Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Közművelődési Érdekeltségnövelő támogatás
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
09/09/2019
Érvényes:
09/09/2019
Tárgymutató:
központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású vagy a települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi színtér műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására
Pályázhat:
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban közművelődési intézményt, közösségi színteret saját fenntartásban vagy közművelődési megállapodás keretében működtető települési önkormányzat részesülhet
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Pályázati kiírás
Az emberi erőforrások minisztere - a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben - pályázatot hirdet Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 4. a) pont szerint a
KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁSRA

összhangban
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja
A közművelődési alapszolgáltatások megszervezése érdekében központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású vagy a települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi színtér (a továbbiakban együtt: a támogatás végfelhasználója) műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására.

2. Keretösszeg
A Kvtv. 3. melléklet II. 4. a) pont szerinti jogcímen a pályázati célra összesen 300 millió forint áll rendelkezésre.
- A keretösszeg a) 60%-át a települési önkormányzat által fenntartott, továbbá a települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő, a b) alpont hatálya alá nem tartozó intézmény vagy közösségi színtér után, b) 40%-át az 1 000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény vagy közösségi színtér utána települési önkormányzat által vállalt önrész arányában kell felosztani. A települési önkormányzatok lakosságszáma tekintetében a 2018. január 1-jei állapotnak megfelelő, a Belügyminisztérium adatait kell figyelembe venni. Ha igény hiányában a b) pont szerinti esetben maradvány keletkezik, azt az a) pont szerinti célra kell felhasználni.

3. Pályázók köre
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban közművelődési intézményt, közösségi színteret saját fenntartásban vagy közművelődési megállapodás keretében működtető települési önkormányzat (a továbbiakban: Pályázó) részesülhet.

4. A támogatás formája
A pályázaton az önkormányzatok által biztosított önrészt kiegészítő vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

5. A támogatás mértéke
A támogatást az önkormányzatok által az egyes célok tekintetében vállalt önrészt alapul véve, arányossági számítással kell megállapítani. A támogatás minimális mértéke 100 000 Ft. A támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a vállalt önrész kilencszeresét. A támogatás bruttó összeg, melyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem igényelhető vissza. Amennyiben a nyertes Pályázó (vagy a támogatás végfelhasználója) ÁFA levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia. A pályázat költségvetését, különösen az igényelt összeget úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó,
- amelynek a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van;
- amely adósságrendezési eljárás alatt áll;
- amely által vállalt önrész szerinti támogatás számított összege nem éri el a 100 000 forintot
- a közösségi színtér kijelölése nem felel meg a Kultv. előírásainak;
- nem a pályázat céljának megfelelő épület korszerűsítésére, felújítására, tárgyi és infrastrukturális fejlesztésére pályázik.

6. Pályázatok benyújtása
A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által üzemeltetett elektronikus rendszeren (a továbbiakban: ÖNEGM rendszer) keresztül az erre a célra kialakított pályázati felületen történik, a mellékelt adatlap szerint. Az ÖNEGM rendszerben rögzített és letöltött pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat elektronikus hitelesítéssel ellátva elektronikus úton kell benyújtani a Kincstár MAKPER elnevezésű (KRID: 434024334 azonosítójú) Hivatali Kapuján keresztül a Kincstár területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság). Pályázatok elektronikus rögzítésének és a Kincstár felé történő elektronikus megküldésének határideje: 2019. szeptember 9. (hétfő) 24.00 óra
A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. A kizárólag az ÖNEGM rendszerben rögzített vagy kizárólag elektronikus úton a Kincstár felé benyújtott pályázati adatlap érvénytelen.

8. Hiánypótlás
A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát és a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi.
A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok Igazgatóság részére történő benyújtási határideje az ÖNEGM rendszeren, illetve a Kincstár MAKPER elnevezésű (KRID: 434024334 azonosítójú) Hivatali Kapuján keresztül: 2019. szeptember 30. hétfő 24.00
Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, az ok megjelölésével az Igazgatóság értesíti a Pályázót, hogy pályázata érvénytelen.
A felülvizsgálat lezárását követően az Igazgatóság továbbítja 2019. október 9-én 17.00 óráig a felülvizsgált, a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatok elektronikus hitelesítéssel ellátott példányát, valamint 2019. október 10-án a Kincstár Hivatali Kapun keresztül megküldi a pályázatokban szereplő adatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közművelődési és Alkotóművészeti Főosztálya (a továbbiakban: EMMI KAF) részére.

9. A pályázat elbírálása, döntés
A támogatást a Pályázók által az egyes célok tekintetében vállalt önrész arányában kell megállapítani. Az arányossági számításokat az EMMI KAF végzi el.
A vállalt önrészt
- a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló kormányrendeletben meghatározott települések esetében, valamint
- az 1 000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzat esetében (a települési önkormányzatok lakosságszáma tekintetében a 2018. január 1-jei állapotnak megfelelő, a Belügyminisztérium adatait kell figyelembe venni.)
háromszoros súllyal kell figyelembe venni a támogatás megállapításakor. A két feltétel együttes fennállása esetén a vállalt önrészt kilencszeres súllyal kell figyelembe venni. Az arányossági számításnál az egy önkormányzatnál figyelembe vehető vállalt önrész nem haladhatja meg a pályázatot benyújtó valamennyi önkormányzat által 2019. évben vállalt önrészek összesített összegének 1,5%-át.
Az arányossági számításokat tartalmazó jegyzéket az EMMI KAF 2019. október 21-ig jóváhagyásra felterjeszti a kultúráért felelős államtitkárnak (a továbbiakban: államtitkár). A jegyzék jóváhagyásával a döntés határideje: 2019. október 28.

10. A döntésről való értesítés
A döntésről a nyertes Pályázók (a továbbiakban: Kedvezményezett) elektronikus támogatói okiratban 2019. november 8-ig értesülnek a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések - illetőleg elutasítás esetén az elutasítás indokainak feltüntetése mellett - 2019. november 8-ig a http://www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.
A döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs lehetőség.
A támogató a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását követően 10 munkanapon belül Hivatali Kapun keresztül közli a Kincstárral a támogatási döntést, a támogatói okirat Kedvezményezett részére történő megküldéséhez szükséges adatokat (a Kedvezményezett neve, KSH száma, a támogatás összege és a támogatói okirat iktatószáma) tartalmazó táblázattal együtt.
A Kedvezményezett a támogatói okirat tartalmával kapcsolatban a közlését követő 2 munkanapon belül észrevételt tehet, nyilatkozat formájában a Kincstár által működtetett ÖNEGM rendszerben. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű támogatás megítélésére.
Észrevétel esetén a Kedvezményezettel a támogató egyeztet. Amennyiben ez öt munkanapon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

11. A támogatás folyósítása
A Támogató a támogatói okiratok elfogadását követően 1 eredeti példányban - a központi költségvetés IX. fejezetébe sorolt előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről szóló 35/2015 (XII. 9.) BM utasítás 9. pontjában rögzített formátumban - elkészíti a támogatói okirat minta okmányát, és átadja az önkormányzatokért felelős miniszter részére a döntési listával együtt, pénzügyi ellenjegyzés céljából. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter a minta okmányt a pénzügyi fedezet rendelkezésre állás igazolását követően 5 munkanapon belül visszaküldi a Támogató részére.
A támogató a támogatás utalásának céljából 1-1 eredeti példány támogatói okiratot megküld az önkormányzatokért felelős minisztérium, valamint a Kincstár részére, továbbá a kedvezményezettek listáját, írásban és elektronikus úton is feltüntetve az önkormányzat nevét, KSH számát, a támogatói okirat számát és a támogatás összegét. A támogatást a Kincstár előfinanszírozás keretében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján soron kívül egy összegben folyósítja.

12. A támogatás felhasználása
A felajánlott önrész és a támogatás együttes összege a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben foglaltak szerint az egyes közművelődési alapszolgáltatások biztosításához, valamint az intézmény működéséhez szükséges tárgyi és infrastrukturális fejlesztésre (műszaki, technikai eszközeinek, felszereléseinek, berendezési tárgyainak beszerzésére, épületének karbantartására, felújítására) fordítható a pályázatban rögzítetteknek megfelelően, így különösen:
- fény- és hangtechnikai eszközök,
- audiovizuális anyagok lejátszására alkalmas eszközök,
- prezentációs eszközök, projektor
- oktatástechnikai eszközök, interaktív tábla
- amatőr alkotóművészeti tevékenység folytatásához szükséges eszközök, berendezési tárgyak beszerzésére, azok üzembe helyezésére, továbbá
- internet kapcsolat kiépítésére (amennyiben azt a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevők korlátozás- és térítésmentesen használhatják)
A támogatás terhére egyéb kiadások nem számolhatóak el, különösen:
- személyi juttatások,
- késedelmi pótlék, kötbér,
- büntetések, pótdíjak költségei,
- gépjármű-vásárlás,
- használteszköz vásárlás,
- tervdokumentáció készítésének költségei,
- szállítási költségek,
- irodaszer, kézműves foglalkozások alapanyaga,
- játszótéri eszközök,
- fitnesz és sporteszközök,
- catering szolgáltatáshoz kötődő eszközök, berendezési tárgyak
- konyha, büfé, mellékhelység felújítás, karbantartás
- barkácsoláshoz és kertészkedéshez kapcsolódó kisgépek, eszközök,
- könyvtári, levéltári, múzeumi berendezési tárgyak, műszaki, technikai eszközök.
A nem a pályázat céljának megfelelően felhasznált támogatás összege vonatkozásában a Pályázónak arányos visszafizetési kötelezettsége keletkezik.
A támogatás felhasználásának időtartama:
A pályázati kiírás megjelenésének napjától - 2020. december 31. napjáig. A végső határnapig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.
A Kedvezményezettek részére a felhasználási időszakban egy alkalommal van lehetőség módosítás kérésére, melyet a Kedvezményezett az Igazgatóság útján a Kultúráért Felelős Államtitkárnak címezve nyújthat be. A kérelem nem eredményezheti a támogatási intenzitás változását és a felhasználás végső határidejének meghosszabbítását.
A pályázati támogatás általi fejlesztés eredménye az amortizációs időszakon belül el nem idegeníthető. Az értékcsökkenés elszámolására az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. §-ában foglaltak az irányadók.
A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. A Kedvezményezett köteles a támogatás tényét, az elnyert támogatás összegét a Támogatók nevének és logójának felhasználásával megjelentetni.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
Szakmai beszámoló: a szakmai beszámolóban be kell mutatni, hogy hogyan segíti az önrész és a támogatás felhasználása a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek törvényben meghatározott követelményeinek biztosítását. Amennyiben a beszámoló 5 oldalnál több, akkor fél oldalas összefoglalót kell készíteni.
Pénzügyi beszámoló: az önrész és a támogatás terhére a támogatás felhasználásának időtartama alatt felmerülő kiadások számolhatók el.
Az önrész és a támogatás elszámolása keretében a Kedvezményezett vagy a támogatás végfelhasználója nevére kiállított számlák nyújthatók be.
A Kedvezményezett a számlák eredeti példányára köteles rávezetni a "2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás terhére elszámolva" záradékot. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el. A Kedvezményezett az önrész és a támogatás végső felhasználását követően, ha 2019. december 31. napjáig teljes körűen felhasználta a támogatást, annak összegéről 2020. január 31-ig, a 2020. december 31. napjáig teljes körűen felhasznált támogatási összegről 2021. január 31-ig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikusan az ÖNEGM rendszeren és a Kincstár MAKPER elnevezésű (KRID: 434024334 azonosítójú) Hivatali Kapuján keresztül.
Az ÖNEGM rendszerből letöltött pénzügyi beszámolóval benyújtandó, elektronikus hitelesítéssel ellátott további dokumentumok:
- a számlaösszesítő eredeti, a Kedvezményezett által cégszerűen aláírt példánya (Ávr. 93. § (3) bekezdés);
- a költségeket igazoló, záradékolt számviteli bizonylatok hitelesített példányai (számlaösszesítőben rögzítve, sorszámozva); - a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok hitelesített példányai (a kapcsolódó számviteli bizonylathoz csatolva);
- a 200 000 Ft feletti számlaértéket meghaladó dologi és felhalmozási kiadás esetén a vonatkozó szerződés vagy megrendelő hitelesített példánya (a kapcsolódó számviteli bizonylathoz csatolva);
- pénzügyi teljességi nyilatkozat
A Kedvezményezett a fenti, elektronikus hitelesítéssel ellátott dokumentumokat elektronikus úton a Kincstár MAKPER elnevezésű (KRID: 434024334 azonosítójú) Hivatali Kapuján keresztül benyújtja az Igazgatóságra. Az Igazgatóság a felülvizsgált elszámolásokat elektronikus úton megküldi az államtitkár részére, amelyben alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a támogatási szerződésben előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról. Az elszámolási dokumentáció Igazgatósághoz történő elektronikus benyújtásának határideje a pénzügyi beszámoló ÖNEGM rendszerben történő elektronikus rögzítésének napja.
Az önrész és a támogatás szempontjából kizárólag a "082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése", a "082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása", a "082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek" és a "082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés" kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
Ha a Kedvezményezett a közművelődési támogatás érdekében vállalt önrészt csökkenti, akkor ezzel arányosan csökkentett összegű érdekeltségnövelő támogatásra jogosult. A különbözet jogosulatlan igénybevételnek minősül.
Az Igazgatóságnak a pénzügyi beszámoló Ávr. 94. §-a szerinti felülvizsgálatára 21 nap áll rendelkezésre. Ha ennek során megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, erről a pénzügyi beszámoló elektronikusan hitelesített példányának továbbításával egyidejűleg értesíti az államtitkárt.
Az államtitkár a pénzügyi beszámoló részbeni, vagy teljes elfogadásáról 90 napon belül dönt, majd értesíti a Kedvezményezettet az Igazgatóságon keresztül.
A jogosulatlanul igénybe vett támogatásról, támogatásrészről a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának, az Ávr. 83. § (3) bekezdés b) pontjának és az Ávr. 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.
Az államtitkár az Ávr. 97. § (2)-(3) bekezdések és a 98. § (5) bekezdése szerint módosított támogatói okiratot - vagy visszavonása esetén az erről való értesítést - az Igazgatóság útján küldi meg a Kedvezményezettnek, mely alapján az Igazgatóság az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerinti fizetési felszólítást küld a Kedvezményezettnek.
A támogatás pályázati kiírásban nem részletezett kérdéseit a támogatói okirat tartalmazza.
A Pályázók a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel az EMMI KAF illetékes munkatársaihoz, Zánki-Tóth Enikő, tel.: +36 1 896 6038, e-mail: eniko.zanki-toth@emmi.gov.hu, és Halmai Róbert, tel.: +36 1 896 1973, e-mail: robert.halmai@emmi.gov.hu fordulhatnak.
(A fenti pályázatot terjedelmi okok miatt rövidítettük. Az eredeti kiírás megtalható a minisztérium honlapján A szerk.)

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum