Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi támogatása / BM/19048 /2018
Kiíró:
Belügyminisztérium
Határidő:
02/04/2019
Érvényes:
02/04/2019
Tárgymutató:
energetikai fejlesztések pénzügyi támogatása / BM/19048 /2018
Pályázhat:
Belügyminisztérium irányítása alatt álló költségvetési szervek közül azok vehetnek részt, amelyek a saját vagyonkezelésükben levő ingatlanon kívánnak energetikai fejlesztést megvalósítani és a fejlesztés megvalósításához szükséges pénzösszeg legalább 20%-át saját forrásból fedezni tudják
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi támogatása
/ BM/19048 /2018

NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Belügyminisztérium Gazdasági Helyettes Államtitkársága nyílt pályázatot hirdet a belügyi szervek saját vagyonkezelésében lévő ingatlanokon történő "üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi támogatására"
PÁLYÁZAT KÓDJA: BM/19048 /2018.

1. A pályázat célja
Olyan beruházások, rekonstrukciók, átalakítások, fejlesztések egyszeri, visszatérítendő támogatása, amelyek az ingatlanok üzemfenntartási költségeit energetikai fejlesztés révén képesek hatékonyan csökkenteni, biztosítják az energiahordozókkal való takarékosabb gazdálkodást, és elősegítik a veszteségek mérséklését, így például:
- fajlagos energiaigény csökkentés (fűtőberendezések energetikai korszerűsítése jobb hatásfokú, szabályozható készülékek beépítésével stb.);
- hőveszteségek utólagos hőszigeteléssel történő csökkentése (külső határoló szerkezetek utólagos szigetelésével, nyílászáró cseréjével stb.);
- villamosenergia-felhasználás mérséklése (kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítésével, stb.);
- megújuló energiahordozók alkalmazása (napelem, napkollektor, hőszivattyú stb.);
- vízhasználat megtakarítás (szürkevíz stb.).

2. A pályázaton résztvevők köre
A pályázaton a Belügyminisztérium irányítása alatt álló költségvetési szervek közül azok vehetnek részt, amelyek a saját vagyonkezelésükben levő ingatlanon kívánnak energetikai fejlesztést megvalósítani és a fejlesztés megvalósításához szükséges pénzösszeg legalább 20%-át saját forrásból fedezni tudják (a továbbiakban: "Pályázó"). A Belügyminisztérium (a továbbiakban: "Támogató") felhívja a figyelmet, hogy a nyertes Pályázónak a költségvetési támogatás felhasználásáról készült beszámoló keretében a saját forrással is el kell számolni.

3. Pályázati feltételek
Pályázni olyan műszakilag megvalósítható fejlesztéssel lehet, amely a korszerűség követelményeit kielégíti, megfelel az energetikai, a biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásoknak, legkésőbb 2019. december 15-éig megvalósítható és a ráfordításhoz nyújtott támogatás összege 6 éven belül visszatérítésre kerül a Támogató részére. A várható megtakarítást számítással szükséges kimutatni és alátámasztani.
A támogatás egyéb (pl. európai uniós forrásból támogatott) pályázat részeként, vagy forrásaként nem vehető igénybe.
Egy költségvetési szerv több pályázatot is benyújthat egyidejűleg.
A Pályázó pályázaton való részvételének feltétele, hogy az előző években megkötött támogatási szerződés(ei)ben foglaltaknak megfelelően a megvalósított fejlesztés(ei)ről szóló szakmai és pénzügyi beszámolási, esetleges visszafizetési kötelezettségének eleget tett.
Egy évre kizárásra kerül a pályázatból az a Pályázó, aki az előző évben pályázott, nyert, ugyanakkor a saját érdekkörében felmerülő okból nem valósította meg a korábbi pályázata szerinti fejlesztését.

4. A pályázat benyújtása, forrása, értékelése
A pályázati dokumentációt jelen pályázati felhívás kitöltött mellékleteivel (Adatlap 1-2 rész) együtt elektronikusan a Robotzsaru elektronikus iratkezelő rendszeren kell benyújtani a Belügyminisztérium Műszaki Főosztálya (a továbbiakban: "BM Műszaki Főosztály") részére.
A pályázat benyújtási határideje: 2019. február 4. (A határidő után beérkező pályázatok nem kerülnek elfogadásra.)
A rendelkezésre álló forrás: 2018. évben befolyt törlesztő részletekből és a korábbi pályázatokból nyújtott fel nem használt támogatások visszafizetéseiből származó bevétel és a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 2. jogcímcsoport "Energia-racionalizálás" megnevezésű előirányzatból (ÁHT azonosító: 237778) származó 2019. évi bevétel, összesen 138 347 013 Ft, azaz százharmincnyolcmillió-háromszáznegyvenhétezer-tizenhárom forint, amely pályázati keretösszeg a pályázati döntés napján rendelkezésre álló befolyt bevételekkel emelkedik. A pályázati keretösszeg abban az esetben, amennyiben a pályázati döntés napjáig nem folyik be valamennyi, a 2019. I. félévére (február 25.) vonatkozó törlesztő részlet, a be nem folyt bevétel összegével csökken.
Értékelési szempontok, fontossági sorrendben:
Az elbírálás során elérhető maximális pontszám: 200 pont, amely az alábbiak szerint kerül figyelembevételre:
- a visszatérítés vállalt ideje (maximálisan az elérhető pontszám 25%-a, azaz 50 pont),
(A visszatérítés időtartama nem lehet hosszabb a pályázatban kimutatott megtérülési időnél, de maximum 6 év, minimális összege pedig a támogatás 1/6-a, de legalább 1,0 millió Ft/év, azaz min. 500 ezer Ft/félév. Az I. félévi törlesztés február 25-i, a II. félévi törlesztés augusztus 25-i dátumot jelent.),
- a saját forrás %-os aránya (maximálisan az elérhető pontszám 25%-a, azaz 50 pont),
(a minimális 20 % saját forrás biztosítása kötelező, az ettől magasabb mérték kerül pontozásra),
- az energia-megtakarítás, illetve üzemeltetési költségcsökkenés éves összege (maximálisan az elérhető pontszám 25%-a, azaz 50 pont),
- a pályázat előkészítettsége (maximálisan az elérhető pontszám 25%-a, azaz 50 pont).
A pályázatokat a BM Gazdasági Helyettes Államtitkár által felkért szakértőkből álló bizottság bírálja el és tesz javaslatot a támogatások odaítélésére.
Hiánypótlásra lehetőség nincs.
A költségvetési támogatás odaítéléséről a Gazdasági Helyettes Államtitkár dönt a szakértői bizottság javaslatai alapján.
A pályázat elbírálásának határideje 2019. március 11. Az eredményről, a támogatási döntésről a Pályázók 15 (tizenöt) napon belül írásbeli értesítést kapnak.
A Pályázó jogorvoslat iránti kérelmet nyújthat be a BM Műszaki Főosztály részére (1051 Budapest V., József Attila u. 2-4.), ha pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő. A jogorvoslat iránti kérelem benyújtására a kérelemmel érintett támogatói intézkedés, mulasztás a kérelmet benyújtó tudomására jutásától számított 5 (öt) napon belül írásban van lehetőség. A Támogató a benyújtott kérelmet annak beérkezésétől számított 10 (tíz) napon belül elbírálja, és döntéséről írásban tájékoztatja a kérelmet benyújtót.
Az elnyert támogatás a pályázatban megjelölt energia-racionalizálási fejlesztés finanszírozására szolgál, amelynek keretében költségként a fejlesztéshez kapcsolódó tervezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés, valamint a kivitelezés, beszerzés költségét számolhatja el. Minden egyéb költség el nem számolható költségnek minősül.
A támogatás - átutalással történő - folyósításának határideje: a támogatási szerződés hatályba lépését követő 15. (tizenötödik) nap.
A Kedvezményezett a támogatást a támogatási szerződés hatálybalépésének napjától legkésőbb 2019. december 15-ig jogosult felhasználni.
A támogatás intenzitása a saját forrás arányának függvénye, maximálisam 50%.

5. Szerződéskötés, teljesítés, ellenőrzés
A BM Műszaki Főosztály vezetője a nyertes Pályázókkal támogatási szerződést köt, mely tartalmazza különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakat:
- a műszaki, pénzügyi teljesítés;
- a visszatérítési kötelezettségvállalás;
- a törlesztés ütemezése: a visszatérítés évente két alkalommal, a megkötésre kerülő támogatási szerződésben foglalt részletezés szerint történik;
- a visszatérítés időtartama, amely nem lehet hosszabb a pályázatban kimutatott megtérülési időnél, de maximum 6 év, minimális összege pedig a támogatás 1/6-a, de legalább 1,0 M Ft/év (Egymillió Ft/év; kivéve az utolsó, tört részletet);
- a visszatérítés ellenőrzése;
- a késedelmes visszatérítés jogkövetkezménye;
- a tényleges megtakarítások dokumentálása (számlák, mérési adatok, számítások stb.)
A támogatási szerződés megkötésének tervezett időpontja: 2019. április 15.
A Támogatónak a támogatási szerződés megkötése után jogában áll a támogatási szerződésben foglaltakat folyamatosan ellenőrizni.
A nyertes Pályázó köteles a támogatás felhasználása során - ha ennek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti feltételei fennállnak - közbeszerzési eljárást lefolytatni.
A nyertes Pályázó köteles a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzést tűrni és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni az arra jogosult szerveknek.

6. Egyéb
Jelen pályázati felhívás és annak mellékletei a http://www.kormany.hu honlapról letölthetők.
A pályázattal kapcsolatos egyéb kérdésekben felvilágosítást nyújt: Tatár István (tel.: 441-1603, BM: 15-829, Fax:441-1997, BM:14-997, e-mail cím: robert.istvan.tatar@bm.gov.hu).

2019. évi ENRAC pályázat TÁM.SZERZ.docx.docx2019. évi ENRAC pályázati ADATLAP 1. rész.docx2019. évi ENRAC pályázati ADATLAP 2. rész.xlsx2019. évi ENRAC pályázati felhívás.docxÁFA nyilatkozat.docÁvr  nyilatkozatok.docSzámlaösszesítő minta.xlsxIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum