Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Meríts ihletet a Balatonból!
Kiíró:
Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft.
Határidő:
03/31/2019
Érvényes:
03/31/2019
Tárgymutató:
fotópályázat, Meríts ihletet a Balatonból!
Pályázhat:
bárki
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Meríts ihletet a Balatonból!

Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. "Meríts ihletet a Balatonból!” - Játékszabályzat és Adatvédelmi Tájékoztató
1. A Játék neve, Szervezője és az adatvédelem Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. "Meríts ihletet a Balatonból!" nyereményjáték (Játék) szervezője a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. (Székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1.; Cégjegyzékszám: 01-09-717667; Adószám: 13079026-2-44) (Szervező).
A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXXIV. hatálya alá.
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. által megbízott ügynökség, a Fastbridge Hungary Kft. (székhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 33-43.; Cg.: 01-09-910619) (Lebonyolító) látja el.
A Játékot a Szervező a https://www.instagram.com/theodora.balaton/ Instagram oldalon és a https://www.facebook.com/kekkuti/ Facebook oldalon keresztül bonyolítja.
A Játékos a Játék leírásában részletezett kritériumok alapján beküldött fénykép beküldésével automatikusan részt vesz a Játékban, és ezzel maradéktalanul elfogadja jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a fénykép beküldése (továbbiakban: pályázat benyújtása) előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

2. A Játékban részt vevő személyek:
- A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött cselekvőképes internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
- A Játékban a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a promóció kapcsán a Szervező vagy a Lebonyolító megbízásból tartalmat készítő influencerek nem vehetnek részt. - A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja.
- Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
- A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Játék menete, időtartama:
A Játék menete: A sorsolásokon az a Játékos vehet részt, aki a Játék időtartama alatt saját, nyilvános Instagram profilján publikus módon teszi közzé azt az általa készített fotót (pályázat), ami a téli Balatont vagy a téli Balaton-felvidéket ábrázolja, továbbá a képet ellátja a #theodorabalaton hashtaggel, vagy a fotót privát üzenetben elküldi a https://www.facebook.com/kekkuti/ Facebook oldalra.
- A Játékban való részvételnek nem feltétele, hogy a Játékos saját maga is megjelenjen a fényképen.
- Amennyiben a Játékos olyan pályázatot nyújt be, amin saját maga is megjelenik, úgy azzal önként és kifejezetten hozzájárulását adja a Játékszabályzat és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásához.
- Egy pályázatot nem lehet több alkalommal benyújtani a nyereményjáték során, a pályázatnak legalább az elrendezésében, hátterében, megjelenésében különböznie kell
- ennek egyedi elbírálási jogát a Szervező és Lebonyolító a nyereményjáték során fenntartja.
- A Játék keretében kizárólag jogtiszta tartalom felhasználásával készült, illetve más szerzői jogát nem sértő képek tölthetők fel. A Szervező kizárja a felelősségét a feltöltött képekkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő szerzői jogi, továbbá egyéb jogsértésekkel kapcsolatban.
- Amennyiben a Pályázaton személy szerepel, úgy a Játékos garantálja, hogy a Pályázaton szereplő személy a Játékos. Játékoson kívül más, harmadik személy nem szerepelhet a Pályázaton. A Szervező nem vállal felelősséget, ha valaki a képet harmadik személy nevében tölti fel. A Játékkal kapcsolatos, illetve felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban sem Szervező, sem a Szervező megbízottjai semminemű felelősséget nem vállalnak.
- A Játékos a pályázat beküldésével kifejezetten és visszavonhatatlanul, ellenszolgáltatás igénye nélkül hozzájárul ahhoz, hogy pályázata a promóció időtartama alatt és annak lezárultát követően időkorlát nélkül megjelenhessen a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/kekkuti/), Instagram oldalán (https://www.instagram.com/theodora.balaton) és a weboldalán (http://www.theodora.hu/theodorabalaton).
- A Játék időtartama: A Játék 2019. 01. hónap 15. nap 10.00 órától 2019. 03. hónap 31. 23:59 percig tart.
- A sorsolások időpontja:

A heti nyeremény esetén: 2019. 01. hónap 15. nap és 2019. 03. hónap 31. nap között, a Lebonyolító székhelyén az alábbiakban megjelölt időpontokban:
2019. január 21. 15.00: 1. hét Nyertese
2019. január 28. 15.00: 2. hét Nyertese
2019. február 4. 15.00: 3. hét Nyertese
2019. február 11. 15.00: 4. hét Nyertese
2019. február 18. 15.00: 5. hét Nyertese
2019. február 25. 15.00: 6 hét Nyertese
2019. március 4 15.00: 7. hét Nyertese
2019. március 11. 15.00: 8. hét Nyertese
2019. március 18. 15.00: 9. hét Nyertese
2019. március 25. 15.00: 10. hét Nyertese
2019. április 1. 15.00: 11. hét Nyertese
- A Nyertesek nevét a sorsolást követően Instagram és Facebook bejegyzésben tesszük közzé, az adategyeztetés lezárultát követően pedig a Nyertesek neve a Szervező weboldalán (http://www.theodora.hu/theodorabalaton) is feltüntetésre kerül.
- A főnyeremény esetén: 2019. április 5. 10 óra 00 perckor közjegyző jelenlétében a Lebonyolító székhelyén
- A különdíj esetén: a Nyertes kiválasztására 2019. április 5. 10 óra 00 perckor a Szervező 2 tagú zsűrije (marketingvezető, brand manager) által a Játék Szervezőjének székhelyén.
- A Nyerteseknek az értesítéstől számított 30 munkanapon belül fel kell venniük privát Facebook és/vagy Instagram üzenetben a kapcsolatot adategyeztetés, illetve a nyeremény átadási formájának egyeztetése céljából.
Egyéb rendelkezések:
- Egy Játékos több napon is pályázhat a heti nyereményekre, azonban ennek feltétele, hogy ez különböző pályázatokkal történjen meg.
- Az a Játékos, aki a nyereményjáték időtartama alatt már részesült a heti nyeremény egyikében, jogosult részt venni a további heti nyeremény, a különdíj nyertesének kiválasztásán, ill. a fődíj sorsolásán is.
- A fődíjat azon Játékosok között sorsoljuk ki, akik a játék időtartama alatt legalább 1 db érvényes képet küldtek be. Minden Játékos neve maximum egyszer szerepel a fődíj sorsolásakor, függetlenül attól, hogy hány pályázatott nyújtott be a nyereményjáték időtartama alatt.

4. Nyeremények:
- A Játék nyereményeit a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. (Székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1.; Cégjegyzékszám: 01-09-717667; Adószám: 13079026-2-44) ajánlotta fel.
- A nyeremények:
Főnyeremény: 1 db DJI Phantom 3 SE komplett drón szett
Heti nyeremény: heti 1 db HP Sprocket fotónyomtató
Különdíj: 1 db 100 000 forintos Tripont vásárlási utalvány
A főnyeremény kisorsolása közjegyző jelenlétében történik, míg a heti nyeremény kisorsolására a számítógépes nyilvántartás segítségével a Facebook és/vagy Instagram regisztrációkor megadott felhasználónevekből véletlenszerű számgenerálással kerül sor háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, nem nyilvános sorsoláson. A sorsolásokra a Lebonyolító székhelyén (1082 Budapest, Vajdahunyad utca 33-43.) kerül sor. A sorsolásokról jegyzőkönyv készül.
A nyeremények nem átruházhatóak, készpénzre nem válthatók.
A Játék során valamennyi nyeremény esetében pótnyerteseket is hirdetünk (a heti nyeremény esetében heti 3 fő pótnyertest, a különdíj és a főnyeremény esetében 3 fő pótnyertest), amennyiben az alább felsorolt okok miatt a kisorsolt Játékos nem jogosult a nyereményre.
A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
- - ha a Lebonyolító megkeresésére 30 munkanapon belül nem válaszol; - ha nem lehet felvenni a Nyertessel Facebook komment vagy komment válasz formájában a kapcsolatot; - ha a Nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja vagy nem akarja átvenni. - egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; - egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja - ha a Nyertes nem a saját fotójával vett részt a Játékban; - jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti. - amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes. - A Játék Nyereményét csak olyan Játékos nyerheti meg és kaphatja meg, aki a Játék Időtartama alatt és a sorsolás időpontjában is még élő Instagram vagy Facebook regisztrációval rendelkezik.

5. Nyertesek értesítése
- A Nyertesekkel a Lebonyolító Facebook vagy Instagram privát üzenet formájában veszi fel a kapcsolatot
- A Nyertes vállalja, hogy a Facebook vagy Instagram privát üzenet formájában történt értesítés után 30 munkanapon belül a Theodora Facebook oldalára vagy Instagram profiljára küldött privát üzenetben adategyeztetés céljából felveszi a kapcsolatot a Lebonyolítóval.
- A Nyertes a sikeres kapcsolatfelvételt követően minden levélváltás után 5 munkanapon belül köteles reagálni a Szervező, illetve a Lebonyolító üzenetére. Amennyiben ez nem történik meg, a Nyertes elveszti a jogosultságát a Nyeremény átvételére.
- Amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot vagy a Nyertes nem teljesíti a Játékszabályzatban foglalt feltételeket, a Nyereményre való jogosultságát minden további értesítés nélkül, a kapcsolatfelvételre megadott határidő eredménytelen elteltét követően elveszti. A Nyereményre való jogosultság megállapításához, valamint a Nyeremény átadása körében a Nyertes személyének kétséget kizáró megállapításához, illetve ellenőrzéséhez a Szervező és a Lebonyolító kötelezheti a Nyertest személyazonosságának igazolására.
- A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. A Szervező a nyereményt a Nyertessel egyeztetett módon adja át.
- A főnyeremény Nyertese hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a nevét és a róla készült fényképet a Játék lebonyolításáról és a nyeremények átadásáról való tájékoztatás érdekében közzéteheti a Theodora Facebook közösségi oldalon, Instagram csatornáján, illetve saját honlapján (https://www.facebook.com/kekkuti/). A Nyertesek a Játékban való részvétellel kifejezetten és visszavonhatatlanul, ellenszolgáltatás igénye nélkül hozzájárulnak ahhoz, hogy pályázatuk a promóció időtartama alatt és annak lezárultát követően időkorlát nélkül megjelenhessen a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/kekkuti/), Instagram oldalán (https://www.instagram.com/theodora.balaton) és a weboldalán (http://www.theodora.hu/theodorabalaton).
- A Nyertesek jogosultak a nyereményekről lemondani legkésőbb a nyeremények sorsolását követő 30 munkanappal bezárólag a Szervezőnek küldött e-mailben az alábbi e-mail címre: marketing@szentkiralyi-kekkuti.hu
- A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk megtalálhatók a http://www.theodora.hu/theodorabalaton oldalon, illetve az marketing@szentkiralyi-kekkuti.hu e-mail címen, és a 06 80 200 329-es a fogyasztói szolgálat a telefonszámán kérhetők. A Szervező bármikor jogosult a jelen Játékszabályzatot módosítani, amely a módosított szabályzat fenti honlapon történő közzétételével lép hatályba.

6. A Nyeremény kézbesítése
- A heti nyeremény esetében: a Nyertes a nyereményt a Szervezőtől a kapcsolatfelvétel során megadott postai címen, vele előre egyeztetett időpontban, postai küldemény (csomag) formájában kapja meg a sikeres adategyeztetés befejezését követő legkésőbbi 60. munkanapon,
- A különdíj esetében: a Nyertes a nyereményt a Szervezőtől a kapcsolatfelvétel során megadott postai címen, vele előre egyeztetett időpontban, postai küldemény formájában kapja meg a sikeres adategyeztetés befejezését követő legkésőbbi 60. munkanapon.
- A főnyeremény esetében: a Nyertes a nyereményt a Szervezőtől a kapcsolatfelvétel során megadott postai címen, vele előre egyeztetett időpontban, postai küldemény (csomag) formájában kapja meg a sikeres adategyeztetés befejezését követő legkésőbbi 60. munkanapon,
- A Játékosok kötelesek az e Játékszabályzatban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelelve együttműködni a Nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a Nyeremény átvétele emiatt meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt, ill. a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező, Lebonyolító felelőssége
A Szervező, Lebonyolító kizárja felelősségét különösen a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, , a Játékos internet-hozzáférésének bármely műszaki vagy egyéb okból felmerült, tartós vagy átmeneti jellegű hibájából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton keresztül elküldött értesítés Szervezőnek, Lebonyolítónak fel nem róható elvesztéséből, sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
Ha a Játékos a válasz beküldése közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8. Egyéb rendelkezések
A nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a Játék során a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak. Szervező fenntartja Játékszabályzat változtatásának jogát.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.
Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.
Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje, feldolgozza:

I. Kezelt adat típusa Név, pályázat, Nyertesről készült fénykép, nyertes pályázat (forrás: Facebook/Instagram) Adatkezelés célja - Játékos azonosítása - Játékban való részvétel - Nyeremény kézbesítése - Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban - Adójogi és közteher fizetési és bejelentési kötelezettség teljesítése - Jog- és igényérvényesítés -Sorsolás lebonyolítása, nyertesként közzététel Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás Adatkezelés időtartama A kezelt adatok a nyeremények átvételét követően haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve a pályázatokat (3. pont)

II. Kezelt adat típusa E-mail cím (forrás: Játékos által megadott) Adatkezelés célja - Játékos azonosítása - Játékban való részvétel - Nyeremény kézbesítése - Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban - Adójogi és közteher fizetési és bejelentési kötelezettség teljesítése - Jog- és igényérvényesítés Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás Adatkezelés időtartama A kezelt adatok a nyeremények átvételét követően haladéktalanul törlésre kerülnek

III. Kezelt adat típusa Szállítási név (forrás: Játékos által megadott) Adatkezelés célja - Nyeremény kézbesítése - Jog- és igényérvényesítés Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás Adatkezelés időtartama A kezelt adatok a nyeremények átvételét követően haladéktalanul törlésre kerülnek

IV. Kezelt adat típusa Szállítási cím (forrás: Játékos által megadott) Adatkezelés célja - Nyeremény kézbesítése - Jog- és igényérvényesítés Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás Adatkezelés időtartama A kezelt adatok a nyeremények átvételét követően haladéktalanul törlésre kerülnek

V. Kezelt adat típusa Értesítési telefonszám (forrás: Játékos által megadott) Adatkezelés célja Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás Adatkezelés időtartama A kezelt adatok a nyeremények átvételét követően haladéktalanul törlésre kerülnek

VI. Kezelt adat típusa Adóazonosító jel, Taj szám, születési hely és idő, anyja neve (forrás: Játékosok által megadott) Adatkezelés célja - Adó- és közteher fizetési és bejelentési kötelezettség teljesítése, adóigazolás kiállítása - Jog- és igényérvényesítés Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése Adatkezelés időtartama A kezelt adatok a nyeremények átvételét követően haladéktalanul törlésre kerülnek
A Szervező a Nyertes Játékos Facebook vagy Instagram felhasználónevét, illetve annak Nyertes azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/kekkuti/), Instagram oldalán (https://www.instagram.com/theodora.balaton) és a weboldalon is (http://www.theodora.hu/theodorabalaton)
A Szervező és a Lebonyolítóaz adatkezelési műveleteket úgy tervezik meg és hajtják végre, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infótörvény), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete ("GDPR”) és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek személyes adatainak védelmét.
Az adatkezelő, adatfeldolgozó gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infótörvény, a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatkezelő, adatfeldolgozó az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az adatkezelő, adatfeldolgozó az Ön személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja, az adatvédelmi incidenseket folyamatosan monitorozza..
Az adatkezelő lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Önről nyilvántartott személyes adatok kezeléséről tájékoztatást kérjen.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Kérelmezhet az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak törlését vagy zárolását.
Ön az említett jogait a <marketing@szentkiralyi-kekkuti.hu> e-mail címen előterjesztett kérelmében érvényesítheti.
Az Ön személyes adatait a Lebonyolító oldaláról az alábbi munkaköröket betöltő személyek kezelhetik: account manager
Az adatkezelő, ill. az adatfeldolgozó a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel.
Kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az Ön általa, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól kezelt adatairól, , az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
A tájékoztatást az adatkezelő csak a vonatkozó adatkezelési, adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetekben tagadhatja meg.
A Szervező a Játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a nyeremények átvételét követően haladéktalanul megsemmisíti.
A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) fordulhat, melynek elérhetőségei a következők:
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5 Telefon: +36 1 391 1400 Telefax: +36 1 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu
A Játékos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő kérésre a Játékost tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.
A Nyeremények után a Szervező a hatályos jogszabályok szerinti adóelőleget megállapítja, levonja, és megfizeti. A Nyeremények után esetlegesen fizetendő személyi jövedelemadó megfizetéséről a Szervező tájékoztatja a Nyertes Játékost, kérésre igazolást állít ki részére, amely kiállításához a szükséges adatokat (név, cím, adóazonosító jel, TAJ-szám, lakcím, születési hely-, idő, édesanyja neve) a Nyertes Játékos köteles a Szervező rendelkezésére bocsátani.
Szervező a jelen Játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook és Instagram oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.
A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.
https://www.theodora.hu/theodorabalaton/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum