Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Kiíró:
Belügyminisztérium; Pénzügyminisztérium
Határidő:
07/10/2020
Érvényes:
07/10/2020
Tárgymutató:
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Pályázhat:
önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti önkormányzat
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Pályázati Kiírás
2020.
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására,
összhangban
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.),
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet,
- a központi költségvetés terhére nyújtott, a veszélyhelyzet elhárítása és következményeinek enyhítése érdekében nélkülözhetetlenül szükséges és egyéb támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól szóló 173/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet
rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja
A pályázat célja a települési önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) által fenntartott bölcsödébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása érdekében megvalósuló fejlesztések támogatása, valamint a közös önkormányzati hivatal székhelyének az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében történő fejlesztésének, felújításának támogatása.
Célja továbbá a rendszeres testmozgás elősegítéséhez szükséges feltételek megteremtése, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulásának támogatása.

Pályázati alcélok:
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: intézmény fejlesztés)
aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének
- kapacitásbővítéssel nem járó - infrastrukturális fejlesztése, felújítása
ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés)
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)
ad) Közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: hivatalfejlesztés)
b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, sportlétesítmény felújítása, vagy új létrehozása (a továbbiakban: sportfejlesztés)
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
Egy önkormányzat az a)-c) alcélok közül csak egyre nyújthat be pályázatot. Az a) (intézményfejlesztés) alcél szerinti pályázat esetében legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható. Kizárólag az aa) és ab) alpontok esetében igényelhető egy intézményen belül több feladatellátási helyen megvalósuló fejlesztésre támogatás.
Az ab) alpont (óvodafejlesztés) szerinti pályázatnál a 70%-os kihasználtságot a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyek vonatkozásában külön-külön kell teljesíteni az intézmény hatályos alapító okiratában meghatározott létszám és a nevelési év statisztikai gyermeklétszáma alapján.
Az ac) alpont (egészségügyi fejlesztés) esetén háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat vagy fogorvosi alapellátás helyszíneként (egy feladatellátási helyen) funkcionáló épület vagy az épületben a szolgáltatással/szolgáltatásokkal érintett helyiség(ek) infrastrukturális fejlesztésére igényelhető támogatás.
A b) (sportfejlesztés) alcél esetén legfeljebb egy (a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § s) pontjában meghatározott) sportlétesítmény fejlesztésére igényelhető támogatás.
Közös feladatellátás esetén az ad) (hivatalfejlesztés) alpont szerint kizárólag a székhely településen működő hivatal épületének fejlesztésére igényelhető támogatás. Amennyiben a székhely településen több épületben történik a hivatali feladatellátás, úgy a támogatás ezek közül egy vagy több épület fejlesztésére is igényelhető.
Indokolt esetben, ha a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben több, a pályázati kiírás szerint támogatható feladatellátás is történik és a megvalósítandó fejlesztési cél nem bontható meg (pl. tetőcsere, közös kazán) a támogatás a teljes műszaki tartalomra igényelhető.
Amennyiben a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben a pályázati kiírás szerint nem támogatható feladatellátás is történik, abban az esetben a támogatható célnak megfelelően arányosítva, az alapterület arányát figyelembe véve igényelhető a támogatás.

2. Pályázók köre
Az a) (intézményfejlesztés) pont szerinti alcél esetében az önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti önkormányzat nyújthat be pályázatot az általa fenntartott intézmény vagy egészségügyi alapellátást biztosító épület vagy helyiség fejlesztésére, felújítására, amely 100%-os önkormányzati tulajdonban van. Az ad) (hivatalfejlesztés) alpont esetében a közös önkormányzati hivatal székhely települése nyújthat be pályázatot a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő, a pályázat benyújtásának időpontjában igazgatási tevékenységet ellátó hivatali épület fejlesztésének támogatására.
A b) (sportfejlesztés) pont szerinti alcél esetében pályázatot az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésének, felújításának, illetve új sportlétesítmény létrehozásának támogatására nyújthatja be.
A c) pont szerinti alcél esetében a települési önkormányzat - Budapest Főváros Önkormányzata kivételével - a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására igényelhet pályázati támogatást.
A továbbiakban Pályázó a fenti alcéloknál megjelölt, pályázatot benyújtó önkormányzat, az a) (intézményfejlesztés) alcél esetén a társulás is.

3. A támogatás formája
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

5. A támogatás mértéke
A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól és a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől.
A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a Kvtv. 2. melléklet 1.1.c) pontja szerinti adóerő­képességet jelenti.
Az egy lakosra jutó adóerő-képesség társulás esetében a Pályázóra (székhely szerinti önkormányzatra) vonatkozó adatok alapján kerül megállapításra.

A támogatás bruttó összeg, amelyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nem igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes Pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia. A Pályázónak nyilatkoznia kell az áfa levonási jogáról.)
A pályázatban szereplő beruházás, felújítás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó áfa elszámolási szabályoknak.
Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely
- hatósági engedélyhez nem kötött beruházás esetén nem rendelkezik tervezői nyilatkozattal vagy hatósági igazolással arra vonatkozóan, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély;
- nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek;
- a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van;
- adósságrendezési eljárás alatt áll;
- a pályázatában nem per- és tehermentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra igényel támogatást;
- a pályázati kiírás közzététele előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte (azaz a pályázat szerinti fejlesztés megvalósítására az Áht. 1. § 15. pontja szerint létrejött kötelezettségvállalás korábbi, mint a pályázati kiírás közzétételének időpontja);
a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- pályázatban érintett intézménye, tagintézménye, telephelye vagy létesítménye más hazai vagy uniós forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra támogatásban részesült.
A Pályázó nem nyújthat be támogatási igényt
- olyan bölcsődei feladatellátási hely fejlesztésére, amelyre a Pénzügyminiszter által kiírt Bölcsődei fejlesztési program pályázaton támogatásban részesült;
- olyan műszaki, szakmai tartalmú fejlesztésre, mely tekintetében a Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázati kiírás alapján benyújtott (folyamatban lévő) vagy támogatott pályázattal rendelkezik.

6. Pályázatok benyújtása
A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani.
A Pályázó az ebr42 önkormányzati információs rendszeren (a továbbiakban: ebr42 rendszer) keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen rögzíti igényét, valamint az "Előlap" elnevezésű űrlapra feltölti a jelen pályázati kiírás 7. pontjában felsorolt dokumentumokat, ezt követően lezárja pályázatát.
A lezárást követően az ebr42 rendszer automatikusan generál egy "Nyilatkozat" megnevezésű űrlapot, melyet a Pályázó a rendszerből pdf formátumban letölt, majd az iratkezelő szakrendszerében iktatja.
Az iktatott Nyilatkozatot a Pályázó polgármestere az Application Service Provider elektronikus információs rendszerben, vagy egyéb, az E-ügyintézési tv. 25. § (3) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelő, elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszerben (a továbbiakban együtt: ASP rendszer) elektronikusan aláírja. Ezen aláírás időbélyegzője szerinti napon az aláírt Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben, az erre kialakított felületen visszatölti, és ugyanezen a napon a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár) a https://szuf.magyarorszag.hu weboldalon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen megtalálható "ÖTF" elnevezésű űrlap igénybevételével a Kincstár MAKPER elnevezésű Hivatali kapuján keresztül (KRID azonosító: 434024334) elektronikus úton megküldi a Kincstár területileg illetékes szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) részére.
A Nyilatkozat ebr42 rendszerbe történő visszatöltése és a MAKPER hivatali kapura történő megküldése együttesen jelenti a pályázat benyújtását.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 10.

A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázat papíralapú benyújtásra nincs lehetőség, azt kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.
https://www.kormany.hu/download/0/e3/d1000/%C3%96nkorm%C3%A1nyzati%20fejleszt%C3%A9sek%20p%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr%C3%A1s%202020.pdf#!DocumentBrowse

A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

Önkormányzati fejlesztések pályázati kiírás 2020.pdfIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum