Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása / VP6-6.4.1-16
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
07/13/2017
Tárgymutató:
nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása / VP6-6.4.1-16
Pályázhat:
- Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozás
- Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő
A kiíró(k) adatai


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott VP6-6.4.1–16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása című felhívás vonatkozásában, a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) és (1a) bekezdése alapján az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 2017. július 13. napján 00 órától felfüggeszti.

FELHÍVÁS
A nem mezőgazdasági célú tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatására

Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása
A Felhívás kódszáma: VP6-6.4.1-16
Magyarország Kormányának felhívása a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelők induló vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztése érdekében a gazdasági több lábon állás erősítését célozza.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt;
- a felhívás feltételeinek megfelelő projektet maximum 160 000 eurónak megfelelő forintösszegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatási összeg legfeljebb 50%-ának megfelelő támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó támogatást igénylők az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelők gazdaságfejlesztéséhez, stabilitásához, céljaik eléréséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.
A felhívás további célja a nem mezőgazdasági termelő és szolgáltató tevékenységek fejlesztése, a támogatásban részesülők által kialakított és működtetett szolgáltatások továbbfejlesztése, a tanyás és vállalkozáshiányos aprófalvas településeken megvalósuló fejlesztések támogatása, a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Jelen felhívás célja a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelők induló vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztése érdekében történő támogatása. Az intézkedés kiemelten támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 6-os vidékfejlesztési prioritáshoz3, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:
3 Az Európai Uniós vidékfejlesztési prioritásokat a 1305/2013/EU rendelet 5. cikke tartalmazza.
6A: a diverzifikálásnak, kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a munkahelyteremtésnek a megkönnyítése, amelynek keretösszege: 35,94 milliárd Ft.
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 35,94 milliárd forint.
Amennyiben a fókuszterületre allokált keretösszeg kimerül, az Irányító Hatóság (a továbbiakban:IH) a benyújtás lehetőségét a felhívásban rögzített szakasz zárását követően felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.
Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 700-1000 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10-én elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága hirdeti meg a 1248/2016. (V. 18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. A felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 6.4.1. számú, nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése című művelete szolgál.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan (legalább egy beruházás megvalósítása - pl: épület, építmény létesítése, fejlesztése, új gép, berendezés vásárlása - kötelező) (a támogatott tevékenységek nem kapcsolódhatnak elsődleges mezőgazdasági termeléshez):
a) falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások (pl. szállás, vendéglátás) továbbfejlesztése. A turisztikai fejlesztés támogatható;
b) a felhívás 12. mellékletében felsorolt listában szereplő nem mezőgazdasági termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához szükséges műhely vagy bemutató tér fejlesztése, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése (kivéve kizárólag mezőgazdasági és Annex 1 feldolgozott termékeket árusító bolt, mozgó bolt).
Amennyiben a projekt a Balaton Kiemelt Üdülő Körzet (11. számú mellékletben nevesített településen) területén valósul meg, egyéb szálláshelyhez kapcsolódó ingatlan építése vagy fejlesztése, valamint új gépek és berendezések vásárlása, az adott eszköz piaci értékének erejéig;

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
1. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
- székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3., 4. vagy 11. számú mellékletben felsorolt településen van;
- a projekt megvalósítási helye a Felhívás 3., 4. vagy 11. számú mellékleteben szereplő településen található;
- rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval;
- a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.
2. Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
- székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3., 4. vagy 11. számú mellékletben felsorolt településen van;
a projekt megvalósítási helye a Felhívás 3., 4. vagy 11. számú mellékleteben szereplő településen található;
- igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a Felhívás 8. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;
- rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval.
Jelen felhívás esetében az Őstermelők a Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő kedvezményezetti körbe tartoznak.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF "Kizáró okok” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás annak a támogatást igénylőnek aki/amely:
1. olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
2. a VP6-6.2.1-16 kódszámú - "Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” című, felhívás keretében már rendelkezik nyertes kérelemmel ugyanezen tevékenységre vonatkozóan.
3. aki támogatást nyert a GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, vagy a GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapaciításbővítő beruházásainak támogatása, valamint a GINOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, vagy a GINOP-1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapaciításbővítő beruházásainak támogatása címen;
4. aki támogatást nyert a VEKOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapaciításbővítő beruházásainak támogatása címen.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat.
Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a benyújtás első lehetséges napját követő huszonnégy hónapig van lehetőség.
A támogatást igénylő jelen felhívás keretében a támogatási időszak alatt egy alkalommal részesülhet támogatásban a VP6-6.4.1-16 kódszámú "Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása " című felhívás keretén belül.
Egy életvitelszerű tartózkodási helyről kizárólag egy kérelmező nyújthat be támogatási kérelmet, továbbá egy megvalósítási hely vonatkozásában kizárólag egy kedvezményezett lehet jogosult a támogatásra.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 3. naptól 2017. július 13-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
7.
Tízedik szakasz zárása: 2020. május 7.
Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az Kifizető Ügynökség http://www.mvh.gov.hu elektronikus felületén.
A támogatási kérelmet kizárólag az MVH elektronikus felületén, elektronikus úton az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló - fókuszterületenként is meghatározott - kötelezettségvállalási keret kimerül - ide értve a felhívás keretösszegének csökkentését is - vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.
A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályai az ÁÚF 3.1. pontja tartalmazza.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás kis összegű (de-minimis) vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 160 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-641-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-beindtsra-s-fejlesztsre-irnyul-beruhzsok-tmogatsa-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum