Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A szakpolitikai reform támogatása - Európai szakpolitikai kísérletek az oktatás és a képzés ágazatában
Kiíró:
Tempus Közalapítvány; Európai Bizottság
Határidő:
04/21/2020
Érvényes:
04/21/2020
Tárgymutató:
szakpolitikai reform támogatása
Pályázhat:
a. Az oktatásért és képzésért felelős hatóságok (minisztérium vagy annak megfelelő hatóság), amelyek a megfelelő (nemzeti vagy decentralizált) közeg legmagasabb szintjén működnek. Az oktatási és képzési ágazattól eltérő ágazatokért (pl. foglalkoztatás, ifjúságpolitika, pénzügy, szociális ügyek, belügyek, igazságügy, egészségügy stb.) felelős hatóságok abban az esetben támogathatók, ha igazolják, hogy konkrét hatáskörrel rendelkeznek azon a területen, amelyen a kísérletet végeznék.
b. Az oktatás, képzés területén vagy más releváns területen működő állami vagy magánszervezetek.
c. Más társadalmi-gazdasági ágazatokban az oktatás és képzés területéhez kapcsolódó ágazatokon átnyúló tevékenységet végző állami vagy magánszervezetek és -intézmények (pl. oktatásért, képzésért, ifjúságpolitikáért, foglalkoztatásért, szociális ügyekért, belügyekért, igazságügyért, minőségbiztosításért, diplomák elismeréséért/validálásáért, pályaorientációért felelős civil szervezetek, tájékoztató vagy tanácsadó szolgálatok, hatóságok, ügynökségek vagy szolgálatok; kereskedelmi kamarák, üzleti vagy szociális partnerek, kereskedelmi szervezetek, civil, kulturális és sportszervezetek, értékelő szervezetek, kutató szervezetek, média stb.)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

A szakpolitikai reform támogatása
- Európai szakpolitikai kísérletek az oktatás és a képzés ágazatában

1. Leírás, célkitűzések és kiemelt témakörök
A projektek része, hogy (részben) kísérleti módszerek és közös értékelési protokollok alapján, a különböző országokban végzett, párhuzamos terepkísérletek révén tesztelik a szakpolitikai intézkedések alkalmasságát, hatékonyságát, lehetséges hatását és méretezhetőségét. A stratégiai irányítás, a megbízható módszertan és a hangsúlyosan európai dimenzió ötvözetének köszönhetően ezzel lehetőség nyílik az egymástól való tanulásra, és európai szinten kap támogatást a bizonyítékokon alapuló szakpolitika.
E pályázati felhívás konkrét célkitűzései a következők:
- a nemzetek közötti együttműködés és az egymástól való tanulás előmozdítása a támogatásra jogosult országok legmagasabb intézményi szintű hatóságainak körében, az oktatás és a képzés terén megvalósuló innováció és rendszerszintű javulás elősegítése érdekében,
- az érdemi bizonyítékok gyűjtésének és elemzésének javítása az innovatív intézkedések sikeres végrehajtása érdekében,
- az innovatív intézkedések átadhatóságának és méretezhetőségének elősegítése.

E pályázati felhívás kiemelt témakörei a következők:
1. ALPROGRAM
- Digitális oktatás és kompetenciák
- Tanulás és tanárok
2. ALPROGRAM
- Finanszírozási mechanizmusok a továbbképzéshez és az átképzéshez, az egyéni tanulmányi számlákhoz hasonló rendszereket is beleértve
- A nem formális és informális tanulás érvényesítését támogató szakpolitika és folyamatok, a hatékony pályaorientáció révén is.

2. Támogathatóság
2.1. Támogatható pályázók
E pályázati felhívás szempontjából a következő pályázók tekinthetők támogathatónak:
a. Az oktatásért és képzésért felelős hatóságok (minisztérium vagy annak megfelelő hatóság), amelyek a megfelelő (nemzeti vagy decentralizált) közeg legmagasabb szintjén működnek. Az oktatási és képzési ágazattól eltérő ágazatokért (pl. foglalkoztatás, ifjúságpolitika, pénzügy, szociális ügyek, belügyek, igazságügy, egészségügy stb.) felelős hatóságok abban az esetben támogathatók, ha igazolják, hogy konkrét hatáskörrel rendelkeznek azon a területen, amelyen a kísérletet végeznék.
b. Az oktatás, képzés területén vagy más releváns területen működő állami vagy magánszervezetek.
c. Más társadalmi-gazdasági ágazatokban az oktatás és képzés területéhez kapcsolódó ágazatokon átnyúló tevékenységet végző állami vagy magánszervezetek és -intézmények (pl. oktatásért, képzésért, ifjúságpolitikáért, foglalkoztatásért, szociális ügyekért, belügyekért, igazságügyért, minőségbiztosításért, diplomák elismeréséért/validálásáért, pályaorientációért felelős civil szervezetek, tájékoztató vagy tanácsadó szolgálatok, hatóságok, ügynökségek vagy szolgálatok; kereskedelmi kamarák, üzleti vagy szociális partnerek, kereskedelmi szervezetek, civil, kulturális és sportszervezetek, értékelő szervezetek, kutató szervezetek, média stb.).
Az Erasmus+ program jogalapjának értelmében a Bizottságtól közvetlen támogatásban részesülő, az Erasmus+ programhoz tartozó nemzeti irodák vagy más struktúrák és hálózatok nem jogosultak a részvételre. Az Erasmus+ nemzeti irodákat vagy a fent említett struktúrákat és hálózatokat befogadó jogi személyek ugyanakkor támogatható pályázónak minősülnek.
Csak az alábbi programországok valamelyikében székhellyel rendelkező jogi személyek által benyújtott pályázatok támogathatók:
- az Európai Unió tagállamai,
- az EFTA-/EGT-tagországok: Izland, Liechtenstein és Norvégia,
- uniós tagjelölt országok: Észak-Macedónia, Törökország és Szerbia.
A brit pályázók számára: Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a támogathatóság kritériumainak a támogatás teljes időtartama alatt meg kell felelnie. Ha az Egyesült Királyság a támogatási időszak alatt úgy lép ki az EU-ból, hogy nem köt vele olyan megállapodást, amely biztosítaná, hogy a brit pályázók továbbra is támogathatók maradjanak, Ön a továbbiakban nem kap uniós forrásokat (miközben adott esetben továbbra is részt vehet a programban), vagy a támogatási megállapodás II.17. cikkének értelmében köteles lesz kilépni a projektből.
A tagjelölt országokból érkező pályázatok is kiválaszthatók, ha az érintett országnak a programban való részvételére vonatkozó szabályokról szóló megállapodás az elbírálás napjáig hatályba lép.

A partnerség összetételére vonatkozó követelmény
A partnerség minimális összetételére vonatkozó követelmény e pályázat esetében 3 különböző programország képviseletében 4 szervezet. Konkrétan:
- Legalább három hatóság (minisztérium vagy annak megfelelő hatóság), mindegyik más programország képviseletében, de a három hatóság közül legalább egynek az Európai Unió egyik tagállamában kell működnie, és
- legalább egy, az elemzés és a szakpolitikai hatás felmérése terén szaktudással rendelkező állami vagy magánszervezet (kutató). Ez a szervezet felel a módszertani szempontokért és a terepkísérletek protokolljaiért. Kellően összehangolt és következetes munka esetén a partnerségben egynél több ilyen szervezet is részt vehet.

A koordinációra vonatkozó követelmény
Projektre vonatkozó pályázatot valamennyi pályázó nevében csak a következő intézmények/szervezetek egyike koordinálhat és nyújthat be:
- a 2.1. pont a) alpontjában meghatározott hatóság (minisztérium vagy annak megfelelő hatóság),
- egy hatóság által megbízott állami vagy magánszervezet. A megbízott szervezeteknek rendelkezniük kell a hatóság kifejezett írásbeli jóváhagyásával (megbízólevéllel) arra vonatkozóan, hogy a projektpályázatot annak nevében benyújtsa és koordinálja. E pályázati felhívásban csak azok a megbízott szervezetek minősülnek támogatásra jogosult pályázó szervezetnek, amelyek a 6. pontban hivatkozott előpályázat benyújtási határidejének napján legalább 3 évre visszamenőleg bizonyítani tudják jogi személyként folytatott működésüket.
2.2. Támogatható tevékenységek és a projekt időtartama
A támogatható tevékenységeknek összhangban kell állniuk a pályázati útmutató mellékletével. A terepkísérleteket legalább három olyan országban kell lefolytatni, amelyek hatóságai/minisztériumai részt vesznek a projektben.
A tevékenységeket 2021. január 1. és 2021. február 28. között kell megkezdeni.
A projekt időtartamának 24 és 36 hónap között kell lennie.

3. Elvárt eredmények:
A javasolt projekteknek érdemi eredményekhez kell vezetniük az alábbi területeken:
- Az uniós szintű szakpolitikai együttműködés számára az Oktatás és képzés 2020 keretprogramban meghatározott prioritások támogatása, az esetnek megfelelően.
- A támogatható országok érintett ágazataiban potenciálisan nagy, rendszerszintű hatással járó reformok jobb elméleti és tényekkel való megalapozottsága.
- Európai hozzáadott érték a bevált gyakorlatok és a "mi működik" és "mi nem működik" terén levont tanulságok közös felismerésének köszönhetően.
- Az innovatív intézkedések méretezhetősége és átadhatósága. A méret növelése nem feltétlenül csak a kipróbált intézkedések nagyobb számú kedvezményezettel való megismétlését jelenti. Ezt inkább úgy kell érteni, hogy megteremtik a legjobb körülményeket ahhoz, hogy a sikeresen tesztelt intézkedések egy szakpolitika vagy rendszer részévé válhassanak.
- Az elmélet és a gyakorlat; az uniós szakpolitikák és támogatási programok; az európai, országos és regionális intézkedések; a politikai döntéshozók, érdekelt felek és kutatók szerepköreinek következetessége és egymást kiegészítő jellege.

4. Rendelkezésre álló költségvetés
E pályázati felhívás keretében a projektek társfinanszírozására rendelkezésre álló költségvetési összeg 14 000 000 euró, amelynek elosztására a következőképpen kerül sor:
1. alprogram 12 000 000 euró
2. alprogram 2 000 000 euró
Az EU által nyújtott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a teljes támogatható projektköltség 75%-át.
A maximális támogatási összeg projektenként: 2 000 000 euró.
Az Ügynökség fenntartja a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes támogatási keretet.

5. Benyújtási eljárás és határidők
A pályázatok benyújtásának határideje:
- Előpályázatok: 2020. április 21-én 17:00 (brüsszeli idő szerint)
- Teljes pályázatok: 2020. szeptember 24-én 17:00 (brüsszeli idő szerint)
A pályázókat arra kérjük, hogy figyelmesen olvassák el az EACEA/38/2019 pályázati felhívásra és a benyújtási eljárásra vonatkozó összes tájékoztatást, és a kötelezően előírt dokumentumokat használják, amelyek itt érhetők el:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en - Call reference: EACEA/38/2019
A pályázatot és a mellékleteket a megjelölt elektronikus űrlapon online kell benyújtani.

6. A pályázati felhívásra vonatkozó információk
Az EACEA/38/2019 pályázati felhívásra vonatkozó összes információ elérhető az alábbi weboldalról:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en - Call reference EACEA/38/2019
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/european-policy-experimentations-in-the-fields-of-education-and-training-led-by-high-level-public-authorities-2020_en
Elérhetőség e-mailben: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum