Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Európai Örökség cím
Kiíró:
Európai Bizottság
Határidő:
06/30/2018
Érvényes:
06/30/2018
Tárgymutató:
cím, Európai örökség
Pályázhat:
helyszínek tulajdonosai, vagyonkezelői vagy az azokkal megállapodást kötött szervezetek, vagy ezek hiányában a helyszín szellemiségéhez kötődő szervezetek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázati felhívás
az Európai Örökség címre történő felterjesztés elnyerésére

A kulturális örökségvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) 2018-ban ismét meghirdeti az Európai Örökség cím elnyerésére pályázni kívánó helyszínek számára a nemzeti szintű előzetes kiválasztásra vonatkozó pályázatot.

Az Európai Bizottság a címmel az európai integrációt, eszméket és történelmet idéző és szimbolizáló helyszínekre kívánja felhívni a figyelmet.
Az Európai Örökség cím általános célkitűzése, hogy az európai polgárokban, különösen a fiatalokban, az európai történelem és kulturális örökség közös értékeire és elemeire alapozva megerősítse az Európai Unióhoz való tartozás érzését, megszilárdítsa a nemzeti és regionális sokszínűség elismerését és élénkítse a kultúrák közötti párbeszédet. Ennek érdekében a cím azon helyszínek szimbolikus értékének hangsúlyozására és ismertségének növelésére törekszik, amelyek jelentős szerepet töltöttek be Európa történelmében és kultúrájában és/vagy az Európai Unió építésében.

A cím uniós kiválasztási és ellenőrzési szabályait az Európai Örökség címre vonatkozó európai uniós fellépés létrehozásáról szóló, 2011. november 16-i 1194/2011/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (a továbbiakban: EU határozat), valamint az Európai örökség cím elnyerésére pályázó helyszínek nemzeti szintű előzetes kiválasztására vonatkozó eljárási szabályokról szóló 52/2013. (VII.15.) EMMI rendelet tartalmazza. A címre pályázó helyszíneknek szánt útmutatóban az eljárásokkal kapcsolatban további magyarázat olvasható.

Az Európai Örökség cím különbözik a kulturális örökség területén meglévő más kezdeményezésektől, mint pl. az UNESCO Világörökség Listájától, vagy az Európa Tanács kulturális útvonalaitól, amennyiben:
- a címet csak olyan helyszínek viselhetik, amelyek Európa és/vagy az Európai Uniót létrehozó integráció történetében kulcsszerepet játszottak;
- nem a helyszín szépsége vagy építészeti érdeme, hanem szimbolikus értéke számít;
- nem a helyszínek megőrzését, hanem az ott folytatott tevékenységek és oktatási vetület áll a középpontban, különös tekintettel a fiatalokra;
- elősegíti és erősíti a címet viselő helyszínek közötti kapcsolatokat, az egymástól történő tanulás érdekében, új lendületet adva a címet viselő helyszíneknek.

A nemzeti szinten kiválasztott pályázataikat a tagállamok az EU határozattal szabályozott ütemterv szerint terjeszthetik elő az Európai Örökség címre, amelyekről az Európai Bizottság szakértői testülete dönt.
Az Európai Bizottság számára felterjesztendő hazai helyszínek kiválasztása érdekében a miniszter pályázatot ír ki, az Európai Örökség címre történő 2019. évi felterjesztés elnyerésére.

A pályázaton az egyes helyszínek önállóan, továbbá nemzeti tematikus helyszínekként, illetve transznacionális helyszínként indulhatnak.

A nemzeti tematikus helyszín(ek) egy tagállam több helyszínéből áll, amelyeknek a közös néven benyújtott pályázataikban az ugyanazon helyszínekre vonatkozó egyéni pályázatokhoz képest európai hozzáadott értéket kell képviselniük, világossá téve a tematikus kapcsolatot az egyes helyszínek között. A nemzeti tematikus helyszínként történő együttműködés esetében az egyes helyszínek, vagy azok kezelő szervezetei számára kedvezőbbek lehetnek a feltételek a cím célkitűzéseinek megvalósításához, együttesen megfelelő szervezeti kapacitással hajthatják végre az ehhez hozzájáruló tevékenységeket, mint például a szimbolikus érték, szellemiség kiemelése, az ismertség növelése, a gazdasági és fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás, tapasztalatok és legjobb gyakorlatok megosztásának elősegítése.

A transznacionális helyszínek - egy helyszín több államot érintő kiterjedése, vagy több tagállam helyszínei - közös nevezésükben egy adott témára összepontosítanak, mely hozzájárul a cím célkitűzéseinek megvalósításához, többek között a kultúrák közötti párbeszéd élénkítéséhez, a többnyelvűség és a sokszínűség iránti megbecsülés megerősítéséhez az európai polgárokban, továbbá az Európai Unióhoz való tartozás érzésének hangsúlyozásához, különösen a fiatalok számára.

Fogalmak
Helyszín: Az adott helyhez kötődő műemlékek, természeti, víz alatti, régészeti, ipari vagy városi helyszínek, kultúrtájak, emlékhelyek, kulturális javak és tárgyak, valamint egy adott helyszínhez kapcsolódó szellemi örökség, beleértve a kortárs örökséget is.

Transznacionális helyszín:
a) különböző tagállamokban található helyszínek, amelyek közös pályázat benyújtása érdekében valamely meghatározott témára összpontosítanak, vagy
b) a legalább két tagállam területén elhelyezkedő helyszín.

Nemzeti tematikus helyszín: ugyanazon tagállamban található helyszínek, amelyek közös pályázat benyújtása érdekében valamely meghatározott témára összpontosítanak.

Pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be a helyszínek tulajdonosai, vagyonkezelői vagy az azokkal megállapodást kötött szervezetek, vagy ezek hiányában a helyszín szellemiségéhez kötődő szervezetek.

A nemzeti tematikus helyszín esetében a koordinátorként kijelölt helyszín nyújthatja be a közös pályázatot.

A transznacionális helyszín esetében jelen pályázat keretében magyarországi helyszín csak akkor nyújthat be pályázatot, amennyiben e helyszín a transznacionális pályázat koordinátora.

Pályázat benyújtásának módja
Pályázni a mellékelt, az Európai Bizottság által készített és közzétett, a nevezett helyszín típusának megfelelő pályázati formanyomtatvány kitöltésével és benyújtásával lehet.

A pályázatot elektronikus és postai úton is meg kell küldeni az alábbi címre és e-mail-címre:

Postacím:
Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Kulturális Örökségvédelmi és Kiemelt Fejlesztési Főosztály
Világörökségi Osztály
1357 Budapest, Pf. 6

E-mail: anna.vagasi-kovacs@me.gov.hu és anna.puskas@me.gov.hu

A borítékon és az e-mailben tárgyként az EÖc hivatkozás megjelölése szükséges.

A pályázat benyújtásának nyelve magyar. Amennyiben a helyszín kiválasztásra kerül, a pályázó köteles gondoskodni a pályázat angol nyelvre fordításáról.

A pályázat terjedelme - lehetőség szerint - képekkel és a térképekkel együtt ne haladja meg a 30 oldalt (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret).

Határidő
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. június 30. A késedelmesen benyújtott pályázat elutasításra kerül.

Hiánypótlás
Hiányosan beadott pályázat esetén a pályázó 15 napon belül köteles a hiánypótlási felhívásnak eleget tenni. Ha a pályázó ennek a megadott határidőn belül nem, vagy nem a hiánypótlási felszólításban foglaltak szerint tesz eleget, a pályázat a rendelkezésre álló dokumentum alapján kerül elbírálásra; amennyiben az nem lehetséges, a pályázat elutasításra kerül.

A pályázatok értékelése, kiválasztási szempontok
A pályázatokat a formai értékelést követően, a miniszter által felkért tagokból álló szakértői tanácsadó testület értékeli. A testület értékelése az EU határozatban meghatározott célkitűzések figyelembevételével, valamint az EU határozat 7. cikkében megjelölt alábbi szempontok alapján történik:

a) A címre pályázó helyszín olyan hely, amely szimbolikus európai értéket képvisel, és jelentős szerepet töltött be Európa történelmében és kultúrájában és/vagy az Unió építésében. A címre pályázó helyszíneknek így az alábbi kritériumok közül egynek vagy többnek a teljesülését kell igazolniuk:
- határokon átnyúló vagy páneurópai jelleg: hatásuk és vonzerejük miként terjed túl egy adott tagállam nemzeti határain;
- helyük és szerepük az európai történelemben és az európai integrációban, kapcsolódásuk jelentős európai eseményekhez, személyekhez vagy mozgalmakhoz;
- helyük és szerepük az európai integráció alapjául szolgáló közös értékek kialakításában és előmozdításában.

b) A címre pályázó helyszínek projektet nyújtanak be, amelynek végrehajtását legkésőbb a kijelölés évében kezdik meg, és amely az alábbi elemeket tartalmazza:
- a helyszín európai jelentőségének tudatosítása, az európai közönség megszólítása, mindenekelőtt megfelelő tájékoztató tevékenységek, táblák elhelyezése és személyzeti képzés révén;
- olyan oktatási tevékenységek szervezése, különösen a fiatalok számára, amelyek hozzájárulnak Európa közös történelmének és közös, mégis különböző örökségének mélyebb megértéséhez, és amelyek erősítik az összetartozás érzését;
- a többnyelvűség népszerűsítése és a helyszínek megismerhetőségének elősegítése több uniós nyelv használatával;
- részvétel a címben részesülő helyszínek hálózatának tevékenységeiben a tapasztalatok megosztása és közös projektek kezdeményezése céljából;
- az érintett helyszín európai szintű ismertségének és vonzerejének növelése, többek között a korszerű technológiák, valamint a digitális és interaktív eszközök nyújtotta lehetőségek kiaknázása, illetve az egyéb európai kezdeményezések és e fellépés közötti szinergiák kialakítása révén.
Ha a helyszín sajátosságai lehetővé teszik, érdemes olyan művészeti és kulturális tevékenységeket szervezni, amelyek elősegítik az európai kulturális szakemberek, művészek és gyűjtemények mobilitását, ösztönzik a kultúrák közötti párbeszédet, valamint a kulturális örökség, illetve a kortárs művészeti és alkotói tevékenység közötti kapcsolatok kialakítását.

c) A címre pályázó helyszínek tájékoztatnak szervezeti kapacitásukról, amelyben meghatározzák, hogy az adott helyszín miként valósítja meg tervezett projektjeit, célkitűzéseit. Ez az alábbi elemeket tartalmazza:
- a helyszín gondos kezelésének biztosítása, beleértve a célok és a mutatók meghatározását;
- a helyszín védelmének és a jövőbeli generációk számára való megőrzésének biztosítása a vonatkozó örökségvédelmi szabályozásnak megfelelően;
- a helyszínek felkészítése a látogatók színvonalas fogadására (pl. történelmi bemutatás, a látogatók tájékoztatása, táblák elhelyezése);
- a helyszín megismerhetőségének biztosítása a nyilvánosság lehető legszélesebb köre számára, többek között a helyszín e célból történő átalakítása vagy a munkatársak képzése révén;
- a fiatalokra fordított különleges figyelem, például azáltal, hogy a helyszínre való eljutásuk elsőbbséget élvez;
- a helyszín fenntartható turisztikai célpontként való népszerűsítése;
- egységes és átfogó kommunikációs stratégia kidolgozása a helyszín európai jelentőségének kiemelésére;
- annak biztosítása, hogy a helyszín kezelésében a lehető legjobban érvényesüljenek a környezetvédelmi szempontok;
- a helyszín nemzetközi híre és elismerései, tagsága nemzetközi szervezetekben, a helyszín nemzetközi jelenlétének erősítése céljából tervezett tevékenységek.

A kitöltött pályázati formanyomtatvány része a címet nyert helyszínek négyévente megvalósuló ellenőrzési eljárásának és az annak keretében elkészítendő monitoring jelentésnek, amely során ellenőrzik, hogy az adott helyszínek továbbra is betartják-e a pályázatukban benyújtott projektben és munkatervben foglaltakat, az előzetes nemzeti szintű kiválasztási évben (2018) már megvalósuló, vagy legkésőbb a kijelölés évében (2020) elkezdett, valamint az azt követő négy évben tervezett tevékenységeket illetően.

Döntés
1.) A nemzeti szintű kiválasztás szintjén:
A tanácsadó testület részletes indokolással ellátott javaslatot tesz a miniszternek az Európai Örökség cím elnyerésére az Európai Bizottság felé felterjesztendő helyszínekre. A miniszter a testület javaslatának beérkezését követően a fenti kritériumok alapján dönt az EU határozatban meghatározott célkitűzéseknek leginkább megfelelő, pályázati évenként legfeljebb két helyszínről, és döntéséről értesíti a pályázókat. A miniszter a kiválasztott legfeljebb két helyszín pályázatát 2019. március 1-jéig megküldi az Európai Bizottság részére.

Transznacionális helyszín esetében a miniszter döntését a koordinátor szerepet betöltő helyszínre, valamint a transznacionális helyszín egészére vonatkozóan hozza meg, a részt vevő tagállamok illetékes nemzeti szervének a részt vevő helyszínre vonatkozó egyetértő nyilatkozatát nem bírálhatja felül. Döntéséről értesíti az érintett nemzeti szervet.

Ha a transznacionális helyszín megfelel az EU határozat 7. cikkében foglalt valamennyi kritériumnak, a kiválasztás során elsőbbséget élvez.

2.) Az Európai Bizottság szintjén:
Az Európai Bizottság az Európai testület - amely 13 független szakértőből álló testület - véleménye alapján hozza meg döntését 2020. első negyedévében. Az EU határozat 11. cikkének 2. bekezdése szerint kiírásonként, tagállamonként egy helyszín díjazható az Európai Örökség címmel.
http://www.kormany.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum