Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás - Valószínűsíthető természeti katasztrófák, éghajlati események megelőzése, mérséklésére irányuló beruházások / VP3-5.1.1.2-17
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
06/15/2017
Tárgymutató:
jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás / VP3-5.1.1.2-17
Pályázhat:
mezőgazdasági termelők
A kiíró(k) adatai


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott, Széchenyi 2020 keretében megjelent „Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás” című (VP3-5.1.1.2-17 kódszámú) felhívás vonatkozásában, a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján az (1a) bekezdésre is figyelemmel az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 2017. június 15. napján, 00 órától felfüggeszti.

FELHÍVÁS
Valószínűsíthető természeti katasztrófák, éghajlati események megelőzésére, mérséklésére irányuló beruházások megvalósítására

A Felhívás címe:
Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás
A felhívás kódszáma: VP3-5.1.1.2-17
Magyarország Kormányának felhívása mezőgazdasági termelők csoportjai, illetve közjogi szervek részére a jégesőkár következményeinek mérséklése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, illetve a kockázat megelőzés és kezelés előmozdítását. A cél elérését a Kormány a mezőgazdasági termelők együttműködésével megvalósított, vagy a mezőgazdasági termelők részére közjogi szerv által megszervezett kollektív beruházás keretében tervezi megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a felhívás feltételeinek megfelelő, kollektív beruházásként megvalósuló projekte(ke)t maximum 1,8 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek megítélt támogatási összeg maximum 50%-ának megfelelő előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt környezetvédelmi célok eléréséhez;
- a 100%-os intenzitású támogatással megvalósuló projekt fenntartását biztosítják.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A mezőgazdasági termelés egyik legnagyobb kihívása az időjárási szélsőségekkel szembeni kitettség, ami a magyar mezőgazdaság versenyképességének tartósan korlátozó tényezőjévé vált.
A szélsőséges időjárási jelenségek, jelen felhívás esetében a jégkár, évről-évre komoly károkat okoznak a gabona-, olajnövény- és kertészeti termelésünk alakulásában, mely jelentős hatással van az egész ágazat kibocsátására versenyképességére és jövőbeni eltartó képességére.
Magyarországon a jégkár az egyik leggyakrabban előforduló káresemény. Az elmúlt években a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer I. pillérében bejelentett károsodott terület közel 20%-át tette ki a jégkárral érintett terület. A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer csak a jégkárok egy részét - a legalább 30%-os hozamcsökkenést okozó jégkárokat - kezeli, melybe nem tartoznak bele a minőségi jégkárok és a vidéki népességet érő egyéb jégkárok, ezért a jégeső által okozott kár jelentősége ennél lényegesen nagyobb. Országos szinten annál hatékonyabb a jégeső-elhárítás, minél nagyobb összefüggő területet lefed, ugyanis a rendszerbe be nem vont területről érkező zivatarfelhők elleni védekezés nehéz, ezekhez a hatóanyag gyakran már későn érkezik. A jégeső-elhárító rendszer kialakításával a jégeső előfordulásának gyakorisága, valamint a jégesőkben található jégszemcsék mérete és ez által az általuk okozott kár mértéke csökkenthető.
A már működő megoldásokat kiegészítő és az ezek hatékonyságát is növelő országos jégeső-elhárító rendszer kiépítése valamennyi mezőgazdasági termelő érdekét szolgálja. Egy több megyét lefedő rendszer létrehozása ugyanakkor jelentős koordinációt igényel, ezért ezen intézkedés keretében gazdák összefogásával megvalósított vagy közjogi szerv által végrehajtott beruházás támogatható.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 3-as vidékfejlesztési prioritáshoz, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:
3B: a mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázat megelőzés és- kezelés támogatása
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,8 milliárd Ft.
A jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott projektek várható száma: 4 db.
1.3. A támogatás háttere
A jelen felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10. napján elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében az IH hirdeti meg a 1248/2016. (V.18.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján. A felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 5.1.1. számú, az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása című műveletének A/2 célterülete szolgál.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
A jégesőkár megelőzésére szolgáló tevékenységek:
a) Jégeső-elhárító rendszer - például talajgenerátoros jégeső-elhárító megoldás - kialakítása.
b) Meglévő jégeső-elhárító rendszer továbbfejlesztése vagy felújítása.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívás keretében kollektív beruházásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtására van lehetőség.
A felhívás keretében kollektív beruházásnak minősül:
a) A mezőgazdasági termelők egy csoportja által végrehajtott, a gazdák összefogásával megvalósított beruházás.
A mezőgazdasági termelők egy csoportjának minősül a mezőgazdasági termelők együttműködése, melynek jogi formája lehet termelői csoport, termelői értékesítő szervezet, mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, konzorcium, valamint mezőgazdasági tevékenységet végző szociális szövetkezet.
b) A mezőgazdasági termelők érdekében közjogi szerv által végrehajtott projekt.
1. Mezőgazdasági termelők abban az esetben részesíthetők támogatásban, amennyiben:
a) Igazolják, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
1. Az igazolás alapja a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás mellékletét képező "Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, (a felhívás 7. számú melléklete szerint) amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.
2. Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a 8. számú melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre;
b) Igazolják, hogy:
A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 11. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.
Jelen felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Konzorciumnak az a 272/2014. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő együttműködés minősül, amelynek legalább öt tagja van. A konzorcium minden egyes tagjának külön-külön meg kell felelni a jogosultsági feltételeknek, továbbá nem lehetnek egymásnak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint partner, illetve kapcsolódó vállalkozásai. A konzorciumban történő projekt megvalósításának feltétele, hogy a konzorcium összes tagja kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfélként kell, hogy szerepeljen a kifizető ügynökség által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben.
Termelői csoport és termelői szervezet esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok:
- árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, és
- legalább 50 %-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemmérettel való rendelkezést.
2. Közjogi szerv abban az esetben részesíthető támogatásban, amennyiben:
Az általa megvalósított projekt - az üzleti tervben megfelelően igazoltan - a mezőgazdasági termelők termésbiztonságának növelését és a kedvezőtlen éghajlati eseményekből eredő kockázatok mérséklését szolgálja.

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben foglaltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:
a) aki vagy amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
b) aki vagy amely a jelen - VP3-5.1.1.2-17 kódszámú - felhívás keretében már részesült támogatásban.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat.
A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. március 14. napjától 2019. március 13. napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. április 14.
2017. május 12.
2017. június 14.
2017. szeptember 14.
2017. december 14.
2018. március 14.
2018. június 14.
2018. szeptember 14.
2018. december 14.
2019. március 13.
Támogatási kérelmet kizárólag a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 28. § (4) e) pontja szerinti "kérelemre nyilvántartásba vett" besorolású, ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az MVH http://www.mvh.gov.hu elektronikus felületén.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló - fókuszterületenként is meghatározott - kötelezettségvállalási keret kimerül - ide értve a felhívás keretösszegének csökkentését is - vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.
A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton elektronikus formában, vagy papír alapú dokumentumok esetében szkennelés útján előállított, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályai az ÁÚF 3.1. pontja tartalmazza.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 1,8 milliárd Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a (KMR és nem KMR régióban egyaránt).
https://www.palyazat.gov.hu/vp3-5112-17-jgeskr-megelzsre-szolgl-beruhzs-
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum