Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Rendkívüli szociális támogatás (COVID-19; 2020/II.) szabályzata
Kiíró:
Előadóművészi Jogvédő Iroda
Határidő:
12/04/2020
Érvényes:
12/04/2020
Tárgymutató:
rendkívüli szociális támogatás (COVID-19; 2020/II.) szabályzata
Pályázhat:
támogatási politikában meghatározott feltételeknek megfelelő előadóművész
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Rendkívüli szociális támogatás (COVID-19; 2020/II.) szabályzata

Az Elnökség a COVID 19 vírusjárvány megelőzése érdekében 2020 őszén esetlegesen elrendelésre kerülő hatósági intézkedésekkel összefüggésben keletkezek károk enyhítését célzó segélykeret felhasználásának részletes szabályait, a kérelmek elbírálásának szempontjait az alábbiak szerint határozza meg. ("Rendkívüli szociális támogatás 2020/II.")

1. Előzmények, feladat- és hatáskörök

1.1. A Küldöttgyűlés a K/8/2020-09-29. számú határozatával felhatalmazta az Elnökséget arra, hogy a 2020. szeptember 29. követően esetleg elrendelésre kerülő hatósági korlátozások miatt az előadóművészek helyzetében bekövetkező károk enyhítésére - terhére - szükség esetén a szakmai-közösségi célokhoz rendelt források felhasználásával is - 100 millió forintos segélykeretet határozzon meg a szociális, illetve szakmai-közösségi célra elkülönített jogdíjrészek terhére.

1.2. Az Elnökség az 1.1. pont szerinti felhatalmazás alapján a rendkívüli szociális támogatás kereteként közel 100 millió forintot határoz meg. Az Elnökség úgy határoz, hogy a 2020. november 11-én a Zeneművész és Táncművész Jogdíjbizottság, és a Színművész Jogdíjbizottság szakmai-közösségi támogatások és szociális célokra elkülönített számlán megjelenő összegek 77%-ának terhére, összesen 99 691 169 Ft-ot (azaz Kilencvenkilencmillió-hatszázkilencvenegyezer-százhatvankilenc forintot) kell biztosítani.
Az Elnökség úgy dönt, hogy a rendkívüli szociális támogatás céljára az EJI 2020-ban a jelen pontban meghatározott keretösszeg hatvan százalékát használhatja fel, a fennmaradó részt tartalékolja a 2021. év első hónapjaira.

1.3. A Küldöttgyűlés említett határozata szerint rendkívüli szociális támogatásban a Támogatási politikában meghatározott feltételeknek megfelelő előadóművész részesülhet, ha
a) személyi adatlapját 2020. szeptember 29. napját megelőzően benyújtotta az EJI-hez és az EJI-nél nyilvántartott felvétellel, vagy
b) 2020. szeptember 29. napját megelőzően előadóművészként tagsági jogviszonyt hozott létre az EJI-vel együttműködési megállapodást kötő, előadóművészeket jelentős számban képviselő, önsegélyező feladatot is ellátó érdekvédelmi egyesülettel.
A rendkívüli szociális támogatás egyéni kérelmek alapján kerülhet megállapításra és kifizetésre.

1.4. Az Elnökség határozatban állapítja meg a kérelmek benyújtására szolgáló formanyomtatványt és a rendkívüli szociális támogatás összegének megállapítására vonatkozó objektív feltételeket. Az Elnökség a Jogdíjbizottságok javaslata alapján dönt a kérelmekről, ideértve a kérelem alapján megállapított rendkívüli szociális támogatás összegét is.

1.5. A Jogdíjbizottságok feladata a rendkívüli szociális támogatás iránti kérelmek befogadása és a döntésre vonatkozó javaslatok Elnökség részére történő előterjesztése.

2. A kérelmek elbírálásának alapelvei
2.1. A rendkívüli szociális támogatás lehetősége valamennyi előadó-művészeti ág jogosultjait azonos feltételek mellett illeti meg, nincsen lehetőség szakmák szerinti elkülönítésre vagy eltérítésre. A rendkívüli szociális támogatás az előadóművészek egységes érdekeit szolgáló jogintézmény, függetlenül a gyakorolt előadóművészi ágtól.

2.2. A rendkívüli szociális támogatásra vonatkozó szabályozás és gyakorlat valamennyi az EJI által képviselt (regisztrált) előadóművészre kiterjed, függetlenül állampolgárságtól, állandó lakhelytől, illetve egyéb, a jelen szabályzatban kifejezetten nem említett körülménytől. Ha a rendkívüli szociális támogatás megítélésre rendelkezésre álló forrásokat meghaladják a benyújtott igények, úgy előnyben kell részesíteni azokat a kérelmező előadóművészeket, akik a 2020 márciusában elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt nem kaptak az EJI-től rendkívüli szociális támogatást, illetve azokat, akik magukon kívül más személyeket is eltartanak.

2.3. Rendkívüli szociális támogatást az EJI írásban, az Elnökség által meghatározott formanyomatványon előterjesztett kérelem alapján állapít meg.

2.4. A jelen szabályzatot az EJI a honlapján történt közzététellel, továbbá a képviselt előadóművészek e-mail címére küldött hírlevéllel hirdeti ki.
2.5. Az érintett a kérelem benyújtásával kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy teljes nevét és a számára megállapított rendkívüli szociális támogatás összegét az EJI a honlapján, továbbá az Elnökség által meghatározott egyéb módon nyilvánosságra hozza. A támogatásban részesülő előadóművészek nevéből képzett monogramot az EJI a jogszabályok által megkövetelt beszámolóiban is közzéteszi. A kérelem benyújtásával az érintett kifejezetten hozzájárul a kérelem elbírálásához szükséges személyes adatai kezeléséhez. Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés önkéntes, az adatok megjelölése, illetve az adatkezeléshez adott hozzájárulás nélkül ugyanakkor az EJI kizárja a szociális támogatás lehetőségét. A személyes adatokat az EJI a vonatkozó számviteli és közteherviselési jogszabályokban megállapított határidőig tartja nyilván.

2.6. A jelen szabályzat alapján az Elnökség minden esetben egy összegben kifizetésre kerülő szociális támogatást állapít meg.

3. A kérelem elbírálásának szempontjai és azok összegei
3.1. Rendkívüli szociális támogatásban részesíthető a kérelmező előadóművész, ha
a) nem áll munkaviszonyban (közalkalmazotti jogviszonyban) se előadóművészként, se más munkakörben,
b) a családi pótlék kivételével nem részesül semmilyen társadalombiztosítási vagy más rendszeres ellátásban (nem nyugdíjas, nem részesül művészeti járadékban... stb.);
c) előadóművészeti tevékenységét főfoglalkozásszerűen folytatta, egyéb tevékenységből, vállalkozásból nincs jövedelme, bevétele;
d) nem kötött olyan megállapodást megbízóval, amelynek alapján a jövőbeli előadás hatósági korlátozás megszűnése utáni megtartásának feltételével a díjazásának egészét vagy egy részét a megbízó megelőlegezte,
e) a veszélyhelyzet kihirdetését (2020. november 3.) követő 30 napban legalább kettő közönség előtt tartandó élő előadása maradt, illetve marad el (az elmaradt előadás időpontjának, helyszínének és a felkérő, illetve rendező szerv megnevezésével);
f) a kérelmező nyilatkozik arról, hogy a kérelem benyújtásakor nincs havi 100 ezer forintot meghaladó egyéb bevétele, vagy bármely jogon alapuló díjbevétele (pl. ingatlan bérbeadás, kamatbevétel, jogdíj), vállalkozási bevétele, továbbá saját, vagy vele egy háztartásban élő közvetlen hozzátartozója nevén nincs olyan bankszámla, megtakarítás, értékpapír, amelynek az összege a kérelem benyújtása napján eléri a 200 ezer forintot.

3.2. A rendkívüli szociális támogatás iránti kérelmet az EJI által rendszeresített formanyomtatványon, kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani.
A szociális kérelem benyújtási határideje 2020. december 4.

3.3. Az EJI munkaszervezete nem továbbítja azokat a kérelmeket a Jogdíjbizottságok számára, amelyek valamelyik fent említett objektív feltételnek nem felelnek meg.

3.4. A Jogdíjbizottságok a beérkezett, az objektív feltételeknek megfelelő kérelmeket az EJI munkaszervezete által feldolgozottan kapják meg legkésőbb 2020. december 11-én. A feldolgozás során az EJI munkaszervezete megvizsgál minden, az adatlapon szereplő kérdésre adott választ és ennek alapján a kérelmezőt besorolják a saját kérelemébe beírt adatok alapján a megfelelő segély-csoportba. Az adatlap megfelelő és valós adatokkal való kitöltése a kérelmező felelőssége.
A Jogdíjbizottságok a feldolgozott kérelmekből képzett adatokat táblázatos formában kapják meg, amely tartalmazza a kérelmező nevét és a kérelem alapján megítélhető támogatás megállapításához szükséges egyéb adatokat. A Jogdíjbizottsági üléseket a kiküldést követő második munkanap befejezéséig, legkésőbb december 14-ig szükséges megtartani. A Jogdíjbizottságok indoklással ellátott javaslatot tehetnek az Elnökség számára, hogy a kérelmező javára a 3.9. pontban meghatározottnál magasabb összegben kerüljön megállapításra, vagy arra, hogy ne kerüljön megállapításra rendkívüli szociális támogatás. Ha a Jogdíjbizottságok a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem tesznek javaslatot, úgy a kérelmeket az EJI munkaszervezete jogdíjbizottsági javaslat hiányában is az Elnökség elé terjeszti.

3.5. Az Elnökség az erre vonatkozó előterjesztések kézhezvételét követően hozza meg határozatát a rendkívüli szociális támogatásról. Az Elnökség a rendkívüli szociális támogatásra vonatkozó hatáskörét - egyhangú szavazással, figyelembe véve az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdése rendelkezéseit is - az Elnökre ruházhatja át.

3.6. Az Elnökség által megállapított rendkívüli szociális támogatások összesített mértéke nem haladhatja meg az 1.2. pontban meghatározott keret 60%-át.

3.7. A megállapított rendkívüli szociális támogatást az EJI lehetőleg még a karácsonyi ünnepeket megelőzően utalja át a kérelmező által megjelölt bankszámlára. A járványveszély miatt az EJI kifejezetten kizárja a rendkívüli szociális támogatás pénztári, illetve postai küldeményként történő kifizetését. E rendelkezésből következően a bankszámlaszám megjelölése a kérelem olyan kötelező kelléke, amely hiányában a kérelmet nem lehet elbírálni.

3.8. Az Elnökség a megállapítható rendkívüli szociális támogatás mértékét az 1. számú melléklet alapján állapítja meg. A beérkezett kérelmek számától és jellegétől függően az Elnökség az 1. számú mellékletben meghatározott csoportoktól, illetve az azokhoz rendelt támogatás összegétől - az 1.2. pont szerinti keretösszegén belül - eltérhet.

3.9. Az Elnökség a Jogdíjbizottságok egyedileg meghatározott kérelmezőre vonatkozó indokolt javaslatára a rendkívüli szociális támogatás 3.8. pont szerinti összegtől eltérhet.
https://www.eji.hu/cikk/rendkivuli_szocialis_tamogatas_covid_19_2020_ii_szabalyzata2

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum