Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Pályázat a nemzeti kulturális kincsek és a könyvtári tartalmak digitális megőrzésére
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
09/04/2019
Érvényes:
09/04/2019
Tárgymutató:
nemzeti kulturális kincsek és a könyvtári tartalmak digitális megőrzése
Pályázhat:
megyei hatókörű városi könyvtár, állami egyetemi könyvtár, illetve azok konzorciumai
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Pályázat a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében a könyvtári digitalizálás támogatására

1 Pályázati felhívás
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia végrehajtásához szükséges könyvtári digitalizálás támogatására a 2019-es évre vonatkozóan.
1.1 A pályázati felhívás stratégiai és jogszabályi alapja
- Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia
- 1175/2018. (III. 28.) Korm. határozat a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása érdekében 2018–2021. évek között szükséges intézkedésekről
- 1404/2017. (VI. 28.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítása során elkészült Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról
1.2 A pályázat célja
A pályázat közvetett célja a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (a továbbiakban: KDS) megvalósítása, közvetlen célja pedig a könyvtárak digitalizálási tevékenységeinek megerősítése, a helytörténeti és unikális, valamint az oktatást támogató dokumentumok digitalizálásához szükséges erőforrások biztosítása 2019. évre.
1.3 Várható eredmények
Az Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: OSZK) aggregációs feladatait az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet alapján látja el.
A pályázat segítségével a könyvtárakban az állami forrásból támogatott digitalizálási tevékenység tervezett, szervezett és átláthatóbb lesz, az előállított elektronikus dokumentumok és a létrejött szolgáltatások egységes, szabványos formában készülnek el, továbbá az eszközök és források hatékonyabban használhatók. A létrejött elektronikus dokumentumok rendszeres összegyűjtése, nyilvántartása révén pontos képet lehet alkotni a digitalizált közvagyonról, és megalapozottabb döntést lehet hozni a még nem digitalizált kulturális értékek feldolgozásáról.
Országos szinten tervezetté válik a digitalizálás, egységes elvek alapján történhet a megvalósítás, ami a gazdaságosság és az elektronikus dokumentumok sokoldalú felhasználhatósága szempontjából rendkívül fontos.
A projekt részben kapcsolódik a Digitális Oktatási Stratégiához, így a könyvtárakban lévő tartalmak oktatási célú felhasználása lehetővé válik.
2 A pályázat keretei
A pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztériuma
A pályázat lebonyolítója: Országos Széchényi Könyvtár
A támogatás forrása: A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása érdekében 2018–2021. évek között szükséges intézkedésekről szóló 1175/2018. (III. 28.) Korm. határozat által biztosított 2019. évi forrása.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 322 millió Ft
Támogatási időszak: A pénzügyileg tervezhető időszak 2020. február 29-ig tart.
Elszámolási határidő: 2020. április 29.
Igényelhető támogatás: max. 26,8 millió Ft pályázatonként, amelyből legfeljebb 10 millió Ft fordítható a digitalizálást támogató eszközpark bővítésére.
Finanszírozás módja: Előfinanszírozás
A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás
Támogatásban részesíthetők köre: megyei hatókörű városi könyvtár, állami egyetemi könyvtár, illetve azok konzorciumai.
A támogatható pályázatok száma: maximum 12 db
Területi behatárolás: A Pest megye területén lévő könyvtárak 2019-ben nem pályázhatnak.
3 A pályázó megvalósítandó feladatai
3.1 A pályázó feladatai
1. a digitalizálási projektek megvalósítása érdekében felmérés készítése a digitalizálási igényekről és a meglévő eszközparkról;
2. digitalizálási terv készítése a 2019-2021 közötti időszakra;
3. a digitalizálási tervek ütemezése;
4. koncepcióterv készítése a létrehozandó oktatási célú, online tartalomszolgáltatásokról és a pedagógusok munkáját támogató módszertani ajánlócsomagokról,
5. a digitalizáló kapacitások bővítésének megtervezése és a beszerzések lebonyolítása;
6. kapacitásfelhasználás tervezése, szervezése;
7. a digitalizálási projektek végrehajtása;
8. a digitalizálási feladatok optimalizálása;
9. a Közgyűjteményi Digitalizálás Fehér Könyvében megfogalmazott irányelvek és az OSZK ajánlásainak érvényesítése,
10. havonta, elektronikus formában adatszolgáltatás a projekt előrehaladásáról az Emberi Erőforrások Minisztériuma Könyvtári és Levéltári Főosztályának (a továbbiakban: EMMI)-KLF és az OSZK-nak;
11. a létrejött tartalmak összegyűjtése és továbbítása a könyvtári terület aggregátora – az Országos Széchényi Könyvtár – számára.
3.2 Elvárt eredménytermékek
3.2.1 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
1. a pályázó könyvtár, illetve a konzorciumi tagok digitalizálási tervének elkészítése a 2019-2021 időszakra;
2. könyvtári digitális gyűjtemény oktatási célú újrahasznosíthatóságával 3 db oktatási célú tartalomszolgáltatás fejlesztése;
3. az elkészült oktatási célú tartalomszolgáltatáshoz kapcsolódó módszertani ajánló készítése (minimum 1 db);
4. minimum 10.000 db az OSZK által előírt formátumú digitális felvétel;
5. a digitalizálás során létrejövő tartalmak részletes tárgyi és formai feltárása szabványos formában (pl. Marc, DC);
6. a pályázó feladata az OSZK webarchiválási tevékenységének segítése, elsősorban a helyi vonatkozású oktatási, tudományos és kulturális online tartalmak esetében. Részfeladatok: archiválandó webhelyek válogatása, jogtulajdonosok elérhetőségének kiderítése, a mentett weboldalak minőségének ellenőrzése és metaadatok készítése.
7. a digitális másolati példányok és kapcsolódó adatok átadása az OSZK számára.
3.2.2 Vállalható tevékenységek:
Esélyegyenlőségi szempontok alkalmazása, akadálymentes tartalomszolgáltató felület kialakítása.
A minimumként meghatározott 10.000 db (lásd. 3.2.1. 4. pont) feletti digitális felvétel elkészítése, feltárása és átadása.
4 A pályázattal kapcsolatos elvárások
4.1 Pályázati forma
Pályázni könyvtáranként vagy konzorciumi formában lehetséges. Az egyes konzorciumokat legfeljebb három intézmény alkothatja.
4.2 A pályázat kötelező tartalmi elemei
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
1. a pályázó könyvtár(ak) bemutatását, különös tekintettel a digitalizálási tevékenységekre (2500 karakter/könyvtár);
2. amennyiben konzorciumként pályáznak, a konzorciumi együttműködés tervezetét,
3. a pályázó(k)nál már meglévő digitalizáló kapacitást (eszközpark és munkaerő) leírását (lásd 3.1. A pályázó feladatai)(2500 karakter);
4. a 2019-2021-re szóló digitalizálási tervet;
5. koncepciótervet a létrehozandó oktatási célú, online tartalomszolgáltatásokról és a pedagógusok munkáját támogató módszertani ajánlócsomagokról;
6. részletes költségvetést és szöveges indoklást a számítás módjának bemutatásával, a mellékelt sablon szerint; a beruházás és szolgáltatásvásárlás tekintetében becsült érték alátámasztásával.
5 Pénzügyi feltételek
5.1 A támogatás az alábbi jogcímekre igényelhető
Pályázni a digitalizáláshoz szükséges eszközre, digitalizáláshoz és tartalomszolgáltatás fejlesztéséhez kapcsolódó szolgáltatásvásárlásra és a feladat ellátásához kapcsolódó személyi juttatásokra, a digitális tartalmak feltárására, valamint az országos könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódás érdekében szükséges feladatok elvégzésére (szerkesztés, gyűjtés, válogatás, feltárás, kulcsszavazás, oktatóanyagok, ajánlócsomagok készítése stb.) lehet.
Beruházások:
- Digitalizáláshoz szükséges eszközök (hardver, szoftver) (max. 10 millió Ft).
Dologi kiadások:
- Szolgáltatásvásárlás (digitalizáló kapacitás, fejlesztési feladatok),
- Külső szakértők (oktatási szakemberek, pedagógusok, könyvtárostanárok) foglalkoztatása (max. 1,5%);
Személyi kiadások:
- Projektirányítás (max. 4,2 %),
- Digitalizáláshoz szükséges munkatársak bére; megbízási díjak,
- Feltáró, feldolgozó munkatársak személyi juttatása (pl. adatrögzítés,- kulcsszavazás, leíró adatok készítése),
- Szerkesztők és/vagy online tartalomszolgáltatás létrehozásához személyi juttatások,
- Oktatási tartalmak előállításához szükséges személyi juttatások,
- személyi juttatások járulékai.
5.2 A támogatás az alábbi jogcímekre NEM igényelhető:
- szerzői jogdíj,
- étkezési és utazási költség,
- terembérlet,
- konferenciaszervezés,
- építés, felújítás.
6 A pályázat lebonyolítása
6.1 Ütemezés
A benyújtás határideje: a pályázat kiírásától számított 21 naptári nap (postai bélyegző dátuma szerint) 2019. 09. 04.
Hiánypótlás bekérésének határideje: a pályázat benyújtási határidejétől számított 5 munkanap
Hiánypótlás benyújtásának határideje: a hiánypótlás bekérésétől számított 2 munkanap
Eredményhirdetés határideje: a pályázat kiírásától számított legfeljebb két hónap
Támogatási okiratok elkészítése: Az eredményhirdetéstől számított legalább 1 hónap.
6.2 A pályázat benyújtása
A pályázat benyújtásának módja: kizárólag postai úton;
Cím: Országos Széchényi Könyvtár, H-1827 Budapest, Budavári Palota F épület, Projektiroda
Példányszám: papír alapon 2 példányban és elektronikus formában (CD, DVD, pendrive) 1 példányban.
6.3 Beadandó dokumentumok
1. A fenntartó hozzájáruló nyilatkozata (konzorcium esetén minden konzorciumi tagnak be kell nyújtani)
2. Pályázati adatlap és annak mellékletei
3. Részletes költségvetés és szöveges indoklás, a becsült érték alátámasztásával
4. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati keret felhasználásával új digitális felvételeket, illetve új oktatási célú online tartalomszolgáltatásokat hoz létre
6.4 Értékelés
A pályázatok formai és tartalmi ellenőrzését, értékelését az OSZK által felkért bizottság végzi.
6.4.1 Értékelési szempontok
- A benyújtott dokumentáció formailag és tartalmilag megfelelő.
- A könyvtári digitalizálásra vonatkozó terv reális felmérésen alapul.
- Az összes kötelezően megvalósítandó tevékenység betervezésre került.
- A bírálat során a bizottság tekintettel lesz a pályázatok területi eloszlására
6.4.2 Pontozás
- a pályázó könyvtárszakmai bemutatása - 5 pont
- a pályázó digitalizálási tapasztalatának bemutatása - 10 pont
- digitalizálás saját eszközpark bővítésével - 25 pont, vagy digitalizáló szolgáltatás vásárlásával - 10 pont
- a 2019-2021-re szóló digitalizálási terv - 20 pont
- koncepcióterv a létrehozandó online szolgáltatásról, az elkészítendő oktatóanyagokról és a pedagógusok munkáját támogató ajánlócsomagokról - 20 pont
- részletes költségvetés és szöveges indoklás, a beruházás és szolgáltatásvásárlás tekintetében becsült értékre vonatkozó számítással alátámasztva - 10 pont
- Az elvárt 10.000 felvételen felül vállalt 2500 felvételenként további 1 pont, maximum 5 pont
- Esélyegyenlőségi szempontok alkalmazása, akadálymentes tartalomszolgáltató felületek kialakítása 5 pont
Saját digitalizáló eszközpark bővítésével maximum: 100 pont
Saját digitalizáló eszközpark bővítése nélkül maximum: 85 pont
6.5 Eredményhirdetés
Eredményhirdetés módja: Az OSZK honlapján és postai úton történő értesítés
7 A pályázati weblapon elérhető dokumentumok
- Pályázati adatlap (minta)
- Költségvetési táblázat
- Nyilatkozatok
- Pályázati útmutató
- Aggregációs ajánlások: A kétdimenziós könyvtári dokumentumokról készült digitális állókép másolatok követelményei
A pályázattal kapcsolatban további információ a http://www.oszk.hu/kds-k honlapon érhető el, valamint a kds-k@oszk.hu e-mail címen kérhető.

Pályázat.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum