Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok / TOP-6.9.1-16
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
07/17/2017, 07/31/2017, 08/31/2017, 09/29/2017, 11/30/2017, 12/29/2017, 09/28/2018
Érvényes:
09/28/2018
Tárgymutató:
társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok / TOP-6.9.1-16
Pályázhat:
- megyei jogú város önkormányzatai (GFO 321)
- megyei jogú város önkormányzatának többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságai (GFO 11, 572, 573, 575, 576)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című (TOP-6.9.1-16 kódszámú) felhívás.
A felhívás mellékleteként megjelent Pécs Megyei Jogú Város területspecifikus mellékletének 4.3 pontjában a támogatási kérelmek benyújtási határideje 2017. szeptember 29-re módosult.


FELHÍVÁS
A foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, iskolai felzárkózást, családsegítést, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító komplex programok megvalósítására

A Felhívás címe: A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
A Felhívás kódszáma: TOP-6.9.1-16
Magyarország Kormányának felhívása a megyei jogú városok önkormányzatai számára a szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megállítása, valamint a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a szegénység elleni sikeres küzdelmet. A cél elérését a Kormány a megyei jogú városok önkormányzatai, civil szervezetek, egyházak együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak az ember által létrehozott települési infrastruktúra és az épített környezet védelméhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A Felhívás célja elsősorban az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával és "Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra” c. dokumentummal és a TOP 6.7 intézkedésével (leromlott városi területek rehabilitációja) összhangban, azt kiegészítve a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja. A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.
Az infrastrukturális beavatkozásokat a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki. Fontos, hogy a szociális városrehabilitációs projekteket kísérjék végig közösségfejlesztő programok, amelyek lehetővé teszik a városrehabilitációval érintett területen élő lakosság bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, továbbá erősítik a helyi közösség kohézióját. Amennyiben a leszakadás mértéke indokolja, a projektnek része kell, hogy legyen a folyamatos szociális munka, a nagyarányú hátrányos helyzetű népességgel rendelkező területek esetében kötelező jelleggel.
A programok az alábbi területekre fókuszálhatnak:
- szegregációval veszélyeztetett területek,
- szegregált területek.
Tárgyi felhívás a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja.
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon, 2 308 millió Ft.
3Az operatív programban rögzítettek alapján.
A területi egység számára rendelkezésre álló forrás meghatározása és a támogatási kérelmek várható darabszáma a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.
Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága hirdeti meg az 1005/2016. (I. 18.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából:
a) közösségfejlesztést célzó programok (beleértve hitéleti vonatkozású programokat is);
b) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók;
c) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok;
d) a tervezett fejlesztéseket elfogadtató programok;
e) mediációs és antidiszkriminációs programok.
B) Folyamatos szociális munka megteremtése:
a) pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás szolgáltatás;
b) problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata;
c) szociális munkások a Felhívás céljaihoz illeszkedő segítő tevékenysége;
d) szociális munkások szupervíziója.
C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére:
a) munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, fejlesztése (kivéve foglalkoztatási programok);
b) foglalkoztatók felkészítését célzó programok, az előítéletek csökkentése és a célcsoport elhelyezkedésének segítése érdekében;
c) közösségi kertekben történő foglakoztatást elősegítő programok lebonyolításának költségei és a kapcsolódó szükséges eszközbeszerzés költségei, amennyiben a termesztett növények kizárólag a foglalkoztatás célját szolgálják és nem kerülnek értékesítésre.
D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére:
a) családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása;
b) a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok.
E) Törekvés az egészség fejlesztésére:
a) egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat);
b) hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz.
F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása:
a) hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése (iratok beszerzésének segítése, tulajdonviszonyok tisztázása stb.);
b) jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, önkormányzatokkal bérlőkijelölési jogról történő megállapodások elősegítése, abban történő segítségnyújtás;
c) közszolgáltatások elérésének logisztikai és kommunikációs segítése (szervezés, a telepen élők odajutásának, szolgáltatás helybejutásának segítése, koordináció, stb.).
G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok:
a) bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok;
b) helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése, kötelező partnerségben a területileg illetékes rendőrséggel (területi vagy helyi szervek).

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
- megyei jogú város önkormányzatai (GFO 321)
- megyei jogú város önkormányzatának többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságai (GFO 11, 572, 573, 575, 576)
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan nem, kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. A konzorciumi formában megvalósítandó projekt esetén konzorciumvezető kizárólag a támogatást igénylő megyei jogú város önkormányzata vagy a megyei jogú város önkormányzatának többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság lehet.
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:
- helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322);
- helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 371);
- Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529, 563, 565, 569);
- egyházi jogi személy (GFO 552, 555);
Elvárás, hogy legalább egy olyan konzorciumi partner bevonásra kerüljön, amely legalább 3 éves, az oktatási vagy az egészségügyi vagy a szociális szféra területén szerzett tapasztalattal rendelkezik.
Egy támogatást igénylő egy akcióterületre vonatkozóan egy támogatási kérelem benyújtására jogosult.
Szekszárd Megyei Jogú Város standard eljárásrendet alkalmaz, amelyre vonatkozóan a támogatást igénylők körére vonatkozó előírások - a fentiektől eltérő módon - a területi szereplőre vonatkozó területspecifikus mellékletben találhatók.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:
a) Amely (amennyiben releváns) nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a szerinti öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programmal (társulás esetén településenkénti bontásban).
b) Amely (amennyiben releváns) nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. §-a szerinti esélyegyenlőségi tervvel.
Az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatási kérelemre:
a) Amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.
b) Amennyiben a tervezett beruházás nem tartalmazza legalább egy önállóan támogatható tevékenység megvalósítását (jelen felhívás 3.1.1. pontjával összhangban).
c) Amely azon tevékenység megvalósítására irányul, amely korábban az államháztartás alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból a támogatási kérelemben tervezett tevékenység megvalósítására vonatkozóan támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le. Ez alól kivételt képez, ha a jelen Felhívásra benyújtandó fejlesztési igény a korábban fejlesztett tevékenység minőségi fejlesztésére irányul a korábbi projekt eredményeinek fenntartásával. A korábbi pályázati konstrukciók bemutatását és a jelen fejlesztéstől való lehatárolását a megalapozó dokumentumban vagy a projekt adatlapon szükséges bemutatni.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége a felhívás területi egységre vonatkozó terület-specifikus mellékletében kerül szabályozásra.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, a Felhívás támogatási jogcímekre vonatkozó szabályainak a figyelembevételével.
https://www.palyazat.gov.hu/top-691-16-a-trsadalmi-egyttmkds-erstst-szolgl-helyi-szint-komplex-programok-
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum