Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Örkény István drámaírói ösztöndíj
Kiíró:
Petőfi Irodalmi Múzeum
Határidő:
02/15/2021
Érvényes:
02/15/2021
Tárgymutató:
drámaírói ösztöndíj, Örkény István
Pályázhat:
1981 .január 1-jét követően született drámaíró, aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott ösztöndíjban vagy államilag finanszírozott alkotói támogatásban
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Örkény István drámaírói ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a 2021. évi Örkény István drámaírói ösztöndíj elnyerésére
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Petőfi Irodalmi Múzeum pályázatot hirdet fiatal drámaírók részére. A pályázat szakmai lebonyolítója a Petőfi Irodalmi Múzeum - Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (a továbbiakban: P1M - OSZMI).

Az ösztöndíj célja, hogy segítse új magyar színművek létrejöttét, valamint lehetőséget adjon azon fiatal pályakezdő drámaírók részére, akik eddigi irodalmi vagy színházi munkájukkal igazolják vonzódásukat a műfajhoz.

Pályázat benyújtására jogosult:
az a 1981 .január 1-jét követően született drámaíró, aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott ösztöndíjban vagy államilag finanszírozott alkotói támogatásban.
Már bemutatott dráma vagy publikált kötet, korábbi megjelenés színvonalas orgánumokban, szakmai színtereken előnyt jelent.
Korábbi Örkény István drámaírói ösztöndíjasok is pályázhatnak abban az esetben, amennyiben nem töltöttek ki három teljes ösztöndíjas intervallumot, és a korhatárnak még megfelelnek.
Az ösztöndíjat egy teljes, új színdarab tervével lehet megpályázni, amely az ösztöndíj elnyerése előtt nem került publikálásra.
PhD-témával nem lehet pályázni.
Ösztöndíjban részesülhet 2021-ben: legfeljebb 4 fő
Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap, a 2021. január 1. és 2021. december 31. közötti időszak
Az ösztöndíj összege: bruttó 200 000 Ft/hó
Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre.
A pályázat nyelve: magyar

A pályázat benyújtásához szükséges eredeti dokumentumok:
1. pályázati adatlap (hiánytalanul kitöltve és aláírva),
2. nyilatkozat (hiánytalanul kitöltve és aláírva; kérjük, ne felejtse el kitölteni a nyilatkozat 9. pontját sem!),
3. szakmai önéletrajz aláírva, amely kitér a pályázó irodalmi és/vagy színházi működésének bemutatására is, illetve ha a pályázónak van korábban, bármilyen műfajban megírt alkotása, akkor kérjük megjelölni azokat az interneten elérhető forrásokat (linkeket), ahonnan az alkotás azonnal letölthető és olvasható. A korábbi alkotás pályázathoz történő csatolását nem kérjük!
4. két elismert pályatárs (drámaíró vagy színházi szakember) ajánlása aláírva.
5. a megírandó színdarab alapos ismertetése, valamint a készülő színdarabból egy részlet (jelenet). A megírandó műből benyújtott jelenet legalább 10, legfeljebb 15 A/4 oldal terjedelmű legyen (Times New Román betűtípus, 12-es betűméret).
A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, amely letölthető a pim.hu, dia.hu és oszmi.hu honlapról.

A pályázat benyújtása:
1. Kinyomtatva 2 példányban (egy eredeti példány és egy további példány, amely lehet másolat) a Petőfi Irodalmi Múzeum (1056 Budapest, Károlyi u. 16.) részére postai úton (személyes benyújtásra nincs lehetőség),
és
2. elektronikus úton, csatolt fájlként a postai úton megküldött anyaggal megegyező formában pdf.-ként és az 5. számú melléklet vonatkozásában doc formátumban is az orkenyosztondij@pim.hu e-mailcímre.
A pályázat beadási határideje: 2021. február 15. (hétfő)
A küldeményeket postai bélyegzővel igazolhatóan legkésőbb eddig az időpontig kell feladni. A feladás időpontjával kapcsolatos esetleges viták elkerülése érdekében érdemes tértivevénnyel postázni a küldeményt.

Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 30 nap.

Hiánypótlás:
A pályázathoz minden mellékletet kitöltve, illetve kidolgozva kell benyújtani, az üresen beküldött mellékletek, vagy a meg nem küldött mellékletek hiánypótlására nincs lehetőség, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Egyéb esetben egyszer van lehetőség hiánypótlásra. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat postai és elektronikus úton, a pályázatok benyújtásánál megadott címekre kell eljuttatni a benyújtási határidőt követő öt napon belül.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
- a pályázati feltételeknek nem felel meg,
- hiányos a mellékelt dokumentáció,
- az adatlap/nyilatkozat/ajánlás hiányzik vagy nincs aláírva vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,
- határidőn túl történik a benyújtása,
- a szükséges hiánypótlás a fentiek szerinti határidőre nem történik meg.

A pályázat elbírálása:
A pályázatot a PIM - OSZMI által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.
A kuratóriumi tagok névsorát a pim.hu, a dia.hu és oszmi.hu weblapon tesszük közzé.
A PIM - OSZMI az eredményről a döntést követő 15 napon belül elektronikus úton valamennyi pályázót értesíti és a nyertes pályázók névsorát a pim.hu, dia.hu és oszmi.hu honlapon közzéteszi. Az e-mailben történt értesítés írásbeli értesítésnek minősül.
A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a pályázatok benyújtásánál megadott címekre lehet benyújtani.

Az értékelés szempontjai:
- a színdarabról írt ismertetés és a szövegrészlet (jelenet) minősége,
- a pályázó szakmai előélete (fő szakmai tevékenységi terület, megjelent publikációk, könyvek, díjak, szakmai visszhang);

Szerződéskötés:
A nyertes pályázóval a PIM ösztöndíj szerződést köt.
A PIM az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt folyamatosan kapcsolatot tart az ösztöndíjasokkal, megjelenési, fellépési lehetőséget biztosít számukra, illetve lehetővé teszi mentorprogramban való részvétel lehetőségét.
A PIM és az ösztöndíjas együttműködésére vonatkozó rendelkezéseket az ösztöndíj szerződés tartalmazza.

Az ösztöndíj kifizetése:
Az ösztöndíj folyósításáról a PIM gondoskodik az ösztöndíj szerződés mindkét fél által történő aláírását követően.
Az ösztöndíj visszavonható vagy részlegesen visszatartható a szerződésben foglaltak szerint.

Beszámolási kötelezettség:
Az ösztöndíjasok a pályázatban vállalt mű megvalósításáról, elért eredményeikről kötelesek beszámolni két alkalommal az alábbiak szerint:
1. Időközi beszámolási kötelezettség:
Az ösztöndíjas köteles beszámolni munkaterve megvalósításáról, az alkotás aktuális állapotáról és a munka további menetéről az ösztöndíj ideje alatt.
Az időközi beszámoló tartalmi követelménye:
- a pályázatban beadott drámaterv alapján elkészült egy felvonást, vagy
- amennyiben nincs felvonásra tagolva a mű, úgy a drámaszöveg felét és a végig vitt konkrét cselekmény vázlatot
kell benyújtani.
Az időközi beszámoló formai követelménye:
- Times New Román betűtípus,
- 12-es betűméret,
- 1,5 sorköz.
Az időközi beszámoló benyújtásának módja:
Elektronikus formában e-mailen az orkcnyosztondij@pim.hu e-mailcímre kell benyújtani.

Az időközi beszámoló beérkezési határideje: 2021. augusztus 6.

A kuratórium dönt az időközi beszámoló elfogadásáról és az ösztöndíj további folytatásáról.
2. Záró beszámoló:
Az ösztöndíj leteltekor a tizenkét hónap alatt végzett munkáról egy rövid (legfeljebb 3 oldalas) szöveges beszámolóval, illetve a pályázatban vállalt, megalkotott (legalább 40 000 karakter terjedelmű) színdarabbal kell számot adni az orkenyosztondij@pim.hu e-mailcímre küldött elektronikus levélben 2022. január 15-ig. Utóbbi szerkesztett anyagát a PIM a Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) honlapján közzéteszi.
Amennyiben az ösztöndíjas beszámolási kötelezettségeinek nem, vagy a kuratórium döntése értelmében nem megfelelő szakmai színvonalon tesz eleget, az ösztöndíj részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető.

Az ösztöndíj tényének feltüntetése:
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak publikálása esetén köteles az ösztöndíjas státusz tényét az alábbiak szerint feltüntetni: A mű a Petőfi Irodalmi Múzeum Örkény István drámaírói ösztöndíja keretében készült.

A pályázatbeadással kapcsolatos további információt nyújt Horváth Hermina (PIM- OSZMI) az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: horvath.hermina@oszmi.hu
Telefon:+36 1 375 1184/106 mellék
https://pim.hu/hu/digitalis-irodalmi-akademia/orkeny-istvan-osztondij

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum