benyújtásának napján sem rendelkezhet
- egyéni vállalkozói igazolvánnyal, illetve a vállalkozói tevékenység megkezdését igazoló az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 7. § (3) bekezdése szerinti, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (nyilvántartást vezető szerv) általi nyilvántartásba vételről szóló értesítéssel;
- mezőgazdasági őstermelő esetében a pályázat benyújtása előtti 2 évben sem rendelkezhet őstermelői igazolvánnyal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) által kiadott adószámmal
- új induló társas vállalkozás esetében, illetve működő vállalkozáshoz történő csatlakozás esetén - a változásbejegyzésről szóló cégbírósági végzés szerint nem lehet a társaságnak tagja a pályázat benyújtásának napján, vagy azt megelőzően (vagyis, az alapító okirat, társasági szerződés megkötésére, illetve jelen felhívás II.2 c) pontja esetében az alapító okirat, a társasági szerződés módosítására csak a pályázat benyújtását követő naptól kerülhet sor).
1. A pályázó vállalja, hogy a Kormányhivatal kérésére a pályázat érdemi elbíráláshoz - az előírt kötelező mellékleteken túl - egyéb iratot is (pl.: szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés stb.) becsatol.
2. A tőkejuttatás igénylésekor a támogatásra csak olyan beruházással lehet pályázni, amely esetében a pályázó a beruházást legkésőbb 2018. október 31-ig befejezi és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását legkésőbb 2018. november 10-ig benyújtja.
3. A tőkejuttatás igénylése esetében a pályázónak rendelkeznie kell:
- a vállalkozás indításához, a beruházás költségének legalább 20%-át elérő saját forrással, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott más támogatás, valamint a bankhitel nem számítható be. A saját forrás rendelkezésre állásáról 30 napnál nem régebbi pénzintézeti igazolás benyújtása szükséges. Amennyiben a pályázó áfa visszaigénylésre jogosult lesz, úgy a nettó érték 20%-a mellett a beruházás teljes áfa tartalmát finanszírozó forrásrészt is szükséges leigazolnia továbbá
- a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére anyagi biztosítékkal (ingatlan fedezet, vagy készfizető kezes, vagy bankgarancia, vagy biztosítói készfizető kezesség).
A legfeljebb 3 millió Ft tőkejuttatás nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át, vagy az általános forgalmi adót (áfa) is tartalmazó érték 80%-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán áfa levonási joga nincs.
A legfeljebb 3 millió Ft-ig terjedő tőkejuttatás az
a) áfa levonási joggal rendelkező pályázók esetében a beruházás nettó (áfa nélküli) költségéhez igényelhető.
b) áfa levonási joggal nem rendelkező pályázók esetében az áfa összegét is tartalmazó beruházás költségéhez igényelhető.
(A pályázónak áfa levonási jogosultságára vonatkozóan pályázatában nyilatkoznia kell!)
4. Nem támogatható az a pályázó:
- akinek a pályázata nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a pályázati kiírásban megfogalmazott egyéb feltételeknek
- aki a pályázatát akkor nyújtotta be, amikor már vállalkozónak, illetve gazdasági társaság személyesen közreműködő tagjának minősült, illetve mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkezett.
- aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból korábban kapott támogatásokkal kapcsolatban vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, illetve időarányosan nem teljesíti,
- aki a központi költségvetés részét képező alapból, fejezeti kezelésű előirányzatból juttatott támogatással összefüggésben a Nógrád megyei foglalkoztatási szakigazgatási szervnél nyilvántartott lejárt határidejű visszafizetési kötelezettséggel rendelkezik, kivéve, ha számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyeztek
- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból kapott támogatásokkal kapcsolatban vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, illetve időarányosan nem teljesíti,
- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaságnak az államháztartás alrendszereivel szemben (akár csak eggyel is, ideértve az elkülönített állami pénzalapokat is) esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van,
- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási-, illetve végelszámolási vagy egyéb - megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, illetve amelynek saját tőkéje előző évben negatív volt,
- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek (A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - továbbiakban Ávr. - 82. §-a tartalmazza.),
- aki az Áht. 48/B. § szerinti nyilatkozata alapján nem lehet támogatási jogviszonyban kedvezményezett, így nem részesülhet támogatásban,
- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 6. § -ában meghatározott nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül
- annak, aki olyan gazdasági szervezetbe kíván belépni, amely jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén nem minősül átlátható szervezetnek,
- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely nem felel meg a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Törvénynek
- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaságnak harmadik személy irányában fennáll olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja
- aki a hatósági szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
- a pályázatában és/vagy a hatósági szerződés megkötése során a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett (ebben az esetben az esetleg már megítélt támogatás is visszavonásra kerül),
- akinek az államháztartás alrendszereivel szemben (akár csak eggyel is, ideértve az elkülönített állami pénzalapokat is) esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van (amennyiben a Pályázó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban (http://www.nav.gov.hu), a pályázatához csatolni kell a NAV által kiadott Pályázó adóazonosító jelére vonatkozó köztartozás-mentességet igazoló közokiratot),
- aki ugyanannak a vállalkozásnak lesz tagja, melynél a pályázat benyújtását megelőzően alkalmazásban állt, illetve annak a vállalkozásnak tagja volt,
- aki olyan tevékenységi körrel kíván vállalkozást működtetni, amely tevékenységet a pályázat benyújtását megelőző 36 hónapon belül vállalkozás formájában folytatott,
- aki mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez kér támogatást, és a pályázat benyújtását megelőző két éven belül őstermelői igazolvánnyal rendelkezett

VI. A tőkejuttatás a vállalkozással közvetlen kapcsolatban álló alábbi tételekre igényelhető:
a) Egyenként 50 ezer Ft egyedi értéket (beszerzési egységár) meghaladó kizárólag új tárgyi eszközök (pl. gépek, technológiai berendezések, felszerelések, ügyviteli-, számítástechnikai eszközök, haszongépjárművek és mezőgazdasági gépek, kizárólag gépjármű-oktatási tevékenység indítása esetén, az ahhoz szükséges személygépjármű beszerzéséhez,) szoftverek, melyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják
b) 50 ezer Ft alatti kizárólag új tárgyi eszközök, szoftverek beszerzéséhez, amelyek összköltsége nem haladhatja meg a beruházás bruttó költségének 10%-át
c) A vállalkozás beindításához szükséges - megfelelő felépítménnyel rendelkező, nem lakás céljára szolgáló - ingatlan (pl. műhely, üzlet, iroda stb.) vásárlásához, a benne lévő használati, berendezési tárgyak nélkül. Közeli hozzátartozók (házastárs, bejegyzett élettárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha-, és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha-, és nevelőszülő, valamint testvér) közötti ingatlanvásárlást a Kormányhivatal nem támogat!
d) Indulókészlet vásárlására a teljes fejlesztési bruttó költség legfeljebb 25%-a fordítható
e) Kft-hez való csatlakozás esetén a törzstőke megemeléséhez, illetve új Kft létrehozása esetén a törzstőke befizetéséhez
A tervezett beruházás megvalósítása csak az önfoglalkoztatási tevékenység (adószám rendelkezésre állása) indítását követően kezdődhet el. A beruházást a pályázat benyújtásának napját követő naptól a pályázó saját kockázatára megkezdheti, kivéve, ha őstermelői tevékenységet indít - ebben az esetben kizárólag a döntést követően kezdhető meg - (amennyiben az önfoglalkoztatói tevékenységét is a pályázat benyújtását követő napon elindítja) azonban a támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén kártérítési igénnyel a Kormányhivatalhoz nem fordulhat!

VII. A tőkejuttatás igénybevételének további feltételei
A tőkejuttatás igénybevételéhez a nyertes pályázónak rendelkezni kell a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére megfelelő értékű anyagi biztosítékkal, amely lehet:
Egyéni vállalkozást indító pályázó esetében, ahol a vállalkozó korlátlan felelősséggel tartozik a vállalkozás kötelezettségeiért a pályázónak elégséges valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a Kormányhivatal, mint támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó visszavonhatatlan és a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnésének időpontjáig tartó, pénzforgalmi szolgáltatója részére megfelelő módon bejelentett felhatalmazó nyilatkozatot (a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt) a hatósági szerződés megkötését megelőzően a Kormányhivatalhoz benyújtani.
Más önfoglalkoztatási forma megvalósítása esetében az alábbi anyagi biztosítékok felajánlása szükséges:
1. A Magyar Köztársaság területén fekvő tehermentes (kivéve haszonélvezeti, özvegyi, szolgalmi jog), forgalomképes, rendezett tulajdoni lappal rendelkező ingatlan, melynek értéke az igényelt támogatási összeg legalább 150%-a, azonban a haszonélvezeti, özvegyi joggal terhelt ingatlan esetében az igényelt támogatási összeg legalább 200%-a.
Ingatlan fedezet felajánlásához 30 napnál nem régebbi (elektronikus) hiteles tulajdoni lap másolatát és hivatalos értékbecslést (értékbizonyítványt), kell a pályázathoz csatolni!
Az ingatlan első ranghelyű jelzálogjoggal történő megterheléséről a Kormányhivatal által kiadott jelzálogjog bejegyzés iránti kérelem birtokában a nyertes pályázó köteles gondoskodni, amely a támogatás kifizetésének feltétele. A jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének és törlésének költsége - amely díj a változással érintett ingatlanonként (helyrajzi számonként) merül fel - a támogatottat terheli.
Kivételes esetben második ranghelyű megterhelés is elfogadható, amennyiben az első ranghelyű jelzálog jogosultja a Kormányhivatal, vagy annak jogelődjei, és a felajánlott ingatlan becsült forgalmi értéke eléri, vagy meghaladja az első jelzálogjoggal biztosított összeg és a Kormányhivatal által nyújtott további támogatás együttes összegének 150%-át, ill. 200%-át, vagy
2. Legalább 2 természetes személy (Kormányhivatal által meghatározott tartalmú) szándéknyilatkozata arról, hogy a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére a támogatás és a szerződés szerinti ügyleti kamat megfizetéséért készfizető kezességet vállal. Kezesi kötelezettséget az vállalhat, akinek hiteles okirattal (pl.: kereseti igazolás, nyugdíjas igazolvány és nyugdíj szelvény, vagy banki kivonat, továbbá a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tájékoztatása a nyugdíjnak minősülő ellátások összegéről) igazolt, rendszeres, legalább nettó 100 ezer Ft havi jövedelme van a támogatási pályázat benyújtását megelőző, egymást követő 6 (nyugdíjasok esetében 3) teljes naptári hónapban, vagy
3. A támogatási összeg 120%-ának megfelelő feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgarancia, vagy
4. A támogatási összeg 120%-ának megfelelő feltétel nélküli, visszavonhatatlan biztosítói készfizető kezesi kötelezvény.
A fedezetek egymással nem kombinálhatóak, egyenként, önmagukban elegendőnek kell lenniük.

VIII. A pályázat keretében nem támogatható
1. a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházás. A beruházás megkezdésének napja:
a. műszaki berendezés, gép, egyéb berendezés, felszerelés beszerzését tartalmazó projekt esetén a beszerzendő eszköz, berendezés stb. a támogatott által első alkalommal, jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalással történő megrendelése;
b. egyéb tevékenységhez (pl. egyéb immateriális javak beszerzése) kapcsolódó projekt esetén, amennyiben a szerződéskötést megelőzően megrendelésre kerül sor, ennek időpontja, előzetes megrendelés hiányában pedig a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja;
c. amennyiben a pályázatban ismertetett projektet több célterületre (gép vagy egyéb beszerzése) kiterjedően valósítják meg, a projekt megkezdésének időpontja az egyes célterületeknek megfelelő tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont.
2. személyszállításra alkalmas gépjármű vásárlás (kivéve gépjármű-oktatási tevékenység),
3. általános forgalmi adó az áfa levonási joggal rendelkezők esetében,
4. hatósági díjak (pl.: jelzálogjog bejegyzés, vagy törlés díja), illetékek finanszírozása,
5. gazdasági társaság, üzletrész megvásárlása,
6. gazdasági társaságok alapításának, megvásárlásának eljárási költségei,
7. bérleti jog megszerzése,
8. részletfizetés, lízing,
9. használt, korábban üzembe helyezett tárgyi eszközök, berendezési tárgyak,
10. adásvételi szerződéssel beszerzett javak, kivéve a nem lakás célját szolgáló ingatlan,
11. földterület vásárlása,
12. tenyészállatok vásárlása,
13. építés, bővítés, korszerűsítés, átalakítás
14. képzési költségek
15. reklámköltségek
16. bérleti díjak, bérleti költségek

IX. A pályázatok elbírálásánál az alábbi mérlegelési szempontok kerülnek figyelembe vételre:
Előnyben részesül az a pályázat:
1. amely tartósan regisztrált álláskereső önfoglalkoztatására irányul
2. ahol a pályázó a pályázat adatlapjában vagy külön mellékelve részletes, kidolgozott, megalapozott, a reális piaci viszonyokat tükröző üzleti tervben mutatja be a tervezett tevékenységtől várható eredményeket
3. amely termelő tevékenység megvalósítására szól
4. amelynél a pályázatot benyújtó álláskereső rendelkezik a vállalkozás megvalósításához szükséges, megfelelő szakképzettséggel, szakmai gyakorlattal
5. amennyiben a pályázathoz előszerződések, ígérvények kerülnek benyújtása, amelyek segítik a vállalkozás kezdeti időszakának biztonságát, megfelelő munkával, piaccal történő ellátottságát.
6. amely beruházás a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet mellékleteiben felsorolt Nógrád megyei településen valósul meg
7. amely az adott településen hiányt pótló vállalkozás
8. amelyet olyan álláskereső nyújt be, aki a Járási Hivatal által felajánlott képzést elfogadta, azt sikeresen befejezte és az új, megszerzett képesítéssel, képzettséggel indítja önálló tevékenységét
9. a pályázatban bemutatott tevékenység az adott területen újító, innovatív, korszerű, illetve környezetbarát technológiát alkalmaz.
10. aki Nógrád megyében indítja el az önfoglalkoztatás megvalósítását
A Kormányhivatal mérlegelési jogkörében eljárva a pályázat elutasításáról dönthet akkor, ha
1. a tervezett tevékenység az italbolt, kocsma, bár vagy ezekkel megegyező funkciójú létesítmény működtetésére irányul
2. biztosítói, ügynöki, közvetítői tevékenység megvalósítására irányul
3. használtcikk kereskedelemre, feldolgozásra irányuló tevékenység
4. web-áruház működtetésére irányuló tevékenység
5. a tervezett tevékenységre vonatkozóan piaci telítettség mutatkozik a településen vagy a kistérségben
6. szórakoztatóiparhoz köthető tevékenység (ha kizárólag csak erre irányul a pályázat)
7. a pályázatban, üzleti tervben nem került kellően alátámasztásra a stabil piaci háttér, a megvalósítandó tevékenység hosszú távú, a pályázó önfoglalkoztatását biztosító fenntarthatósága
8. amelynél a teljes fejlesztési bruttó költség 25%-ánál nagyobb mértékű induló készlet beszerzését tervezik
A nyertes pályázókkal a Kormányhivatal a támogató döntés közlését követő 30 naptári napon belül hatósági szerződést (a továbbiakban: szerződés) köt. Az elnyert támogatás felhasználásának részletes feltételeit (jogokat és kötelezettségeket) a hatósági szerződés tartalmazza.

X. A tőkejuttatás támogatások igénybevételének egyéb feltételei
Az érdemi döntés közlését követően a Kormányhivatal hatósági szerződést köt, vagy elutasító határozatot hoz.
Támogatás annak nyújtható, aki:
1. vállalja, hogy a támogatás fogadására, pénzforgalmának lebonyolítására, illetve a visszafizetések teljesítéséhez a hatósági szerződés megkötéséig vállalkozói/lakossági bankszámlát nyit, és a bankszámlára vonatkozóan csatolja a számlaszerződés másolatát
2. legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (pl. egyéni vállalkozói igazolvány, vagy a vállalkozói tevékenység megkezdését igazoló az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 7. § (3) bekezdése szerinti, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (nyilvántartást vezető szerv) általi nyilvántartásba vételről szóló értesítés; mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, továbbá adószáma; gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbírósági végzés/változás bejelentést tartalmazó végzés, NAV elektronikus bejelentő lapok másolatai és a bejelentés visszaigazolásáról szóló NAV Elfogadó nyugta)
3. vállalja, hogy a Kormányhivatal rendelkezésére bocsátja a hatósági szerződés megkötéséig a nevében aláírásra jogosult személy pénzügyi intézmény által igazolt vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját vagy az aláírás minta közjegyző által hitelesített másolatát
4. vállalja, hogy gazdasági társaság tevékenységében személyesen közreműködik, tagi jogviszonyban (kivéve az egyszemélyes Kft. ügyvezetői tisztsége esetén, ha a pályázó az ügyvezető tisztséget, mint egyedüli tag munkaviszony keretében látja el és vállalja, hogy ennek tényét az alapító okiratba belefoglalja)
5. vállalja, hogy a bankszámlájára beszedési megbízást (inkasszót) engedélyez
6. amennyiben nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban (http://www.nav.gov.hu) vállalja, hogy az adatbázisba az indított vállalkozásával / őstermelői adószámával bejelentkezik és a hatósági szerződés megkötéséig az alapított vállalkozásra / már működő vállalkozáshoz történő csatlakozás esetén a már korábban bejegyzett gazdasági társaságra vonatkozóan csatolja a NAV által kiadott köztartozás-mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokiratot,
7. vállalja, hogy hatósági engedély köteles tevékenység folytatása esetén, a hatósági engedélyt a támogatási szerződés megkötéséig a Támogató részére benyújtja, továbbá vállalja azt is, hogy ha valamely hatósági engedély a támogatott tevékenység egyes elemeinek megvalósítását követően szerezhető be, akkor a támogatott tevékenység megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyekről nyilatkozik és azokat legkésőbb a beruházás befejezését követően előírt beszámoló mellékleteként benyújtja
8. vállalja, hogy a hatósági szerződésben foglaltakkal kapcsolatos bármilyen változást a Kormányhivatalnak a változás bekövetkeztétől számított 5 naptári napon belül bejelenti, továbbá tudomásul veszi, hogy tevékenységét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizhetik,
9. vállalja, hogy az önfoglalkoztatási kötelezettség időszaka alatt, mint vállalkozó, önmaga után rendszeresen megfizeti a kötelező járulékokat, adókat
10. vállalkozói/őstermelői tevékenységét szüneteltetés nélkül fenntartja a hatósági szerződésben megjelölt időpontig.
11. tudomásul veszi, hogy köztartozás vizsgálata céljából a támogatási jogviszony fennállásáig a támogató vagy a támogató adatszolgáltatása alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) és az adóhatóság jogosultak az Áht.-ban meghatározott adatainak (név/megnevezés, lakhely/székhely, adószám, adóazonosító jel) a kezelésére. A támogató, a Kincstár és az adóhatóság között az adatcsere elektronikus úton történik.
12. tudomásul veszi, hogy nem csatlakozhat veszteséges, vagy a 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 6. § -ában meghatározott nehéz helyzetben lévő társasághoz
13. a támogató döntés közlését követő 30 naptári napon belül hatósági szerződést köt a Kormányhivatallal. Amennyiben a támogatott mulasztásából (neki felróható okból) e határidőn belül nem jön létre szerződés, az eljárás megszüntetésére kerül sor,
14. vállalja, hogy a hatósági szerződésben részletezett időpontig tevékenységét megkezdi, illetve a beruházást megvalósítja, és a költségekkel elszámol,
15. vállalja önmaga foglalkoztatását legalább 3 évig, illetve a visszatérítendő támogatási részösszeg visszafizetéséig, de ha a törlesztés rövidebb idő alatt megvalósul, akkor 3 évre vállal önfoglalkoztatási kötelezettséget, amely kötelezettség kezdete a hatósági szerződés aláírásának napja. A pályázó ezen időszak alatt az Flt. 58. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyt nem létesíthet, (kivéve az egyszemélyes Kft. ügyvezetői tisztsége esetén, ha a pályázó az ügyvezető tisztséget, mint egyedüli tag munkaviszony keretében látja el, vállalja, hogy ennek tényét az alapító okiratba belefoglalja)
16. tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósítása utólag a teljes körűen kiegyenlített számlák alapján történik, az elszámolásra benyújtott kiegyenlített számlák az áfa levonási jogtól függően bruttó, ill. nettó értéke hatósági szerződésben meghatározott mértékéig, de legfeljebb 80 százalékának erejéig,
17. tudomásul veszi, hogy a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének és törlésének költsége - amely díj a változással érintett ingatlanonként (helyrajzi számonként) merül fel - a támogatottat terheli.
18. tudomásul veszi, hogy az Áht. 50. § (4) és 51. § (2) bekezdései alapján esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozás esetén a folyósításra kerülő támogatásból a köztartozás összegét a Kincstár visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja.
19. tudomásul veszi, hogy tőkejuttatás támogatásának igénybevétele esetén az árubeszerzési és szolgáltatás-megrendelési célra juttatott támogatás felhasználása tekintetében köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben foglaltak alapján, amennyiben a közbeszerzés kötelező előírásai fennállnak,
20. vállalja, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket a Kormányhivatal - hatósági szerződésben foglaltak szerinti - hozzájárulása nélkül nem idegeníti el, nem adja bérbe és nem apportálja
21. vállalja, hogy a támogatás eredményeként létrehozott kapacitásokat legalább a szerződésben rögzített fenntartási kötelezettségének (legalább a szerződés aláírásától számított 3 évig) végéig fenntartja és működteti
A Kormányhivatal az igényelttől kisebb összegű támogatást is megítélhet, ezért ilyen esetekre tekintettel a pályázónak benyújtott pályázatában nyilatkoznia kell annak tudomásul vételéről, hogy amennyiben az általa kért támogatás alacsonyabb támogatási összegben, vagy eltérő formában kerül megállapításra, és nem vállalja a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetének pótlását, vagy üzleti tervének a rendelkezésre álló összegnek figyelembe vételével történő átdolgozását, úgy pályázata elutasításra kerül.

XI. A tőkejuttatás támogatás folyósítása
A tőkejuttatás támogatásának folyósítására a hatósági szerződés aláírását követően - a támogatás részbeni visszafizetésére tekintettel valamint az esetleges kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére szükséges biztosítékokra vonatkozó szabályok figyelembe vételével - az alábbiak szerint kerül sor:
1. A pályázó különösen indokolt esetben egy alkalommal támogatási előleget igényelhet. Ezen igényt már a pályázat benyújtásakor írásban jelezni kell. Az előleg folyósításáról a Kormányhivatal mérlegelési jogkörben dönthet. Az előleg összege legfeljebb a megítélt támogatás 20%-a lehet. Az előleg elszámolásának szabályait a hatósági szerződés tartalmazza.
Az előleg összegét a Kormányhivatal a szerződés megkötését és a Támogatott által felajánlott biztosítékra vonatkozó dokumentum
- beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat (egyéni vállalkozók esetében)
- készfizető kezesi szerződés megkötése, vagy
- feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgarancia, vagy
- feltétel nélküli, visszavonhatatlan biztosítói készfizető kezesi kötelezvény, vagy
- ingatlan fedezetre vonatkozó jelzálogjog bejegyzését és a Kormányhivatal kedvezményezetti pozícióját tartalmazó biztosítási szerződés
rendelkezésre állását követő 30 napon belül utalja a pályázó részére
2. A támogatás összege a bemutatott eredeti bizonylatok (pl. átutalásos, vagy készpénzfizetési számla, ingatlan adásvételi szerződés stb.), valamint azok pénzügyi teljesítését - azaz teljes körű kifizetését - igazoló bizonylatok (pénzintézeti terhelési értesítés, pénztárbizonylat, ingatlan vásárlás esetén tanúk által aláírt átvételi elismervény, egyéb forrás igénybevételének dokumentumai) alapján - a Magyar Államkincstáron keresztül legfeljebb 5 részletben - utólag kerül utalásra a támogatott bankszámlájára.
A támogatás folyósításának további feltétele: a Kormányhivatal jelzálogjogának Támogatott által, földhivatalnál történő bejegyeztetése, és / vagy készfizető kezesi szerződés megkötése, és / vagy feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgarancia, és / vagy feltétel nélküli, visszavonhatatlan biztosítói készfizető kezesi kötelezvény, valamint az ingatlan fedezetre vonatkozó a Kormányhivatal kedvezményezetti pozícióját tartalmazó biztosítási szerződés becsatolása.
3. A támogatás folyósításához a pályázat benyújtását követő naptól (kivéve mezőgazdasági őstermelői tevékenység indítása esetén, amely tevékenység és a hozzá kapcsolódó beruházás kizárólag a támogatásról szóló döntést követően kezdhető meg) - a szerződésben rögzített - a beruházás befejezésének határnapjáig kiállított és teljes körűen kiegyenlített eredeti bizonylatok fogadhatók el.
4. A támogatott minden alkalommal személyesen köteles elszámolni a támogatás felhasználásáról, a szerződésben meghatározott határidőn belül.
5. A támogatást a teljesítés igazolása mellett, a benyújtott eredeti számlák és a kifizetést igazoló dokumentumok alapján, forrás- és teljesítésarányosan a Kormányhivatal utólag, a támogatott hatósági szerződésében megjelölt pénzintézeti elsődleges számlaszámára átutalással folyósítja. A pályázat alapján megvalósított fejlesztéshez kapcsolódóan az elszámolás során
- Készpénzfizetéses számla csak a készletek beszerzéséhez és az 50 000 Ft-ot meg nem haladó tárgyi eszköz megvásárlásához fogadható el
- Az 50 000 Ft-ot meghaladó tárgyi eszköz beszerezések esetében kizárólag csak átutalásos számla fogadható el, melyet a támogatott vállalkozás a hatósági szerződésben megadott bankszámlájáról átutalással teljesíthet.
A benyújtott számla alapján a beruházás elszámolható összköltségére a megállapított támogatási arány szerinti támogatás folyósítható, maximum a szerződésben meghatározott összeg erejéig
6. Az elszámolások befogadásához, a támogatás folyósításához az Ávr. 76.§ (2) bekezdése alapján a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányulóan írásba foglalt megállapodás, szerződés szükséges. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.
7. A tervezett fejlesztések megvalósítása kizárólag a pályázathoz csatolt árajánlatok alapján történhet. (A készletek beszerzése kivételt képez.) Amennyiben nem a benyújtott árajánlatot adó cégtől történne a beszerzés, úgy a megvalósítás előtt a pályázónak indokolással ellátott kérelmet, új árajánlatot kell benyújtania a tervezett változtatásra irányulóan. A Kormányhivatal mérlegelési jogkörben dönthet az indokolás elfogadásáról és a beszerzés jóváhagyásáról az eszközbeszerzésre eső támogatási részösszeg folyósításáról vagy elutasíthatja a kérelmet.

XII. A támogatás visszafizetése:
A megítélt tőkejuttatás összegének visszatérítendő támogatási részét legkésőbb a hatósági szerződés aláírásának napját követő 13. hónap kezdetétől számított legfeljebb 24 hónap alatt, a hatósági szerződésben megállapított egyenlő részletekben (havonta vagy negyedévente) kell visszafizetni, a szerződésben meghatározott ütemezés szerint.

XIII. A szerződésszegés jogkövetkezményei
1. Ha a nyertes pályázó a kötendő hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, a Kormányhivatal a támogatás további folyósítását megszünteti, és intézkedik a támogatás visszakövetelése iránt. A támogatást a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig számított ügyleti kamattal növelt összegben kell visszafizetni a Nógrád Megyei Kormányhivatal NFA Területi Előirányzat Felhasználási Számlájára.
2. Amennyiben a kötelezett a visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelő határozatban megállapított határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától az adó- és vámhatóságnak a végrehajtás foganatosítása érdekében történő megkeresésének napjáig, számított késedelmi kamatot is köteles fizetni. Az ügyleti kamat, valamint a késedelmi kamat mértékére a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatások esetén fizetendő ügyleti kamatra és késedelmi kamatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Flt. 21. § (4) bekezdése alapján)
3. Az Ávr. 98. § (1) bekezdés a) pontja alapján „az ügyleti kamat mértéke forintban meghatározott pénztartozás esetén a jegybanki alapkamat kétszerese”. Az Ávr. 98. § (3) bekezdése szerint „Az ügyleti kamat számításakor a visszaköveteléssel, a késedelmi kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat, illetve külföldi kamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.”
4. Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától az adó- és vámhatóságnak a végrehajtás foganatosítása érdekében történő megkeresésének napjáig, számított késedelmi pótlékot is köteles fizetni. Önkéntes teljesítés hiányában az adó- és vámhatóság végrehajtás foganatosítása érdekében történő megkeresését követően az adóhatóság késedelmi pótlékot számít fel. A késedelmi pótlékot az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 119. § (3) - (7) bekezdése alapján a végrehajtást foganatosító adó- és vámhatóság számítja fel.
5. Ha a hatósági szerződésben foglaltakat a támogató nem teljesíti, a kedvezményezett a teljesítésre irányuló felhívás eredménytelensége esetén - a szerződésszegés tudomására jutásától számított harminc napon belül a közigazgatási ügyekben eljáró közigazgatási és munkaügyi bírósághoz fordulhat.
6. Ha a nyertes pályázó nem tesz eleget a hatósági szerződésben rögzített tájékoztatási, elszámolási kötelezettségének, illetve akadályozza az ellenőrzést, rendbírsággal sújtható.

XIV. A pályázat benyújtásának helye, határideje, elbírálása
A pályázati felhívásban és a pályázati egységcsomagban foglaltaknak megfelelően összeállított, kizárólag számítógéppel kitöltött, minden oldalon saját kezűleg aláírt PÁLYÁZATOT 1 db eredeti és 1 db másolati példányban, a kötelező mellékleteket csatolva lehet benyújtani a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályához (3100 Salgótarján, Alkotmány út 11.) személyesen vagy postai úton a pályázati felhívás közzétételétől folyamatosan a támogatási keret rendelkezésre állásáig, de legkésőbb 2018. szeptember 15-ig. A Pályázat postán történő benyújtásakor azt tértivevénnyel benyújtott küldeményként kell továbbítani. Ebben az esetben a benyújtás időpontjának a küldeményen szereplő - a pályázó által igazolható - postára adás dátuma számít.
A Kormányhivatal fenntartja a jogot, hogy forráshiány esetén a pályázatok befogadását felfüggeszti, melyről közleményt tesz közzé a honlapján.
A tőkejuttatásra vonatkozó pályázatok elbírálásáról a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának főosztályvezetője a Kormánymegbízott nevében és megbízásából mérlegelési jogkörben eljárva, folyamatosan, a pályázat beérkezésének napjától számítva legfeljebb 2 hónapon belül dönt.
A rendelkezésre álló forrást meghaladó támogatási igény beérkezése esetén a pályázat forráshiány miatt elutasítható.
A pályázat befogadásáról a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát ki a pályázó részére vagy a pályázat visszautasításáról dönt.
A pályázat befogadása során a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya megvizsgálja, hogy
a) a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra
b) az igényelt költségvetési támogatás összeg nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást
c) a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges igénylői körbe tartozik-e
Csak a már befogadott pályázatok kerülhetnek hiánypótlásra.
A hiányosnak minősülő befogadott pályázat esetében - a pályázat beérkezésétől számított - 8 napon belül a Kormányhivatal hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. A hiánypótlás teljesítésére 8 nap áll rendelkezésre, amely határidő meghosszabbítására nincs lehetőség. Hiánypótlásra csak egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlást követően is hiányosnak minősülő pályázat nem felel meg a támogatásra való jogosultsági feltételeknek.
Ha a pályázó a hiánypótlásban meghatározott hiányosságokat nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül, a Kormányhivatal az eljárást - figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 47. § (1) bekezdés b) pontjára - megszünteti.
Amennyiben a pályázó által kért támogatási összegnél alacsonyabb támogatási összeg kerül megállapításra, és a pályázó nem vállalja a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetének pótlását, vagy a vállalkozás költségtervének a rendelkezésre álló összeg figyelembe vételével történő átdolgozását, a pályázat elutasításra kerülhet.
Jogorvoslat: A Kormányhivatal döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A véglegessé vált döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül, a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a döntést hozó Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz (címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 11.) benyújtandó keresetben, jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva közigazgatási per indítható. A bírósági eljárás illetéke 30 000 forint, azonban a per tárgyára tekintettel a bírósági eljárásban a kérelmezőt tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, amely alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A kereseti kérelemben tárgyalás tartását kérheti. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet elektronikus úton, az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet, az elsőfokú közigazgatási döntést hozó szervnél
Részletesebb felvilágosítás, valamint a Pályázati dokumentáció, Kérelem nyomtatvány a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály, illetve a járási hivatal foglalkoztatási osztály munkatársaitól kérhető, valamint letölthető a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya honlapjáról (http://nograd.munka.hu, Pályázatok/Aktuális Pályázatok címszó alatt) 2018. március 19-től.
http://nograd.munka.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=nograd_palyazatok_aktualis_20180323_3

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum