Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Szociálisan rászoruló személyek hosszú távú támogatása / 2013/III/1
Kiíró:
Humanitás Szociális Alapítvány
Határidő:
10/30/2013
Érvényes:
10/30/2013
Tárgymutató:
szociálisan rászoruló magánszemélyek támogatása / 2013/III/1
Pályázhat:
Szociálisan rászoruló magánszemélyek, akinek (eltartottainak) létfenntartása oly mértékben veszélyeztetett, hogy azt csak külső segítséggel képesek biztosítani
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>

Szociálisan rászoruló személyek hosszú távú támogatását célzó pályázatok
(a pályázat kódszáma: 2013/III/1.)

A Humanitás Szociális Alapítvány "Szociálisan rászoruló személyek támogatását célzó pályázati program" keretében pályázatot hirdet szociálisan rászoruló személyek támogatását célzó hosszú távú támogatására.

A Program kiírásának indokai
A szegénységgel, munkanélküliséggel valamint a lakosság egészségi állapotával kapcsolatos negatív hazai tendenciák az utóbbi években egyre szélesebb társadalmi réteget érintenek. Egy súlyosabb megbetegedésből, balesetből, vagy a tartós munkanélküliségből, munkaképtelenségből eredően egyének és családok találják szembe magukat olyan problémákkal, amelyeket minden igyekezetük ellenére sem tudnak önerőből megoldani, létfenntartásuk oly mértékben veszélyeztetett, hogy azt - vagyoni helyzetükre is tekintettel - csak külső segítséggel képesek biztosítani. Ennek egyik legfontosabb oka, hogy a háztartások jelentős része a jövedelmek/bevételek alacsony összege és a megélhetés költségeinek növekvő mértéke, valamint a pénzügyi kultúra alacsony fejlettségi színvonala miatt nem rendelkezik megtakarítással. Az adott kilátástalannak tűnő élethelyzet az érintettek egy részénél olyan folyamatokat indíthat el, amelyek végső soron a teljes "lecsúszáshoz", a családok széteséséhez és a fiatalok elkallódásához vezethet.
Bár a Humanitás Szociális Alapítvány, az előzőekben említett széleskörű társadalmi problémák maradéktalan megoldására nem vállalkozhat, az e helyzetekből fakadó, az egyénre és sokszor szűkebb környezetére, családi életére is káros hatások enyhítését fontos közösségi feladatnak tartja.

A Program célkitűzései
Programunk alapvető célja, hogy a szociálisan illetve egészségügyi szempontból rászoruló egyének és közösségeik részére támogatást nyújtsunk. Úgy véljük, hogy e támogatások akkor lehetnek a leginkább hatékonyak, ha azon rászorultakhoz jutnak el, akik - elsősorban személyükben rejlő - körülményeik okán képesek lehetnek problémás élethelyzetük megoldására.
Célunk továbbá támogatottjaink ösztönzése annak érdekében, hogy a jövőben kellő empátiával és toleranciával forduljanak sorstársaik felé és tapasztalataik esetleges átadása révén elősegítsék mások problémás élethelyzeteinek megoldását. Támogatásaink elsősorban a lakhatással, közoktatással és képzéssel felmerülő költségekkel kapcsolatban igényelhetőek. További fontos célnak tekintjük az olyan egészségi állapot javítását célzó kezelésekkel, gyógyszerek vagy gyógyászati segédeszközök beszerzésével kapcsolatos költségekhez való hozzájárulást, amelyek az igénylők életminőségét számottevően javíthatják vagy akár a munkavállalást és a közoktatásban való aktív részvételt is elősegíthetik.
A Humanitás Szociális Alapítvány e nemes célok eléréséhez kíván pályázati rendszerben odaítélt támogatásai révén közvetlenül hozzájárulni és példamutató magatartásával a társadalmi szemléletformálást segíteni.

A Programhoz kapcsolódó pályázat célja
A pályázat célja, a vagyoni helyzetük, egészségi állapotuk vagy egyéb életkörülményeik okán szociálisan rászoruló személyek, családok hosszabb távú támogatása, életminőségük, egészségi állapotuk, szociális helyzetük, és életkörülményeik javítása érdekében.

Támogatandó célok különösen:
- a tartósan fennálló rossz egészségi állapot javítását célzó kezelések igénybe vételének, gyógyászati segédeszközök, gyógyszerek beszerzésének támogatása, mely az érintett személy egészségi állapotában és életminőségében érdemi javulást idézhet elő, lehetővé téve a támogatott munkavállalását, közösségi életben való részvételét;
- lakhatással kapcsolatos súlyos problémák megoldásához való hozzájárulás;
- a pályázó életminőségének, szociális helyzetének, életpálya lehetőségeinek javítását célzó képzését, munkavállalását elősegítő támogatás biztosítása,
- a nehéz, létfenntartást veszélyeztető élethelyzet megoldását egyéb módon segítő támogatás.

Pályázhatnak: Szociálisan rászoruló magánszemélyek, akinek (eltartottainak) létfenntartása oly mértékben veszélyeztetett, hogy azt csak külső segítséggel képesek biztosítani.

A Pályázat benyújtásának címe: Humanitás Szociális Alapítvány, 1243 Budapest, Pf. 513

A Pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 30.

Az igényelhető támogatás formája: a pályázatban bemutatott cél, program megvalósításának időtartamára több részletben, vagy egy összegben folyósított támogatás, szociális segély.

A támogatás igénybe vételének módja: a "hatékony támogatás és valós segítség" elvét szem előtt tartva szociális támogatásainkat/segélyeinket kizárólag megfelelő dokumentációval alátámasztott pályázat benyújtása alapján lehet igénybe venni, mely lehetővé teszi a döntéshozó Kuratórium számára a pályázó élethelyzetének lehető legalaposabb megismerését.

A pályázatnak tartalmaznia szükséges:
- A hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot (letölthető a "Pályázatok" menüpont "Letölthető dokumentumok" pontjában) és a teljes pályázati dokumentációt.
- A pályázati adatlaphoz csatolni szükséges a rászorultságot eredményező állapot/élethelyzet megoldását célzó pályázati program részletes bemutatását is maximum 10 oldal terjedelemben. (A program tárgya/témája, a megvalósítás tervezett időpontja/időtartama, ütemezése a megvalósítás eszközigénye, várható költségei, a program megvalósításában együtt- és közreműködő személyek és egyéb szervezetek hozzájárulásának bemutatása stb.)
- A lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes önkormányzat által kiállított hatósági igazolás az egy háztartásban élő személyek számáról, jövedelméről, az önkormányzat által folyósított/biztosított ellátások jogcíméről, mértékéről, illetve annak hiányáról
- Az egy háztartásban élők rendszeres, illetve eseti jövedelmét igazoló munkáltatói igazolások, nem az önkormányzat által folyósított szociális, illetve tb ellátások összegét megállapító hatósági határozat másolata stb.
- Az adatlaphoz mellékelni szükséges a pályázóval közvetlen kapcsolatban álló szociális gondozó/ápoló, családsegítő gondozó, tanyagondnok/falugondnok, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző, - egyészségi állapot tekintetében - a kezelőorvos/háziorvos, oktatási intézmény vezető, illetve az igénylő munkáltatójának ajánlását.
- A pályázó családi helyzetét, szociális rászorultságát igazoló hatósági dokumentumok másolata (a pályázat tartalmához igazodóan: pl. 6 évnél fiatalabb gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata, tanuló iskolalátogatási igazolása, nem az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi juttatást, intézkedést elrendelő hatósági határozat, munkanélküliség tényét igazoló hatósági igazolás, az egészségi állapotot igazoló dokumentumok: 1 évnél nem régebbi orvosi igazolások másolata, rendszeres havi gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógykezelési igény költségét igazoló kezelőorvosi nyilatkozat, stb.)
- Pályázónak nyilatkoznia szükséges arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány a pályázatban foglaltak valóságtartalmát ellenőrizze, és kizárólag a kérelem elbírálása céljából pályázóra, illetőleg életkörülményeire vonatkozó személyes adatokat szerezzen be az arra illetékes hatóságoktól, egyéb személyektől.
- A pályázónak a pályázati adatlapon vállalnia szükséges, hogy a kapott támogatást csak a megadott célra fordítja, és erről az Alapítvány felé megfelelő bizonylatok másolatának csatolásával elszámol - ellenkező esetben az Alapítvány erre vonatkozó felhívása alapján a részére folyósított támogatást köteles egyösszegben visszafizetni.
- A pályázónak vállalnia szükséges, hogy az egyösszegű alapítványi támogatás folyósítását követő 30 napon belül, illetve tartós támogatás esetén a támogatás folyósításának tartama alatt havi rendszerességgel beszámol a pályázatban hivatkozott életkörülményeinek változásáról, a pályázati program megvalósításának eredményeiről.
- Pályázónak nyilatkoznia szükséges arról is, hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány a Pályázó nevének feltüntetésével a részére megítélt támogatás összegét, az általa benyújtott pályázatot, illetve annak részeit, valamint a támogatás eredményeként a Pályázó életkörülményeimben bekövetkező eredményeket saját tevékenysége körében, honlapján vagy egyéb módon közzétegye, illetve ezen információkat programjaiban felhasználja

Kérjük, hogy nevét, valamint a pályázat kódszámát a pályázati dokumentáció minden különálló lapján szíveskedjék feltüntetni.
http://www.humanitasalapitvany.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum